ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הממשלה אישרה הלילה תקנות שעת חירום להגבלת הפעילות על מנת לצמצם את ההתפשטות של נגיף הקורונה בישראל. תקנות אלו כוללות (בין היתר):

פורסם: 25/03/2020

תושבות ותושבים יקרים,

הממשלה אישרה הלילה תקנות שעת חירום להגבלת הפעילות על מנת לצמצם את ההתפשטות של נגיף הקורונה בישראל. תקנות אלו כוללות (בין היתר): צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי, הטלת אחריות על מעסיקים, סגירות חנויות שאינן חיוניות והטלת הגבלות על תחבורה ציבורית. התקנות יכנסו לתוקפן היום (ד') בשעה 17:00 ולמשך תקופה של 7 ימים. להלן ההנחיות:

1. הישארו בבבית חל איסור לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות:

- הגעה של עובד למקום עבודה מותר על פי התקנות

- הצטיידות במזון, תרופות, מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים

- קבלת שירות רפואי

- תרומת דם

- הליך משפטי

- הפגנה

- הגעה לכנסת

- טיפול במסגרות רווחה.

2. שמרו מרחק: במרחב הציבורי ובמקומות העבודה ישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

3. ספורט וכושר: יציאה של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום לזמן קצר ובמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים.

4. דת ומסורת: תפילה במקום פתוח, הלוויה, חתונה וברית וכן יציאת אישה לטבילה במקווה נשים ובלבד שתיאמה מראש את מועד הגעתה.

5. סיוע לנזקקים: סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורש סיוע.

6. העברת ילדים וטף:

- העברה של קטין למסגרות חינוך לילדי עובדים חיוניים ומסגרות מיוחדות (בהתאם לפקודת צו בריאות העם).

- העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני.

- העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.

7. פארקים וגנים: אסור לצאת לפארק או לגני שעשועים.

8. נסיעה ברכב פרטי: בנסיעה חיונית ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים. כן מותרים שירותי הסעה למקומות עבודה בכפוף למגבלות.

9. בטיחות במקום העבודה: חובה על מעסיקים להעמיד אמצעי למדידת חום לכל מבקר, ולא יורשה כניסת מי שיש לו 38 מעלות חום ומעלה. במידה וימצא עובד שיש לו 38 חום ומעלה עליו להיכנס לבידוד ולעדכן את משרד הבריאות באמצעות אתר האינטרנט שלהם.

10. תחבורה ציבורית: בהתאם להנחיות משרד הבריאות, התחבורה הציבורית נפסקת. (חוץ מהסעות למקומות עבודה בתנאים מסוימים).

11. מוניות: שירותי מוניות יתאפשרו רק עם נוסע אחד או עם מלווה נוסף לצורך רפואי, כשהנוסעים יישובים במושב האחורי כשחלונות הרכב פתוחים.

12. משלוחים : שירותי משלוחים למזון יורשו לפעול, כמו כן חלוקת עיתונים וכן שירותים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי חשמל, מוצרי ושירותי תקשורת ואביזרים רפואיים. מכירה מקוונת עם משלוח מותרת לכל סוגי המוצרים. בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח מחוץ לפתח בית המגורים.

13. תעשייה, עסקים ובתי עינוגים:

- יורשו לפעול עסקים למכירת מזון לצריכה מחוץ לבית העסק ובשירות משלוחים בלבד.

- בתי מרקחת, מכוני אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, יפעלו בכפוף לשמירה על מרחק של 2 מטרים בין אנשים, ומניעת צפיפות של אנשים, כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.

הפרת האיסורים תהווה עבירה פלילית, שתאפשר גם הטלת קנס מנהלי על המפרים, וכן נקבעו בתקנות סמכויות לשוטרים לצורך אכיפת ההוראות הרלוונטיות.

מעבר לתקנות האמורות, נחזור ונדגיש את הצורך המשותף להישמע לכללים על מנת למגר את התפשטות הנגיף. על אוכלוסיית בני ה-60 ומעלה, בדגש על קשישים ואוכלוסיות בסיכון להשארבביתם ולא להסתכן ביציאה למרחב.

