ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הממשלה פרסמה אתמול שורת הקלות נוספות בתקנות לשעת חירום שיאפשרו את המשך חזרת המשק לפעילות בצל הקורונה.

פורסם: 05/05/2020

להלן עיקרי ההקלות:

חובה להמשיך ולהישמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסיכות ושמירה על היגיינה.

החל מהיום הותרה פתיחת פעילויות ועסקים נוספים ובכלל זה: ספריות, כל סוגי הטיפולים (שאינם רפואיים) בגוף האדם, רפואה משלימה, מלונות וצימרים, שמורות טבע, אתרי מורשת וגנים לאומיים, גני חיות וספארי. כמו כן, הותרה הפעלת בריכות שחייה עבור ספורטאים תחרותיים ובריכות טיפוליות.

נקבע כי מועד הפעלת הקניונים, השווקים וחדרי הכושר יהיה ביום ה׳, 7 במאי, 2020.
במסגרת הכללים תתקיים הגבלה על כניסת האנשים לקניון, לרבות עובדי הקניון, כך שבכל עת לא ישהו אנשים בקניון ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר, ותתקיים הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטר בין האנשים בקניון לרבות בתורים. יסומנו מקומות מיועדים לממתינים בתור וכן שלטים לעניין שמירה על מרחק. תיעשה הקפדה על שמירת כללי היגיינה לרבות חיטוי משטחים. בשטחי הקניון יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים. לא תתאפשר ישיבה לצורך אכילה בשטח הקניון.

 תותר פתיחה של שוק קמעונאי לאחר אישור ראש הרשות המקומית ובכפוף לתנאים הבאים: תהיה מגבלה על כניסת האנשים לשוק, לרבות העובדים ובעלי העסקים, כך שבכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לציבור ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר. תתקיים הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים בשוק רבות בתורים וזאת לשם מניעת צפיפות. יסומנו מקומות המיועדים לתור ויוצב שלט לעניין שמירה על מרחק. תיעשה הקפדה על כללי היגיינה וחיטוי משטחים. בשטחי השוק יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים. לא תתאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק ולא תאפשר כניסת אנשים שאינם עוטים מסיכה לשוק.

 בספריות יוצבו מחיצות בדלפק ההשאלה למניעת רסס, ותבוצע הפרדת ספרים שהוחזרו לספרייה למשך 3 ימים.

חנויות או עסקים לטיפולים לא רפואיים רשאים להכניס מספר לקוחות ביחס של אדם על כל 15 מ"ר משטח המקום הפתוח ללקוחות, או יחס של 2 אנשים לכל קופה לפי הגבוה מביניהם.

 עוד נקבע כי על אף איסור ההגעה לחוף הרחצה, יותר מעבר בחוף לצורך פעילות ספורט ימית.

 בוטלה המגבלה על תפילה במרחק של 500 מטרים ממקום המגורים\עבודה (נותרת מגבלה של 19 אנשים בשעת תפילה במקום פתוח).

 יותר קיום ברית מילה בהשתתפות של עד 19 אנשים (במקום 10).

במקום ציבורי ובמקום עבודה נקבע כי בבניין של מעל 5 קומות תתאפשר שהייה של חצי מהתפוסה המרבית המותרת במעלית (אפשרות לשהייה של מעבר ל-2 אנשים במעלית).

נקבע שטיפול נפשי יותר לקיום גם ללא מסיכה, ובלבד שישמר מרחק של 3 מטר בין המטפל למטופל.

 הפעלת מקוואות - נקבע כי לצד המגבלות הקיימות עד כה (במקווה גברים עד 3 אנשים ובמקווה נשים תוך תיאום הגעה מראש) יהיה נוכח אחראי מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות התקנה.

משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי, עטיית מסיכות ושמירה על היגיינה, לשם הבטחת בריאות הציבור והמשך המאבק המשותף בהתפשטות נגיף הקורונה.


Dear residents,
New eases on emergency restrictions have been issued by the government yesterday a series, that will allow the continued return of the economy to activity in the aftermath of the Coronavirus.

Here are the highlights of ease on restrictions:

It is imperative that you continue to obey the instructions regarding social distancing, continue wearing masks and maintaining proper hygiene.

Starting today, additional activities and the opening of businesses have been permitted, to include:

Libraries, all types of treatments (non-medical) for the human body, complementary medicine, hotels and lodges, nature reserves, heritage sites and national parks, zoos and safaris. Swimming pools for competitive athletes and therapeutic pools have also been allowed.

It has been determined that the shopping malls, markets and gyms will open on Thursday, May 7, 2020.

As part of the rules, there will be a restriction on people entering the mall, including mall employees, so that there will be no more than one person per 20 square meters at any time in the mall, and there will be a 2-meter social distance between the people in the mall, including queues. Distance signs will be maintained, and hygiene rules will be adhered to, including surface disinfection, facilities with hand sanitizer will be placed in accessible and available places, and seating will not be allowed at the eating in the area of the mall.

The opening of markets will be permitted after the approval of the head of the local authority and subject to the following conditions: There will be a restriction on the entry of people into the market, including employees and business owners, so that at any time people in the public area will not have more than one person per 20 square meters. Social distancing of at least 2 meters distance between people will be observed in the markets and in queues for the purpose of preventing crowding, designated queuing areas will be marked and a sign ordering social distancing will be posted, strict hygiene and disinfection rules will be enforced in the market areas, which will be equipped with hand sanitizer. People who will not be wearing a mask will not be allowed entrance to the market.

In libraries, partitions will be placed at the main Desk, and books returned to the library will be separated for 3 days.

