הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס בקשת הנחה עבור תשלום ארנונה

הנחות בארנונה ניתנות לתושבי העיר בשיעור המרבי שהחוק מאפשר ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) ג 1993, שאומצו ואושרו בהחלטות מועצת עיריית רעננה.

ה
נחיות כלליות

ח
ובה להציג תעודת זהות עם כתובת מעודכנת כולל ספח, לקבלת כל סוג של הנחה.

הנחה בארנונה ניתנת ממועד הזכאות באותה שנת מס.

תנאי לקבלת הנחה למגורים הוא שהדירה רשומה בעירייה ע"ש הזכאי להנחה או בן זוגו, והזכאי להנחה מתגורר בדירה.

תושב חדש בעיר הזכאי להנחה, ב להמציא אישור מהרשות הקודמת בה התגורר על סיום ההנחה, או אישור על אי קבלת הנחה, על מנת לקבל הנחה במקום מגוריו, ברעננה.

הזכאי ליותר מהנחה אחת, ייהנה מהנחה אחת בלבד - הגבוהה יותר.

באם יש מחזיק נוסף בנכס, הזכאי להנחה - תינתן הנחה אחת בלבד - הגבוהה ביותר.

זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר - ייהנה מהנחה לנכס אחד בלבד.

זכאי להנחה אשר החזיק בנכס במשך חלק של שנת הכספים - ייהנה מהנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.


במידה וההנחה המבוקשת היא " אזרח ותיק  - מותנה במבחן הכנסה "  נדרש למלא גם את טופס בקשה לקבלת הנחה בתשלום ארנונה לדירת מגורים  על פי מבחן הכנסות

הצהרת הורה עצמאי (למי שמבקש סוג הנחה "הורה עצמאי")
אני מתחייב/ת כי ברגע שיחול שינוי כלשהו במעמדי כהורה עצמאי, כהגדרתו בחוק, אודיע על כך באופן מידי לעיריית רעננה. כמו כן, ידוע לי כי הצהרה זו בתוקף עד לתום שנת המס העוקבת לשנת המס בה נחתמה הצהרה זו, או תום חוזה השכירות, או פקיעת מעמדי כהורה עצמאי כהגדרתו בחוק, המוקדם ם. כמו כן ידוע לי, שזכותה של עיריית רעננה לאמת פרטים אלו. אם יימצא כי מסרתי פרטים לא נכונים או כי חל שינוי במעמד שלי מבלי שמסרתי על כך הודעה, תבוטל ההנחה שאושרה לתקופה בה לא הייתי "הורה עצמאי" כהגדרתו בחוק, ואדרש לשלם את כל המגיע ממני, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה.

הנח
ה בארנונה לחייל מילואים פעיל
  • 5% הנחה מסכום הארנונה הכללית החלה על מחזיק בנכס המשמש למגורים שהוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים,-ח 2008.

  • ההנחה תקפה למחזיקי תעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן צה"ל או באישור תקף שנתן צה"ל על שירות מילואים פעיל.חזור ללמעלה
טופס בקשת הנחה עבור תשלום ארנונה