הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ארנונה כללית לשנת 2018

בתוקף סמכותה, על-פי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג - 1992, החליטה מועצת עיריית רעננה בישיבתה מיום 29.6.2017 – ה' תמוז תשע"ז, להטיל בתחום העירייה ארנונה כללית כמפורט להלן.

חלק ראשון – הגדרות

1. בצו זה "נכסים", "בנין", "אדמה חקלאית", "קרקע תפוסה" כמשמעותם בסעיף 269 לפקודת העיריות.

2. סוגי הנכסים נקבעו בהתאם להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג - 1992 על תקנותיו.

בכל סיווג ראשי יכללו תתי הסיווגים המפורטים להלן במסגרת אותו סיווג ראשי, וכן כל תת סיווג כמפורט בתקנות.

3. מבנה המשמש למטרה השונה מייעודו כדין, יחויב על פי השימוש בפועל.

4. מבנה ריק יחויב לפי ייעודו על פי הדין.

5. בצו זה מטר מרובע לרבות כל חלק ממנו.

6. מועד חיוב הארנונה הכללית לשנת המס הנוכחית נקבע ל - 1 בינואר.

    הארנונה תשולם ב - 6 תשלומים צמודים כחוק במועדים הבאים:
14.1.2018,  14.3.2018 ,   14.5.2018,   13.7.2018 ,   14.9.2018 , 14.11.2018.


7. אישור לרישום בפנקסי המקרקעין – המבקש מהעירייה תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח
חדש) ישלם לפני קבלת התעודה, את החובות המגיעים לעירייה מאת בעלי הנכס ביחס לאותו נכס עד ליום מתן התעודה


8.  חלוקה לאזורים

8.1. אזורים למגורים

        לצורך החיוב בארנונה כללית, חולק תחום שיפוט העירייה לאזורים הבאים:

        אזור 1 - כל תחום רעננה, למעט אזור 2 .

        אזור 2 - כמפורט להלן:
     רח' מגדל - בגוש 6579 - חלקות: 133, 135, 137, מ287- עד289-,
     362, מ364- עד388-, 500 .
     קרית שז"ר - בגוש 7654 - חלקות: מ23- עד41-, מ164- עד172-
     מ174- עד188-, מ208- עד211-, מ221- עד312- .
     רחובות כצנלסון, הפלמ"ח, דגניה, טרומפלדור, העבודה, וכן בנייני מעון לעובד.
     רחוב כנרת - בגוש 7655 - חלקות: מ190- עד290-, מ292- עד313- .
     קרית שרת - בגוש 7649 - חלקות: מ29- עד37-, מ40- עד59-, 87, 89,
     מ95- עד109-, מ112- עד135-, מ138- עד140-, מ157- עד159- .
     גוש 7652 למעט חלקות 3, מ5- עד7-, מ54- עד56-, מ286- עד288- .
     נאות שדה - בגוש 7662 - הנכסים שחויבו כאזור 2 החל משנת 1995 .
     קרית בן-צבי - בגוש 7656 - חלקות מ59- עד159- .

8.2 אזורים לכל סוגי הנכסים, למעט מגורים (פרקים 2 - 12 לצו זה)

       אזור 1 - כל תחום רעננה, למעט אזורים 2, 3, 4 , 5.

       אזור 2 - גושים וחלקות כמפורט להלן:

                   גוש 6579 חלקות 88, 378, 379
                   גוש 7649 חלקות 34 , 44
                   גוש 7652 חלקות 9, 84, 93, 100
                   גוש 7654 חלקות 129, 284
                   גוש 7655 חלקות 9, 10, 267, 324

       אזור 3 - גוש 7656 שכונת קרית בן צבי - חלקות: מ59- עד 159 .

       אזור 4 – קרית אתגרים: אזור המיועד לתעשייה ו/או למלאכה למסחר ומשרדים לפי
           תוכניות בנין עיר מאושרות ובתוקף אך למעט אזור 5 . האזור תחום בגבולות
           הבאים: דרום רחוב ויצמן, מערב רחוב עתידים, צפון גבול תחום השיפוט של
           רעננה, במזרח כביש מס' 4 (גהה).

      אזור 5 - שטח תעסוקה מזרחי חדש: גוש 6427 חלקה 448       
                                                     גוש 6587 חלקות 368-349

 
9.  הגדרת שטח

9.1. שטח נכס המשמש למגורים כולל כל השטח שבתוך הדירה (עם קירות חוץ ופנים) וכן כל  
     שטח מקורה הצמוד לדירה או שאינו צמוד לה אולם משמש את המחזיק בדירה, לרבות
     חדרי כניסה, חדרי מדרגות, פרוזדורים, מטבח, הול, אמבטיה, מקלחת, חדרי שרות, מרפסות
     מקורות, מוסכים לחנייה ומקלט.

     -  שטח מקורה אחר, שאינו סגור משלושה צדדים, לא יכלל בשטח הדירה.

           -  חניה שאין בינה לבין הנכס המשמש למגורים חבור של קבע, לא תיכלל בשטח הדירה.

   -  שטח חדר שאינו מקורה, ומרפסת שאינה מקורה, לא יכללו בשטח הדירה.

     -  בבתים משותפים, יראו את הרכוש המשותף (חדר מדרגות, חדר אשפה, חדר הסקה,  
        ומקלט) כחלק משטח כל דירה ודירה, כאשר לשטח כל דירה ודירה בבית המשותף יתווסף
        השטח כולל  הרכוש המשותף, כשהוא מחולק למספר יחידות הדיור בבית המשותף.

            - בבתים משותפים (שאינם קוטג' טורי או שאינם בניינים דו-משפחתיים) לא ילקח בחשבון   
              שטח הדירה, השטח המקורה בקומת העמודים המשמש לחנייה או אחרת.
       

