הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​​​​​​דרישות פרטניות מבעלי עסקים ברעננה - לפי מהות הפעילות בעסק​

הגדרות, אזורי העיר, שימושים ומאפיינים, לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)
מע"ר, מרכז עיר – רחוב אחוזה וסביבותיו.
מבנה מגורים – מבנה המשמש רק לדירות או בתי מגורים לסוגיהם.
מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.
אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר.
אזור מסחר שכונתי – מרכז מסחרי קטן הנמצא בשכונת מגורים.
אזור התעשייה הצפוני (קריית אתגרים)  -   אזור התעשייה השוכן מצפון לרחוב וייצמן, בין רחוב עתידים וכביש מספר 4.
אזור תעשייה עתירת ידע  - אזור בו מתקיימת תעשייה עתירת ידע (תעשייה שהליך הייצור או המוצרים שמייצרים בה מאופיינים במורכבות טכנולוגית), לרבות התעשייה השוכנת ברחוב הפנינה.
אזור נופש מטרופוליני – כמוגדר בתמ"מ 21/3.
אזור חקלאי – אזור המיועד לחקלאות.​

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שה​ן תחת העמודות "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" ו- "מדיניות העירייה" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעיסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים"​
אין באמור בהנחיות אלו בכדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
כל שינוי בהוראות כל דין ו/או מדיניות תכנון שאושרה במוסדות התכנון, החלים על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.
אין באמור בכדי לפטור את המבקש רישיון עסק, מהגשת בקשה וקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, המנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

במידה וקיימים בעסק , עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים , יחולו על אותו העסק גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם העיסוקים.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק כאמור לעיל לבין האמור במפרטים האחידים, יגברו הוראות החוק.​ • 1.1 בית מרקחת

   (בית מרקחת – כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981 (להלן – פקודת הרוקחים), למעט בית מרקחת הפועל בבית חולים או בקופת חולים)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.1

  בית מרקחת 

   

  היתר מזורז ב'

  כל פסולת מסוג חומר מסוכן תועבר על ידי מבקש הרישיון לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א 1990.
  העתקים של תעודות פינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו לרשות  על פי דרישה.

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 6 של חוק עזר לרעננה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשכ"ט - 1969

  מותר בכל אזור בעיר המיועד למסחר

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

   

   1.2 א' תמרוקים: ייצורם

  (תמרוק – כהגדרתו בסעיף 55ז לפקודת הרוקחים, לרבות חומר גלם לייצור תמרוק.)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.2 א'

  תמרוקים: ייצורם

   

  רגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק באזור התעשייה הצפוני

   

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

   

  1.2 ב' תמרוקים: אחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום

  (תמרוק – כהגדרתו בסעיף 55ז לפקודת הרוקחים, לרבות חומר גלם לייצור תמרוק.)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.2 ב'תמרוקים: אחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקוםרגיל

  איכות הסביבה:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא ריח לרבות:

  מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961, כתוצאה מפעילות עסקו.

  חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את מבקש הרישיון בביצוע סקר ריחות ומתן המלצות לנקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, ככל שתורה לו הרשות ו/או כל גורם מורשה אחר.

  מבקש הרישיון יישם את ההמלצות האמורות לעיל, מיד לאחר שאושרו על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

  מותר רק באזור התעשייה הצפוני

   

   

   

  1.3 א' תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי: ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי כמשמעותו בפרט 1.3ד

  (ציוד רפואי – כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.3 א'תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי: ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי כמשמעותו בפרט 1.3ד'רגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק באזור התעשייה הצפוני

   

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח


  1.3 ב' תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי: אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

  (ציוד רפואי – כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.3 ב'תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי: אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקוםרגיל

  איכות הסביבה:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא ריח לרבות:

  מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961, כתוצאה מפעילות עסקו.

  חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את מבקש הרישיון בביצוע סקר ריחות ומתן המלצות לנקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, ככל שתורה לו הרשות ו/או כל גורם מורשה אחר.

  מבקש הרישיון יישם את ההמלצות האמורות לעיל, מיד לאחר שאושרו על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

  שפך של תכשירים ותכשירים שפג תוקפם יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.

  אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  מותר רק באזור התעשייה הצפוני

   

   


   

  1.3 ג' תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי: מכירתם או חלוקתם

  (ציוד רפואי – כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.3 ג'תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי: מכירתם או חלוקתםרגיל מותר בכל אזור בעיר המיועד למסחר  

   

  1.3 ד' תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי: הרכבת ציוד רפואי

  (ציוד רפואי – כהגדרתו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.3 ד'תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי: הרכבת ציוד רפואירגיל 

  מותר באזור התעשייה הצפוני ובאזור תעשייה עתירת ידע.

   

   

   

  1.4א' - טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.4 א

  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

   

  ר"ת  עד 300 מ"ר,

  א' מעל 300 מ"ר

  איכות הסביבה:

  מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו. חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את מבקש הרישיון בביצוע סקר ריחות ומתן המלצות לנקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, ככל שתורה לו הרשות ו/או כל גורם מורשה אחר. על העסק חלים חוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961

  כללי:

  קיים איסור ייבוש מגבות במרחב הציבורי, יש להעביר פרשה טכנית טיפולים לא רפואיים בגוף האדם חתומה.

  מותר בכל אזור בעיר המיועד למסחר

  לפרשה טכנית- טיפולים לא רפואיים בגוף

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

   

  1.4ב' - טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: מספרה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.4 ב

  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: מספרה

   

  ר"ת  עד 300 מ"ר,

  א' מעל 300 מ"ר

  כללי:

  קיים איסור ייבוש מגבות במרחב הציבורי, יש להעביר פרשה טכנית טיפולים לא רפואיים בגוף האדם חתומה.

  מותר בכל אזור בעיר המיועד למסחר

  פרשה טכנית- טיפולים לא רפואיים בגוף האדם (מידן קישור לטופס מצורף)

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

   

  1.4ג' - טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: כתובות קעקע – מקום לעשייתן

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.4 ג'טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: כתובות קעקע – מקום לעשייתןהיתר מזורז א' מותר בכל אזור בעיר המיועד למסחר 

   

  1.4 ו' - טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.4 ו'טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטיםהיתר מזורז א' מותר בכל אזור בעיר המיועד למסחר 

   

  1.5 א' - מעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב ו-1.6

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.5 א'

  מעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב ו-1.6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  רגיל

  איכות הסביבה:

  במידה ונדרש על פי חוק – מבקש הרישיון  יפעיל את העסק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993.

  במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001  לרבות הדרישות הבאות:

  חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.

  בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';

  חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.

  חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.

   שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל. מכלים כאמור יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
  אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  בעל העסק יתקין, על פי דרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, אמצעים לטיפול בפליטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים.

  במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד  מיגון לאנשי המעבדה האמורים לטפל באירוע שפך חומרים מסוכנים אפשרי.

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר באזור התעשייה הצפוני ובאזור תעשייה עתירת ידע.

   

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

     1.5ב' - מעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.5 ב

  מעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  רגיל

  איכות הסביבה:

  במידה ונדרש על פי חוק – מבקש הרישיון  יפעיל את העסק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993.

  במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001  לרבות הדרישות הבאות:

  חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.

  בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';

  חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.

  חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.

  שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל. מכלים כאמור יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
  אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  בעל העסק יתקין, על פי דרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, אמצעים לטיפול בפליטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים.

  במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד  מיגון לאנשי המעבדה האמורים לטפל באירוע שפך חומרים מסוכנים אפשרי.

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר באזור התעשייה הצפוני ובאזור תעשייה עתירת ידע.

   

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

   


  1.6 מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים


  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.6מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חוליםרגיל

  איכות הסביבה:

  במידה ונדרש על פי חוק – מבקש הרישיון  יפעיל את העסק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993.

  במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001  לרבות הדרישות הבאות:

  חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.

  בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';

  חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.

  חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.

   שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל. מכלים כאמור יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
  אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  בעל העסק יתקין, על פי דרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, אמצעים לטיפול בפליטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים.

  במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד  מיגון לאנשי המעבדה האמורים לטפל באירוע שפך חומרים מסוכנים אפשרי.

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר באזור התעשייה הצפוני ובאזור תעשייה עתירת ידע.

