הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

זכויות עובדים במשק בית פרטי

​ככלל, עובדים במשק בית הינם עובדים לכל דבר ועניין וחלים עליהם כל חוקי העבודה, וצווי ההרחבה הכללים החלים על כל העובדים במשק. על כן יש לבחון את זכויותיהם בהתאם לחלקיות משרתם.

חופשה

עובדים במשק בית זכאים לתשלום עבור ימי החופשה לפי החוק גם אם הם עובדים רק יום אחד בשבוע.
עובדים במשרה חלקית זכאים לימי חופשה בהתאם לימי עבודתם בשבוע ולשכרם היומי.

דמי הבראה

עובדים במשק בית העובדים במשרה מלאה זכאים לדמי הבראה בגובה דמי הבראה שהיו משתלמים לעובד במשרה מלאה. עובדים במשרה חלקית זכאים לדמי הבראה בהתאם לחלקיות משרתם.

מחלה

חוק דמי מחלה חל גם על עובדים במשק בית.
בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה, יש לספור את ימי המחלה של העובד החל מהיום הראשון למחלתו.

נסיעות

עובדי משק בית זכאים לנסיעות כפי שכל עובד אחר זכאי, על פי תעריפי התחבורה הציבורית, לכל יום עבודה בפועל, ועד לסכום המקסימום שנקבע.

חגים

עובד המקבל שכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג מתחילת עבודתו.עובד שעתי ויומי זכאי לתשלום דמי חג לאחר שלשה חודשים לעבודתו אם הוא לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג. אלא באישור המעביד.
עובדים במשק בית העובדים ביום קבוע בשבוע, זכאים לתשלום דמי חג אם החג חל ביום עבודתם.

פיצויי פיטורים

ככל עובד אחר, עובדי משק בית שפוטרו או התפטרו בנסיבות המזכות אותם בפיצויי פיטורים, זכאים לפיצויי פיטורים, בגובה השכר החודשי האחרון לכל שנת עבודה בהתאם לחלקיות משרתם. עובד משק בית ששכרו משולם על בסיס יום/שעה, פיצויי הפיטורים יהיו ממוצע ימי/שעות עבודה של 12 חודשים עבודה שקדמו לפיטורים, מוכפל בשכר עבודה אחרון ליום/שעה.

הודעה מוקדמת

ככל עובד אחר, עובדים במשק בית שפוטרו מעבודתם זכאים להודעה מוקדמת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.

תוספת יוקר

עובד משק בית זכאי לתוספת יוקר בהתאם לצו ההרחבה בדבר תוספת יוקר.

ביטוח לאומי

חובה על מעביד לשלם דמי ביטוח לאומי בגין עובדים במשק בית בשיעור של 7.25% מן השכר. סכום זה כולל 2% שאמורים להיות מנוכים מן העובד,

הפרשות לפנסיה

החל מיום 1.1.2008, חלה חובה על כל מעביד, בכפוף לתנאים הקבועים בצו ההרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לבטח את העובדים בפנסיה מקיפה. חובה זו חלה אף על עובדים במשק בית.
נערך ע"פ חשבים, כל עובד.
חזור ללמעלה
זכויות עובדים במשק בית פרטי