תקציר
תוכן
תמונה ראשית
תמונה קטנה
עימוד בדף הבית
סדר הופעה
הצג כתבה ללא קישור
הצג כתבה עם קישור אחר
קישור לדף אחר
סינון חופשי חדש
קהל יעד חדש
שיוך חדש
חלון יעד לקישור נוסף
סינון-אזור תוכן
כותרת משנה
סטאטוס פעיל
הדגש כותרת
קשר מבזק לדף אחר
תקציר
תאריך
תאריך תפוגה
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

בקשה לקבלת מידע (R.F.I) בנושא פריסת סיבים אופטיים ברחבי העיר

פורסם: 


עיריית רעננה

בקשה לקבלת מידע

Request For Information (R.F.I)

בנושא פריסת סיבים אופטיים ברחבי העיר

 

 1. כללי:
  1. עיריית רעננה (להלן "העירייה") בוחנת אפשרויות לפריסת תשתיות ומובילים לסיבים אופטיים בין מבני העירייה ואתרים נוספים כגון צמתים המרכזיים ברחבי העיר.
  2. העירייה מבקשת לקבל מידע בקשר לטכנולוגיה לביצוע חריצה לאורך הכבישים שאינו מחייב פגיעה/הריסה/פירוק הכבישים והתשתיות הקיימות להכנת התוואי והצנרת לפריסת הסיבים האופטיים וכן פריסת הסיבים בפועל.
  3. בקשה זו לקבלת מידע מהווה שלב בתהליך, והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר, ואין בה משום התחייבות כלשהי להמשיך ו/או לפעול בהליכי התקשרות כלשהם.
  4. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפניה לקבלת מידע נוסף או כל נתון אחר למשיבים לפניה זו כולם או חלקם, לרבות  דרישה/בקשה מהמשיבים להציג את רעיונותיהם באמצעות פגישה ו/או נייר עבודה.
 1. מטרות הפנייה:
  1. פריסת תשתיות ומובילים לסיבים אופטיים ברחבי העיר, ביצוע חפירות תוך שמירה על חזות פני העיר, פגיעה מינימאלית בתשתיות, בצורה מהירה, נקייה, בטיחותית וזולה.  
  2. התקנה והפעלה של רשת תקשורת שתתבסס על הסיבים האופטיים לקישור אתרי העירייה, הפעלת מצלמות אבטחה, תקשורת אלחוטית וחיבור תשתיות אחרות למרכז באתרים רבים ברחבי העיר.
 1. תכולת הפתרון:
  1. הפונה נדרש לפרט את ניסיונו בשיטת MICRO TRENCHING לביצוע חריץ ברוחב 3 ס"מ לאורך הכבישים להכנת התוואי והצנרת לפריסת הסיבים האופטיים וכן פריסת הסיבים בפועל, בשיטה זו בארץ.
  2. הפונה נדרש לפרט את תהליך הכנת התוואים, הצנרת וההשפעה על תשתיות העירייה.
  3. הפונה נדרש לפרט את שיטת פריסת הסיבים לכמות רבה של אתרים, תוך הפרעה מינימאלית לתושבים.
  4. הפונה נדרש לפרט פתרונות אפשריים לטופולוגית הרשת.
  5. הפונה נדרש לפרט לוחות זמנים ושלבים בפריסת תשתיות.
 1. המועד ואופן הגשת המענה:
  1. כל הרואה עצמו מתאים לספק מידע כאמור לעיל, מתבקש להשיב לפנייה זו על פי המתווה המפורט בבקשה.
  2. שאלות ובקשות להבהרות בקשר לבקשה לקבלת מידע זו ניתן לשלוח למר יוגב אריה, מנהל מחלקת תכנון תשתיות ועיר חכמה באגף מחשוב ומערכות מידע,
   למייל  RFI@Raanana.muni.il לא יאוחר מיום 5.7.2022 עד השעה 12:00 בצהריים.
  3. המועד האחרון להגשת מענה לבקשה זו הינו 14.7.22 עד השעה 12:00 בצהריים.

​