הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס החלפת משלמים / מחזיקים בנכס מגורים ועסקים

על-פי פקודת העיריות, חלה חובת תשלום הארנונה על המחזיק המשתמש בנכס בפועל. 

על בעל הנכס ו/או המחזיק בנכס חלה החובה לדווח בכתב לרשות המקומית על כל שינוי שחל בנכס, כגון חילופי דייר/שינוי שטח ו/או שינוי בשימוש בנכס.

כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על השינוי, יהיה בעל הנכס אחראי לתשלום המיסים במלואם. 


בכל שינוי בנכס, כפי שפורט לעיל, יש לפנות לאגף הכנסות, מרכז שירות לתושב בצירוף המסמכים הבאים:


 • תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון תחילת מועד החזקה בנכס ופרטי המחזיק החדש.
 • צילום תעודות הות+ספח ו/או צילום דרכון ו/או צילום תעודת רישום ברשם החברות. 
 • תצלום תעודת זהות של ה'מחזיק' החדש ושל המבקש החתום על טופס זה.
 • הסכמה של שני הצדדים על מועד מסירת החזקה בנכס.
 • קריאת מונה המים ליום עזיבת הנכס ומספר שעון המים.
 • תצלום ספח תעודות זהות הכולל את כל המתגוררים בנכס, לצורך הקצבת מים בתעריף נמוך.
 • שינוי בעלות - תצלום נוסח מהטאבו. 
 • מכירה - פרוטוקול מסירת חזקה בנכס קונה + מוכר או קבלן.
 • שכירות - אישור בעלים על מועד עזיבת נכס של בעל נכס וגם שוכר עוזב.
 • יפוי כח - אישור ייפוי ח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכח.
 • העברה ללא תמורה - תצהירי העברה של המעביר ושל המקבל.

למניעת אי הבנות ועיכובים בטיפול בפנייה, קיימת חובה לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים.

שימו לב - ניתן לצרף לטופס המקוון קבצים שגודלם אינו עולה על 500k.

חזור ללמעלה
טופס החלפת משלמים / מחזיקים בנכס מגורים ועסקים