ערוך
  
  
הערות
  
תיאור
 31/2019
  

תשומת לבכם :

לצורך השתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז בלשכה המשפטית בנין העירייה אחוזה 103 רעננה ​

14/08/2019 13:50
 26/2019
  

 

 

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

14/08/2019 16:44
 27/2019
  

שימו לב:

חלו שינויים בתנאי הסף ובהצעת המציע וכן בתנאים נוספים המפורטים בהבהרה מספר 2 .

ההבהרה נמצאת בלשכה המשפטית ניתן לקבלה וכן הקובץ יעלה לאתר בהקדם.

השתתפות בהליך מותנה ברכישת המסמכים בתשלום כמפורט .

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

14/08/2019 16:45
 22/2019
  
14/08/2019 16:46
עירית רעננה מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי יעוץ, פיקוח ובקרה תזונתית ותברואתית במוסדות חינוך בעיריית רעננה.
השתתפות בהליך מותנה ברכישת המסמכים בתשלום כמפורט .
את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של  300 ש"ח (התשלום לא יוחזר), במשרדי הלשכה המשפטית בעירית רעננה, רח' אחוזה  103 רעננה, בימים א'- ה' בשעות העבודה. 
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי הלשכה המשפטית בעירייה.

על מגיש ההצעה לצרף למכרז ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה (המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו), בשיעור מדויק של  3,000 ש"ח, כמפורט במסמכי המכרז.
  
מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בוועדת המכרזים. 
 
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה המשוקללת שזכתה לציון הגבוה ביותר  או כל הצעה שהיא. 


 16/2019
  

 

סיור קבלנים נוסף חובה למי שלא נכח בקודם(24.7.19) יתקיים בתאריך 7.8.19 בשעה 11:00 במרכז הטניס רחוב יאיר שטרן 5 רעננה

תשומת לבכם להתעדכן בלשכה המשפטית בהבהרות שיצאו במסגרת המכרז.

 

14/08/2019 16:47

​עירית רעננה מזמינה בזאת הצעות בדבר הפעלת חנות לממכר לציוד טניס ולציוד ספורט שאינו ציוד לשחייה /שאינו באוריינטציה לציוד שחיה, במרכז הטניס, בקריית הספורט ברעננה.

את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 400 ש"ח - ולא 500 כפי שנרשם במסמכי המכרז (התשלום לא יוחזר), בלשכה המשפטית נכסים והתקשרויות בעירייה, רח' אחוזה 103 רעננה, בימים א'- ה', בין 08:00 ל- 16:00.
 
על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד, בלתי מותנית, לטובת העירייה (המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא יתקבלו), בשיעור 3,000 ש"ח שתעמוד בתוקפה עד ליום 7.11.2019 והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 

תשומת לבכם כי בנוסח המכרז המקורי חל שינוי ותצורף לכל מי שמשתתף במכרז נוסח הצעת מציע עדכנית במסגרת הבהרה מספר 1 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז המקורי.

השינוי:

 1. ידוע למציע כי דמי הזכיון לחודש שיציע בהצעתו לא יפחתו מ 2,400 ₪ לחודש, שהם 28,800 ₪ לשנה וכי ככל שיוצע על ידו סכום נמוך יותר, תפסל הצעתו על הסף.

אם וככל שחל/יחול מע"מ כדין, הוא יחול עליו בנוסף לסכום לעיל.

כן ידוע לו כי מעבר ובנוסף לסכום זה, כל הוצאות ועלויות תפעול המקום וכן ארנונה , יחולו עליו וישולמו על ידיו, הכל כמפורט בהסכם.


 


 23/2019
  
25/07/2019 09:34
 • ​לחצו כאן לצפייה מכרז תחזוקת מערכות המים והביוב בכל מוסדות העירייה
 24-19
  

שימו לב:

השתתפות בהליך מותנה ברכישת המסמכים בתשלום כמפורט . 

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

25/07/2019 12:06
 20/2019
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

16/07/2019 14:31
 10/2019
  

שימו לב:

סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 27/6/19 בשעה 09:00 המפגש במגרש הכדורגל בלב הפארק רחוב ויצמן 250 פינת רחוב מרטין , הנוכחות הינה חובה.

יובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​.
.

02/07/2019 11:45
 12-19
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

02/07/2019 08:00
 19/2019
  

סיור החובה הנוסף יתקיים בתאריך 12.6.2019 בשעה 14:00 באגף בינוי רכש ולוגיסטיקה ברחוב היצירה 14 א.ת רעננה

הסיור הינו תנאי מחייב להשתתפות במכרז למי שלא נכח בסיור הקודם

 

לתשומת לבכם: בעיתונות נפלה טעות ולא פורסם הסיור הקבלנים שמתקיים מחר ה-6.6.19 בשעה 09:00 אלא רק נרשם בסטים ובאתר העירוני ולפיכך מחר יפורסם בעיתונות מועד נוסף לסיור קבלנים שהינו חובה למי שלא נכח בסיור הראשון .

 

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

11/06/2019 14:33
 18/2019
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

סיור קבלנים חובה  יערך ביום 6/6/2019 בשעה 10:00, ברח' היצירה 14,   באגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה.

למען הסר ספק, נוכחות בכל סיור הקבלנים מתחילתו ועד סופו הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

ניתן להגיש שאלות הבהרה למכרז עד ליום 13/6/2019  שעה 15:00 לא תתקבלנה שאלות לאחר מועד זה.

11/06/2019 14:31
 17/2019
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

11/06/2019 14:28
 15/2019
  

מפגש ספקים חובה למי שלא נכח בקודם  יתקיים בתאריך 20.5.2019 שעה 13:00 בחדר ישיבות אגף משאבי אנוש בעיריית רעננה אחוזה 103 רעננה.

