הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הצבת מכולות פסולת בניין

​​​​נוהל קבלת אישור להצבת מכולות פסולת בניין לשיפוץ מבנים

מדיניות שיפוץ ובנייה

​לחצו כאן למדיניות עירונית בנוש​א שיפוץ/בניה מבנים בתחומי פיקוח עירוני/איכות הסביבה ושילוט​

בקשה לאישור להצבת מכולה לפסולת בניין


1. בקשה לאישור להצבת מכולה לפסולת בניין לשיפוץ מבנים תוגש ע"י בעל הנכס בו מבוצע השיפוץ (להלן:   "בעל האישור" ), בנוסח המפורט להלן לבקשה לאישור, תצורף התחייבות בעל המכולה בנוסח המפורט להלן.

 2.  מיקום הצבת המכולה:
א. המכולה תוצב בתחום שטח פרטי של בעל הנכס מבצע השיפוץ ועל פי אישור רכזת מכולות פסולת בניין.

ב. במידה שאין אפשרות להציב המכולה בתחום השטח הפרטי כאמור:

 1) תוצב המכולה בשטח הכביש בסמוך לנכס בו מבצעים את עבודות השיפוץ באופן שיימנע ככל הניתן, את ההפרעה לתנועת כלי רכב ובמקום שיסומן מראש ויאושר ע"י רכזת מכולות פסולת בניין.

 2) במידה ולא ניתן להציב את המכולה בשטח הכביש , תוצב המכולה בתחום המדרכה במקום סמוך לנכס בו מבצעים את השיפוץ, באופן שיימנע ככל הניתן, את ההפרעה להולכי רגל, ובמקום שיסומן מראש ויאושר ע"י רכזת מכולות.

3. הטיפול במכולה וסביבתה

א. על המכולה יודבקו מחזירי אור תקניים ו/או שילוט אמצעי בטיחות לפי דרישת רכזת מכולות. (4 פינות המכולה)

ב. המכולה תשא אמצעי זיהוי של בעל המכולה, ובין היתר את שמו, כתובתו,  מס' הטלפון שלו, או נייד.

ג. בכל סיום יום ובמהלך העבודה באחריות בעל האישור לדאוג לכיסוי המכולה באופן שלא ניתן לאחרים לעשות שימוש בה ובאופן שלא תגלוש ממנה פסולת.

ד. על בעל האישור לדאוג כי בעל המכולה יפנה את המכולה לאתר פינוי מורשה ברגע שהינה מליאה ובטרם גלישת פסולת ממנה.

ה. על בעל האישור לדאוג לניקיון סביבת המכולה בכל עת.

4. כללי:

א. לא תותר הצבת המכולה בשטח הציבורי החל מיום שישי משעה 12:00 בצהריים ועד ליום ראשון לאחריו בשעה 6:00 אותו נוהל גם לעניין ערבי חג. בעל האישור ידאג לפנוי המכולה מהשטח הציבורי במועדים אלה ולניקיון המקום בו הוצבה וסביבתה.

ב. עם סיום ביצוע עבודות השיפוץ או עם ביטול ו/או פקיעת תוקפו של האישור להצבתה, לפי המוקדם, יש לפנות את המכולה מהשטח הציבורי ולדאוג לניקיון המקום בו הוצבה וסביבתה.

ג. המכולה תוצב כך שלא ייגרם נזק לשטח ו/או לרכוש הציבורי לרבות לתשתיות ציבוריות. נגרם נזק כאמור, יפעל בעל האישור לתקן את הנזק ולהחזיר את מצב השטח לקדמותו כפי שהיה בטרם קבלת האישור והכול על פי ובהתאם לדרישת רכזת מכולות, והכול על חשבונו.


לאישור הבקשה יש לפנות לאילנה עטר רכזת מכולות פסולת בניין במספר הטלפון - 052-2230519

טופס בקשה וכתב התחייבות - נספח א'

נספח א' - ימולא על ידי בעל הנכס עורך השיפוץ

נספח ב' - ימולא על ידי בעל המכולה. למעבר לחצו כאן