הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

היתר להפעלת מעון יום

​​​בהתאם לתיקון מס' 131 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 המתייחס להיתר להפעלת מעון יום לפעוטות בדירת מגורים, על מנת לקבל היתר להפעלת מעון יום לפעוטות, על מבקש ההיתר להגיש בקשה להיתר להפעלת מעון יום לוועדת המקומית.

​​​לבקשה להיתר יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. ​רישיון/רישיון זמני להפעלת מעון יום לפעוטות כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018*.
 2. במידה ואין למבקש ההיתר רישיון/רישיון זמני להפעלת מעון יום לפעוטות יצרף התחייבות להגיש בקשה לרישיון בתוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה להיתר (מצ"ב כתב התחייבות).
 3. במידה ומבקש ההיתר אינו בעל המקרקעין יש לצרף טופס הסכמת בעלי המקרקעין להפעלת מעון יום במקרקעין (מצ"ב טופס הסכמה) למעט הסכמת רשות מקרקעי ישראל במידה והדירה מצויה במקרקעי ישראל.
 4. מסמכים הנדרשים בטופס הבקשה להיתר כאמור, בהתאם לעניין.
*הבקשות להיתר להפעלת מעון יוגשו לוועדה באמצעות דוא"ל (ולא דרך מערכת רישוי זמין) .

לנוחיותכם מפורטים בזאת המס​​מכים ​​הנדרשים להגשה בהתאם לטפסי הבקשה, את הרשימה המלאה יש להעביר לוועדה, כתנאי לטיפול בבקשה לקבלת היתר להפעלת מעון יום:

 1. ​טופס בקשה לקבלת היתר להפעלת מעון יום (טופס מס' 1) – מלא ללא חוסרים
 2. רשיון/רשיון זמני להפעלת מעון יום, במידה ואין רשיון תצורף התחייבות להגיש בקשה (טופס מס' 2).
 3. נסח טאבו
 4. תעודת זהות בעל המקרקעין
 5. כאשר מגיש הבקשה הינו בעל המעון/מנהל המעון/מפעיל המעון- תוגש אסמכתא בעניין מעמדו.​
 6. במעון שהוא תאגיד/ עוסק מורשה יצורפו המסמכים הבאים:
  • תעודת התאגדות
  • אישור עו"ד/רו"ח על מורשה חתימה מטעם התאגיד​
  • תדפיס מרשם החברות
  • אסמכתא בעניין מעמדו של מבקש ההיתר כבעל השליטה/מנהלת התאגיד
  • תעודת עוסק מורשה/פטור
 7. במידה ומבקש הבקשה אינו הבעלים במקרקעין יצורף טופס הסכמת בעל הקרקעין (טופס מס' 3) + העתקי ת.ז של החותמים.
 8. הוכחת ביצוע פרסומים בהתאם לסעיף 151 ב (ג)(3) (נוסח הפרסום הנדרש)
 9. הוכחת שליחת הודעה לפי סעיף 149(א)(2א)(א) ו (ב) לחוק התכנון והבניה.
 10. צילומי השלט שהוצב במקום- מזוית שניתן לזהות את המקרקעין.
 11. נוסח הפרסום שהתקבל מהוועדה המקומית.
 12. למבנה יש היתר בניה למגורים.

את הטפסים 1-3 יש לשלוח מלאים וחתומים כנדרש ללא חוסרים בנתונים ליניב לוי yanivl@raanana.muni.il