תשומת לבכם כי חל שינוי בתנאי הסף כדלקמן:

תנאי סף 5.3.1 יימחק ובמקומו יבוא התנאי הבא –  

5.3.1    על המציע ו/או עובד העובד באופן קבוע כשכיר אצל המציע להיות    בעל תואר אקדמי מוכר בראיית חשבון ו/או בכלכלה .

יש להתעדכן בלשכה המשפטית בנוגע להבהרות . 

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

13/05/2019 10:27
 14/2019
  

מועד ההגשה הוארך עד ליום 14.5.2019  עדה השעה 15:00 בלשכה המשפטית

חייבת נוכחות בסיור חובה יתיקיים בתאריך 17.4.2019 בשעה 11:00 

מינהל הנדסה רחוב החרושת 4 רעננה

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

 

07/05/2019 12:40
 13/2019
  

שימו לב:

הסיור הקבלנים הינו סיור חובה ותנאי להשתתפות במכרז למי שלא נכח בסיורים  הקודמים

הסיור יתקיים בתאריך 8.5.2019  בשעה 09:00  באגף רכש היצירה 14 א.ת רעננה

סיווג קבלני 100 ג-1 לפחות

חוברת מספר 2 - המחירון

יצא נוסח עדכני במקום הקיים במסמכי המכרז

יש להתעדכן בלשכה המשפטית. 

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

07/05/2019 12:36
 2/2019
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

 

ניתן לקבל את נוסח המכרז ישירות למייל על ידי פנייה ללשכה המשפטית .​

25/03/2019 10:47
 8/2019
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

25/03/2019 10:43
 11/2019
  

הסיור הינו תנאי להשתתפות במכרז.

 

יש להתעדכן בשינוי בלשכה המשפטית בנין העירייה אחוזה 103 רעננה טלפון 09-7610252

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

 

14/04/2019 11:43
 6/2019
  

שימו לב:

סיור קבלנים חובה  יתקיים בתאריך 13.2.2019 בשעה 13:30 ברחוב בילו רעננה.

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

10/02/2019 12:22
 3/2019
  

סיור קבלנים נוסף יתקיים בתאריך 15.4.2019  בשעה 13:00 במינהל הנדסה  ברחוב החרושת 4  א.ת רעננה

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

14/04/2019 11:41
 5/2019
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

 

ניתן לקבל בלשכה המשפטית את נוסח המכרז  במייל.​

20/02/2019 11:11
 4/2019
  

שימו לב:

יש להתעדכן בשינויים בלשכה המשפטית בנין העירייה אחוזה 103 רעננה טלפון 09-7610252/3

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

ניתן לקבל בלשכה המשפטית את נוסח המכרז במייל .  ​

07/05/2019 12:43
 32.2018
  

סיור הקבלנים הינו סיור חובה למי שלא נכח בסיור הקודם.

הסיור יתקיים בשעה 09:30 ברחוב התעשיה 11 א.ת רעננה

פרטים לגבי השינויים בנוסח המכרז לרבות תנאי הסף :

מכרז פומבי  32/2018

ניהול והפעלת עסק/ים מסוג בית/בתי אוכל  במתחם הצעירים ברעננה

1.      מצ"ב נוסח עדכני למכרז, בו הוטמעו השינויים

2.      עיקרי השינויים הינם:

א.    המציע רשאי להגיש הצעתו בהתייחס ל"מסעדה" ו/או "לקיוסק" –היינו, ניתן להגיש הצעה המתייחסת רק למסעדה , או רק לקיוסק, או לשניהם.

ב.     שינויים לגבי תנאי ערבות המכרז.

ג.       שינויים בתנאי הסף למכרז.

 ד.     שינויים בנוסח הצעת המציע-מסמך ב'.

ה.    שינוי  בטבלת מבחני האיכות.

במידה והמציע יגיש הצעתו להפעלת שני בתי האוכל, תהא העיריה רשאית לפצל את הזכיה ואולם במסגרת ניקוד האיכות, ינתן ניקוד גבוה יותר למי שהצעתו הינו להפעלת הקיוסק והמסעדה, שניהם על ידו.

 ו.       עדכונים מתאימים במסמך ג'+ צירוף נספח ד' לענין כתב התחייבות מטעם רשת .

 ז.      במידה והמציע זכה בהפעלת בית אוכל אחד (קיוסק/מסעדה),תהא העיריה רשאית ליתן רשות שימוש לבית האוכל האחר  לבר רשות אחר/לעשות בחלק זה שימוש אחר כלשהו שאינו בית אוכל , בין מטעמה ובין באמצעות אחר, בין במסגרת מכרז זה ובין במסגרת הליך אחר.

ח.    במידה ויזכו מציעים שונים, האחד לגבי הקיוסק והאחר לגבי המסעדה, הרי שהוצאת כיסאות ושולחנות ו/או שימוש ברחבה שמחוץ לבית האוכל ו/או קיום ארועים, יהיו טעונים אישור העיריה מראש ובכתב. לעיריה יהא שמור שיקול הדעת למי מבין השניים/לשניהם/לאחר, לתת את רשות השימוש ברחבה במועד מסויים, בהתאם לשיקול דעתה.

ט.    ככל שהמזון בקיוסק ו/או במסעדה יהיו בשריים, מחובתו של בר הרשות לשאת בכל העלויות הנדרשות לשם עמידה בדרישות משרד הבריאות וכל גורם המוסמך על פי כל דין.

 
ככל שהמזון בקיוסק יהא בשרי, לא ניתן להכינו במקום, אלא ניתן להביא מזון בשרי ארוז בלבד וכשר, מיצרן ומוביל בעל רישיונות כדין.