9.2.  שטח נכס לכל סוגי הנכסים, למעט מגורים (פרקים 2 - 12  לצו זה) כולל כל        
      השטח שבידי המחזיק (עם קירות חוץ ופנים)  ובכל הקומות, לרבות מחסנים,  
    סככות, מוסכים, יציעים, מרפסות, מקלטים, חניון תת קרקעי, מבני עזר, בין אם אלה
    מהווים מבנה אחד או מספר מבנים, בין שאלה מפלס אחד או  כמה מפלסים.

    אם קיים רכוש משותף במבנה, יתווסף לכל נכס, השטח היחסי  ברכוש המשותף.

    בבתים משותפים בהם קיימים נכסים המשמשים למגורים וכן נכסים המשמשים 
    למטרות אחרות, יתווסף לכל נכס השטח היחסי ברכוש המשותף והתעריף יהיה על   
    פי השימוש בנכס.ח ל ק  ש נ י - ת ע ר י פ י ם

1.  מגורים

       1.1. סוגי הנכסים המשמשים למגורים

      1.1.1 כל נכס המשמש למגורים, יחויב בהתאם לסוג ולאזור בו הוא מצוי כאשר התעריף  
             המפורט להלן הוא בשקלים חדשים לכל מ"ר.
             הדירות סווגו ל- 5 סוגי נכסים.

הגדרה

אזור

סוג
נכס

קוד
הנכס

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

דירה ששטחה מ - 141 מ"ר ואינה כלולה בסוג 5

1

1

111

51.60

 

2

1

121

41.96

דירה ששטחה מ - 121 מ"ר ועד 140 מ"ר ואינה כלולה בסוג 5

1

1

111

50.26

 

2

1

121

40.87

דירה ששטחה מ - 86 ועד 120 מ"ר

1

2

111

44.10

 

2

2

121

39.09

דירה ששטחה עד 85 מ"ר

1

3

111

39.09

 

2

3

121

39.09

צריפים, אסבסטונים, בלוקונים, אשר נבנו עד שנת 1960

1

4

119

36.12

ושלא בוצעו כל שינויים במבנה.

2

4

119

36.12

מגורונים / קרוונים (באזור בנייה).

1

4

139

36.12

 

2

4

139

36.12

דירה ששטחה מ - 121 מ"ר ומעלה בשכונת קרית שרת או קרית שז"ר, ששטחה גדל ב - 50% לפחות אחרי 31.3.81 , או דירה שבנייתה הושלמה לאחר מועד זה.

2

5

122

44.99


 

הגדרה

אזור

סוג
נכס

קוד
הנכס

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

1.2

חנייה תת קרקעית

 

 

 

 

 

בבתים משותפים (לא כולל קוטג טורי או בית דו משפחתי וכיוצ"ב)  המשמשים למגורים בכל האזורים, בהם יש חנייה תת קרקעית מקורה, יחולק שטח כל החניון לפי מספר החניות בבית המשותף וכל מ"ר יחויב בתעריף

 

 

393

17.66

1.3

בתי אבות

 

 

 

 

 

 

1

 

191

47.69

 

 

2

 

192

38.77

 

2.  משרדים, שירותים ומסחר

        2.1 בתי-עסק, משרדים, בתי-ספר פרטיים מכל סוג שהוא, וכל מבנה אחר שאינו
משמש למגורים ושלא הוגדר במפורש בחלק זה, לרבות מחסנים, סככות  וכדומה.

2.1.1          סוגי נכסים

       לסעיף 2.1 נקבעו 6 סוגי נכסים -

               סוג 1 – (קוד 213) כל נכס המצוי בקומת קרקע.
             באזור 1, נכס כאמור, יענה גם על אחד מהתנאים הבאים:
          א. גובל ברח' אחוזה או ב"דרך הפארק".
          ב. מצוי בתחום של עד 200 מטר מרחוב אחוזה ובכל אחד מהרחובות 
         בתחום מצפון לאחוזה: רחוב שברץ במזרח עד רחוב היובל כולל.
         מדרום לאחוזה: רחוב קזן במזרח ועד רחוב בן-גוריון כולל.
          ג. כלול בתחום אחת מתוכניות בנין עיר רע/2001 עד רע/2019,
         וכן רע/מק 2012, רע/מק 2020-2021.

               סוג 2 – (קוד 214) כמו סוג 1 אך אינו נמצא בקומת קרקע.

               סוג 3 – (קוד 203) נכס הנמצא באזור 1 ובקומת קרקע אך אינו עונה על אף אחד  
             מהתנאים המצוינים בסוג 1 .

               סוג 4 – (קוד 204) כמו סוג 3, אך אינו נמצא בקומת קרקע.

               סוג 5 – (קוד 201) כמו סוג 1 , באזור 1 בלבד, ומשמש למסחר בלבד.

               סוג 6 – (קוד 202) כמו סוג 2 , באזור 1 בלבד, ומשמש למסחר בלבד.

       למען הסר ספק, נכס המצוי בקומת הקרקע ובקומות נוספות יחשב לצורך צו זה
       כנכס בקומת הקרקע  (סוג 1 או 3 או 5 ).

הגדרה

אזור

סוג
נכס

קוד
הנכס

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

משרדים ושרותים במרכז העיר בקומת קרקע
קוד רכוש משותף 263

1

1

213

331.07

משרדים ושרותים במרכז העיר לא בקומת קרקע

קוד רכוש משותף 264

1

2

214

281.41

מסחר במרכז העיר בקומת קרקע 
קוד רכוש משותף 251

1

5

201

297.97

מסחר במרכז העיר לא בקומת קרקע 
קוד רכוש משותף 252

1

6

202

253.26

משרדים, שרותים ומסחר מחוץ למרכז העיר  בקומת קרקע  
קוד רכוש משותף 253

1

3

203

276.50

משרדים, שרותים ומסחר מחוץ למרכז העיר  לא בקומת קרקע 
קוד רכוש משותף 254

1

4

204

229.75

משרדים, שרותים ומסחר באזור 2

2

1

221

160.25

 

2

2

222

136.12

משרדים, שרותים ומסחר באזור 3

3

1

231

107.32

 

