הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בקשת מידע לפי חוק חופש המידע

  • ​​​הריני מתחייב בזאת לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח
  • ידוע לי כי אם יהיה לעירייה יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 ש"ח, תהא רשאית העירייה לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו. ידוע לי כי לאחר שהודיעה לי העירייה, שעלות הטיפול תהיה בהיקף מעל 150 ש"ח, לא ימשיך הטיפול בבקשה עד שאודיע על הסכמתי לשאת בעלות המשוערת ואפקיד את הסכומים או אמציא את הערובות, לפי הנדרש
  • ידוע לי, שאין לראות בהגשת בקשה זו ובתשלום אגרת בקשה ע"ס 21 ש"ח, התחייבות מצד העירייה לספק את המידע והכול בהתאם לחוק חופש המידע ותקנותיו
  • לחצו כאן להגשת בקשת מידע וביצוע תשלום אגרה לפי חוק חופש המידע