כל מזון המובא מן החוץ, בקיוסק/במסעדה, מחובתו של המציע , שיובא מעסק בעל רישיון כדין ליצורם והכנתם, והובלתם באמצעות בעל רישיון כדין להובלה ובעלי כל האישורים הנדרשים על פי כל דין.

 י.       במקרים של הפעלת אירועים ו/או דוכנים על ידי העיריה בהם נדרשת אספקת מזון, תהא הרשות למסעדה /או הקיוסק הזכות להציע הצעה מטעמו ו/או להשוות להצעה הזולה ביותר (כל עוד מדובר בסכומים שהם בגדר מבחן הצעות) , הכל בכפוף לכל רישיון ו/או אישור הנדרשים על פי כל דין (על חשבונו), אך במקרה של זכיה של שני ברי רשות שונים במתחם (אחד לקיוסק ואחד למסעדה), שמור שיקול הדעת הסופי של העיריה האם ולמי למסור. 

 3.      מסמך זה אינו משקף את כל השינויים, על המציע לעיין בנוסח העדכני ולצרפו למסמכי המכרז+ כולל חתימה על מסמך הבהרות זה.

4.      מועד אחרון להגשה 20.3.2019 עד השעה 15:00 בלשכה המשפטית בנין העירייה אחוזה 103 רעננה.

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות ניתן לקבלן בלשכה המשפטית

חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

27/02/2019 13:35
 12/2018
  

סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 5.11.2018  שעה  11:00 באגף רכש לוגיסטיקה היצירה 14 א.ת רעננה

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

18/11/2018 11:44
 31/2018
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

07/01/2019 12:00
 30/2018
  

סיור קבלנים חובה למי שלא נכח בקודם יתקיים בתאריך 22.10.2018 בשעה 10:00 בבוקר , הסיור יצא מאגף רכש ולוגיסטיקה ברחוב היצירה 14 א.ת רעננה .

ניתן לקבל את נוסח המכרז בקובץ PDF  בפניה ללשכה המשפטית.

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

 

 

 

 

18/10/2018 15:44
 28/2018
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

 

בנוסף ניתן לקבל את נוסח המכרז ישירות למייל באמצעות פנייה ללשכה המשפטית .​

05/09/2018 14:54
 10/2018
  

שימו לב:

השתתפות בסיור הינו תנאי מחייב להשתתפות במהלך כל הסיור כולו.

הסיור יתקיים בתאריך 23.7.2018 בשעה 14:00 ,המפגש בשער חטיבת השרון רחוב דובנוב 13 רעננה

ניתן לקבל את מסמכי המכרז ישירות למייל על ידי פנייה לשלכה המשפטית בטלפון 09-7610251/2

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/11/2018 14:00
 27/2018
  

שימו לב:

השתתפות בסיור הינה תנאי מחייב להשתתפות במכרז יש להשתתף במהלך כל הסיור במלואו.

הסיור  יתקיים בתאריך 24.7.2018 בשעה 09:00 בבוקר במגרש הכדוורגל בלב הפארק רחוב ויצמן 250 פינת רחוב מרטין דרוקר

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

ניתן לקבל את מסמכי המכרז למייל באמצעות הלשכה המשפטית בטלפון 09-7610252/1

28/11/2018 14:01
 29/2018
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/11/2018 14:02
 25/2018
  

תשומת לבכם

כנס ספקים חובה יתקיים בתאריך 4.7.2018 בשעה 14:00 בחדר ישיבות בית יד לבנים אחוזה 147 רעננה

ההשתתפות בכנס הינה חובה.

בנוגע למסמכי המכרז יש להתקשר ללשכה המשפטית בטל: 09-7610251/2/3  ,שאלות הבהרה ניתן לשלוח

בפקס  09-7610255 או במיילtenders@RAANANA.MUNI.IL

: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/06/2018 13:34
 9/2018
  

הסיור חובה למי שלא נכח בסיור הקודם

הסיור יתקיים בתאריך 8.7.2018 בשעה 10:00 בבוקר באגף בינוי רכש ולוגיסטיקה, היצירה 14 א.ת רעננה

בנוגע למסמכי המכרז -ניתן להתקשר ללשכה המשפטית

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/04/2019 15:30
 22/2018
  

סיווג נדרש 200 ג-1

ערבות 91,000 ש"ח

ניתן לפנות ללשכה המשפטית בנוגע למסמכי המכרז.

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

28/11/2018 14:08
 21/2018
  

שימו לב:

סיור קבלנים נוסף חובה למי שלא נכח בסיור הקודם יתקיים בתאריך 5.7.2018 בשעה 10:00 באגף הנדסה רחוב החרושת 4 רעננה

תשומת לבכם כי חלו שינויים בתנאי הסף הנכם רשאים לקבל את הנוסח למייל  בלשכה המשפטית ולהתעדכן בהבהרות.

להלן  שינוי תנאי הסף שבוצעו  -תנאי סף עדכניים –

4.         גמר ביצוע העבודה/ תקופת החוזה

א.המועד לגמר ביצוע העבודה על פי המכרז/החוזה        הוא תוך 12  חודשים מיום  המועד הנקוב בצו התחלת .

נסיון מוכח ב-5 השנים האחרונות (2013-1017) בבניית 2 מבני תרבות ו/או חינוך בהיקף של לפחות 10 מיליון ₪ כל אחד , שבנייתו של אחד מהם לפחות הסתיימה עד סוף 2016 .

המשתתף במכרז הינו בעל הכנסות מפעילות של בניית מבנים בגובה שלא פחות     מ-12 מיליון ₪  ללא מע"מ , בכל אחת מהשנים 2014-2016        

 1.   על המציע לצרף להצעתו את האישורים הבאים :

1.    על המציע לצרף להצעתו לפחות 2  המלצות        ורשימת עבודות שבוצעו על ידו ב-5 השנים  מתוך 5 השנים האחרונות (בנוגע לעבודות המצוינות

בסעיף 5 (ה') לעיל.

