הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

השבחה ופיצויים

​​עיקר עיסוקה של מחלקת השבחה ופיצויים מתמקד בטיפול בהיטלי השבחה ובתביעות לפיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

פיצ​ויים

זכות לפיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה קמה כאשר מקרקעין נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה. פגיעה משמעה ירידת שווים הכלכלי של המקרקעין, המצויים בתחום התכנית או גובלים בה. לפיצויים זכאי אך ורק מי שהיה בעל זכות במקרקעין במועד שהתכנית הפוגעת נכנסה לתוקף.

את התביעה יש להגיש לועדה המקומית לתכנון ובניה בתוך שלוש שנים מהמועד שהתכנית הפוגעת נכנסה לתוקף. על החלטת הועדה יש זכות ערר לוועדת הערר המחוזית לפיצויים והשבחה במחוז מרכז.

הש​​בחה

היטל השבחה משולם על ידי בעלי זכויות במקרקעין במידה וערכם הכלכלי של המקרקעין עלה כתוצאה מפעולת הרשות התכנונית: אישור תכנית, הקלה או התרת שימוש חורג. היטל ההשבחה הנגבה שווה למחצית עליית ערכם הכלכלי של המקרקעין כתוצאה מפעולת הרשות התכנונית.

המקור החוקי לגביית היטל ההשבחה הינו חוק התכנון והבניה. סעיף  196 א' לחוק התכנון והבניה קובע כי ועדה מקומית תגבה היטל השבחה בשיעור, בתנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית לחוק ועל פיה. יובהר כי הועדה המקומית חייבת לגבות את היטל ההשבחה והדבר אינו נתון לשיקול דעתה. 

בעלי זכויות במקרקעין המעוניינים לקבל מידע ראשוני אודות קיומו של חיוב בהיטל השבחה, מוזמנים לפנות למחלקת פיצויים והשבחה באמצעות הדואר האלקטרוני, הטלפון, או לפנות למחלקת השבחה ופיצויים בימי קבלת קהל - המידע שימסר הינו ראשוני בלבד ואינו מחייב.

  • היטל ההשבחה ייגבה בעת מימוש הזכויות במקרקעין בדרך של מכר, התחלת השימוש בפועל או הוצאת היתר. גובה החיוב יקבע בשומת השבחה שתוכן על ידי שמאי הועדה המקומית . החיוב ישא הפרשי הצמדה וריבית בהתאם למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה למגורים, לפי הנמוך מבינהם, החל מהמועד בו נוצרה החבות ועד למועד המימוש (במקרה של מכר מועד חתימת החוזה). הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים החל ממועד המימוש ועד למועד התשלום בפועל. הועדה המקומית אינה רשאית לנהל משא ומתן בנוגע לגובה החיוב. יצויין, כי בעל זכויות במקרקעין, שעל מקרקעיו הוחלה תכנית משביחה, רשאי לבקש לשלם את היטל ההשבחה מייד עם אישורה של התכנית, ולא לחכות למועד המימוש.

  • בתשלום היטל השבחה מחויב מי שהיה בעל הזכויות במקרקעין ביום אישור התכנית, ההקלה או השימוש החורג.
  • את היטל ההשבחה גובים כאמור כאשר ערכם הכלכ את היטל ההשבחה גובים כאמור כאשר ערכם הכלכלי של המקרקעין הושבח כתוצאה מאישור תכנית, הקלה, או שימוש חורג, דהיינו - ההשבחה בשווי הכלכלי של המקרקעין, בגינה נוצר החיוב , נובעת למעשה כל כולה מהחלטות גופי התכנון הציבוריים, ועל כן מן הראוי הוא, שמקום בו התעשרו בעלי הזכויות במקרקעין מפעילות נורמטיבית של הרשות הציבורית, הם ישתפו את כלל הציבור בעושרם על ידי תשלום מחצית שווי ההשבחה לרשות הציבורית, שתעשה בו שימוש להמשך הפיתוח התכנוני של היישוב.
  •  ניתן לקבל שומת היטל השבחה מפורטת כנגד תשלום מקדמה. המעונינים בשומת היטל השבחה לפני מכירה, יעשו זאת באמצעות פנייה לאגף הכנסות וגבייה בעיריית רעננה, ימלאו טופס למכירה עקרונית ויצרפו את כל המסמכים הנזכרים בטופס. יובהר ויודגש כי שומת היטל ההשבחה שתוצא, הינה שומה מחייבת לכל דבר ועניין.
  • גובה ההיטל נקבע כאמור על ידי השמאי הועדה המקומית. במידה ולדעת הנישום נפלו בשומת היטל ההשבחה שגיאות עובדתיות בנוגע למקרקעין או לתכניות החלות עליהם דהיינו, טעות בפרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין, התכניות החלות עליהם או הזכויות שיש לנישום במקרקעין, רשאי הוא לפנות לוועדה המקומית ולבקש את תיקון הטעות והשומה בהתאם.
    במידה והנישום מבקש לחלוק על עצם החיוב בהיטל השבחה, רשאי הוא לפנות בערר לועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה. ככל שהמחלוקת מתייחסת לגובה החיוב בלבד, עומדת לנישום הזכות להפנות את טענותיו לשמאי מכריע.