הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה

יעוד היחידה האזורית לאיכות הסביבה

קידום ועידוד הפעילות  להגנת הסביבה בעיר רעננה ושכנותיה.
קידום החינוך הסביבתי תוך העמקת מודעות התושבים לקימות.
מתן הכוונה מקצועית סביבתית לכול האגפים בעייריה.
לתחזק את מערכת הניהול הסביבתי (מנ"ס)  .ISO 14001
להשתתף כחלק ממערך האכיפה והכוננות לשעת חירום של העירייה.
לתאם פעילות סביבתית עם גורמי חוץ ובכלל זה המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, איגודי ערים באזור ורשויות מקומיות שכנות.
לקיים  מעקב אחר דרישות סביבתיות על פי דין בתחומי השטח המוניציפאלי של הרשות.

מטרות:

  1. קידום האכיפה הסביבתית
  2. קידום מודעות וחינוך לקיימות
  3. קידום בנייה ירוקה
  4. ניטור אזורי ומניעת מפגעים
  5. צמצום פליטות גזי חממה במרחב העירוני
  6. מוכנות לאירועים סביבתיים וחומ"ס (חומרים מסוכנים)
  7. שמירה על פעילות תקינה של המט"ש (מכון טיפול בשפכים)
  8. סיוע ביישום תוכניות אב לקיימות.
  9. סיוע בשמירה על חוק שקיפות מידע סביבתי

היחידה האזורית לאיכות הסביבה מתחייבת:

​תחום/מדור
​נושא
​מדד ביצוע

העברת מידע סביבתי נדרש ע"פ חוק חופש המידע לצורך פרסום באתר האינטרנט.הדוחות יועברו אחת לרבעון לממונה על חוק חופש המידע בעירייה לצורך פרסום לציבור.  
מדור מניעת רעש וזיהום אווירתחנת ניטור זיהום אווירניטור שוטף והצגת נתוני זיהום האוויר באתר: http://www.svivaaqm.net/Online.aspx?ST_ID=154;0
מניעת רעש וזיהום אווירכתיבת חוות דעת והגשתה לגורם המטפל הרלוונטי ברשות תוך חודש ימים
מדור מחזור אגרו אקולוגיה וקיימותניטור אקראי לגילוי דגירת יתושים במקווי מים במיקומים אקראיים.סיוע למחלקת תברואה בעונת האביב והקיץ ע"י ניטור אקראי לאיתור בתי גידול ובתדירות של לפחות פעם ב-3 שבועות
טיפול בנושא ריסוסים בקרבת בתי מגורים סיוע לגורם הרלוונטי המטפל ברשות המקומית ע"י איתור מקור הריסוס  והנחייה לטיפול במפגע, עדכון הגורם המטפל בדבר הנחיות לציבור במידת הצורך
מדור תעשיות, שפכים ורישוי עסקיםרישוי עסקים מהיבט איכות הסביבה העברת אישור או דרישות ספציפיות מבחינת איכות הסביבה ו/או אישור עם תנאים, למחלקת רישוי עסקים -  תוך חודש ימים מיום קבלת הבקשה.
תכנוןתכנון ובנייה מהיבט איכות הסביבההעברת חוות דעת למחלקת רישוי בנייה הכוללת תנאים ודרישות מבחינת איכות הסביבה להיתר בנייה -  תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.


חזור ללמעלה
היחידה האזורית לאיכות הסביבה