אנא שמרו על ההנחיות למען הבריאות של כולנו, ויחד ננצח את הקורונה!Dear residents,

The government has approved new emergency measures and restrictions on public activities in an attempt to curb the spread of the Corona virus in Israel.  These restrictions include, among other things, limitations on trips to public places,  holding businesses accountable, the closure of non-essential stores and the introduction of restrictions on public transport.  The restrictions are in effect as of 5:00 p.m. Today, and for a period of 7 days.  the restrictions are as follows:

 1. Stay at: leaving  your place of residence or a permanent place of residence for publicist forbidden, except in one of the following cases:

 · Authorized, essential employees traveling to and from work

 · Provision of food, medicines, essential products and reception of essential services

 · Obtaining medical services

 · Blood donation

 · Legal proceedings

 ·        Demonstrations

 · Arrival at the Knesset

 · An appointment related to social assistance

 2. Keep your distance: in public spaces and workplaces, keep at least 2 meters away from other people.

 3. Sports and fitness: a person or persons living in the same place should limit time spent away to a short duration and to 100 meters maximum from the place of residence.

 4. Religious Reasons: prayer in an open place , burial, marriage and brit mila, as well as woman who wish to soak in th4 mikveh, and on condition that it be by appointment and in advance.

 5. Assistance to people in need: Medical emergencies, assistance to people with prior medical conditions or in distress

 6. Transporting of children :

 - Transporting of a minor to educational institutions intended for the children of essential employees and to specialized frameworks (in accordance with the order of public safety).

 - Transportation of a minor, whose parents are separated, via one of his/her parents, to the home of the other parent.

 - Transportation of a minor whose parent is forced to leave for a vital need, if there is not, in his place of residence, another responsible person who can keep the child.

 7. Parks and gardens: No park or playground use is allowed.

 8. Travel by private car: 2 people maximum can travel in a private vehicle for essential purposes only.  Shuttle services to the workplace are also allowed with certain restrictions.

 9. Work safety: Employers must conduct temperature checks for each visitor, and a person with a temperature of 38 degrees or higher will not be allowed to enter.  In the event that an employee has a temperature of 38 degrees or more, he will have to isolate himself and notify the Ministry of Health via its website.

 10. Public transport: In accordance with the directives of the Ministry of Health, public transport will cease (except for transport to workplaces under certain conditions).

 11 Taxis: Taxi services will only be possible with a single passenger or an additional passenger in case of medical need;  passengers should be seated in the back seat with the car windows open.

 12. Deliveries: Food delivery services will be allowed to operate, as well as the distribution of newspapers and essential household maintenance services, electrical appliances, communications products and services, and medical accessories.  online sales and deliveries are permitted for all types of products.  For home delivery services, the package will be placed outside the place of residence.

 13. Industry, traders and places of leisure:

 - Only Businesses selling foods intended for consumption outside the place of business and by delivery only will be authorized to operate.

 - Pharmacies, optical institutes or shops whose main activity is the sale of hygiene products will operate subject to maintaining a distance of 2 meters between people, to avoid crowding between people, so that at no time, the customers of the store are in contact with more than 4 people per registry.

 Violation of these restrictions will constitute a criminal offense, which will make it possible to impose an administrative fine on offenders, and the regulation gives the police full authority to enforce all the relevant restrictions.

Beyond these restrictions, once again, we emphasize the common need to obey the rules in order to eradicate the spread of the virus.  It is important that people aged 60 and over, and in particular the elderly and populations at risk, stay at home and do not take the risk of going out into public.

 Please follow these guidelines for everyone's health and together we will defeat the Coronavirus!Chers habitants,
Le gouvernement a approuvé hier soir de nouvelles dispositions relevant de l'état d'urgence pour restreindre les activités, afin de freiner la propagation du virus Corona en Israël. Ces dispositions comprennent, entre autres, une réduction supplémentaire des sorties dans les espaces publics, la responsabilisation des employeurs, la fermeture des magasins non essentiels et la mise en place de restrictions sur les transports publics. La règlementation prendra effet aujourd'hui à 17h00 et pour une période de 7 jours. Voici ces dispositions :
 