3

2

232

107.32

 2.1.3    טבלה ב'  באזורים 4 ו - 5
    התעריף המפורט להלן הוא בשקלים חדשים לכל מ"ר משטח הנכס ולפי סוג הנכס

 

הגדרה

אזור

סוג
נכס

קוד
הנכס

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

עבור השטח עד 50 מ"ר בקומת קרקע
קוד רכוש משותף 271

4-5

1

241

321.15

עבור השטח שבין 51 מ"ר עד 150 מ"ר בקומת קרקע

4-5

1

241

297.95

עבור השטח שבין 151 מ"ר עד 500 מ"ר בקומת קרקע

4-5

1

241

271.23

עבור השטח שמעל 501 מ"ר בקומת קרקע

4-5

1

241

248.79

עבור השטח עד 50 מ"ר לא בקומת קרקע
קוד רכוש משותף 272

4-5

2

242

272.96

עבור השטח שבין 51 מ"ר עד 150 מ"ר לא בקומת קרקע

4-5

2

242

253.26

עבור השטח שבין 151 מ"ר עד 500 מ"ר לא בקומת קרקע

4-5

2

242

230.54

עבור השטח שמעל 501 מ"ר לא בקומת קרקע

4-5

2

242

211.55

 

 

הגדרה

 

קוד
הנכס

רכוש
משותף
בקניון

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

2.2

עסק במגורים   בכל האזורים בנכסים המשמשים למגורים בהם מתנהלת פעילות עסקית (כגון משרד ביטוח, קליניקה לרופא, קבלת לקוחות, עורכי דין ועוד) יחויב השטח המוגדר בבירור לפעילות זו, או כאשר אין הבחנה ברורה, יחויב שטח מינימום של 12 מ"ר

 

302

 

331.07

2.3

בתי כל-בו, מרכולים, רשתות שיווק וכדומה
בכל האזורים (340 - 344) 

 

 

 

 

 

השטח עד 1000 מ"ר -

 

340

257

344.80

 

השטח שבין 1001 ל - 1500 מ"ר -

 

 

257

293.21

 

עבור השטח מעל 1500 מ"ר

 

 

257

258.78

2.4

תחנות דלק - בכל האזורים

שטח מבנים

 

311

 

386.06

 

שטח קרקע - כל שטח התחנה (למעט שטח עליו עומדים המבנים) כולל גישות, חניות, מעברים וכדומה

 

745

 

15.32

 

 

 

 

 

 

2.5

בתי קולנוע - בכל האזורים לכל מ"ר 

 

351

277

73.97

 

 

 

 

 

 

2.6

גני ילדים - פרטיים ומעונות יום פרטיים בכל האזורים, למעט שטחי הסככות:
בפיקוח משרד החינוך

 

801

 

127.32

 

ללא פיקוח משרד החינוך

 

802

 

178.65

2.7

 

א)מבנים לפעילויות ספורט בכל האזורים מכל סוג שהוא שאינם מלכ"ר בתנאי שהשטח המיועד לפעילויות אלו עולה על 50 מ"ר

 

 

 

 

 

(א1) אם המבנה כולו מצוי בקומת מרתף בלבד.

 

 

 

 

 

עבור השטח עד 1000 מ"ר

 

890

260 

148.54

 

עבור השטח שבין 1001 – 3000 מ"ר

 

890

260 

137.39

 

עבור השטח מעל 3001 מ"ר

 

890

260 

127.09

 

(א2) בכל מקרה אחר.

 

 

 

 

 

עבור השטח עד 1000 מ"ר

 

891

261

174.75

 

עבור השטח שבין 1001 – 3000 מ"ר

 

891

261

161.65

 

עבור השטח מעל 3001 מ"ר

 

891

261

149.53


 

הגדרה

 

קוד
הנכס

רכוש
משותף
בקניון

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

2.7

ב) בתי ספר ללימודי אומנויות בכל האזורים (ציור, פיסול, בלט ועוד)

 

 

 

 

 

בתנאי שהשטח המיועד לפעילויות אלו עולה על 50 מ"ר

 

 

 

 

 

(ב1) אם המבנה כולו מצוי בקומת מרתף בלבד.

 

892

 

148.54

 

(ב2) וכל מקרה אחר.

 

893

261

174.75

 

ג) בתי ספר ללימודי אומנויות בכל האזורים

 

 

 

 

 

(ציור, פיסול, בלט ועוד) המוכרים ע"י משרד החינוך בתנאי שהשטח המיועד לפעילויות אלו עולה על 50 מ"ר

 

895

 

86.62

 

ד) בתי ספר ללימודי ספורט בכל האזורים המוכרים ע"י משרד החינוך בתנאי שהשטח המיועד לפעילויות אלו עולה על 50 מ"ר

 

896

 

157.45

2.8

מבנה לשרותי תקשורת טלפון (מרכזיה,משרדים, מחסנים וכדומה)
בכל האזורים

 

 

 

 

 

לכל מ"ר מבנה 

 

832

268

240.08

 

לכל מ"ר קרקע 

 

742

 

46.06

2.9

שטח לתחנות אוטובוסים וחניוניהם בכל האזורים

 

 

 

 

 

לכל מ"ר מבנה

 

881

 

230.62

 

לכל מ"ר קרקע

 

781

 

12.06

2.10

תחנת מוניות בכל האזורים

 

 

 

 

 

לכל מ"ר מבנה

 

301

 

386.06

 

לכל מ"ר קרקע

 

746

 

10.80

2.11

בתי ספר פרטיים, תיכוניים המוכרים על ידי משרד החינוך והנותנים הנחה מתשלום שכר לימוד לתושבי רעננה בכל האזורים

 

281

 

190.57

2.12

מכללות ואוניברסיטאות המוכרות ע"י המועצה להשכלה
גבוהה ואשר שכר הלימוד בהם בפיקוח בכל האזורים

 

282

 

83.03

2.13

מתקני מים ביוב

 

 

821

 

204.67

2.14

בתי חולים (לא כולל מרפאות)

 

 

 

 

 

 

 

216

 

102.28


 

הגדרה

 

קוד
הנכס

רכוש
משותף
בקניון

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

3

בנקים וחברות ביטוח

 

 

 

 

 

מבנים כמפורט להלן בכל האזורים:

 

 

 

 

3.1

בנקים    

 

 

 

 

3.1.1

מבנים המשמשים כמשרדי הנהלת הבנק בלבד כגון הנהלה ראשית או אזורית לא כולל  הנהלת הסניף.

