הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

יעוד היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

 • קידום ועידוד הפעילות  להגנת הסביבה בעיר רעננה ושכנותיה.
 • קידום החינוך הסביבתי תוך העמקת מודעות התושבים לקימות.
 • מתן הכוונה מקצועית סביבתית לכול האגפים בעירייה.
 • לתחזק את מערכת הניהול הסביבתי (מנ"ס) ISO 14001
 • להשתתף כחלק ממערך הכוננות לשעת חירום של העירייה.
 • לתאם פעילות סביבתית עם גורמי חוץ ובכלל זה המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, איגודי ערים באזור ורשויות מקומיות שכנות.
 • לקיים  מעקב אחר דרישות סביבתיות על פי דין בתחומי השטח המוניציפאלי של הרשות.

מטרות:

 1. קידום מודעות וחינוך לקיימות
 2. קידום בנייה ירוקה
 3. ניטור אזורי ומניעת מפגעים
 4. צמצום פליטות גזי חממה במרחב העירוני
 5. מוכנות לאירועים סביבתיים
 6. שמירה על פעילות תקינה של המט"ש (מכון טיפול בשפכים)
 7. סיוע ביישום תוכניות אב לקיימות.
 8. סיוע בשמירה על חוק שקיפות מידע סביבתי

היחידה האזורית לאיכות הסביבה מתחייבת:

תחוםנושאמדד ביצוע
חופש מידעהעברת מידע סביבתי נדרש ע"פ חוק חופש המידע לצורך פרסום באתר האינטרנטהדוחות יו​עברו אחת לרבעון לממונה על חוק חופש המידע בעירייה לצורך פרסום לציבור
רעש וזיהום אוויר
תחנת ניטור זיהום אוויר

ניטור שוטף והצגת נתוני זיהום האוויר, לצפייה באתר לחצו כאן


מניעת רעש וזיהום אוויר

כתיבת חוות דעת והגשתה לגורם המטפל הרלוונטי ברשות המקומית תוך חודש ימים

שטחים פתוחים ואקולוגיהטיפול במזיקיםניהול פורום דו שנתי להרחבת שיתופי פעולה אזוריים לטיפול במזיקים

טיפול בנושא ריסוסים בקרבת בתי מגורים 

סיוע לגורם הרלוונטי המטפל ברשות המקומית ע"י איתור מקור הריסוס  והנחייה לטיפול במפגע, תוך עדכון הגורם המטפל בדבר הנחיות לציבור במידת הצורך

תעשיות, שפכים ורישוי עסקים רישוי עסקים מהיבט איכות הסביבה  העברת אישור או דרישות ספציפיות מבחינת איכות הסביבה ו/או אישור עם תנאים, למחלקת רישוי עסקים -  תוך חודש ימים מיום קבלת הבקשה.
תכנון
תכנון ובנייה מהיבט איכות הסביבה

העברת חוות דעת למחלקת רישוי בנייה הכוללת תנאים ודרישות מבחינת איכות הסביבה להיתר בנייה -  תוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.

בנייה ירוקה
שיפור איכות הדיור וצמצום במשאבי טבע
בדיקת אוגדני בנייה ירוקה ויישומם במבני מגורים צמודי קרקע ברחבי העיר