הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחיות למבצעי עבודות בפטור מהיתר בניה

​​​​בהתאם לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014

להלן יפורטו תנאים, סייגים נוספים והנחיות מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה לביצוע עבודות הפטורות מהיתר בניה בתחום שיפוט העיר רעננה, בכפוף לקבוע בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד - 2014 (להלן: "תקנות הפטור").

ביום 1.8.2014 נכנסו לתוקפן תקנות הפטור, המאפשרות ביצוע עבודות מסוימות בפטור מהיתר בניה. בהתאם לקבוע בתקנות הפטור, קבעה הועדה המקומית לתכנון ובניה תנאים, סייגים והנחיות משלימות, לצורך ביצוע העבודות בתחום שיפוט העיר רעננה, כפי שנקבע בסעיף 3(א) לתקנות הפטור. הנחיות אלו נכנסו לתוקף במועד פרסומן באתר האינטרנט העירוני, והן חלות על כל עבודה במרחב התכנון המקומי רעננה, בין אם העבודה פטורה מהיתר לפי תקנות הפטור בין אם חייבת בהיתר. 

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר:

  1. אין בתקנות הפטור כדי לאפשר הקמת בנין, ביצוע עבודה או שימוש שלא בהתאם לתכנית, הנחיות מרחביות או להוראות על פי כל דין.
  2. התנאים, הסייגים וההנחיות המצורפים מתייחסים לחלק מהנושאים המפורטים בתקנות הפטור, והם בנוסף לתנאים הקבועים בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") ולתקנות מכוחו.
  3. ביצוע עבודות בפטור מהיתר יהיה בהתאם להוראות החוק, לתקנות התכנון והבניה ולתנאים והנחיות אלה.
  4. עבודות המפורטות בתקנות הפטור, אשר לא נקבעו להן תנאים, סייגים והנחיות, יבוצעו בכפוף להוראות החוק והתקנות מכוחו.
  5. התנאים, הסייגים וההנחיות המפורטים לכל נושא ונושא הינם מצטברים ויש לקרוא אותם כמקשה אחת, לפני ובסמוך לתחילת ביצוע העבודה.
  6. התנאים, הסייגים וההנחיות עשויים להתעדכן מעת לעת באתר זה, ועל כן יש לקרוא אותם בסמוך לביצוע העבודה הפטורה מהיתר ולפעול בהתאם.
  7. אין בתנאים, בסייגים ובהנחיות כדי לפגוע בהוראות שקבועות בתכניות בנין עיר (תב"ע) תקפות החלות במגרש בנושאים אלה.
  8. מובהר, כי התנאים, הסייגים וההנחיות מהווים את מדיניות הועדה המקומית, בבואה לקבל החלטה בבקשה להיתר, שעניינה בעבודות ושימושים כמפורט במסמכים המצורפים.
  9. ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בתנאים, בסייגים ובהנחיות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.

לכל עבודה הפטורה מהיתר, יש למלא טופס דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר, בהתאם להוראות החוק. לטופס הדיווח יש לצרף תמונות של העבודה שבוצעה (משלוש זויות צילום שונות), בהתאם לעניין ולהיקף העבודה ולשלוח לדוא"ל ptor@raanana.muni.il

לאחר קליטת הטופס במערכת הועדה המקומית לתכנון ובניה, תתבצע מדידה כוללת בנכס, בתיאום מראש עם מבצע העבודות.
למידע נוסף בנוגע לפטור מהיתר בניה גלשו לאתר שער לרישוי ולבניה של משרד הפנים.

מסמכים ונספחים​

אנטנה, צלחת קליטה ותורן
גגון, סככת צל, סוכך מתקפל (מרקיזה)
גדר וקיר תומך  
הוספת אנטנה למתקן שידור קיים
החלפת רכיבים בבנין
הריסה ופירוק
מבנה זמני
מבנה לשומר
מחסום בכניסה לחניה ושער
מחסן
מנהרה חקלאית ורשת צל
מצללה (פרגולה)
סגירה עונתית
עבודות זמניות
ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח 
שימושים נלווים למבנה - מבנים טכניים 
שימושים נלווים למבנה - מיתקן לאצירת אשפה
שימושים נלווים למבנה - מיתקן לניטור אויר
שימושים נלווים למבנה - מיתקן פוטו-וולטאי
שימושים נלווים למבנה - פרטי עזר
שיפור נגישות לבנין ובתוכו    
תנאים, סייגים נוספים והנחיות לעבודות פטורות מהיתר   
טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

קישורים