 

333

 

1,004.57

3.1.2

מבנים המשמשים את הבנק כולל משרדים, הנהלת הסניף, מחסנים, שירותים ועוד (331 - 334)  

 

331

273

1,390.42

3.2

חברות ביטוח

 

 

 

 

3.2.1

מבנים המשמשים את חברת הביטוח כולל משרדי הנהלה, וכל שטח אחר המוחזק ע"י חברת הביטוח  (335 - 338).  

 

335-8 

276

1,059.82

 

 

הגדרה

 

קוד
הנכס

רכוש
משותף
בקניון

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

4

תעשיה

 

 

 

 

4.1

מבנים לתעשיה באזורים 4  ו - 5

 

 

 

 

 

 עבור השטח עד 1,000 מ"ר

 

401

274

137.60

 

 עבור השטח שבין 4,000-1,001 מ"ר

 

401

274

100.53

 

 עבור השטח שמעל 4,001 מ"ר

 

401

274

73.10


4.2

מבנים לתעשיות עתירות ידע (היי-טק) באזור 4
(פרט למבנים בסעיף 4.3)

 

 

 

 

 

עבור השטח עד 1,000 מ"ר

 

404

 

137.60

 

עבור השטח שבין 4,000-1,001 מ"ר

 

404

 

100.53

 

עבור השטח שבין 9,000-4,001 מ"ר

 

404

 

73.10

 

עבור השטח שבין 15,000-9,001 מ"ר

 

404

 

68.99

 

עבור השטח שמעל 15,000 מ"ר

 

404

 

62.86

 

 

 

 

 

 

4.3

מבנים לתעשיה המצויים באזור 5, המיועדים כאזור תעסוקה ומשמשים בפועל לתעשיות עתירות ידע (היי-טק), ובלבד ששטח המבנה המוחזק על ידי מחזיק יחיד במבנה אחד עולה על 10,000 מ"ר

 

 

 

 

 

עבור השטח עד 1,000 מ"ר

 

455

 

145.17

 

עבור השטח שבין 1,001 - 4,000 מ"ר

 

455

 

106.06

 

עבור השטח שבין 4,001 - 9,000 מ"ר

 

455

 

64.24

 

עבור השטח שבין 9,001 - 15,000 מ"ר

 

455

 

62.85

 

עבור השטח שבין 15,001 - 25,000 מ"ר

 

455

 

62.14

 

 

 

 

 

 

 

4.4

מבנים לתעשיה ולתעשיות עתירות ידע בכל שאר האזורים
(פרט לאזורים 4 ו - 5)

 

402

275 

152.40

4.5

שטח למפעלי בטון, טיט, מלט וכדומה

 

 

 

 

 

לכל מ"ר מבנה

 

413

 

166.38

 

לכל מ"ר קרקע

 

743

 

34.21

  

 

הגדרה

 

קוד
הנכס

רכוש
משותף
בקניון

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

5

בתי מלון

 

 

 

 

5.1

פנסיון, מלונית - בכל האזורים

 

321

 

130.83

5.2

*בתי מלון - בכל האזורים

 *  יוגש לאישור משרד הפנים לשנת 2018 - תעריף 98 ₪ לבית מלון, תעריף 90 ₪ למלונית.

 

322

 

146.08

6

מלאכה

 

 

 

 

6.1

מבנים באזורים 4 ו - 5 (451)

 

 

 

 

 

עבור השטח עד 1,000 מ"ר

 

451

274

137.60

 

עבור השטח שבין 4,000-1,001 מ"ר

 

 

274

100.53

 

עבור השטח מעל 4,000 מ"ר

 

 

274

73.10

6.2

מבנים למלאכה   בכל שאר האזורים פרט לאזורים 4 ו - 5

 

452

275

152.40

6.3

מבנים המשמשים למספרות   
קוסמטיקאיות וכיוצ"ב באזור 1  

 

453

279

190.94

7

מבנה חקלאי

 

 

 

 

7.1

א. חממות (מעל 1.00 מטר גובה)

 

685

 

0.39

 

ב. סככה חקלאית עד 25 מ"ר

 

 

 

 

 

מעל 25 מ"ר (מהמטר הראשון)

 

686

 

6.84

 

ג. מחסן חקלאי עד 25 מ"ר

 

 

 

 

 

   מעל 25 מ"ר (מהמטר הראשון) (687)

 

687

 

13.38

7.2

א. לולים לגידול עופות על אדמה חקלאית (689)

 

689

 

3.16

 

ב. בכל מקום אחר

 

688

 

5.50

 

ג. לולים בשטח עד 16 מ"ר

 

 

 

 

7.3

מבנים למיון ואחסון תוצרת חקלאית (680)
לרבות בתי אריזה, מכון תערובת, וכן מבנים לאחסנה הנמצאים על אדמה חקלאית יחויבו

 

680

 

45.90

8

אדמה חקלאית

 

 

 

 

8.1

אדמה חקלאית בכל האזורים:

 

 

 

 

 

א. אדמה חקלאית שאינה פרדס או מטע  שטחים עד 10 דונם קוד 612

 

611

 

0.08

 

ב. אדמה חקלאית שאינה מעובדת ברציפות

 

621

 

                0.31

 

ג. פרדסים ומטעים מעובדים שטחים עד 10 דונם  קוד 632

 

631

 

0.08

 

ד. פרדסים ומטעים שאינם מעובדים ברציפות 

 

 

 