       להמלצות יצורפו הפרטים הבאים :

 1. שם הפרויקט ומהות העבודה
 2. שם המזמין ופרטי איש  קשר (כולל פקס, טלפון ואי –מייל)
 3. מועד תחילת הפרוייקט ומועד סיומו
 4. שמות: אדריכל הפרוייקט, המנהל/ מפקח .
   
  המציע מאשר בהגשת הצעתו לעירייה לבדוק את הפרטים שנמסרו על ידו ולקבל חוות דעת מהגורמים אשר לקחו חלק בפרויקטים שבוצעו על ידו.
   

2.       דוחות כספיים מבוקרים נכון לשנים    

           המצויינים   בסעיף 5 (ו') לעיל

         ערבות למכרז

 1. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית חתומה כדין לפי נוסח מקובל בבנק מוכר בישראל.
  הערבות תעמוד בכל התנאים הבאים:

         הערבות תהא על סך של 600,000 ש"ח

ניתן לקבל את נוסח המכרז לרבות ההבהרות הכוללות את תנאי הסף במלואם  בלשכה המשפטית בטלפונים שצויינו .

28/11/2018 14:17
 17/2018
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/11/2018 14:07
 20/2018
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/11/2018 14:10
 7/2018
  

סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך  7.5.2018 בשעה 13:00 באגף בינוי ורכש ולוגיסטיקה ברחוב היצירה 14 א.ת רעננה

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/04/2019 15:30
 9/2018
  

סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 7.5.2018 בשעה 15:00 באגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה ברחוב היצירה 14 רעננה

ימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/04/2019 15:26
 9/2017
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

נא לפנות ללשכה המשפטית  09-7610252 ​

28/04/2019 14:28
 2/2018
  

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/04/2019 15:02
 3/2018
  

תשומת לבכם : הסיור הנוסף יתקיים בתאריך 2.5.2018 בשעה 11:00 ברחוב החרושת 4 קומה ג' רעננה

לקבלת פרטים על שינוי בתנאי הסף יש לפנות ללשכה המשפטית בטלפון 09-7610252

הסיור הינו חובה להשתתפות במכרז למי שלא נכח בסיור הקודם .

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/11/2018 14:22
 16/2018
  

שימו לב:

הסיור אינו חובה להשתתפות במכרז ,הסיור יתקיים בתאריך 6.3.2018 בשעה 12:30 באגף הנדסה החרושת 4 רעננה

סיווג קבלני נדרש : 200 ג-1

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/11/2018 14:23
 18/2018
  

שימו לב:

הסיור הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז ר הסיור יתקיים בתאריך 27.2.2018 בשעה 10:00 ברחבת בית יד לבנים אחוזה 147 רעננה

ניתן לקבל במייל את נוסח המכרז בתאום טלפוני בלשכה המשפטית החל מיום א' בשעה 12:00 וכן לרכוש את מסמכי המכרז .

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/11/2018 14:32
 6/2018
  
28/11/2018 14:34

סיור קבלנים חובה בתאריך 14.2.2018 בשעה 09:00 יוצא מאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה, ברחוב היצירה 14, אזור תעשייה רעננה.

 5/2018
  
28/11/2018 14:44
סיור קבלנים חובה בתאריך 14.2.2018 בשעה 10:00 יוצא מאגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה, ברחוב היצירה 14, אזור תעשייה רעננה.


 19/2017
  

לתשומת לבכם מפגש הקבלנים הנוסף שיתקיים בתאריך 26.2.2018 בשעה 10:00 הינו חובה למי שלא נכח הסיור הקודם .

המפגש יתקיים במשרדי העירייה ברחוב קלאוזנר 2 ברעננה.

את השינויים שנערכו במכרז ניתן לקבל ישירות במשרדי הלשכה המשפטית בטלפון 09-7610251/2/3

השתתפות במפגש קבלנים זה הינו חובה גם עבור משתתפי המפגשים הקודמים.

 

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית​

28/11/2018 15:06
 1/2018
  

 

שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

28/11/2018 14:52

​סיור קבלנים יתקיים בתאריך 17/1/2018 בשעה 12:00 באגף הנדסה רחוב החרושת 4 קומה ג'

סיווג קבלני נדרש:

קבלנים הרשומים  במועד הגשת הצעתם למכרז בפנקס הקבלני בסיווג מקצועי של לפחות  ג' 2 בענף ראשי 200 (כבישים, סלילה ופיתוח)

 

 45/2017
  
 
 

שימו לב:

ניתן לפנות ללשכה המשפטית 09-7610251 ולקבל פרטים בנוגע לשינוי תנאי הסף.

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

28/11/2018 15:07
 43/2017
  
שימו לב: 
 
סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 31.12.2017 בשעה 10:00 בחדר הישיבות בית יד לבנים.

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/04/2019 15:29
 44/2017
  
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 15:10
 31/2017
  
שימו לב: סיור הקבלנים נוסף חובה למי שלא נכח בקודמים  יתקיים ביום 30.11.2017 בשעה 10:00 בגן בגן ילדים רחוב משה וילנסקי 64 נווה זמר .
לגבי השינויים בנוסח המכרז המקורי ובתנאי הסף יש להתעדכן בלשכה המשפטית, ובאתר העירוני.
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 15:04
 39/2017
  
שימו לב:
 
עדכונים והבהרה לתנאי סף מטעם העירייה:
א. מועד הגשת המכרז נדחה לתאריך 6.12.2017 עד השעה 15:00 במסירה  ידנית בלשכה המשפטית, בנין העירייה אחוזה 103 רעננה.
ב. סיור נוסף לא חובה יתקיים בתאריך 26.11.2017 בשעה 13:00 במגרש החנייה ליד האגם, רח' דרך הפארק רעננה.
ג. השתתפות בסיור/ים אינה תנאי חובה. רשאי להשתתף במכרז גם מי שלא נכח  בסיור הראשון.
ד. בסעיף 5.1.3  למסמך א': במקום המילים "ניסיון של המציע במשך שלוש השנים האחרונות (ברצף) עד להגשת ההצעה", ירשם : "ניסיון של המציע במשך שלוש שנים ברצף מתוך שלוש וחצי השנים האחרונות עד להגשת ההצעה". הסיפא "וכי עודנו פעיל נכון למועד הגשת ההצעה"- תמחק.
 
