הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תמיכה עירונית במוסדות ציבור 2024

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה - מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת רווח, בתחומה המוניציפלי של העיר רעננה, בנושאי חינוך, תרבות, דת, אמנות, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב

על הבקשות לעמוד בתנאי נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות של משרד הפנים מיום 23/8/2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים​ שאושרו על ידי מועצת העיר. (להלן - "התבחינים").

* הגשת הבקשות הסתיימה *

יש למלא את הבקשה בטופס המקוון שלהלן בהתאם לנושא התמיכה המבוקש.

בטרם מילוי הטופס:

1. יש להוריד את החלק הידני של הטופס באמצעות הקישור מטה, למלא את הפרטים הנדרשים לסרוק ולצרף אותו במקום המתאים בתחתית הטופס המקוון.

2. יש לוודא שיש בידכם כל מסמכי התאגיד המבוקשים סרוקים על מנת שתוכלו לצרפם במקום המתאים.

בקשה לא מלאה, או בקשה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים, לא תובא לדיון.

הבקשות תיבחנה על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2024.

להלן רשימת קישורים לחלק הידני של הטופס

אנא בחר את נושא הבקשה: