הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דברי הסבר לקבלת אישור לרשם המקרקעין / הזמנת שומה

​​​שלב 1

בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), התשמ"א - 1981 - כל העברה של נכס בפנקסי המקרקעין או כל פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות בנכס תירשם רק לאחר הצגת תעודה המעידה על תשלום כל החובות ביחס לאותו נכס וכי  שולמו כל הסכומים המגיעים כהיטל השבחה עד ליום מתן התעודה.

שלב 2

על פי סעיף 3  לחוק העזר לרעננה (אגרת תעודת אישור), תשכ"ז-1967 - קבלת האישור כרוכה בתשלום. יש לשלם את האגר​ה ולצרף את הקבלה לבקשת אישור העירייה לטאבו.

לחצו כאן לתשלום אגרה

שלב 3

לצורך קבלת האישור יש לפנות למדור שומה באגף ההכנסות, מרכז שירות לתושב באמצעות:

 1. פנייה מקוונת - לחצו כאן למעבר לטופס המקוון
 2. פניה ישירה למשרדי אגף ההכנסות, מרכז שירות לתושב רח' קלוזנר 2 קומה ב'.
 3. לחצו כאן להגשת בקש​ה להארכת אישור לטאבו​ ​

שלב 4

פתיחת בקשה לצורך אישור לטאבו נדרשים המסמכים הבאים :

מכירה / העברה :

 • הסכם מכר חתום ע"י 2 הצדדים / תצהירי העברה ללא תמורה / הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט / הסכם חכירה וכו.
 • נסח טאבו היסטורי (מהחודש האחרון)
 • העתק אישור תשלום אגרה . (אגרת תעודת אישור  ע"פ סעיף 3 לחוק העזר רעננה, 1967.

רישום בית משותף :
 • יש לצרף נסח טאבו מעודכן (מהחודש האחרון)
 • העתק אישור תשלום אגרה . (אגרת תעודת אישור  ע"פ סעיף 3 לחוק העזר רעננה, 1967.)

הסכם שיתוף:
 • נסח טאבו מעודכן (מהחודש האחרון)
 • העתק אישור תשלום אגרה. (אגרת תעודת אישור  ע"פ סעיף 3 לחוק העזר רעננה, 1967.)

אישור משכנתא:
 • ​נסח טאבו מכודכן (מהחודש האחרון)
 • צילום תעודות זהות של 2 הצדדים
 • העתק אישור תשלום אגרה (אגרת תעודת אישור  ע"פ סעיף 3 לחוק העזר רעננה, 1967.)

לתשומת ליבך: יש להעביר את המסמכים המבוקשים באופן קריא ומלא, על מנת להקל וליעל את התהליך .

במידה ויתקבלו מסמכים חסרים, הפנייה תיסגר ללא המשך טיפול . 

שלב 5

הליך קבלת האישור:

​​שימת הלב כי לאחר בקשת המסמכים במלואם, הבקשה מועברת להמשך טיפול אגף הנדסה.

התהליך  אורך עד 90 ימים .​

לאחר בדיקת שמאי הועדה ובהתאם לחוות דעתו:

 1. באם אין חבות היטל השבחה, או כל חבות כספית אחרת, ניתן אישור מהנדס העיר למדור שומה באגף ההכנסות ובכפוף לתשלום כל
  החובות בגין הנכס ותשלום האגרה יינתן האישור למבקש.
 2. באם יש חבות היטל השבחה, המבקש יקבל שומת היטל השבחה לתשלום. המבקש  רשאי לקיים הליכים של השגה/ערעור על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965. לאחר תשלום ההיטל וכל חבות כספית אחרת, יינתן אישור מהנדס העיר למדור שומה באגף ההכנסות ובכפוף לתשלום כל החובות האחרים בגין הנכס ותשלום האגרה, יינתן האישור למבקש. 
 3. לחצו כאן לצפיה בסטטוס הבקשה בהנדסה