הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.

מידע - כל מידע המצוי ברשות הציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט מצולם או ממוחשב.

קבלת מידע ותשלום

 
לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.
ממונה על העמדת מידע לצבור - מי שמונה ע"י ראש הרשות הציבורית לטיפול בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע.
רשות ציבורית תעמיד לעיון הצבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לצבור, וכן את חוקי העזר שלה.

נוהל הגשת בקשה למידע והטפול בבקשה 

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול ואגרת הפקה, כאשר התשובה תינתן תוך 30 יום. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.

אגרות

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות נעשתה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו. גובה האגרה מעודכן ב-1 באוקטובר של כל שנה, בהצמדה למדד.

גובה האגרות (מעודכן ל-2015)

 • אגרת בקשה - 20 ש"ח 
 • אגרת בטיפול - 30 ש"ח לכל שעת עבודה בטיפול בבקשה 
 • אגרת הפקה - 0.20 ש"ח לכל עמוד צילום או פלט מחשב, או 2.5 ש"ח לתקליטור מחשב שנמסר. 
 • פטור מאגרה - מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול בעד 4 שעות עבודה. 
 • לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע

 • הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה. 
 • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש. 
 • לא ניתן לאתר את המידע. 
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה. 
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות. 
 • מדיניות בשלבי עיצוב ,דיונים פנימיים. 
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות. 
 • סוד מסחרי או מקצועי . 
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.

ערעור

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 יום מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעיניינים מינהליים.

הגנה על צד שלישי

נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי, תודיע הרשות הציבורית לצד השלישי על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע. קיבל אדם הודעה כאמור, רשאי הוא להודיע לרשות, בתוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה. 

ישום חוק חופש המידע בעיריית רעננה

הממונה על חוק חופש המידע בעיריית רעננה הינה הגב' מירי נוימן, נציבת פניות הציבור, ממונה על יישום חוק חופש המידע ומניעת הטרדה מינית בעירייה
כתובת: אחוזה 103, רעננה 4360027
טלפון: 09-7610220
פקס: 09-7610229

הממונה על החוק

דיווח של הממונה על "חוק חופש המידע"

​מספר בקשות​ בקשות שנענו במלואן​ בקשות בסטאטוס לפני תשלום האגרה​בקשות שנענו בשלילה​בקשות בטיפול 
20177972106
2016​57​47​4​3​3
2015​51​36​10​1​4
2014​58​32​21​0​5
2013​28​19​3​2​4
2012​49​32​15​0​2
2011​46​25​19​0​2
2010​40​17​19​1​3
2009​37​12​24​0​1
2008​24​12​7​23​

הערות לטבלה

עתירה מנהלית

 • בשנת 2017 לא הוגשו עתירות מנהליות
 • בשנת 2011 לא הוגשו עתירות מנהליות על החלטת הממונה
 • בשנת 2009 לא הוגשו עתירות מנהליות במסגרת החוק

קישורים לטבלה

חזור ללמעלה
חוק חופש המידע