ה. בטבלת רכיב האיכות- מסמך א' 6-עמ' 18:
1. בסעיף 1-משך ניסיון של המציע- תחת "הקריטריון לניקוד" ,במקום הנוסח המקורי, ירשם:
"ככל שהמציע מפעיל בית אוכל (בית קפה/מסעדה) במשך 5 שנים לפחות רצופות, שהן לפחות עד לתקופה של חצי השנה האחרונה נכון למועד הגשת ההצעה- יקבל 2 נקודות.
מציע שאינו מפעיל בית אוכל(בית קפה/מסעדה) במשך 5 שנים לפחות רצופות שהן לפחות עד לתקופה של חצי השנה האחרונה נכון למועד הגשת ההצעה- לא יקבל ניקוד.
זאת מבלי לגרוע מדרישת תנאי הסף". 
2. בסעיף 3-איכות העסק של המציע- תמחק המילה "הקיים". הניקוד בסעיף זה יכול להינתן גם לעסק שהפסיק פעילותו בחצי השנה האחרונה נכון למועד הגשת ההצעה, על סמך התרשמות הצוות המקצועי מבית העסק במהלך היותו פעיל.
ו. הוועדה המקצועית המנקדת תכלול את מנהל הפארק, יועצי העיריה ו/או כל גורם בהתאם לשיקול דעת העיריה.
ז. במקרה של הצעה המוגשת על ידי מספר מציעים ביחד, נדרש כל אחד מהמציעים שהינו יישות משפטית נפרדת (חברה בע"מ ו/או עוסק מורשה ו/או שותפות) , לעמוד בעצמו בתנאי הסף .
מסמכי המכרז , לרבות הצעת המציע, יחתמו במקרה כזה על ידי  שני המציעים ביחד.
ערבות המכרז במקרה זה תהא ערבות אחת ע"ש "מציע א ו/או מציע ב" (לא ערבויות נפרדות), בסך של 40,000 ₪ ובהתאם ליתר הדרישות בסעיף 6 למסמך א'.
זכתה הצעה משותפת זו, יהא כל אחד מן המציעים אחראי ביחד ולחוד עם המציע האחר.

ח. ככל שנותרים מתקנים ו/או ציוד על ידי הזכיין הנוכחי, יהא הזוכה רשאי לבוא בדין ודברים עצמאי מול הזכיין הנוכחי לענין שימוש מתקנים/ציוד אלה.
ט. נספח עם סימון המחסן יועבר בנפרד.

חובה על המציע לצרף הבהרה זו ליתר מסמכי המכרז כשהיא חתומה  על ידו.
 
 
לגבי נוסח המכרז יש להתעדכן בלשכה המשפטית.
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 15:16
 36/2017
  
שימו לב: סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך 8.11.2017 בשעה 13:00 באגף בינוי רכש ולוגיסטיקה רחוב היצירה 14 א.ת רעננה
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 15:17
 41/2017
  
28/11/2018 15:24

שימו לב: ההשתתפות בסיור הינה חובה ,הסיור יתקיים בתאריך 3.12.2017 בשעה 09:00 באגף בינוי רכש ולוגיסטיקה היצירה 14 א.ת. רעננה.

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
 
לנוסח המכרז יש לפנות ללשכה המשפטית.


 42/2017
  
 

28/04/2019 15:30

שימו לב: ההשתתפות בסיור הינה חובה

סיור נוסף חובה למי שלא נכח בסיור הקודם יתקיים בתאריך 24.12.2017 בשעה 14:00 באגף בינוי רכש ולוגיסטיקה, היצירה 14 א.ת רעננה מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

לצפייה במכרז אספקת ריהוט למוסדות העירייה ולמוסדות החינוך לחצו כאן

 32/2017
  
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 15:32
 34/2017
  
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 15:33
 33/2017
  
שימו לב: הארכת החוזה הינה לכל מי שנכח בסיור הקבלנים בתאריך 14.8.2017
כנס המציעים הינו חובה 
הכנס יתקיים ביום ב 14.8.2017 בשעה 10:00 בחדר ישיבות בית יד לבנים אחוזה 147 רעננה.
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 16:07
 35/2017
  
שימו לב:
הסיור חובה להשתתפות במכרז
הסיור יתקיים 5.9.2017 בשעה 10:00 במשכן למוסיקה ואומנויות רחוב הפלמ"ח 2 א' רעננה
 
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 13:59
 37/2017
  
שימו לב:
הארכת מועד הגשת המכרז מאפשרת השתתפות רק למציעים שנכחו בסיור הקבלנים שהיה חובה.
 
