הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס בקשת אישור לטאבו (רשם המקרקעין)

​א. בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), א- 1981 - כל העברה של נכס בפנקסי המקרקעין    
     או כל פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות בנכס תירשם רק לאחר הצגת תעודה המעידה על תשלום כל החובות ביחס לאותו נכס וכי שולמו כל הסכומים המגיעים כהיטל השבחה 
     עד ליום מתן התעודה.

ב. על פי סעיף 3  לחוק העזר לרעננה (אגרת תעודת אישור), תשכ"ז -1967 - קבלת האישור כרוכה בתשלום. יש לשלם את הא​גרה ולצרף את הקבלה/ אישור תשלום אגרה לצורך קבלת אישור עירייה לטאבו.

ג. לצורך קבלת האישור יש לפנות למדור שומה באגף ההכנסות, מרכז שירות לתושב באמצעות:

ד. לצורך קבלת האישור יש להציג את המסמכים הבאים: 

  • עותק של חוזה המכר או ההעברה

  • בהעברה ללא תמורה - תצהיר (מקור) חתום בפני עורך דין של הצדדים

  • עותק של נסח טאבו היסטורי נכון ליום הבקשה לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין

  • בנכס של מדינת ישראל / קק"ל  / רשות הפיתוח - חוזה חכירה או רכישה ל מקרקעי ישראל

  • צירוף קבלה / אישור תשלום אגרה לצורך קבל​ת אישור עירייה לטאבו​ (הפנייה לסעיף ב).​

ה. לאחר קבלת הבקשה והמסמכים הנלווים, הבקשה עוברת לאגף ההנדסה לצורך בדיקת הנכס ולבדיקת שמאי הועדה ובהתאם לחוות דעתו המבקש יקבל שומת היטל השבחה לתשלום. 

* לתשומת לבכם, אורך הטיפול הכולל בבקשה לאישור העדר חובות, עשוי לארוך עד 90 ימים.


שימו לב - ניתן לצרף לטופס המקוון קבצים שגודלם אינו עולה על 500k.

למעבר לטופס בקשת אישור לטאבו (רשם המקרקעין) - לחצו כאן

למעבר לתשלום אגרה בגין הארכת/העתק אישור עירייה לטאבו​ - לחצו כאן​