הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחיות לשימוש במפרט האחיד

הנחיות כלליות למבקש הרישיון:

על כל מבקש רישיון לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן במלואן ובמצטבר, כתנאי לקבלת רישיון העסק:

  1. מילוי כל הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים, הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים - המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי אש), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות וכל גורם אחר בהתאם למופיע בצו רישוי עסקים (להלן: "נותני האישור"). והכל כמפורט באתר ממשל זמין.

  2. מילוי כל דרישות עיריית רעננה, באמצעות עמידה בדרישות המפרט האחיד של עיריית רעננה המורכב משני חלקים "דרישות כלליות מעסקים"  ו-"דרישות פרטניות מעסקים" - כפי שיפורטו בהמשך:  
    • קיום מלוא דרישות עיריית רעננה כמפורט במפרט האחיד של עיריית רעננה בפרק "דרישות כלליות מעסקים", ככל שרלוונטיות לעסקו של מבקש הרישיון. 
    • קיום מלא דרישות עיריית רעננה, הייחודיות לכל סוג עסק, המופיעות במפרט האחיד של עיריית רעננה בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה, במלואן.
  3. עמידה בכל דרישה חוקית אחרת, הרלוונטית לסוג העסק לגביו מבוקש הרישיון.

מובהר בזאת, כי עיריית רעננה  לא תישא בכל אחריות במקרה בו הפר מבקש הרישיון את דרישות המפרט האחיד ו/או את דרישות נותני האישור או מי מהם ו/או את חוק רישוי עסקים ו/או כל חוק אחר המחייב את מבקש הרישיון.

דרישות  לביצוע:

במקביל לטיפול בעמידה בדרישות נותני האישור (א) והדרישות הנוספות (ג), יעבור מבקש הרישיון למילוי תנאי המפרט האחיד שלהלן:

חזור ללמעלה
הנחיות לשימוש במפרט האחיד