הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס בקשת אישור לטאבו (רשם המקרקעין)

א. בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), א- 1981 - כל העברה של נכס בפנקסי המקרקעין 
    או כל פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות בנכס תירשם רק לאחר הצגת תעודה המעידה על תשלום כל החובות ביחס לאותו נכס וכי שולמו כל הסכומים המגיעים כהיטל השבחה
    עד ליום מתן התעודה.

ב. על פי סעיף 3  לחוק העזר לרעננה (אגרת תעודת אישור), תשכ"ז -1967 - קבלת האישור כרוכה בתשלום.

ג. לצורך קבלת האישור יש לפנות למדור שומה באגף ההכנסות, מרכז שירות לתושב באמצעות:
  • פנייה מקוונת ע"י מילוי הטופס המקוון שמופיע בהמשך 
  • משלוח הטופס המצ"ב בפקס או באמצעות הדואר האלקטרוני
  • פניה ישירה למשרדי אגף ההכנסות, מרכז שירות לתושב רח' קלאוזנר 2 קומה ב'
ד. כמו כן, יש לשלוח בפקס מספר 09-7610484 / בדואר אלקטרוני misim@raanana.muni.il / לצרף לטופס המקוון, את המסמכים הבאים: 
  • עותק של חוזה המכר או ההעברה
  • בהעברה ללא תמורה - תצהיר (מקור) חתום בפני עורך דין של הצדדים
  • עותק של נסח טאבו עדכני לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין
  • בנכס של מדינת ישראל / קק"ל  / רשות הפיתוח - חוזה חכירה או רכישה ממינהל מקרקעי ישראל

שימו לב - ניתן לצרף לטופס המקוון קבצים שגודלם אינו עולה על 500k.


חזור ללמעלה
טופס בקשת אישור לטאבו (רשם המקרקעין)