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 15:46

סיור קבלנים נוסף חובה למי שלא נוכח בקודם יתקיים ביום 27.9.2017 בשעה  10:30 באגף בינוי רכש ולוגיסטיקה ברחוב היצירה  14 רעננה

הבהרה תנאי סף :

סעיף 3 א. (ה) בעמוד 5 למסמך ההוראות למשתתפים יעודכן ולשונו תהא :

"ה)  למציע מחזור כספי שנתי מהקמת מערכות חניונים אוטומטיות ותחזוקתם של לפחות 500,000 ₪ כולל מע"מ במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת ההצעות למכרז"

 

 34/2017
  
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 13:58
 6/2017
  
מפגש מציעים חובה נוסף יתקיים בתאריך  9.5.2017  בשעה 13:00 בבית יד לבנים , אחוזה 147 רעננה
הסיור הינו תנאי מחייב להשתתפות במכרז
הסיור חובה למי שלא נכח במפגש קודם.
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 15:49
 20/2017
  
סיור הקבלנים הינו סיור חובה ותנאי מחייב להשתתפות במכרז
המפגש לסיור יתקיים בבריכה העירונית של רעננה ברחוב יאיר שטרן 1 רעננה.
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 16:10
 24/2017
  
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 16:17
 23/2017
  
מדובר בהארכה למכרז , נקבע סיור קבלנים נוסף- הסיור הינו תנאי מחייב להשתתפות במכרז למי שלא נכח בסיור הקודם.
המפגש לסיור יהיה באגף בינוי רכש ולוגיסטיקה , היצירה 14 א.ת רעננה
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 16:19
 9/2017
  
 
 
עקב החלטת בית משפט מועד ההגשה נדחה עד להודעה חדשה שתפורסם.
ניתן לרכוש סטים בלשכה המשפטית בניין העירייה אחוזה 103 רעננה .
 
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/04/2019 15:28
 26/2017
  
סיור קבלנים חובה  נוסף למי שלא נכח בקודם יתקיים  בתאריך 20.7.2017 בשעה 12:00 בקריית הספורט והנופש רחוב יאיר שטרן 1 רעננה
 
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 16:20
 3/2017
  
שימו לב:
סיור קבלנים נוסף חובה למי שלא נכח בסיור הקודם יתקיים בתאריך 16.7.2017 בשעה 11:00 באגף רכש ולוגיסטיקה רחוב היצירה 14 א.ת רעננה.
שינוי תנאי הסף במכרז כדלקמן:
סעיף 3.2 בעמוד 3 למסמך ההוראות למשתתפים יימחק ובמקומו יבוא הסעיף הבא:
"3.2 המציע בעל ניסיון מוכח כדלקמן (התנאים מצטברים בכפוף להסבר המופיע בסיפא של הסעיף):
ניסיון במהלך של 3 (שלוש) שנים רצופות מתוך 5 (חמש) השנים האחרונות במתן שירותי חשמל
א. ברשות מקומית ו/או ארגון ציבורי ו/או במוסד ציבורי.
ב. בשטח כולל של לפחות 100,000 מ"ר (שטח משולב מבנה וחצר) ברשות מקומית ו/או ארגון ציבורי ו/או מוסד ציבורי אחד.
ג. כולל מתקנים של עד A1250*3 כולל.
ד. כולל תאורה במגרשי ספורט, אולמות ספורט של מבני ציבור (על המציע להוכיח ניסיון בתחזוקה של לפחות אולם אחד אשר בו 12 מ' גובה לפחות)
ה. וכן ניסיון מוכח באחזקת מתקן מתח גבוה אחד לפחות במשך תקופה של שנתיים ברציפות מתוך חמש השנים האחרונות.
ו. מתן שירותי תחזוקה למתקני תאורת חוץ הכוללים 13,000 גופי תאורת רחוב לפחות ברשות מקומית ו/או ארגון ציבורי ו/או מוסד ציבורי אחד.
 יובהר כי על המציע להוכיח את הניסיון הנדרש בסעיפים 3.2 א-ה ברשות מקומית/ ארגון ציבורי/ מוסד ציבורי אחד. ניתן להוכיח את הניסיון הנדרש בסעיף 3.2 ו. גם אם נצבר ברשות מקומית/ ארגון ציבורי/ מוסד ציבורי שונים מהרשות בה נצבר הניסיון הנדרש בסעיפים 3.2 א-ה.
 המציע נדרש לצרף המלצות ואישורים בדבר הניסיון האמור במתן השירות כדוגמת מכרז זה ברשויות מקומיות ו/או גופים להם הוא נתן את השירות וכמפורט בסעיף 4.3 למסמך זה."
• שאר תנאי הסף יוותרו כלשונם.
הבהרה
על הקבלן הזוכה יהא לתחזק, בין השאר, את היכל הספורט העירוני אשר הינו בגובה של 16 מטר גובה, ובעל 1,630 מקומות ישיבה, לצד אולמות ספורט נוספים בגבהים שונים ובתכולת מקומות ישיבה שונה.
יש להתעדכן בלשכה המשפטית על הבהרות שיצאו במסגרת המכרז .
 
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 16:23

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאןמכרז%20חשמל%203-2017.pdf

 27 2017
  
שימו לב: סיור קבלנים חובה נוסף  יתקיים בתאריך 20.7.2017  במרכז הטניס העירוני בקרית הספורט רחוב יאיר שטרן  3 רעננה.
הסיור חובה למי שלא נכח בקודם
 
