הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נוהל הגשת תכנית בניין עיר

​​לפני הגשת תכנית (תב"ע) לוועדה המקומית יש לפעול כלהלן:​

 1. יש לוודא התאמה לתכנית המתאר רע/3000 לרבות ביחס להוראות המקדימות להכנת תכנית, ביחס למתחם התכנון הרלוונטי ולמסמכי המדיניות.
 2. יש לתאם ישיבת פרה רולינג אצל אדריכל העיר לצורך תאום ישיבה ניתן לשלוח מייל ל- michalke@raanana.muni.il​אדריכלית העיר. או לתאם טלפונית, 09-7610269.
 3. לישיבה יש להביא:
  1. נתונים על זכויות קיימות
  2. צילומים מהשטח של המגרש נשוא התכנית והמבנים/מגרשים הסמוכים לו
  3. רקע מדידה עדכנית
  4. פירוט עיקרי הוראות  התכנית ונתונים כמותיים
  5. בינוי מוצע
  6. לתכנית המציעה מבנה חדש, יש להציג הדמיות המציגות את כל חזיתות המבנה, כולל פירוט חומרי גמר. את ההדמיות יש לשתול בצילום הסביבה באופן המציג את הפרוייקט על רקע כל המבנים הגובלים.
   ההדמיות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית, יש להטמיען בנספח הבינוי.

הגשת מסמכים מחייבים בהתאם להוראות החוק:

מסמכי תכנית מחייבים: (המסמכים חייבים להיות תואמים גרסת מערכת מקוונת)

 1. הוראות תכנית- יש לצרף לדפי ההוראות, טבלת זכויות מצב מאושר.
 2. תשריט מצב מאושר- יש להטמיע תרשים התמצאות בשובל התשריט, המותאם לפרטי מקום התכנית. ניתן להזמין תרשים במדור מידע, פרטים בטלפון מספר 09-7610519.
 3. תשריט מצב מוצע- חתום ע"י מודד.
 4. נספחים של התכנית כפי שהוגדרו בהוראות התכנית בסעיף 1.7.

הגשת נספחים ותצהירים:

 • יש להוריד את הנספחים והתצהירים מאתר משרד הפנים.
 • יש להגיש את כל הנספחים והתצהירים המקוריים.
 • לפני הגשתם יש לסרוק ולהכניס למערכת המקוונת, למעט נספח 1 אותו יש להכניס למערכת בפורמט DOC.

להלן רשימת המסמכים הנלווים:

 1. נסח רישום מעודכן לחצי שנה אחרונה המוכיח זכותו של מגיש התכנית בקרקע.
 2. במקרה שבו מגיש התכנית אינו מופיע כבעל זכויות בנסח הרשום, יש להגיש את נספח 1ב: תצהיר מגיש התכנית בדבר עניין בקרקע בניגוד לרשום בנסח רישום.
 3. נספח 1- טופס הגשה לבדיקת תנאי סף.
 4. טופס חתימת עורך ראשי מלא וחתום.
 5. הצהרה בדבר הגשת העתק תכנית לוועדה המקומית-נספח 1א לתכניות בסמכות מחוזית בלבד.
 6. הצהרת מודד.
 7. הצהרת בעלי מקצוע שהשתתפו בעריכת התוכנית כפי שמפורט בהוראות התכנית בסעיף 1.8.
 8. טופס חתימות מקדמי התכנית מלא וחתום.

לעת הגשת התכנית לוועדה המקומית:

 1. יש לוודא התאמת גרסת תכנית מקוונת לגרסת נייר.
 2. יש למסור העתק נייר בצירוף טופס הגשה נלווה למסמכי התכנית והנספחים שפורטו לעיל.