הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

כתב הצהרה והתחייבות בתי ספר

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​כתב הצהרה והתחייבות הורים - בתי ספר​

יש לצרף את הטופס שיתקבל במייל לבקשה באתר

3. הנני מצהיר ומתחייב כי4. הנני מצהיר/ה, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי, כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום/ העברה וכי אהיה צפוי לעמוד בעונשים הקבועים בדין. הנני מתחייב/ ת להודיע ליחידת הרישום ולמוסד החינוכי על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום / ביטול הרישום / ההעברה ואין בכך כדי להוות עילה לתביעה כנגדה ו/או כדי לגרוע מזכויותיה האחרות על פי דין

5. הנני מצהיר כי אמסור כל מסמך הדרוש לרשות לצורך טיפול בבקשה.

עפ''י חוזר מנכ''ל סב/ 7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, כך גם אי מסירת פרטים מדויקים של הנרשם, לרבות מקום מגוריו הקבוע, אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. (יש להחתים גם הורה שני)


יש לכתוב את התאריך בתבנית dd/mm/yyyy

יש לכתוב את התאריך בתבנית dd/mm/yyyy

​​

​​