תשובות לשאלות קבלן והבהרה לתנאי הסף:
א. תשובות לשאלות קבלן:
1. שאלה:
סעיף 2.6 בחוזה, לפיו הזוכה מתחייב להפעיל מכונה לשזירת גידים, על ידי מי שהא בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים מתוך 5 השנים האחרונות, כולל בתחרויות לאומיות ובינלאומיות של כ 150 שחקנים ומעלה.
הפונה סבור שדרישה זו אינה סבירה , שכן ישנם גופים עם ניסיון של עשרות שנים בשזירה טובה ומקצועית,  ולאו דווקא בתחרויות לאומיות ובינלאומיות ספציפיות כפי שנדרש, טוען כי לא היה שוזר בעל ניסיון כזה.
     תשובה:
א. שיזור מקצועי הינו בעל השפעה מכרעת וקריטית על ביצועים ויכולות משחק של שחקני הטניס, בכל רמה הישגית, בוודאי בתחרויות לאומיות ובינלאומיות. בהיות מועדון הטניס ברעננה מועדון על סטנדרט גבוה, המארח תחרויות לאומיות ובינלאומיות רבות, נדרש קיום סטנדרט גבוה בתחום השיזור, כולל התעדכנות תמידית בכל החידושים ועמידה בעומס השיזורים.
בכל שבוע מתקיימות תחרויות ארציות לילדים, נוער ומבוגרים. אליפות ישראל מתקיימת אף היא ברעננה אחת לשנה וכל שלושה – שישה חודשים מתקיימת תחרות בינלאומית.
בתחרויות הגדולות והבינלאומיות יש דרישה מאוד גדולה לשיזורים מקצועיים מבעלי ניסיון בשזירה בתחרויות מסוג זה , כאשר העדר מקצועיות כאמור בשזירה מורגש היטב ובעל השפעה קריטית על יכולת הביצוע של השחקנים.
ב. קיימים גורמים רבים בעלי ניסיון בשזירה כאמור. יצויין כי קיימים מועדוני טניס רבים, בהם נערכות תחרויות בינלאומיות ושבהם נותני שירותי בעלי ניסיון בשזירות בתחרויות לאומיות ובינלאומיות, כגון: מרכז הטניס רמת השרון, מרכז הטניס באר שבע, מרכז הטניס חיפה, מרכז הטניס יד אליהו, מועדון הטניס כפר המכביה, מועדון הטניס אכדיה ועוד.
ג. העדר שוזר מקצועי במועדון ברעננה בעבר, היווה עקב אכילס של המועדון וגרם לתלונות רבות בקרב חברי המועדון תוך שחלקם נאלצו לשזור במקומות אחרים. בנסיבות אלה, בתחרויות הגדולות והבינלאומיות הובא תגבור של לפחות שוזר/ים מקצועיים בעלי ניסיון כאמור, לשם מתן מענה לאורך כל היום עד לסיום יום המשחקים (כ 15 שעות).
במשך השנים גדל נפח הפעילות במועדון וכן מספר התחרויות וגודלן, כאשר לאור האמור חשוב שיהיה שוזר מקצועי שנמצא דרך קבע במועדון ושיהא אחראי על כל נושא השיזורים  גם ביום יום וגם בתחרויות .
ד. הענות לבקשה לפיה ירשם "בעלי נסיון מקצועי בשזירה" אין בו די כדי להצביע על הניסיון והמקצועיות הנדרשים בתחרויות השונות.
ה. לאור האמור לעיל, אין שינוי בנוסח סעיף 2.6 לחוזה
2. הבהרה לסעיף 3 (ג) (3) לתנאי הסף- מסמך א' – "בעל עסק"- משמע שהמציע הוא זה ששמו ומספר הח.פ שלו (או מספר הת.ז./ע.ר. שלו) מופיע על גבי חשבוניות העסק. המציע יציג אסמכתאות בהתאם במידה וידרש לכך.
 
 
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 16:25
 4/2017
  
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 11:21
 19/2017
  

שימו לב: מועד ההגשה נדחה מתאריך 22.8.2017 עד להודעה חדשה.

 

28/11/2017 09:31

חשוב: 
הסיור חובה למי שלא נכח בסיור הקודם.
נוסח המכרז הקודם מבוטל.
מסמכי המכרז הינם ללא תשלום לקבלנים שרכשו בנוסח הקודם.מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאןן

 

 

 21/2017
  
לתשומת לבכם:
סיור הקבלנים הינו חובה ותנאי מחייב להשתתפות במכרז.
המפגש יחל בתיכון אוסטרובסקי, רחוב אוסטרובסקי 26 , לאחר מכן הסיור ימשיך לחטיבת בניים השרון.
 
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 11:23
 41-2016
  
סיור הקבלנים הינו תנאי מחייב להשתתפות במכרז.
סיור חובה.
 
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 13:44
 1-2017
  
מועד הגשת המכרז נדחה  ליום 14.2.2017
הבהרה לתנאי סף קיים:
הנסיון הנדרש הוא לשנים 2014 עד 2016 כולל
 
 
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 11:18
 7/2017
  
הסיור  השני חובה למי שלא נכח בסיור הראשון.
הסיור הינו תנאי מחייב להשתתפות במכרז
המפגש יתקיים באגף הנדסה רחוב החרושת 4 קומה ג'
 
 
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2018 16:12
 8/2017  
  
תשומת לבכם : הסיור הינו חובה להשתתפות במכרז
המפגש באגף הנדסה רחוב החרושת 4 קומה ג'
 
סיווג קבלני:  200 ג-3 ,ו-400 ב-1
 
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 11:34
 14/2017
  
סיור הקבלנים הינו סיור חובה ותנאי להשתתפות במכרז
הסיור יתקיים בספורטק , מול בנין סשה ארגוב 34 רעננה
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 11:36
 12/2017
  
מפגש ספקים חובה יתקיים בתאריך 2.3.2017 בשעה 10:00במשרדי אגף בינוי, רכש ולוגיסטיקה ,רחוב היצירה 14 א.ת רעננה
 
הארכת מועד הגשת המכרז הינה למי שנכח בסיורי הקבלנים שהינם תנאי מחייב להשתתפות במכרז.
 
