הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
​​​קצין הביקור הסדיר, להלן הקב"ס, פועל מתוקף חוק לימוד חובה. מינהלית, הקב"ס הוא עובד הרשות וכפוף למנהל (מינהל) החינוך.
מקצועית, כפוף הקב"ס למחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה במשרד החינוך.

הוראות ביקור סדיר של תלמידים בבית הספר

 1. מנהל בית הספר אחראי לאחזקת תלמידי בית הספר ולביקור הסדיר של כל תלמידי המוסד.
 2. נעדר תלמיד 3 ימים, על מחנך הכיתה לוודא מה מצבו של התלמיד, היכן הוא ומדוע לא הגיע לבית הספר.
 3. החל מהיום השביעי להיעדרות התלמיד, חובה על מנהל בית הספר לבדוק את הסיבה, ובכלל זה עריכת ביקור בית של מחנך הכיתה או של היועצת. בשלב זה יש  להודיע על ההיעדרות למנהל מחלקת החינוך ברשות. במקרה שהילד עולה חדש, כדאי לצרף לביקור הבית מישהו הדובר את שפת ההורים ייתכן שההורים אינם  מודעים לחוק.
 4. לאחר היעדרות (ללא סיבה מוצדקת) של שבעה ימים על מנהל בית הספר לשלוח להורים מכתב רשום עם העתק למנהל מחלקת החינוך ולקב"ס ברשות.  כדי להקל על ההורים רצוי שהמכתב יתורגם גם לשפת המוצא של ההורים, אם אינם דוברים עברית.
 5. על מחלקת החינוך ברשות, באמצעות הקב"ס או מנהל המחלקה, לדווח למנהל בית הספר לאחר 3 ימים על התקדמות הטיפול, ולאחר מכן בכל שלב, עד תום הטיפול. האחריות לקשר עם התלמיד ולטיפול בו חלה הן על מנהל בית הספר והן על מנהל המחלקה לחינוך/הקב"ס.
 6. בראשית כל שנה יודיע מנהל בית הספר להורים בכתב על נוהלי הביקור הסדיר, ובכלל זה האיסור להיעדר מהלימודים מכל סיבה שהיא, אף לא לשם נסיעה לחו"ל לטיול, במהלך שנת הלימודים. במכתב יבהיר המנהל להורים שהיעדרות  מלימודים היא עברה על חוק לימוד חובה, ואין למנהל שיקול דעת בנקיטת  ההליכים.
 7. בתחילת כל שנה יעדכן המנהל את צוות בית הספר באשר לנוהלי הביקור הסדיר.
 8. נהלים אלה יחולו גם על ילדים הנעדרים לעתים תכופות, אפילו באישור הוריהם, ומפסידים מספר רב של ימי לימוד, זאת בתנאי שאין מדובר על היעדרות כתוצאה ממחלה, כאשר קיים אישור רפואי.
 9. בתי הספר ימלאו טופס (טופס מס' 1 - טופס דיווח ומעקב) עבור כל ילד שיש לו   בעיה של ביקור סדיר (על פי ההגדרה בחוזר המנכ"ל). הטופס מפרט את פרטי הילד וכל התערבות חינוכית ומידע שיש עליו. הטופס יועבר לידי הקב"ס, שירכז את המעקב אחר התלמיד.

תפקידיו של הקב"ס

 • מניעת נשירה ממערכת החינוך 5-16
 • איתור תלמידים נושרים ומציאת מסגרת חלופית עבורם.
 • טיפול בלמידים המוגדרים כנושרים סמויים.
 • ליווי תוכניות למניעת נשירה מטעם המחלקה לביקור סדיר.
 • עמידה על משמר זכויותיו של התלמיד בהתאם לחוקים ולתקנות בחוזרי מנכ"ל.
 • תיווך וגישור בין גורמים שונים בקהילה ומחוצה לה אשר מטפלים בתלמידים, לצורך מניעת נשירה-הנשרה מהמערכת.

נוהלי פנייה לקב"ס

נוהלי פניית ביה"ס לקב"ס נקבעו ע"י משרד החינוך ויש לפעול בהתאם.
כל פניה אל הקב"ס תתבצע באמצעות טופס -1 .
לטופס זה חייב להיות מצורף העתק מכתב התראה להורים שנשלח ע"י ביה"ס בחתימת המנהל.
ניתן לעדכן / להתייעץ טלפונית, יחד עם זאת על פי הוראות הפיקוח על הביקור הסדיר, טיפול קב"ס בתלמיד חדש, יעשה רק לאחר שהתקבלה פניה בכתב.

מקרים בהם פונים אל הקב"ס

 • היעדרות רצופה של שבועיים לאחר שזו נבדקה ע"י המחנכת ו/או היועצת, כולל ביקור בית ונשללו סיבות מוצדקות.
 • שוטטות של התלמיד מחוץ לכתלי הכתה או ביה"ס.
 • היעדרות עקבית (אחת לשבוע למשל) ואיחורים כרוניים.
 • בעיות התנהגות חריגות או בעיות אחרות שעשויות להוביל לנשירה.
 • דיווח חודשי על תנועת התלמידים-עזיבה והגעה (ראה חוזר מנכ"ל מיוחד ז' התשנ"ח דצמבר 1994)
 • הקב"ס יקיים קשר רציף עם יועצת ביה"ס במהלך כל שנה"ל.
 • דיון על מהות קשר זה יתואם בין מנהל ביה"ס לקב"ס בתחילת שנה"ל.

