קול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי משפטי חיצוני לעירייה בתחומים שונים

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 5/2009 בדבר נוהל מסירת עבודות משפטיות לעורכי דין חיצוניים ברשויות המקומיות, מזמינה עיריית רעננה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ וליווי משפטי (להלן: "השירותים") לעיריית רעננה, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטות במסמכי הקול הקורא (להלן: "ההזמנה").

תשובות לשאלות הבהרה

יודגש כי לצורך השתתפות ב'קול הקורא' יש לרכוש את המסמכים בלשכה המשפטית: טלפון: 09-7610251, דואר אלקטרוני: tenders@raanana.muni.il

לתשומת לבכם: המועד להגשת שאלות הבהרה פקע.

מועד הגשת ההצעה לא יאוחר מיום 1.5.19, השעה 15:00.