0.53

 

 

הגדרה

קוד
הנכס

רכוש
משותף
בקניון

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

9

קרקע תפוסה

701 

 

11.53

9.1

באזורים  1,4,5  (701) (744)

744

 

13.75

 

באזורים 2,3

 

724

 

5.97

9.2

חצרות ו/או שטחים

 

 

 

 

למכירת צמחים, עציצים וכדומה המצויים בתחום המיועד למגורים על פי תכנית בנין עיר (731)

731

 

22.36

 

בשאר האזורים (732)

732

 

4.80

9.3

חצרות

 

 

 

 

למכירת חומרי בנין, ברזל לבנין, סיד וכדומה באזור המיועד למגורים
(על פי תכנית בנין עיר)

722

 

30.63

 

בשאר האזורים

724

 

5.97

9.4

מגרש לתצוגה ו/או למכירה ו/או לרחיצה של מכוניות

 

 

 

 

באזורים  1,4,5 

747

 

13.08

 

באזורים 2,3

 748

 

5.89

10

חניונים

 

 

 

10.1

חניונים מקורים הפתוחים לציבור בכל האזורים 

 

 

 

 

א. בתשלום מלא

383

 

36.55

 

ב. הפוטרים מתשלום עבור שעת חנייה ראשונה או יותר 

382

390

27.32

10.2

חניונים מקורים הפתוחים לציבור בכל האזורים

 

 

 

 

אשר ינהגו על פי קריטריונים וסטנדרטים שיקבעו ע"י העירייה, לרבות שמירה, ניקיון, תאורה, ביטוח וכדומה יחויבו :

 

 

 

 

א. בתשלום מלא 

389

 

19.27

 

ב. הפוטרים מתשלום עבור שעת חנייה ראשונה או יותר 

388

392

14.42

10.3

חניונים שאינם מקורים הפתוחים לציבור בכל האזורים

 

 

 

 

א. בתשלום מלא

386

 

6.89

 

ב. הפוטרים מתשלום עבור שעת חנייה ראשונה או יותר

385

 

3.57

11

נכסים אחרים

 

 

 

11.1

חניונים הפתוחים לציבור ואינם גובים תשלום בכל האזורים

 

 

 

 

א. חניונים מקורים

381

 

16.53

 

ב. חניונים מקורים אשר ינהגו על פי קריטריונים וסטנדרטים שיקבעו ע"י העירייה לרבות שמירה, ניקיון, תאורה ביטוח וכדומה

387

 

8.28

 

ג. חניונים שאינם מקורים - פטור

 

 

 

11.2

חניונים מקורים בבניינים שאינם למגורים ושאינם פתוחים לציבור

 

 

 

 

בכל האזורים

 

 

 

 

עבור השטח עד 2,000 מ"ר

391

 

67.30

 

עבור השטח שבין 5,000-2,001 מ"ר

391

 

13.53

 

עבור השטח שמעל 5,001 מ"ר

391

 

9.59

 

 

הגדרה

קוד
הנכס

רכוש
משותף
בקניון

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

11.3

בריכות שחיה ציבוריות בכל האזורים

 

 

 

 

שטח בנוי (כולל שטח הבריכה)

861

 

173.05

 

שטח קרקע

721

 

27.67

11.3.1

מרכזי ספורט ונופש (קאנטרי קלאב)

 

 

 

 

שטח בנוי

870

 

116.69

 

שטח הבריכות

871

 

68.01

 

שטח קרקע

726

 

10.39

11.4

*בריכות שחיה פרטיות בכל האזורים -  בעבור שטח הבריכה. (862-863)

862

 

17.74

 

 

 

 

 

11.5

שטחי מעבר במרכזים מסחריים

 

 

 

11.5.1

שטחי מעבר המהווים רכוש משותף במרכזים מסחריים מקורים (קניון) למעט שטח המוגדר בסעיף 11.5.3 (להלן: "שטחי מעבר משותפים"), יחויבו 53% לכל היותר מהתעריף הקבוע בסיווג 213 ע"פ ס' 2.1.2 לצו הארנונה (251 – 276).
בנכסים לגביהם קבועים תעריפים מדורגים לפי גודל הנכס, התעריף הקובע עבור שטחי המעבר המשותפים הוא התעריף הגבוה.

 

 

 

11.5.2

שטחי מעבר במרכזים מסחריים מקורים (קניון), המוחזקים על ידי מחזיק יחיד ו/או אינם מהווים רכוש משותף, למעט שטח המוגדר בסעיף 11.5.3

256

 

160.91

11.5.3

שטח במרכז מסחרי מקורה (קניון) התפוס ע"י שולחנות וכסאות

255

278

238.21


 

הגדרה

אזור

סוג
הנכס

קוד הנכס

שנת 2018
ש"ח למ"ר לשנה

11.6

מרתפים ריקים ללא שימוש

 

 

 

 

 

מרתפים ריקים ללא שימוש במרכז העיר

1

2

912

140.02

 

מרתפים ריקים ללא שימוש מחוץ למרכז העיר

1

4

914

109.49

 

מרתפים ריקים ללא שימוש באזור 4

4

2

942

140.02

 2.1.3    טבלה ב'  באזורים 4 ו - 5
    התעריף המפורט להלן הוא בשקלים חדשים לכל מ"ר משטח הנכס ולפי סוג הנכס

 

13. ארנונה לנכסי מדינה
בשל נכסי מדינה תשולם ארנונה בשיעור האחוז המפורט להלן, ביחס לארנונה הכללית שהיתה משולמת על פי צו זה ובהתאם לסוגי הנכסים שלעיל.

