הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רכישת דף מידע הנדסי

​​​טופס בקשה למידע לפי סעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

בהתאם לסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות הנוגעות לקרקע בין שהן תקפות, 
מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור

לתשומת לב מבקש המידע:

​​

המידע הוא תמצית בלבד:

  • על מקבל המידע לערוך בדיקה עצמאית תוך עיון בהוראות התוכניות באמצעות מומחים משלו. 
  • המידע שימסר נכון ליום מסירתו. 
  • תכנית היא בגדר הוראת חוק הנתונה לפרשנות משפטית.

ניתן לקבל מידע באמצעות אתר זה בשני אופנים:

  • משלוח בדואר 
  • השארת מספר טלפון אליו יתקשר נציג הועדה להודיע כי החומר מוכן על מנת שתוכל/י לבוא ולאסוף את המידע באופן ידני מהועדה.

הערות:

  • מסירת המידע מותנית בתשלום אגרה עפ"י תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע) התשמ"ט 1989, בסך 198 ש"ח לכל חלקה לגביה נמסר מידע, התשלום בעת הגשה לקבלת המידע. 
  • היו החלקות שלגביהן נמסר המידע בשטח קרקע רצוף תשלום אגרה בסך: 2 חלקות ראשונות 317 ש"ח, לכל חלקה נוספת 99 ש"ח. 
  • תכנית שבתוקף הקובעת מגרשים יראו מגרש לפיה כאילו הוא חלקה לעניין זה, אף אם טרם נרשם כחלקה בפנקסי המקרקעין. 
  • גובה האגרות נכון ליום 1.1.2014 הן יעלו לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן ב- 1 בינואר. 
  • עפ"י האמור בסעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה, דף המידע יימסר תוך 30 יום, מתאריך הבקשה.

קישורים לתשלום דף מידע הנדסי

​צרו קשר

מחלקת תכנון ובניה

רחוב החרושת 4 רעננה
09-7610269
09-7610542

שעות קבלת קהל

יום ג': 17:00 - 14:00
יום ה': 12:30 - 8:30