Stores or businesses offering non-medical treatments may place a number of customers in a person-to-person ratio of one client per every 15 square meters of open space, or a ratio of 2 people per checkout queue, whichever is higher.

It was further stated that, despite the prohibition of bathing at the beach, passage at the beach will be allowed for water sports activities.

The restriction on prayer limiting prayer circles to 500 meters from the residence / work has been removed (there is still a limit of 19 people during prayer in an open place).

Circumcisions may be attended by up to 19 people (instead of 10).

In a public place and in a workplace it is stipulated that in a building of more than 5 floors, no more than half of the maximum occupancy will be allowed in the elevator (even if that means more than 2 people in the elevator at a given time).

 

It is determined that mental treatment may be carried out without a mask, provided that a distance of 3 meters is maintained between the therapist and the patient.

Activation of mikvahs - It has been determined that alongside the existing restrictions so far (Up to 3 people at a men's Mikveh and at a women's Mikveh while coordinating in advance), an usher will be present on behalf of the operator to maintain compliance with and observance of the rules and regulations.

The Ministry of Health is calling on the public to continue to adhere to guidelines on social distancing, wearing masks and maintaining hygiene, to ensure public health and the continued fight against the spread of the corona virus.Chers résidentes et résidents,
Le gouvernement a publié hier une série de nouveaux allégements dans le cadre de la règlementation en situation d'urgence permettant le retour progressif de l'activité économique dans le contexte du coronavirus. 
Ci-dessous les principales directives : 

Il est impératif de continuer à respecter les instructions concernant la distance de sécurité, le port de masques et le respect de l'hygiène.

À partir d'aujourd'hui, certains commerces et activités ont été autorisés à ouvrir, Notamment: les bibliothèques, tous les types de soins (non médicaux) relatifs au corps humain, la médecine alternative, les hôtels et zimmer, les sites de réserves naturelles, les sites du patrimoine national et les parcs nationaux, les zoos et les safaris. De même, sont autorisées à ouvrir les piscines pour les athlètes de compétition et pour les soins thérapeutiques.

Il a été décidé que les centres commerciaux (kenyon), les marchés et les salles de sport reprendront leur activité le jeudi 7 mai 2020.
Dans le cadre des règles, il y aura une restriction du nombre de personnes à l'entrée des centres commerciaux, incluant les salariés du centre commercial, de sorte qu'il n'y ai pas plus d'une personne par 20 mètres carrés à tout moment dans le centre commercial, et sera respectée la distance de 2 mètres entre les personnes dans le centre commercial, y compris dans les files d'attente. Des panneaux indiqueront les emplacements de la file d'attente ainsi que des affiches précisant les règles de distance à respecter. Des précautions seront prises pour respecter les règles d'hygiène, y compris la désinfection des surfaces. Des distributeurs de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains seront installés dans des coins accessibles et disponibles. Il ne sera pas autorisé à s'assoir pour manger dans l'espace du centre commercial.

L'ouverture de marché sera autorisée après l'approbation du responsable municipal et sous réserve des conditions suivantes: il y aura une restriction à l'entrée du marché du nombre de personnes, y compris les employés et les chefs d'entreprises, de sorte qu'à tout moment, il n'y aura pas plus d'une personne par 20 mètres carrés. La distance de sécurité d'au moins 2 mètres entre les personnes présentes dans le marché sera respectée dans les files d'attente afin d'empêcher les rassemblements. Les points dans les queues d'attente seront marqués et des affiches indiqueront la distance de sécurité à respecter. Des précautions seront prises pour respecter les règles d'hygiène, y compris la désinfection des surfaces. Dans les zones du marché seront installés des distributeurs de gel désinfectant pour les mains. Les visiteurs du marché ne seront pas autorisés à s'assoir pour manger dans l'espace du marché et ne seront pas autorisées à entrer les personnes ne portant pas de masque.

Dans les bibliothèques, des vitres de protection seront installées au bureau de prêt des livres et les livres retournés à la bibliothèque seront garder séparément des autres durant 3 jours.

Les magasins ou commerces de soin non médicaux peuvent faire entrer un certain nombre de clients dans un rapport d'une personne tous les 15 mètres carrés de l'espace ouvert destinés à la clientèle, ou au choix respecter un ratio de 2 personnes par caisse, le plus élevé des deux.
 I
l a en outre été décidé que, malgré l'interdiction d'arriver à la plage, le passage à la plage pour les activités de sport nautiques sera autorisé.

La restriction de prier dans un périmètre de 500 mètres du lieu du domicile/travail a été annulée (reste la limite de 19 personnes pendant la prière dans un espace ouvert).

La présence de 19 personnes maximum à une circoncision est autorisée (au lieu de 10).

Dans un lieu public ou sur le lieu de travail, il est stipulé que dans un immeuble de plus de 5 étages, un maximum de la moitié de l'occupation maximale autorisée dans l'ascenseur est autorisée (possibilité de plus de 2 personnes dans l'ascenseur).

Il est autorisé de réaliser des soins psychologiques sans masque, à condition de respecter une distance de sécurité de 3 mètres entre le thérapeute et le patient.

Activation des Mikvé - Il a été décidé qu'à côté des restrictions existantes jusqu'à présent (Mikvé hommes jusqu’à 3 personnes, Mikvé femmes sur prise de rendez-vous) sera présent un responsable vérifiant le respect des instructions.

Le Ministère de la Santé appelle le public à continuer de respecter les directives concernant le respect des distances de sécurité, le port de masques et le maintien de l'hygiène, afin d'assurer la santé publique et la continuité de la lutte contre la propagation du coronavirus


הורידו את האפליקציה העירונית