הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הצהרה בכתב על כתובת תלמיד/ה וכתובת הורים - בתי ספר

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הצהרה בכתב על כתובת תלמיד/ה וכתובת הורים - בתי ספר​

יש לצרף את הטופס שיתקבל במייל לבקשה באתר​אני מצהיר בזאת שרכשתי/ שכרתי דירה/ בית או בתהליך בניית בית, ברעננה,

אני החתום/ה מטה מתחייב/ת לשנות את כתובתי בתעודת הזהות / ארנונה על שמי בנכס עד למעבר לכתובת הנ"ל,יש לכתוב את התאריך בתבנית dd/mm/yyyy

לתושבים חדשים בעיר שכניסתם לנכס היא עתידית:

• יש לצרף טופס ביטול רישום מהרשות ממנה הגיעו.

• להפקיד צ'קים עתידיים אצל החשב באגף החינוך עד להצגת השינוי בת''ז.

• החלטה על פדיון הצ'קים היא בהתאם לתאריך הצגת הוכחת מגורים ברעננה.

• הכתובת תשונה והצ'קים יוחזרו רק אחרי שינוי הכתובת בת''ז והוכחת מגורים ברעננה.

לא ניתן לרשום תלמידים ללא מילוי כל התנאים הללו. 

ידוע לי, שכל עוד לא תשונה הכתובת בתעודת הזהות לא תוכל רשות רעננה לשבץ את ילדיי או שתוכל לבטל את רישומם במוסדות החינוך בעיר.

ידוע לי לאחר שהוזהרתי שעלי לומר את האמת, ואם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.

הורים שאינם מתגוררים באותה כתובת, או הורה עצמאי יש למלא במקביל כתב הצהרה והתחייבות הוריםוכי החתימה מטה היא חתימתי וכי כל הכתוב בהצהרה זו היא אמת ונכון.


יש לכתוב את התאריך בתבנית dd/mm/yyyy

​​​

למילוי כתב הצהרה והתחייבות הורים >