הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס הצהרה והתחייבות הורים לגני ילדים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
(שם הקטינ/ה)


(שם המוסד)5. הנני מצהיר, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי, כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום / ביטול הרישום / העברה.

6. הנני מתחייב להודיע למדור רישום ולמוסד החינוכי על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום / ביטול הרישום / ההעברה.

אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת (חובה להחתים גם הורה שני)


יש לכתוב תאריך בתבנית dd/mm/yyyy
​​​​