הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס בקשה - רישום למועדונית ח"מ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

טופס בקשה - רישום למועדונית ח"מ


על מנת לתת מענה של מסגרת יול"א  (יום לימודים ארוך) לילדי גני עיכוב התפתחותי יתקיימו עבורם 4 צהרונים ברחבי העיר.
הצהרונים  יפעל בין השעות 14.00 ל16.30, בגנים בעיר. לכל גן יגיעו עד 3 גני אם ממקומות שונים בעיר. החלוקה לצהרונים תהיה על פי החלטת הרשות. 
הילדים יוסעו מהגנים אל הצהרון באמצעות הסעה מאורגנת.
בסיום פעילות הצהרון, יגיעו ההורים לאסוף את ילדיהם (לא תהיה הסעה).
במועדונית ילמדו עד 12 ילדים.
ילדי הצהרון ייהנו מארוחת צהריים חמה ומתוכנית עשירה.
בכל צהרון תהיה מובילת צהרון ועד 2 סייעות (בהתאם לגודל הצהרון).
הצהרון יפעל עד ה -8.8 ובחופשות של משרד החינוך בין השעות 7:30-16:30. בחופשות משרד החינוך אין הסעות לצהרון וממנו.
עלות הצהרון הינו סך של 1,180 ₪ בחודש, ל-11 חודשים,  עדיפות תינתן לילדי הורים עובדים.

​טלי מנו 
מנהלת מחלקת חינוך מיוחד

את טפסי הרישום יש לשלוח עד לתאריך 12​.8.
טפסי רישום נדרשים: טופס רישום, כתב התחייבות למסגרת יול"א וכתב התחייבות לתשלום.​
מספר המקומות מוגבל, תינ​תן עדיפות להורים עובדים ולנרשמים במועד.​​


טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2

טופס בקשה - רישום לצהרון ח''מכתב התחייבות לגן ילדים במסגרת יום לימודים ארוך (יול''א)

1. שנת הלימודים תחל ביום 1 בספטמבר ותסתיים ב- 8 באוגוסט. הגן יפעל מידי יום מהשעה 07:10 ועד

14:00 במתכונת גן רגילה ומהשעה 14:00 ועד השעה 16:30 בתכנית מורחבת. כפוף לאישור משרד

החינוך.

2. אני מתחייב לשלם לעירייה שכר לימוד מידי חודש בחודשו, בעבור תכנית לימודים נוספת קיום יום לימודים -

ארוך (להלן: שכר לימוד) וזאת באמצעות 11 תשלומים לכל חודש, על פי הפירוט בסעיף 4 .

ידוע לי כי שכר הלימוד מתעדכן מידי שנה במהלך חודש אוגוסט של אותה השנה.

3. הנני מצהיר כי ידוע לי שהעירייה תהא רשאית לדרוש ממני תוספת לשכר הלימוד במשך שנת הלימודים והנני

מתחייב/ת לשלם כל סכום נוסף שייקבע בהתבסס על עליות מחירים כלליות במשק כגון שינוי מדדים. ההודעה

על שיעור העלייה של שכר הלימוד, תחייב אותי על פי הפרסום שיהיה מפעם לפעם.

4. 

א. את שכר הלימוד אשלם בתשלומים חודשיים באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות הרשאה לחיוב חשבוני

בבנק במועדים שיקבעו על ידי העירייה החל בחודש ספטמבר, וכן תשלום מקדמה בגובה 600 ש''ח על

חשבון תכנית לימודים נוספת (יול''א) שתגבה במרץ ותקוזז בספטמבר מנרשמים חדשים בלבד.

ב. ידוע לי ואני מסכים/ה כי אם לא אשלם במועד, תשלום כלשהו יתווספו לשכר הלימוד הפרשי הצמדה למדד

המחירים לצרכן, החל מהמדד הידוע ביום הרישום ועד המדד הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל, וכן ריבית

בשיעור של . 4% לכל חודש או חלק של חודש של איחור, מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהעירייה תהא רשאית

לנקוט, לרבות הוצאת בני/בתי מגן יול''א והעברתו לגן רגיל או קיצור יום הלימודים עד השעה 14:00 באותו

גן, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לעירייה על פי דין ו/או על פי כתב התחייבות זה.

5. מוסכם עלי כי הסכום שנקבע כשכר לימוד הינו קבוע, אלא אם כן החליטה ועדת ההנחות העירונית לחריגים

לתת הנחה בשיעור שנקבע על ידה, בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו.

6. ידוע לי כי במידה ואבטל רישומו/שהותו של ילדי/תי בגן אחוייב בתשלום בגין כל אותו חודש בו בצעתי

הביטול.

7. ידוע לי כי קיום יום לימודים ארוך הינו שירות שניתן על ידי העירייה בלא שתהא חייבת לתיתו. אי תשלום של

אחד או יותר מהתשלומים אותם התחייבתי לשלם, פוגם באפשרות תפעולו התקין של הגן ופוגע אף בילדים

האחרים שמשלמים את שכר הלימוד בצורה סדירה.

8. בנוסף לאמור לעיל, ידוע לי כי היעדרות ילדי מהגן מפאת מחלה או מכל סיבה שהיא, איננה מזכה אותי

בהחזר תשלומים.

9. ידוע לי כי על כל ביטול רישום עלי להודיע בכתב למחלקת גני ילדים בעירייה.

10. במקרה והעירייה לא תקבל את בני/בתי לגן הילדים או שאודיע לעירייה לא יאוחר מה- 30 ביוני, שאין בכוונתי

לשלוח את בני/בתי לגן הילדים לתכנית לימודים נוספת, המקדמה תוחזר במלואה.

11. ידוע לי ואני מסכים/ה לכך כי במקרה של ביטול הרישום מצידי לאחר ה - 1 ביולי העירייה תחזיר את

מחצית תשלום המקדמה בלבד ואני מוותר/ת בזאת על כל טענה שהיא כלפי העירייה להחזר המקדמה

האחרת.

ידוע לי, לאור האמור לעיל, כי במקרה של ביטול הרישום/ביטול כניסת ילדי לגן לאחר ה- 26 באוגוסט

ממסגרת תכנית יום לימודים ארוך העירייה לא תחזיר את המקדמה ששולמה ואני מוותר/ת בזאת על כל

טענה שהיא כלפי העירייה להחזר המקדמה.

12.

א. העירייה רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה, את גן יום לימודים ארוך בו י/תבקר בני/בתי בשנת הלימודים.

ב. לעירייה תשמר הזכות להעביר ילד מגן יול''א לגן אחר (חצי יום) מנימוקים פדגוגיים עפ''י שיקול דעתה

הבלעדי, כן תהא רשאית העירייה לקצר את יום הלימודים ו/או להפסיקם לפני חופשת הקיץ.

13. הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שאין בחתימה על כתב התחייבות זה משום הסכמה ו/או אישור העירייה לקבל את

בני/בתי לגן יום לימודים ארוך לשנת הלימודים.

14. אני מתחייב/ת כי מסמך זה יהיה בתוקף בשנת הלימודים הנוכחית ובכל שנה שלאחריה, כל עוד הילד לומד

במסגרת גני יום לימודים ארוך (יול''א).


יש לכתוב תאריך בתבנית dd/mm/yyyy


​​