13.1 לגבי נכסים שמחזיקים בהם משרד הביטחון או צבא הגנה לישראל
  או מטעמם לרבות יחידת הסמך שלהם -   30%
13.2 לגבי נכסים המשמשים בתי חולים או מרפאות - 45%
13.3 לגבי נכסים מכל סוג אחר -    55%

 

ח ל ק  ש ל י ש י  - הנחות ופטורים

1. הנחות כלליות למגורים
להלן הזכאים להנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס, שיתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן בשנת הכספים הנוכחית, על פי סעיפים 1 - 7 בחלק שלישי בצו זה
בשיעורים המפורטים להלן:

1.1. מקבלי קצבאות ואזרח ותיק
א. המקבל על פי חוק הביטוח אחת מקיצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה – הנחה של%   25 לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס.
ב. אם בנוסף לקיצבה שבפסקת משנה א' הוא מקבל גימלת הבטחת הכנסה -  הנחה בשיעור 100% לגבי 100 מ"ר בלבד משטח הנכס.
ג.  על ההנחות לפי ס' א'  ו-ב' לעיל יחולו הוראות אלה:
1. ההנחה תינתן רק ביחס לדירת מגורים המשמשת למגורי מקבל הקצבה.
2. עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר.
3. ההנחה תינתן למקבל הקצבה   בעד דירת מגורים אחת בלבד.
4. ההנחה תינתן רק למקבל קצבה אחד, אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד.
5. ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים מקבל הקצבה.
ד. תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן "אזרח ותיק") זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו; עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר.
ה. ההנחה לפי סעיף קטן (ד) תינתן לאזרח ותיק בשיעור של 30%; ואם משתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה) – בשיעור של 100%. אם הוא מקבל קצבת זקנה לנכה לפי ס' 251 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995- בשיעור של 100%.
ו. על הנחות המפורטות בס' ד' ו-ה' לעיל יחולו הוראות אלה:
(1) ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד;
(2) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד;
(3) ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק;
(4) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה; גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע;
(5) ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב חתומה בידי המבקש, הכוללת את הפרטים והמסמכים שנדרשים להוכחת התנאים המפורטים לעיל, שהגיש המבקש לעירייה, ושצורף לו תצהיר בנוסח שתנפיק העירייה, חתום ומאושר כדין.

 1.2  נכה הזכאי לקיצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 ל"ו לחוק הביטוח אשר
       דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה- זכאי להנחה של 80  אחוזים.

1.3 נכה אשר טרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על-פי סעיף 127 לחוק הביטוח - הנחה של 80 אחוזים.

1.4 נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור 90 אחוזים ומעלה, או מי שטרם קבלת
     קיצבת הזיקנה נקבעה לו נכות כאמור - הנחה בשיעור של 40 אחוזים.

1.5 ילד נכה - כאשר בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של מחזיק בנכס זכאי לגימלה
לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) - הנחה בשיעור של 33 אחוזים לגבי 100 מטר משטח הנכס.

1.6 הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן: הנחה של 66 אחוזים לגבי 70 מ"ר משטח
     הנכס, עלה מספר  בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה - הנחה של 66 אחוזים
     מ - 90 מ"ר משטח הנכס.
 א. גימלת נכות לפי חוק נכי רדיפת הנאצים התשי"ז - 1957.
 ב. גימלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים
    בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים ((BEG מהשנים 1953 - 1965 , למי שהוכחה
 זכאותו כאמור, להנחת דעתה של הרשות המקומית.
     ג. גימלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם
לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות 1940 - 1945 ((WUV למי שהוכחה
זכאותו כאמור, להנחת דעתה של הרשות המקומית.
                    תחילתה של תקנה זו מ - 1 בינואר 1996.
                ד. גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם
                    לחוק האוסטרי לתמיכה בקורבנות (OFG ) שנחקק בהקשר לחוק התגמולים
                    עבור קורבנות המלחמה (סעיף 4 KOVG 57).
                ה . גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954 בהקשר
                   לקצבאות פצועים של הקורבנות האזרחיים של המלחמה 1940 – 1945 .
               ו.  גימלה לניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז או כפייה לפי ס' 3 לחוק ההטבות לניצולי שואה,
                   התשס"ז -2007, (להלן חוק ההטבות )
               ז.  גימלה לפי הסכם בין ועידת תביעות לבין גרמניה שנחתם ב- 1992 לפי ס' 4 לחוק ההטבות.

        
1.7   בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח - 1958, זכאי להנחה שאינה עולה על 90%.

 
1.8 א. עולה - זכאי להנחה שאינה עולה על 90% לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס,   
        למשך שנים-עשר חודשים מתוך תקופה של עשרים-וארבעה החודשים המתחילים 
        ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, התש"י - 1950.

    ב. עולה התלוי בעזרת הזולת, הזכאי על פי אישור המוסד לביטוח לאומי לגמלה 
        מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה, לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות שנערך
        בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל, לפי סעיף 9 לחוק הביטוח - הנחה  
שאינה עולה על 80%. המוסד לביטוח לאומי ימציא למחזיק, על פי בקשתו, תעודה המעידה  
על זכאות לפי פסקה זו.

ג. מי  שניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת  העלייה - זכאי להנחה שאינה עולה על 90% לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס, למשך שנים-עשר חודשים מתוך תקופה של עשרים-וארבעה החודשים המתחילים ביום קבלת המעמד כקבוע בתעודה האמורה.


1.9 א. הזכאי לגימלה להבטחת הכנסה או לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום),
         התשל"ב - 1972 - הנחה שאינה עולה 70%,
                   
                      ההנחות בסעיף  1.9 א' שלעיל תינתנה למי שיתקיימו לגביו התנאים כדלקמן:
א1. מי שמלאו לו 50 שנה או יותר החל מ 1.1.2004.
א2. מי שהחל  לקבל גימלה או תשלום כאמור, לפני ה - 1.1.2003 ולא חלה הפסקה בת 6    חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגימלה מ - 1.1.2003 .

ב. גימלת סיעוד, לפי פרק ו' לחוק הביטוח- הנחה של 70%.

   
    1.10 חסיד אומות העולם לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל - ("חסיד 
          אומות העולם") - מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזכרון "יד ושם" -
          הנחה של 66 אחוזים.

1.11 הורה עצמאי כהגדרתו בחוק משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי, התשנ"ב – 1992 - או
      שהוא הורה עצמאי לילד המתגורר איתו בשירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון (נוסח
      משולב), התשמ"ו – 1986, כל עוד הוא משרת כאמור, ובתנאי שגילו אינו עולה על 21 שנה –
      הנחה של 20% .

1.12 גימלה כאסיר ציון או לבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים
לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב1992-  הנחה של 100% לגבי 100 מ"ר  
ראשונים.

    1.13 זכאי להנחה לפי פרק זה (1) המתגורר בחלק מהדירה, יחד עם דיירים נוספים, יהיה זכאי
                    להנחה בשיעורים ובתנאים המנויים לעיל, לגבי 24 מ"ר בלבד.

    1.14 פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005 – הנחה של 20%.

 

 


2. הנחות לחיילים נפגעי מלחמה
 הנחות לחיילים נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם לפי פרק ה 2   לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג - 1993 .
 
הגדרות:

 "חייל" - מי שמשרת שירות סדיר בצבא הגנה לישראל לפי  חוק שירות בטחון, (נוסח                   משולב), התשמ"ו - 1986 .

                    "מחזיק" - לרבות דייר משנה.

                    "מתנדבת בשירות לאומי" - יוצאת צבא שלא נקראה לשירות סדיר לפי חוק שירות
                    ביטחון או שקיבלה דחייה או פטור מחובת שירות בטחון לפי החוק האמור,
                    המשרתת בשירות לאומי כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי
                    בהתנדבות), התשס"ב - 2002 ומתקיימים בה התנאים שבתקנה 2(א)(1) עד (6)
                    לתקנות האמורות וניתן אישור על שירותה האמור על ידי גוף מוכר, כמשמעותו
                    באותן תקנות".
  
"משרת בשירות האזרחי" – מופנה לשירות כהגדרתו בתקנות דחיית שירות לתלמידי
ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי), התשס"ז-2007 (להלן-תקנות שירות אזרחי),
המשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות
שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002, ושהמפקח כהגדרתו בתקנות שירות אזרחי אישר
כי הוא עומד בתנאים המפורטים בתקנות 2 ו- 3 לתקנות האמורות.

"משרת בשירות האזרחי המשמר" – מי שמשרת בשירות אזרחי משמר כמשמעותו בהחלטת הממשלה 5275 מיום כ"ה בכסלו התשע"ג (9 בדצמבר 2012) ושמפקח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי-לאומי אישר כי הוא עומד בתנאים הנדרשים לפי החלטת הממשלה האמורה;

"משרת בשירות אזרחי-ביטחוני" – מי שמשרת בשירות אזרחי-ביטחוני כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014 (להלן – חוק שירות לאומי-אזרחי), ושהמנהל כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי (להלן – המנהל) או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה;


"משרת בשירות אזרחי-חברתי" – מי שמשרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, ושהמנהל או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה;

 

זכאים להנחה (לפי תקנה 14 ה)

2.1. מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים להלן, יהיה זכאי להנחה מארנונה כללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים, בשיעורים כמפורט להלן:

1) הנחה של 100 אחוזים למחזיק שהוא-
(א) חייל - כל עוד הוא חייל, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו,
(ב) הורה של חייל המוכיח להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו,  כי פרנסתו היתה על החייל  סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחיתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב  האמור, ובתנאי שהחייל פטור מתשלום מארנונה לפי פסקת משנה (א).
(ג) מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת.
(ד) משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת.
(ה) משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים – כל עוד הוא משרת;
(ו) משרת בשירות אזרחי-ביטחוני – כל עוד הוא משרת;

 
  (1א) הנחה של שלושה רבעים אחוזים למחזיק שהוא -
למחזיק שהוא משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים – כל עוד הוא משרת;

2) הנחה של שני שלישים למחזיק שהוא
(א) נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט - 1959 (נוסח משולב),
(ב) נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד- 1954 ,
(ג) זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה  (נכים ונספים), התשמ"א - 1981 ,
(ד) בן משפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י - 1950 ,
(ה) זכאי לתגמולים לפי חוק שירותי בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א - 1981 ,
(ו)  זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970 ,
(ז) היה זכאי להנחה לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), התשי"ג - 1953, גם אם בוטל.

3) הנחה של 50 אחוזים למחזיק שהוא –
(א) משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת;
(ב) משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל הכולל שירות של 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים – כל עוד הוא משרת;
(ג) משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שלוש שנים – כל עוד הוא משרת.

 
2.2.  סייג לדירות גדולות (לפי תקנה 14 ו')

המחזיק בנכס ששטחו עולה על 70 מטר מרובע לא יהיה זכאי להנחה לפי
תקנה 14 ה., אלא לגבי 70 מטרים רבועים בלבד. עלה מספר בני משפחתו של המחזיק      
והגרים עמו על ארבעה - תינתן הנחה, כאמור, לגבי 90 מטרים רבועים בלבד.

2.3. פטור על בתי עסק
ס' 14 ז. מחזיק בבנין או בחלק ממנו שאינם משמשים למגורים בלבד, שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים בתקנה 14(ה) (1) או (2), יהיה זכאי העסק להנחה מארנונה בשיעורים שנקבעו בפסקאות האמורות בהתאמה, אם באותה שנת כספים לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי סעיפים 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה, ופקיד השומה נתן לו, על פי בקשתו, תעודה על כך. היה חייב בתשלום המקדמה, אך נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, תחזיר לו הרשות המקומית את סכום הארנונה שילם על אותו נכס לאותה שנה.
  
