הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס פרטים, ביטוח מתנדבים ושמירה על סודיות

אנחנו ננצח
​​​​מתנדב/ת יקר/ה,
ראשית אנו מודים לך ושמחים לקבל את עזרתך כמתנדב/ת לביטחון רעננה.
הטופס מהווה פרטים אישיים, מחויבות לסודיות וכן ביטוח אישי כמתנדב. 
 חתימה על הטופס תהווה אישור על שני הטפסים.

דגש ביטוח מתנדבים

הפניה זו ניתנה לעניין פרק י"ג "תגמולים למתנדבים" לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (פרק ט' 2 לחוק בנוסחו הקודם ), שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה.

שמירת סודיות
 • עבודת המתנדב/ת בסיירת הביטחון נעשית ללא תשלום.
 • הננו רואים בך כשותף/ה לצוות הסיירים וכמסייע/ת לשמירה על בטחון תושבי העיר רעננה.
 • ככל אנשי הצוות בסיירת הבטחון, עליך לשמור על כללי האתיקה המקצועית והארגונית ולשמור בסודיות כל מידע אשר הנך נחשף אליו במהלך פעילות התנדבותך.
 • לצורך כך עליך לחתום על טופס התחייבות לשמירת סודיות כמופיע להלן.
 • בנוסף, הנך מתחייב/ ת שלא למסור מידע ו/או להתראיין לכל אמצעי תקשורת בנוגע לפעילות הארגון או לפעילותך בסיירת הביטחון, ללא אישור מגורם מוסמך מעיריית רעננה מראש ובכתב.
 • הנך מתחייב/ת לפעול בהתאם להנחיות וכללי הבטיחות וכן להנחיות מנהל הסיירת או כל גורם אחר מטעמו וכן לדווח ללא דיחוי על כל אירוע יוצא דופן בו נתקלת במהלך פעילותך.
 • תקופת התנדבותך תתואם יחד עם רכז/ת המתנדבים בעיריית רעננה וכן עם מנהלת סיירת הביטחון.

הצהרה והתחייבות: 

 1. אני מאשר/ת כי הגעתי מרצוני החופשי להתנדב בסיירת הביטחון של עיריית רעננה וההתנדבות היא באחריותי המלאה בלבד.
 2. אני מבין כי אם אטריד מינית, אנקוט באלימות מילולית או פיזית, אפגע במאן דהוא, אני אצטרך לתת את הדין מול גורמי החוק.
 3. הנני מצהיר/ה כי אני במצב פיזי טוב וכי אינני סובל/ת מבעיות רפואיות העלולות להתעורר כתוצאה מפעילות ההתנדבות אותה בחרתי לקיים.​

 • הנני מודע/ת לכך כי במסגרת פעילותי בסיירת הביטחון של עיריית רעננה ייחשף בפני, בין במישרין ובין בעקיפין, בין השאר גם מידע הנוגע לצנעת הפרט, מידע על תושבים, מידע בעל אופי בטחוני וכן מידע הנוגע לפעילות העירונית (להלן : "המידע החסוי").
 • אני מתחייב/ת בזה בחתימתי ומרצוני החופשי, לשמור על סודיות ביחס למידע החסוי וכן לכל מידע רגיש שיגיעו אלי בכל דרך ואופן שהם עקב פעילותי במסגרת התנדבותי, וכן לא לעשות בהם שימוש שלא במסגרת פעילות התנדבותי.
 • הנני מאשר/ת בזאת כי חתימה על מסמך זה מאשר חשיפת פעילות ההתנדבות שלי למדיה הכתובה ו/או האלקטרונית ו/או המצולמת ו/או כל מדיה אחרת, ללא הגבלה.
 • ידוע לי שהפרת התחייבות זו עלולה להיות עבירה לפי סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
 • ידועות לי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו, והנני מתחייב לפעול על פיהן, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע ו/או המסמכים אשר יגיעו לידי בשל פעילות התנדבותי.
 • ההתחייבות על מסמך זה תמשיך לחול גם לאחר סיום פעילות התנדבותי בארגון.
 • ידוע לי כי חתימתי על התחייבות זו הינה תנאי מוקדם להסכמת עיריית רעננה לפעילות כלשהי.

​​