הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פניות הציבור

ייעוד נציבות פניות הציבור

לייצג את תושבי העיר ומבקריה בפניותיהם אל המערכת העירונית, להגן על זכויותיהם וצדקתם תוך שמירה על השוויון בין התושבים, מניעת שימוש לרעה בשררה ומניעת הפלייה או אי צדק כלפיהם על ידי גורמי הרשות ולייצג את מדיניות הרשות בפניהם.

טופס פניה לנציבות פניות הציבור


חוק חופש המידע

הגשת בקשה במסגרת חוק חופש המידע:

טופס בקשה לקבלת מידע

תשלום אגרת חוק חופש המידע


מירי נוימן, נציבת פניות הציבור, ממונה על יישום חוק חופש המידע ומניעת הטרדה מינית בעירייה
דוא"ל: mirin@raanana.muni.il
כתובת: אחוזה 103, רעננה 43600
טלפון: 09-7610220
פקס: 09-7610229


 לשכת ממונה על תלונות הציבור

ייעוד מבקר העירייה
הבטחת פעילויות העירייה על פי כל דין, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  1. כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודות העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.
  2. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
      • המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
      • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

דרך הגשת התלונה

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.
* המידע נלקח מחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח - 2008

משה הנדין, מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
דוא"ל: mosheh@raanana.muni.il
כתובת: אחוזה 103, רעננה 43600
טלפון: 09-7610292

חזור ללמעלה
פניות הציבור