הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אכיפה מינהלית על אחזקת כלבים

על פי הנחיות שרי הפנים והמשפטים ובהתאם להוראות חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1986 ולתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי–כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז-2007, נקבעו לעבירות השונות בגין אחזקת כלבים שיעורי קנס חדשים.

במה דברים אמורים?

האכיפה המינהלית מתבססת על:

מה קובע החוק?

סעיף 2 לחוק קובע כי לכל עבירה המנויה בתוספת לחוק, ייקבע:
  • "קנס קצוב" – קנס בעל ערך כספי קבוע כפי שנקבע בתקנות. או:
  • "קנס שאינו קצוב" – קנס בעל ערך כספי משתנה הנע בין סכום מזערי לסכום מרבי הקבועים בתקנות.
בכל מקרה, לא יעלה סכום הקנס על שיעורו בגין אותה עבירה לפי חוק העונשין.

מי אחראי לאכיפת החוק?

שר המשפטים בהסכמת שר הפנים, הסמיך את ראש הרשות המקומית, למנות עובדים של אותה רשות כמפקחים לעניין החוק ובלבד שקיבלו את ההכשרה המתאימה למילוי תפקיד זה.
מינוי המפקח הינו אישי ובכתב וטעון פרסום ברשומות.
מפקחי העירייה, הוכשרו והוסמכו לתפקידם בחודש מרץ 2009.

מהם סוגי הקנסות המינהליים?

קיימים שלושה סוגי קנסות:
  • קנס  בגין עבירה רגילה - זהו הקנס הבסיסי הקבוע בחוק ומשתנה בהתאם לסוג העבירה.
  • קנס בגין עברה חוזרת - מושת על הנאשם כאשר הוא חוזר על העבירה במהלך שלוש שנים מאז הורשע. שיעור הקנס הינו כפול מסכום הקנס המקורי.
  • קנס בגין עבירה נמשכת – מושת כאשר העבירה נמשכת לאחר שחלף המועד שנקבע בהתראה. שיעור הקנס הוא 10% מסכום הקנס המקורי בעבור כל יום.

מה בין קנס מינהלי לברירת קנס?

בגין עבירה על חוק  עזר עירוני, נקבעת לנאשם "ברירת קנס". הנאשם רשאי לשלם את הקנס במקום להגיע לדיון המשפטי שנקבע לו מראש.
קנס מנהלי, נקבע לנאשם בגין עבירה על חוק או תקנה ומקנה לו "ברירת משפט". הנאשם רשאי לבקש להישפט ולעכב את תשלום הקנס. תשלום הקנס, מונע הגשת כתב אישום ורישום פלילי.

מהן זכויות מקבל הקנס?

הנאשם, לאחר שקיבל את הקנס, זכאי בתוך 30 יום:
  • לבקש להישפט על העבירה בבית המשפט.
  • להגיש לתובע העירוני בקשה לביטול הקנס

מתי צריך לשלם את הקנס?

הקנס ישולם בתוך 60 מיום המצאתו לנאשם, גם אם הוגשה בקשה לביטולו.
בקשה להישפט, דוחה את תשלום הקנס עד למתן גזר הדין.
לא ביקש אדם להישפט ולא שילם את הקנס במועדו, יחולו על חובו הוראות פקודת המיסים (גביה) לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ותוספת פיגור.

שיעורי הקנס שנקבעו בתקנות לעבירות

​החוק לפיו נקבעה העבירה
​הסעיף בחוק
​מהות העבירה המנהלית
​הקנס בש"ח
החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים – 20022 (א)החזקת כלב שגילו עולה על  3 חודשים ללא רישיון בר תוקף שניתן לפי חוק זה.500
8 (ה)אי דיווח  בתוך שבוע ימים שהכלב מת, נמסר או עבר כתובת מן העיר או אל העיר.250
11(א)הכלב יצא מתחומי החצר ולא היה קשור ברצועה לאדם שמסוגל לשלוט בו.500
18 (ג)מסירת מידע כוזב בפרט מהותי כדי שיירשם במרכז הרישום.1,500
התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים – 200519אי הצבת שלט "זהירות כלב" בכניסה לחצר250
התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא ואחזקה של כלבים מסוכנים)2ייבוא כלב מגזע מסוכן.10,000
3החזקת כלב מגזע מסוכן ללא רישיון בר תוקף שניתן על פי תקנות אלו.5,000
4 (1)החזקת כלב מגזע מסוכן בחצר לא מגודרת ו/או לא נעולה1,500
4 (2)אי הצבת שלט "זהירות כלב מסוכן" בכניסה לחצר500
4 (3)אי חסימת פיו של כלב מסוכן בסמיכות לבני אדם שגילם מתחת ל- 16 שנים1,000
5המצאות כלב מגזע מסוכן מחוץ לתחום החצר בלא שיהיה קשור ברצועה לאדם שמסוגל לשלוט בו וגילו מעל 18 שנה ו/או פיו אינו חסום בזמם1,500
פקודת הכלבת 19344 (1)בעליו של הכלב שנשך אדם, לא הסגיר את הכלב לתחנת ההסגר הקרובה תוך 24 שעות מרגע שנוגע לו על הנשיכה.2,000
תקנות הכלבת (חיסון)3 (א)אחזקת כלב שאינו מחוסן נגד כלבת.1,500
6 (א)(1)חיסון בעל חיים ללא בדיקה1,500
6 (א)(2)חיסון בע"ח ללא קבלת מידע רפואי מבעליו1,000
6 (א)(3)חיסון כלב שאינו מסומן בסימון אלקטרוני1,000
6 (ב)שילוב של חיסון נגד כלבת עם טיפול רפואי העלול לפגוע ביעילות החיסון1,500
6 (ג)אי מילוי פרטים וחתימה על  טופס הרישיון500
8אי דיווח לרופא הווטרינר של הרשות המקומית בתוך 7 ימים על ביצוע חיסון וסימון של כלב500