1. Rester à la: Il est interdit de quitter son lieu de résidence ou un lieu de résidence permanent pour l'espace public, sauf dans l'un des cas suivants :
·   L'arrivée des employés à un travail autorisé par la réglementation
·   Le ravitaillement en nourriture, médicaments, produits essentiels et la réception de services essentiels
·   L'obtention d'un service médical
·   Le don de sang
·   Une procédure judiciaire
·   Une manifestation
·   L'arrivée à la Knesset
·   Un rendez-vous lié à l'aide sociale
2. Garder ses distances: dans les espaces publics et les lieux de travail, gardez au moins 2 mètres de distance avec les autres personnes.
3. Sports et fitness: la sortie d'une personne ou de personnes vivant au même endroit est limitée à une courte durée et à 100 mètres maximum du lieu de résidence.
4. Religion: prière dans un lieu ouvert, enterrement, mariage et brit mila, ainsi que la sortie d'une femme pour se tremper au mikvé, et à condition qu'elle ait pris rendez-vous à l'avance.
5. Assistance aux personnes dans le besoin: Assistance médicale, assistance à une personne ayant des difficultés ou étant en détresse
6. Déplacement des enfants :
- Déplacement d'un mineur vers les structures éducatives destinées aux enfants des employés indispensables et vers les structures spécialisées (conformément à la définition des services de santé).
- Déplacement d'un mineur, dont les parents vivent séparés, avec l'un de ses parents, vers le domicile de l'autre parent.
- Déplacement d'un mineur dont le parent est obligé de sortir pour un besoin vital, s'il n'y a pas, dans son lieu de résidence, une autre personne responsable qui puisse garder l'enfant.
7. Parcs et jardins: Aucun parc ou terrain de jeux n'est autorisé.
8. Déplacement en voiture privée : 2 personnes maximum peuvent voyager dans un véhicule privé pour un trajet indispensable. Les services de navette vers les lieux de travail sont également autorisés sous certaines restrictions.
9. Sécurité au travail: Les employeurs doivent fournir un dispositif de mesure de la température pour chaque visiteur, et une personne ayant une température de 38 degrés ou plus ne sera pas autorisée à entrer. Dans le cas où un employé a une fiévre de 38 degrés ou plus, il devra se mettre en isolement et prévenir le ministère de la Santé via son site Web.
10. Transports publics: les services de transports publics seront réduits à 25% des transports existants, puis conformément aux directives du ministère de la Santé, les transports publics s'arrêteront (sauf pour le transport vers les lieux de travail sous certaines conditions).
11 Taxis: Les services de taxis ne seront possibles qu'avec un seul passager ou un passager supplémentaire en cas de besoin médical ; les passagers doivent être assis sur le siège arrière avec les fenêtres de la voiture ouvertes.
12. Livraisons: Les services de livraison de nourriture seront autorisés à fonctionner, ainsi que la distribution de journaux et de services essentiels d'entretien de la maison, appareils électriques, produits et services de communications, accessoires médicaux. La vente en ligne avec expédition est autorisée pour tous les types de produits. Pour les services de livraison à domicile, le colis sera placé à l'extérieur du lieu de résidence.
13. Industrie, commerçants et lieux de loisirs:
- Seront autorisés à fonctionner les commerçants vendant de la nourriture destinée à être consommée en dehors du commerce et seulement en livraison.
- Les pharmacies, les instituts d'optique ou les magasins dont l'activité principale est la vente de produits d'hygiène fonctionneront sous réserve de maintenir une distance de 2 mètres entre les personnes, d'éviter la promiscuité entre les gens, de sorte qu'à aucun moment, les clients du magasin ne soient en contact avec plus de 4 personnes par caisse en fonctionnement.

La violation de ces interdictions constituera une infraction pénale, qui permettra d'infliger une amende administrative aux contrevenants, et le règlement donne toute autorité aux policiers pour faire appliquer toutes les dispositions pertinentes.
Au-delà de ces réglementations, une fois de plus, nous insistons sur la nécessité commune d'obéir aux règles afin d'éradiquer la propagation du virus. Il est important que les personnes de 60 ans et plus, et en particulier les personnes âgées et les populations à risque, restent chez elles et ne prennent pas le risque de sortir dans l'espace public.

Veuillez respecter ces directives pour notre santé à tous et, ensemble, nous vaincrons le Corona!


הורידו את האפליקציה העירונית