הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנדסה


כתבות בנושא תכנון ובניה


על פי החוק הוקמה ועדת משנה לתכנון ובניה שבראשה עומד ראש העירייה עו"ד איתן גינזבורג, ותפקידה כתפקידי הועדה המקומית. בועדת המשנה חברים שישה חברי מועצה מלבד היו"ר.
מהנדס הועדה ומזכירה הינו מר פרץ אוסנברג, מהנדס העיר.

לצורך מתן היתר בניה, מהווים יושב ראש ועדת המשנה ומהנדס העיר רשות רישוי.

סמכויות הועדה המקומית

 • לאשר תכניות מתאר מקומיות עפ"י המוגדר בחוק התכנון והבניה.
 • לדון בתכניות מתאר שאינן בסמכותה ולהעביר בצרוף המלצות לועדה המחוזית.
 • לדון בהתנגדויות לתכניות מתאר מקומיות.
 • להגיש התנגדות לתכניות מתאר מחוזיות.
 • התרת שימוש חורג בנכסים.
 • מתן הקלות למבקשי היתר בניה.
 • הפקעת מקרקעין לצורכי צבור.
 • גביית אגרות בניה והיטלים מקומיים.
 • גביית היטל השבחה.

תנאים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות 


 • פרסום על חשבון המבקש הודעה בעיתון המפרטת את מהות הבקשה, וקובעת זמן סביר להגשת התנגדויות.
 • הצגת הודעה המפרטת את מהות הבקשה בחזית הנכס הנדון כל תקופת הגשת ההתנגדויות.
 • הועדות המפרטות את מהות הבקשה ומועד הגשת ההתנגדויות תימסרנה על חשבון המבקש לכל הבעלים המחזיקים בנכס הנדון, לכל עלי הנכסים הגובלים בנכס הנדון ולכל מי שלדעת הועדה עלול להיפגע מאישור הועדה.
 • הודעה במכתב רשום למתנגדים על ההחלטה לאשר. 
המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד, ואין להסתמך עליו כבסיס לביצוע פעולות משפטיות ו/א אחרות. לקבלת מידע רשמי ומחייב, אנא פנה לגורם המוסמך לכך בעירייה.
זימון פגישה מחלקת הנדסה - לחץ לזימון פגישה

​צרו קשר

מינהל הנדסה

כתובת
רחוב החרושת 4 רעננה
טלפון
2655*
פקס
09-7610703

שעות קבלת קהל

יום א': 12:00-08:00
יום ג': 17:00-15:00
יום ה': 12:00-08:00

​מידע נוסף:

בימים א', ה' קבלת הקהל תתאפשר בתיאום מראש ע"י הזמנת תור דרך כפתור "זימון פגישות".
הפגישות יקבעו בין השעות 8:00-12:00.
קהל אשר יגיע ללא תור מוזמן מראש, יוכלו להיכנס על בסיס מרום פנוי.
ביום ג' קבלת הקהל הינה ללא תיאום מראש, בין השעות 15:00-17:00.

* ארכיון הרישוי
קבלת קהל הינה בימי א', ה' בלבד ע"י הזמנת תור במערכת זימון תורים.חזור ללמעלה
הנדסה