הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תמיכה עירונית במוסדות ציבור 2023

​​​​​​​​​​​​​​​​​​מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה - מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת רווח, בתחומה המוניציפלי של העיר רעננה, בנושאי חינוך, תרבות, דת, אמנות, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב

על הבקשות לעמוד בתנאי נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות של משרד הפנים מיום 23/8/2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים​ שאושרו על ידי מועצת העיר. (להלן - "התבחינים").

יש למלא את הבקשה בטופס המקוון שלהלן בהתאם לנושא התמיכה המבוקש.

בטרם מילוי הטופס:

1.       יש להוריד את החלק הידני של הטופס באמצעות הקישור מטה, למלא את הפרטים הנדרשים לסרוק ולצרף אותו במקום המתאים בתחתית הטופס המקוון.

2.       יש לוודא שיש בידכם כל מסמכי התאגיד המבוקשים סרוקים על מנת שתוכלו לצרפם במקום המתאים .

בקשה לא מלאה, או בקשה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים, לא תובא לדיון.

את הבקשה יש לשלוח באמצעות ה​טופס שלפניכם עד ליום 3/11/2022.

הבקשות תיבחנה על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2023.

להלן רשימת קישורים לחלק הידני של הטופס

אנא בחר את נושא הבקשה:


​ניתן להגיש בקשות החל מיום 29.09.2022 ועד ליום 03.11.2022,​ בשעה 16:00


נא להעלות קובץ המכיל סריקה של כל עמודי הטופס הידני. גודל קובץ מקסימלי: עד 6 MB, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.

מיקוד בן שבע ספרותנא לבחור פריט מהרשימה

נא לבחור באפשרות אחת

נא לבחור באפשרות אחת


אם נתמך המוסד הציבורי בעבר, נא לציין את השנים בהן נתמך.

נא לכתוב כל שם רשות מקומית או שם משרד ממשלתי בשורה נפרדתנא להזין ספרות בלבד

נא לציין שנה וחודש, אם ידוע

נא למלא שנה וחודש, אם ידוע

נא להזין ספרות בלבד


גודל קובץ מקסימלי: עד 500 kb, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
גודל קובץ מקסימלי: עד 500 kb, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
גודל קובץ מקסימלי: עד 2 MB, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
גודל קובץ מקסימלי: עד 500 kb, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
כולל פירוט ההכנסות לפי מקורות, פירוט הוצאות וכן פירוט נכסי המוסד, השקעות, פיקדונות, חשבונות בנקים ויתרותיהם. גודל קובץ מקסימלי: עד 2 MB, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
גודל קובץ מקסימלי: עד 2 MB, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
לשנת הכספים בעדה מבוקשת התמיכה לרבות פירוט מלא של ההכנסות הצפויות או המבוקשות ובכלל זה השתתפות משרדי הממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בעקיפה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה. גודל קובץ מקסימלי: עד 2 MB, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
גודל קובץ מקסימלי: עד 500 kb, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
גודל קובץ מקסימלי: עד 500 kb, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
כאשר התמיכה המבוקשת מיועדת לרכישת מקרקעין או לשכירת מקרקעין או להקמת מבנה. גודל קובץ מקסימלי: עד 500 kb, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
כאשר מדובר ברכישת מקרקעין או ברכישת מבנה. גודל קובץ מקסימלי: עד 500 kb, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
כאשר מדובר בהקמת מבנה. גודל קובץ מקסימלי: עד 500 kb, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.
כאשר מדובר בשכירות מקרקעין. גודל קובץ מקסימלי: עד 500 kb, סוגי קבצים נתמכים: doc, docx, pdf, jpg, png, tif.