3. מחזיק שהוא "נזקק"
 רשאי לבקש הנחה מתשלום ארנונה כמפורט להלן:
            א. בעל הכנסה חודשית ממוצעת שפורטה בתוספת הראשונה, לפי מספר הנפשות 
                המתגוררות איתו בנכס - הנחה בשיעור שנקבע לפי טורי ההכנסה שבתוספת האמורה:
            ב. בתקנה זו -"הכנסה" - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים איתו מכל 
                מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט,
• קצבאות ילדים וקצבאות זקנה ושארים, המשולמות לפי פרקים ד' ו- יא' לחוק הביטוח הלאומי.
• מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס.
• דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.

  "הכנסה חודשית ממוצעת" -
1. בשכיר - ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר
     ודצמבר של שנת המס שקדמה לשנה הנדונה, ממקורות הכנסה כמפורט   
     בסעיף (1א) לטופס שבתוספת השניה, 
     וממקורות נוספים כמפורט בסעיף (1ב) לטופס האמור.

2.  בעצמאי - ממוצע כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת 
    במס כפי שנקבעה בשומת מס הכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא
    מחולקת ב - 12 ומתואמת למדד הממוצע של חודשים אוקטובר, נובמבר
    ודצמבר, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט
    בסעיף (1ב)  לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה.

ג.  שיעור ההנחה הנקוב לגבי כל רמת הכנסה חודשית ממוצעת יהא שיעור ההנחה
    המרבי המצוין בטבלה, כפי שתעודכן מעת לעת.

4. תשלום בהוראת קבע
  נתן הוראת קבע לתשלום הארנונה הכללית בדרך שקבעה הרשות המקומית -
זכאי להנחה של 1% לכל תשלום ארנונה. ההנחה מותנית בביצוע התשלום במועד שנקבע על ידי הרשות.
מי שנתן הוראה קבועה לתשלום באמצעות כרטיסי אשראי אינו זכאי להנחה כאמור.

5. הנחות לעסקים זעירים - ועדת ההנחות שמינתה המועצה רשאית לתת הנחה
למחזיק בעסק על פי התנאים הבאים:
א. מחזיק העסק הוא בעל העסק ואין בבעלותו עסק נוסף.
ב. שטחו של העסק אינו עולה על 75 מטר מרובע.
ג. המחזיק הוא גבר שמלאו לו 67 שנה או אשה שמלאו לה 62 שנה.
ד. עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ₪- הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן.
ה. המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק.
מידת ההנחה - שיעור ההנחה שניתן למחזיק בעסק, על דירת המגורים שבחזקתו לגבי 40 מטרים מרובעים ראשונים משטח העסק.

6. הנחות לבנין ריק ותעשיה

6.1. הנחה לבנין חדש (על-פי תקנה 12)
 מחזיק שהוא הבעל הראשון של בניין חדש ריק, שמיום שהסתיימה
בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה
יינתנו הנחות בשיעור כמפורט להלן:
(א) עד ששה חודשים - הנחה של 100 אחוזים.
                           (ב)  מחזיק שהוא "קבלן"
                                עד שנים עשר חודשים – הנחה של 100 אחוזים.
                           (ג)  לעניין זה, "קבלן" – מי שבמכירת הנכס יהיה חייב לגביו מס הכנסה לפי
                                חלק ב' בפרק ראשון לפקודת מס הכנסה.
                          (ד)  המבקש הנחה לפי סעיפים (א)(ב) לעיל יגיש בקשה מנומקת לועדה שתהיה מוסמכת לדון ולהחליט בבקשה לאחר שקיבלה את חוות דעתו של מהנדס העירייה.

6.2. הנחה  לבנין ריק (על-פי תקנה 13)
א. מחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו ברציפות במשך תקופה שתחילתה ביום שחדלו להשתמש בו- הנחה בשיעור של 100 אחוזים לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים או חלק ממנה.
ב. הנחה כאמור תינתן לתקופה מצטברת משך תקופת בעלותו של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.
ג. ניתנה הנחה לפי ס' 6.1 (א) ו- (ב) לא תנתן הנחה לפי סעיף זה כל עוד לא שונתה הבעלות בבניין.

 


6.3. א. במידה ושיעור האבטלה ברעננה יעלה על 8 אחוז, תינתן הנחה למחזיק בבניין המשמש לתעשיה חדשה מיום שהחל לשמש כאמור כמפורט להלן:
6.3.1. בשנה הראשונה או בחלק ממנה - 75 אחוזים.
6.3.2. בשנה השנייה או בחלק ממנה - 50 אחוזים.
6.3.3. בשנה השלישית או בחלק ממנה - 25 אחוזים.

 ב. "תעשיה חדשה" - מפעל תעשייתי חדש שהוקם בתחום רעננה או שהועתק מתחום רשות מקומית אחרת. "שיעור אבטלה" - ממוצע של שיעור האבטלה בשלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה להנחה, לפי שיעור האבטלה החודשי בהם, כפי שפרסם שירות התעסוקה.


7. הוראות כלליות
בפרק זה "נכס" כהגדרתו בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג1993-

7.1. זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו מיום ותיווסף ליתרת הארנונה.
7.2. א. קיימת זכאות להנחות שונות על פי תקנות אלה, ו/או חוק הפטור, תינתן לזכאי להנחה, הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.
ב. זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר - תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, הגבוהה מביניהן.
ג. זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים שעליה הוטלה הארנונה - תינתן ההנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שבהם החזיק בנכס.
7.3. לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה, אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית.


8. ערר על קביעת ארנונה - השגה

8.1. מי שחויב בתשלום ארנונה כללית, רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת     התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:
8.1.1. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
8.1.2. נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או  השימוש בו.
8.1.3. הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו 269- לפקודת העיריות.
8.2. מנהל הארנונה ישיב תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
8.3. הרואה עצמו מקופח רשאי לערער עליה בפני ועדת הערר תוך 30 יום.

זאב בילסקי
 ראש העיר רעננה

חזור ללמעלה
ארנונה כללית לשנת 2018