ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הנחיות משרד הבריאות

פורסם: 20/03/2020

Text of the new Health Ministry instructions to Israelis on curbing coronavirus
The following are the new Health Ministry instructions:

1. Do not leave the home except when absolutely necessary (for work, in accordance with the restrictions set out below and in accordance with separately published regulations regarding purchase of groceries and medicines, medical services and other essential services).

2. Do not leave the home to go to parks, playgrounds, the beach, pool, libraries, museums, nature reserves and parks or other public spaces, except with children in a family framework or with a pet (by yourself).

3. Do not hold classes and extracurricular activities, not even with a minimum number of participants, including sports classes and gyms. This regulation applies to both private and public classes and extracurricular activities. Sporting activities may be held in a group of up to 5 people on condition that a distance of two meters is maintained between them.

4. Social connections should be maintained by remote communication. Avoid hosting friends and family who do not reside in your home.

5. Guidelines for at-risk populations — The elderly and people of any age with severe chronic diseases; long-term respiratory illnesses including asthma; autoimmune diseases; cardiovascular disease; diabetes; immune system disorders and conditions; malignant illnesses should all avoid leaving their homes as far as is possible and hosting people at home, except for essential services. Seek assistance from friends and family to bring supplies.

6. Reducing the need to leave home by employing the following tools:

A. Remote work, video calls and conferencing

B. Every employer must make sure a distance of two-meters between employees is maintained and ensure personal and environmental hygiene rules are also maintained.

C. Delivery services — only as far as the doorstep

D. Dental care — It is recommended to postpone all treatments and perform only absolutely necessary and emergency treatments.

Credit Dr Mickael Wolf


Communiqué officiel du Ministère de la Santé
Traduction : Dr Michael Wolf 
19.03.2020

Le gouvernement adopte une réglementation d'urgence ancrant les directives du ministère de la Santé dans le but de créer un "éloignement social" dans le cadre de la nouvelle stratégie de la lutte contre le virus Corona. L'objectif de la réglementation énoncée dans le règlement est de réduire les contacts de la population de l'État d'Israël, conformément à l'avis professionnel du ministère de la Santé. Compte tenu des caractéristiques de la maladie, la réduction des contacts est le moyen le plus efficace actuellement à la disposition de l'État pour empêcher la propagation rapide du virus en Israël. La combinaison de la non immunité totale dans la population, d'un taux d'infection élevé et d'un taux de mortalité relativement élevé nécessitent les mesures proposées dans le règlement. Les restrictions prévues par la réglementation réduisent autant que possible les contacts entre les personnes, et réduisent ainsi réduisent considérablement les risques d'infection et la propagation généralisée de la maladie. 
Un autre moyen prescrit par la réglementation est d'établir des règles de conduite dans l'espace public, afin de prévenir le plus possible les contacts entre les personnes, et d'empêcher la propagation de la maladie 

A la lumière de ce qui précède, il est proposé dans la réglementation dans quels cas il est possible de quitter un lieu de résidence ou un autre lieu vers l'espace public: 

1. Arrivée et départ du lieu de travail, sous réserve que le lieu de travail puisse être conforme aux réglementations prévues à cet effet 
2. Acheter des aliments, médicaments, produits et services de base ou essentiels 
3. Obtenir des services médicaux. 
4. Don de sang. 
5. Droit à la manifestation (dans les conditions de rassemblement autorisées...)
6. Processus juridique. 
7. Activité sportive individuelle 
8. Sortir d'un lieu de résidence pour une courte durée et à proximité, d'un individu seul ou d'individus de la même famille séjournant ensemble au même endroit. 
9. Sortir pour une cérémonie religieuse, y compris un mariage ou des funérailles, et une sortie pour la prière d'un maximum de 10 personnes tout en maintenant une distance de 2 mètres les uns des autres. 
10. Sortir pour aider une autre personne qui a un problème médical ou une autre difficulté nécessitant un soutien. 
11. Sortir dans un autre but essentiel,


Il est également proposé d'établir des règles de conduite dans la sphère publique visant à créer un "éloignement social" et à prévenir les infections de personne à personne, notamment: 
1. Garder au moins 2 mètres entre 2 personnes , dans la mesure du possible. 
2. Voyager en voiture privée, jusqu'à 2 passagers dans le même véhicule, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes de la même famille , ou lorsqu'il est indispensable de voyager plus de 2 passagers dans le même véhicule 
3. En ce qui concerne les prestataires de services, la réglementation stipule que dans un service de livraison à domicile, l'envoi sera placé près de la porte de la résidence et à l'extérieur de celle-ci, et qu'un service de réparation indispensable pourra être maintenu. 

