הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​​​​מדיניות עירונית בנושא שיפוץ/בניה מבנים בתחומי פיקוח עירוני/איכות הסביבה ושילוט.


מסמך מדיניות זה הינו בנוסף על ההנחיות והחובות החוקיות החלות על היזם ו/או הקבלן ו/או בעל הנכס ועל הוראות אגף ההנדסה בעיריית רעננה.
ההנחיות המפורטות במסמך זה נועדו לשם הבטחת הסדר הציבורי במרחב העיר רעננה, במהלך תקופת בניה/שיפוץ, לשם הקלה על הקבלנים והמשפצים, בהשגת המידע המלא על הנדרש מהם.
 

הנחת חומרים בשטח ציבורי

ככלל אין להניח בשטח ציבורי חומרים/פסולת בניין אלא במידה וניתן אישור מראש מאגף הנדסה בהתאם לדרישות שלהם. 
אין להניח חומרים בתפזורת בשטח ציבורי (כדוגמת סומסום/חול חומר מילוי חומרי בניה וכדומה), במידה ויינתן אישור אין להשאיר את החומרים בשטח הציבורי לאחר גמר יום העבודה (לכל המאוחר 17:00), כמו כן יש לתחום את החומרים בגדר/סס"ל ושלטי הכוונה.

חומרים נוזליים

אין לשפוך/להתיז מים ו/או שום חומר נוזלי אחר למרחב הציבורי ו/או למערכות הניקוז והביוב של העירייה.
סיום יום עבודה, 
יש לדאוג בסיום יום עבודה (לכל המאוחר 17:00), לניקוי כללי של כל האזור במרחב הציבורי בו מתבצעת העבודה ו/או שגלשו מהאתר לסביבה כולל טיאוט ושטיפת האזור מכל סוג של לכלוך ו/או חומר המשתייך למקום העבודה.

גדר/איסכורית המקיפה את האתר אשר מתבצעת בו העבודה

יש להשתמש בגדר/איסכורית ישרה (לא גלית), לתחימת האתר. הגדר/איסכורית צריכה להיות רציפה וישרה ללא בליטות העלולות לפגוע במשתמשי הדרך.
יש לשמור על גדר/איסכורית נקיה מכל פרסום (כולל גרפיטי), שלא אושר בוועדת השילוט.
בכל מקרה כל הקשור לגדר/איסכורית האתר יהיה באחריות היזם/קבלן/מבצע העבודה ועליו לדאוג לניקיונו ואחזקתו של הגדר/איסכורית בהתאם לחוק.
עבודת יציקות בטון עם משאית ומשאבת בטון, 
עבודת יציקה תתבצע על פי החוק כאשר בין מכונות/כלי רכב יונח כלי קיבול/יריעת ניילון או כל חומר אחר בין הכלים ו/או מתחתם לשם שמירת הניקיון ואי פגיעה במרחב ורכוש ציבורי.

הצבת פחי אשפה בעבודות תמ"א/שיפוץ

אין להציב במרחב הציבורי פחי אשפה של דיירי הבניין/בית אלא רק בתחום השטח השייך לבניין/בית.

"סגירת" מקומות חניה עבור טעינה פריקה

סגירת מקומות חניה לצורכי העבודה תתבצע באופן הבא:
תוגש בקשה מסודרת לוועדת התנועה לבחינה ואישור של מקום חניה חוקי ומוסדר לאזור טעינה פריקה. לאחר קבלת אישור וועדת התנועה, תשלט העירייה את המקום בתמרור כחוק.
במידה ולא תאושר הבקשה יש לפעול מול מנהל יחידת הפיקוח העירוני ולבקש אישור חסימה/סגירת מקטע חניה במקרים פרטניים ובשעות שיתואמו מראש עם מנהל יחידת פיקוח עירוני. את הבקשה למנהל יחידת הפיקוח העירוני יש לבצע לפחות יום עבודה קודם למועד המבוקש לסגירה.
שעות סגירת המקטע יהיו אך ורק בין השעות 09:00-16:00 (לאחר יציאת התושבים מביתם ובטרם חזרתם לביתם), וזאת על מנת לאפשר דו קיום בין הצרכים של התושבים לבין הצרכים של הקבלן/יזם הפרויקט. כך גם במקרה של אישור וועדת תנועה כאמור בסעיף 8א' לעיל וכך גם במקרה פרטני אשר יאושר על ידי מנהל יחידת הפיקוח כאמור בסעיף 8ב' לעיל.

אופן הצבה ושימוש במכולת אשפה

הצבת מכולת אשפה תתבצע אך ורק באישור עיריית רעננה ובכפוף לתנאים והזמנים אשר נקבעו על ידי העירייה, יצירת קשר עם הגורם המאשר תתבצע דרך המוקד העירוני ו/או באופן ישיר מול רכז/ת מכולות אשפה וניקוי מגרשים עירוניים. בכל מקרה לאחר הנחת מ​​​כולה בפעם הראשונה יגיע פקח עירוני על מנת להוציא התראה מסודרת למזמין המכולה כדי שידע מה מותר ומה אסור ובכפוף להתראה זו תתבצע אכיפה במידת הצורך.
לחצו כאן לנספח הצבת מכולות אשפה​


שעות העבודה

יתקיימו אך ורק על פי חוק איכות הסביבה "תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992". לפי סעיפים,
סעיף תיקונים, שיפוצים ובנייה (תיקון התשע"א), סעיף 4.
סעיף מכונות (תיקון התשע"א), סעיף 5. 
סעיף פריקה, טעינה וטלטול של מכלים וסחורות (תיקון התשע"א), סעיף 6.

שילוט

כל שלט שמוצב ברחבי העיר רעננה מחייב אישור מראש על ידי ועדת שילוט. כך גם לגבי שילוט באתרי בניה ושיפוצים (כולל שלטים על גדר האתר ושלט בעלי תפקידים), לשם קבלת אישור יש להגיש בקשה מסודרת למדור שילוט בטרם הצבת השילוט.

וועדת השילוט מתכנסת אחת לחודש ולכן יש להגיש את הבקשה בזמן כדי להציב את השילוט עם תחילת העבודה.
  • על מנת לקבל את אישור ועדת שילוט העירונית הבקשה תוגש בטופס המקוון המופיע בעמוד זה. 
לחילופין ניתן לקבל למלא ולהגיש בקשה במדור שילוט של העירייה הנמצא בכתובת מתחם אגף חזות העיר רחוב השיזף 10 אזור התעשיה רעננה.

כל שלט המוצב בתחומי העיר רעננה מחויב באגרות הקבועות בחוק.
כנגד השלטים אשר יותקנו/ייתלו ללא אישור ירשמו דו"חות וכמו כן הם יוסרו על ידי הרשות העירונית וזאת מכוח חוק עזר לרעננה (מודעות ושלטים) התש"ס – 1999.
סעיף תיקונים,
  • חש"ם 614, התש"ס (20.12.1999).
  • חש"ם 679, התשס"ד (14.09.2004).​

טופס מקוון לחתימה על מדיניות עירוני בנושא שיפוץ/בניה מבנים בתחומי פיקוח עירוני/איכות הסביבה ושילוט
על בעל הנכס / הקבלן הבונה / הקבלן המשפץ / היזם לחתום
​​

​לבירורים נוספים ניתן לפנות למוקד העירוני 9107*, מחלקת פיקוח ובקרה 09-7700751, ​עיריית רעננה מאחלת לכם שיפוץ/בניה מוצלחים.​