הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אגף הנדסה – בונים לך עתיד


ניתן לעשות זאת בלחיצת כפתור!

רוצים לקבוע תור באגף הנדסה בקלות ובפשטות?

ניתן לעשות זאת בלחיצת כפתור!

על פי החוק הוקמה ועדת משנה לתכנון ול​בניה שב​ראשה
עומד ראש העירייה מר חיים ברוידא

הסמכת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה לאשר תכניות מפורטות בתחומה, במסגרת תיקון 76 להוראות חוק התכנון והבניה, הוסמכה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, ביולי 2012 ע"י שר הפנים, על פי סעיף 62א (ג) (1) לחוק לועדה מוסמכת עצמאית מיוחדת. זאת לאחר שנקבע כי הועדה המקומית רעננה מקיימת מערכת תכנון ואכיפה באופן מקצועי ויעיל ולאחר שהתקבלה המלצת מינהל התכנון.​

בועדת המשנה חברים שישה חברי מ​ועצה ויו"ר הועדה. מהנדס הועדה ​הינו מהנדס העיר אדריכל חיים מלמן.
לצורך מתן היתר בניה, מהווים יושב ראש ועדת המשנה ומהנדס העיר רשות רישוי.

סמכויות הועדה המקומ​ית

 • לאשר תכניות מתאר מקומיות עפ"י המוגדר בחוק התכנון והבניה
 • לדון בתכניות מתאר שאינן בסמכותה ולהעביר בצרוף המלצות לועדה המחוזית
 • לדון בהתנגדויות לתכניות מתאר מקומיות
 • להגיש התנגדות לתכניות ​מתאר מחוזיות
 • התרת שימוש חורג בנכסים
 • מתן הקלות למבקשי היתר בניה
 • הפקעת מקרקעין לצורכי ציבור
 • גביית אגרות בניה והיטלים מקומיים
 • גביית היטל השבחה

תנאים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות

 • פרסום על חשבון המבקש הודעה בעיתון המפרטת את מהות הבקשה, וקובעת זמן סביר להגשת התנגדויות
 • הצגת הודעה המפרטת את מהות הבקשה בחזית הנכס הנדון כל תקופת הגשת ההתנגדויות
 • הועדות המפרטות את מהות הבקשה ומועד הגשת ההתנגדויות תימסרנה על חשבון המבקש לכל הבעלים המחזיקים בנכס הנדון, לכל עלי הנכסים הגובלים בנכס הנדון ולכל מי שלדעת הועדה עלול להיפגע מאישור הועדה
 • הודעה במכתב רשום למתנגדים על ההחלטה לאשר
המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד, ואין להסתמך עליו כבסיס לביצוע פעולות משפטיות ו/א אחרות. לקבלת מידע רשמי ומחייב, אנא פנה לגורם המוסמך לכך בעירייה.