Il a également été déclaré comme interdites toutes les activités récréatives et de loisirs dans les endroits répertoriés 
*1.*Un centre commercial et un complexe commercial de 10 magasins ou plus, ou que la superficie totale des magasins du complexe dépassait 3000 mètres carrés.

Par ailleurs , un complexe commercial non couvert dans lequel le nombre total de magasins , ne peut pas dépasser 10, peut continuer son activité 

2. Discothèque , bar, pub, salle de banquet, gymnase , Piscine, Parc aquatique, Zoo, Safari, Espace d'animaux, Bains publics, Cinémas, Théâtres, Institutions culturelles, Parc d'attractions, Luna Parc, professions de soin de traitement non médical des corps humains, Lieux de spectacles et foires, Téléphérique, Musée, Réserve naturelle, Parc national, Bibliothèque, Attractions touristiques et sites du patrimoine 

Cependant, les endroits où les activités restreintes sont autorisées dans les conditions spécifiées dans le Règlement: supermarchés , salle à manger dans un hôtel, lieu de vente de denrées alimentaires, pharmacie ou un magasin dont l'activité principale consiste à vendre des produits d'hygiène 

Le règlement est valable 7 jours, après quoi il sera examiné s'il doit être prolongé ou modifié


El primer ministro Binyamin Netanyahu anunció esta noche que el gobierno aprobará la conversión de las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud en normas de cumplimiento obligatorio. 
Netanyahu aseguró que las medidas tomadas en un primer momento lograron disminuir el aumento del contagio, pero no fueron suficientes. También destacó que nuestra situación en Israel es mucho mejor que en otros lugares, pero de todos modos el número de enfermos diagnosticados aumenta día a día. “Afortunadamente hasta ahora no hubo ninguna víctima fatal, pero no se espera que esto siga así. Habrá muchas víctimas”, señaló el mandatario.
Netanyahu recordó que hace dos días dio un mensaje con las instrucciones del Ministerio de Salud, no salir de las casas a menos que sea indispensable, guardar una distancia de al menos 2 metros, preservar la higiene y otras. “La respuesta fue buena, pero no suficientemente buena”. Por ello, el primer ministro anunció que el gobierno aprobará esta misma noche la conversión de estas recomendaciones en normas de cumplimiento obligatorio. A partir de ahora, sólo se podrá salir para proveerse de comida y medicamentos, y para los trabajos definidos por el Ministerio de Hacienda como indispensables. 
Estas normas, cuyo cumplimiento será fiscalizado por las autoridades policiales y de seguridad, y en principio estarán en vigencia durante los próximos 7 días. “Si alguien cree que exagero, que mire las imágenes de lo que sucede en España e Italia, donde deben trasladar en vehículos especiales cadáveres. No podemos permitir que eso nos suceda a nosotros. 
Respecto a los exámenes de laboratorio para diagnosticar el virus, Binyamin Netanyahu dijo: “nosotros aprendemos de los países líderes en el mundo para que seamos no menos buenos que ellos”. “Hay algunas cosas que nosotros aprendemos de ellos y otras que ellos aprenden de nosotros”. “Hasta el domingo llegaremos a 3.000 análisis por día. Mi orden es que lleguemos una semana después a 5.000 análisis por día. Eso pondrá a Israel en la cúpula del mundo”. 
El primer ministro también dijo que esta decisión de transformar las recomendaciones en normas obligatorias tiene respaldo de juristas y destacó que, ante todo, está la obligación y la responsabilidad personal de cumplirlas para salvar vidas. La vida propia y la de quienes nos rodean.
Netanyahu volvió a llamar al partido Azul y Blanco a formar un gobierno de unidad nacional.


הורידו את האפליקציה העירונית