פטור מארנונה

פורסם: 04/05/2020

עיריית רעננה שמחה לבשר כי תעניק שלושה חודשי פטור מלאים מתשלום הארנונה לעסקים הזכאים על פי תקנות הממשלה שפורסמו בתאריך 21.4.20.

ההקלות מעניקות פטור מתשלום ארנונה לעסקים הזכאים, למשך 3 חודשים- מרץ, אפריל ומאי 2020.

הנכסים שאינם זכאים לפטור מפורטים בתקנות המצורפות וכוללים בין היתר בנקים וחברות ביטוח, מקומות למכירת מזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה, נכסי מדינה, קופות חולים, חברות ממשלתיות ועוד, והכל כפוף לאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תיקון מס' 2, התש"ף- 2020.

הפטור יעודכן בחיובי ארנונה באופן אוטומטי בעסקים הזכאים ואין כל צורך לפנות אלינו, באופן הבא:


עסקים זכאים ששילמו ארנונה בעבור כל שנת 2020- יקבלו החזר לחשבונם .לחצו כאן להעברת פרטי חשבון 


עסקים זכאים שהסדירו תשלום ארנונה לכל שנת 2020 בהוראת קבע- לא יחויבו בארנונה בחשבון הקרוב עבור מאי-יוני ותישאר לזכותם יתרת זכות עבור חודש נוסף שתקוזז מהחיוב לתקופה יולי -אוגוסט.


עסקים זכאים שלא הסדירו את תשלום הארנונה עבור שנת 2020 וכן עסקים זכאים שיש להם יתרת חוב קודמת- סכום הפטור יקוזז כנגד החוב וישלח מצב חשבונם כולל חובם לתשלום בחיוב הקרוב.


לתשומת הלב בהתאם להוראות התקנות זכאי להנחה שלא יפרע במלואם חיובי ארנונה לשנת 2020 עד ליום 31.12.2020 תהיה הנחה זו בטלה ותתווסף ליתרת הארנונה.


​​​