הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קבלת אישור לרשם המקרקעין

שלב 1

בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות ובהתאם להוראות סעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), התשמ"א - 1981 - כל העברה של נכס בפנקסי המקרקעין או כל פעולה שהיא בבחינת מימוש זכויות בנכס תירשם רק לאחר הצגת תעודה המעידה על תשלום כל החובות ביחס לאותו נכס וכי  שולמו כל הסכומים המגיעים כהיטל השבחה עד ליום מתן התעודה.

שלב 2

על פי סעיף 3  לחוק העזר לרעננה (אגרת תעודת אישור), תשכ"ז-1967 - קבלת האישור כרוכה בתשלום.

שלב 3

לצורך קבלת האישור יש לפנות למדור שומה באגף ההכנסות, מרכז שירות לתושב באמצעות:

 1. פנייה מקוונת - לחצו כאן למעבר לטופס המקוון
 2. משלוח הטופס המצ"ב בפקס או באמצעות הדואר האלקטרוני.
 3. פניה ישירה למשרדי אגף ההכנסות, מרכז שירות לתושב רח' קלאוזנר 2 קומה ב'.

שלב 4

כמו כן יש לשלוח בדואר או בפקס' מס' 09-7610484 או בדואר אלקטרוני misim@raanana.muni.il 

 1. עותק של  חוזה המכר או ההעברה. 
 2. בהעברה ללא תמורה - תצהיר (מקור) חתום בפני עורך דין של הצדדים. 
 3. עותק של נסח טאבו עדכני לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין. 
 4. בנכס של מדינת ישראל/קק"ל/רשות הפיתוח- חוזה חכירה או רכישה ממינהל מקרקעי ישראל.

שלב 5

הליך קבלת האישור:
לאחר קבלת הבקשה והמסמכים הנלווים, הבקשה עוברת למינהל ההנדסה לצורך בדיקת הנכס. בדיקה זו כוללת ביקור המפקח בנכס והעברת הנתונים לשמאי הועדה וכן מדידה של הנכס ע"י מודד מוסמך.

לאחר בדיקת שמאי הועדה ובהתאם לחוות דעתו:

 1. באם אין חבות היטל השבחה, או כל חבות כספית אחרת, ניתן אישור מהנדס העיר למדור שומה באגף ההכנסות ובכפוף לתשלום כל
  החובות בגין הנכס ותשלום האגרה יינתן האישור למבקש.

 2. באם יש חבות היטל השבחה, המבקש יקבל שומת היטל השבחה לתשלום. המבקש  רשאי לקיים הליכים של השגה/ערעור על פי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965. לאחר תשלום ההיטל וכל חבות כספית אחרת, יינתן אישור מהנדס העיר למדור שומה באגף ההכנסות ובכפוף לתשלום כל החובות האחרים בגין הנכס ותשלום האגרה, יינתן האישור למבקש. 

חזור ללמעלה
קבלת אישור לרשם המקרקעין