קשר רציף בין ביה"ס לקב"ס

 • הקב"ס יקיים בכל שנה פגישת תאום ציפיות, הגדרת התפקיד ומטרות עם מנהל ביה"ס והיועצת בתחילת שנה"ל ופגישת משוב והערכה בסיומה של השנה.
 • רצוי שהקב"ס ישתתף בפגישות מורים בתחילת שנה"ל, על מנת לרענן נוהלים.
 • הקב"ס יוזמן לישיבות צוות בין מקצועיות שעניינן תלמידים עם בעיות ביקור סדיר או בעיות התנהגות חריגות אחרות.
 • הקב"ס ישתתף בישיבות על המעבר מביה"ס היסודי לחט"
 • ב ובמעבר מחט"ב אל החטיבה העליונה.
 • הקב"ס ישתתף בוועדות פרט עירוניות.

אודות ומידע

אוכלוסיות יחודיות

הקשר בין הקב"ס למחלקות אחרות

המחלקה לשרותים חברתיים

 • הקב"ס ישתתף בוועדה לתוכניות טיפוליות ויקבל את סיכום והמלצות הועדה בכתב.
 • הקב"ס יעמוד בקשר רציף עם עו"ס \ פקיד סעד לגבי תלמידים שנמצאים בטיפולו, לפי צורך.
 • הקב"ס ירכז את המידע לגבי תלמידים בסיכון והגורמים המטפלים בהם.

הקשר בין הקב"ס לשפ"ח

 • הקב"ס יעמוד בקשר רציף עם השפ"ח לגבי תלמידים שנמצאים בטיפולו, לפי צורך.

הקשר בין הקב"ס לקידום נוער:

 • הפניית תלמידים לתוכנית הילה.
 • השתתפות בישיבות על פרוייקט סל"ע.
 • הפניית תלמידים לטיפול.

הקשר בין הקב"ס למתי"א:

 • הקב"ס  ישתתף בועדות השמה, לפי צורך.
 • הקב"ס יכין את ועדות השיבוץ וישתתף בהן.
 • הקב"ס ישתתף בישיבות לקראת מעברים (כיתות א', ז', וט') בשיתוף הורים וגורמי מקצוע.

הקשר בין הקב"ס לרישום:

 • הקב"ס יקבל העתק של כל בקשות העברה בין ביה"ס, בצרוף נימוק, תעודות ו*טופס ויתור סודיות.
 • הקב"ס יקבל העתק של כל בקשות קליטת תלמידים חדשים בעיר, בצרוף תעודות וטופס ויתור סודיות
 • הקב"ס ישתתף בועדת העברות וייתן חו"ד לאחר בדיקה של כל מקרה.
 • הקב"ס יקבל אינפורמציה ממוסד לימודים קודם, לגבי תלמידים חדשים במערכת.
 • הקב"ס יעביר רישום של כל התלמידים המועמדים לועדות השמה בזמן המיועד על מנת לגרוע אותם מתהליך הרישום הרגיל.
 • הקב"ס יקבל עד השבוע האחרון של אוגוסט, רשימת תלמידים שלא שובצו לביה"ס.
* טופס ויתור סודיות מאפשר לקב"ס ולביה"ס הקולט, לקבל אינפורמציה על התלמיד מביה"ס הקודם.

הקשר בין הקב"ס למית"ר:

 • הקב"ס יעמוד בקשר רציף עם המיתר לגבי תלמידים הנמצאים בטיפולו.

הקשר בין הקב"ס למחלקת נוער

 • הקב"ס יקיים קשר רציף עם אחראי פרוייקט נאסא.
 • הקב"ס יהיה בקשר עם אחראי פרוייקט פרס הנוער.
 • הקב"ס יקיים קשר רציף עם אחראי "המרתף" לגבי תלמידים הנמצאים בטיפולו.
 • הקב"ס יעמוד בקשר עם מנהלת המחלקה לגבי תלמידים הנמצאים בטיפולו לפי צורך.

שיבוץ קב"סיות בבתי הספר

​שם הקבסית
בי"ס בטיפול​טלפון​מייל​
דניאלה מרמלשטיין ראש מדור קב"סיות
תיכונים: אביב, אוסטרובסקי, מור מטרו ווסט
09-7610374
לימור לוין גדליה
חט"ב: אלון, יונתן, רימון, השרון. יסודי: יחדיו , שקד
09-7610263 
ורד שלהב
גנים, יסודי: מגד, ברטוב, היובל, הדר, זיו, פעמונים, תל"י  ודקל
09-7610375
רויטל נעמת
ממ"ד: עצמאי, יבנה, אריאל, בילו, בני עקיבא, אמית רננים, רועי קליין, כפר בתיה.
09-7610487
שרונה בנימין
שיבוץ ומעקב עולים חדשים. קבלת קהל בימי ב', ה'  בין השעות 8:00-13:00
09-7610371
שמחה אדוריאן
אחראית על תלמידי רעננה הלומדים מחוץ לעיר. מרכזת נושא הסייעות
09-7610853

מילון מונחים

נשירה סמויה

תלמידים הנוכחים פיסית בכיתה אך אינם מתפקדים לימודית, מתנתקים מהמסגרות הקיימות וחשים ניכור כלפי הכיתה ובית הספר.

ביקור לא סדיר

מאופיין בנוכחות לא קבועה בבית הספר, באיחורים תכופים ובהיעדרויות רבות וממושכות שאינן מוצדקות.

נשירה גלויה

אי ביקור בבית הספר שיכול להתפתח לעזיבת המערכת.

סימנים מדאיגים

 • איחורים והיעדרויות
 • הפרעות בשעורים
 • אי מילוי משימות בית
 • כישלונות במבחנים
 • חיכוכים בין מבוגר לתלמיד
 • חיכוכים בין תלמידים
 • מצב משברי זמני בבית