 
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 11:37
 13/2017
  
הסיור הינו חובה למי שלא נכח בסיור הראשון הסיור יתקיים בבריכת השחייה (בקריית הספורט) רחוב יאיר שטרן 1 רעננה.
תשומת לבכם כי הסיור הינו תנאי מחייב להשתתפות במכרז
 
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 13:37
 1/2017
  
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2017 09:31
 11/2017
  
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 13:31
לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאןןמכרז%20עבודות%20דפוס%20112017.pdf
 15/2017
  
הסיור הינו חובה להשתתפות במכרז למי שלא נכח בסיור הקודם.
המפגש לסיור יתקיים באמפיפארק רעננה
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
29/11/2018 13:40
 14/2017
  
סיור קבלנים נוסף יתקיים בתעריך 4/5/2017  בשעה 16:00 המפגש בבספורטק מול בניין סשה 34 רעננה .
הסיור חובה למי שלא נכח  בסיורים קודמים .
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2017 09:31
 19/2017
  
שימו לב: נוסח המכרז יעלה לאתר בהקדם. לגבי רכישת  המכרז יש להתקשר בטרם ההגעה ללשכה המשפטית .מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2017 09:31
 34/2016
  
סיור חובה 20.9.2016  בשעה 11:00, המפגש ברח' דרך הפארק בכניסה של האגם.
הסיור חובה למי שלא נכח בסיור הקודם.
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית ברחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז, לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית. לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון
09-7610251/2 בלשכה המשפטית
29/11/2018 13:43
 35/2016
  

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית ברחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז, לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית. לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון 09-7610251 - ללשכה המשפטית

 

29/11/2018 13:45
 35/2016
  
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית ברחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז, לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית. לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון
09-7610251/2 בלשכה המשפטית
28/11/2017 09:31
 36/2016
  
 

29/11/2018 13:52
 23/2016
  
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית ברחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז, לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית. לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון
09-7610251/2 בלשכה המשפטית
29/11/2018 13:55
הסיור הינו תנאי מחייב להשתתפות במכרז
 38/2016
  
הסיור הינו תנאי מחייב להשתתפות במכרז למי שלא נכח בסיורים הקודמים .
שינוי תנאי סף
תנאי הסף 5.א בעמוד 2 למסמכי המכרז ישונה כדלקמן:
בסיפא לתנאי הסף תתווסף השורה הבאה:
ניתן להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות קבלת משנה של המציע.
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית ברחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז, לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית. לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון
09-7610251/2 בלשכה המשפטית
הסיור הינו תנאי חובה להשתתפות למי שלא נכח בסיור הקודם , המפגש לסיור במחלקת חשמל ברחוב היצירה 14 א.ת רעננה.
28/11/2017 09:31
 37/2016
  
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2017 09:31
 22/2016
  
* הודעה על דחיית הגשת מכרז ל-24.1.2017 עד השעה 15:00  במסירה ידנית בלשכה המשפטית 
 (להלן הבהרה מספר 6)
מענה לשאלות קבלנים  והבהרות (הבהרה מספר 5)
מועד הגשה הוארך עד ליום 10.1.2017(הבהרה 4)
פורסם שינוי תנאי סף , תשובות לשאלות קבלנים,
(להלן הבהרה 3) מצורף שינוי תנאי סף בקובץ המצ"ב -לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז
מועד ההגשה הוארך עד ליום 27.12.2016 .
מועד ההגשה הוארך עד ליום 13.12.22016 , אין שיוני בתוקף הערבות הבנקאית (להלן הבהרה מספר 1)
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית ברחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז, לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית. לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון
09-7610251/2 בלשכה המשפטית
28/11/2017 09:31
 23/2016
  
סיור נוסף חובה יתקיים בתאריך 21.11.2016 בשעה 12:00 המפגש : יציאה ממנהלת הפארק רחוב ירושלים 9 רעננה  
הסיור חובה למי שלא נכח בסיור הקודם.
 
 
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2017 09:31
 40/2016
  
סיווג קבלני נדרש:
200 ג-1
סיור קבלנים לא חובה.
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2017 09:31

לצפייה במסמכי המכרז לחצו על הקישורים הבאים:

תוכנית פיתוח
מפרט טכני
כתב כמויות

 42/2016
  
מועד ההגשה הוארך עד ליום 17.1.2017 עד השעה 15:00 במסירה ידנית בלשכה המשפטית , הופץ סיור קבלנים ומענה לשאלות _(להלן הבהרה מספר 1) הארכה לכל מי שנכח בסיור הקבלנים
כנס המציעים הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז
שימו לב: מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית, רחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית
28/11/2017 09:31
 25/2016
  
סיור חובה 16.6.2016 בשעה 10:00, יציאה מאגף רכש ולוגיסטיקה היצירה 14 את. רעננה

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית ברחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז, לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית. לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון 09-7610251 - ללשכה המשפטית
28/11/2017 09:31
 30/2016
  
מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית ברחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז, לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית. לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון 09-7610251 - ללשכה המשפטית
28/11/2017 09:31
 28/2016
  
 סיור קבלנים: ביום 19/06/2016, שעה 10:00, אגף הנדסה, רח' החרושת 4, קומה' ג' רעננה.

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית ברחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז, לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית. לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון 09-7610251 - ללשכה המשפטית
28/11/2017 09:31

 
 3/2016
  

סיור קבלנים: ביום 19/07/2016, שעה 12:30, בהיכל הספורט מטרוווסט  רח' הפלמח 2 רעננה.

מובהר בזאת כי הנוסח הסופי והמחייב לצרכי המכרז, הינו הנוסח המצוי במשרדי הלשכה המשפטית ברחוב אחוזה 103, לרבות מסמכי הבהרות (במידה ויצאו). חובה על המעוניין בהשתתפות במכרז, לבדוק את הנוסח האחרון במשרדי הלשכה המשפטית. לפרטים נוספים יש לפנות בטלפון 09-7610251 - ללשכה המשפטית

28/11/2017 09:31
1 - 100הבא