   

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

   

   

  1.7 מעבדת שיניים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.7

  מעבדת שיניים

   

   

  ר"ת עד 300 מ"ר, א' מעל 300 מ"ר

  איכות הסביבה:

  כל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
  אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .
  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא ריח לרבות:
  מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961, כתוצאה מפעילות עסקו.
  חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את מבקש הרישיון בביצוע סקר ריחות ומתן המלצות לנקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, ככל שתורה לו הרשות ו/או כל גורם מורשה אחר.
  מבקש הרישיון יישם את ההמלצות האמורות לעיל, מיד לאחר שאושרו על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

  מותר באזור התעשייה הצפוני ובאזור תעשייה עתירת ידע, אזור מסחר שכונתי ואזור המיועד למסחר.

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)


  1.8 חדר מתים למעט בבתי חולים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.8

  חדר מתים למעט בבית-חולים

   

  רגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  יש לקבל אישור פרטני ממהנדס העיר

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

   


 • 2.1 א'- גז : מילוי מכלים ומכליות

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.1 א'גז : מילוי מכלים ומכליותרגיל

   

   

  אסור להקמה בכל אזורי העיר

   

   

   

  2.1 ב'- גז : אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.1 ב'גז : אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגזרגיל

  מותר רק לצורך שימוש עצמי לצורך המכירה בעסק.

  תאגיד המים:

  יש לבחון התקנת מז"ח  עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  מותר כחלק ממתחם תחנת תדלוק בגז.

  חוק הגז, חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (להלן – חוק הגז הטבעי)

   

   

  2.1 ג'- גז : מכירתו, חלוקתו

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.1 ג'

  גז : מכירתו, חלוקתו

   

  רגיל

  יש להעביר רישיון נהיגה והובלה

  תאגיד המים:

  יש לבחון התקנת מז"ח  עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  מותר רק באזור תעשייה צפוני וכחלק ממתחם תחנת תדלוק בגז.

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

  לחוק הגז, חוק שירותי הובלה

   

  2.1 ד'- גז : שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.1 ד'

  גז : שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו

   

   

  רגילחניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות ורק לאחר שהרכב רוקן לגמרי מגז.

  משרד העסק – אין הגבלה

   

  לחוק הגז, חוק שירותי הובלה

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

   

  2.1 ה'- גז : תיקון מכלים

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.1 ה'

  גז : תיקון מכלים

   

   

  רגיל רק באזור תעשיה צפון

  לחוק הגז, חוק שירותי הובלה

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

   

  2.1 ו'- גז : חניון למכליות

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.1 ו'

  גז : חניון למכליות

   

   

  רגיל

  איכות הסביבה:

  חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות ורק לאחר שהרכב רוקן לגמרי מגז.

   חוק הגז, תקנות התעבורה התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה)

   

  2.1 ז'- גז : תחנת תדלוק בגז

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.1 ז'

  גז : תחנת תדלוק בגז

   

  רגיל


  ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה ולמדיניות הרשות המקומית, כפי שתתפרסם מעת לעת.חוק הגז

   

  2.2 א'- דלק לסוגיו : תחנת דלק ותדלוק

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.2 א'דלק לסוגיו : תחנת דלק ותדלוקרגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה ולמדיניות הרשות המקומית, כפי שתתפרסם מעת לעת

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

   

   

  2.2 ב'- דלק לסוגיו : בית זיקוק

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.2 ב'דלק לסוגיו : בית זיקוקרגיל 

  אסור להקמה בכל אזורי העיר

   

   

   

  2.2 ג'- דלק לסוגיו : שינועו בצנרת

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.2 ג'דלק לסוגיו : שינועו בצנרתרגיל על פי תמ"א ייעודית 

   

  2.2 ד'- דלק לסוגיו : אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.2 ד'דלק לסוגיו : אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976רגיל

  מותר רק לצרכי שימוש עצמי של עסק, בתוך גבולות העסק.

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

   

   לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

   

  2.2 ה'- דלק לסוגיו : מסופי דלק

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.2 ה'דלק לסוגיו : מסופי דלקרגיל 

  אסור להקמה בכל אזורי העיר

   

   

   

  2.2 ז'- דלק לסוגיו : חניון למכליות דלק

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.2 ז'דלק לסוגיו : חניון למכליות דלקרגיל

  איכות הסביבה:

  חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות ורק לאחר שהרכב רוקן לגמרי מדלק.

   תקנות התעבורה

   

  2.2 ח'- דלק לסוגיו : שינועו במכליות

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.2 ח'דלק לסוגיו : שינועו במכליותרגיל

  איכות הסביבה:

  חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות ורק לאחר שהרכב רוקן לגמרי מדלק.

   חוק שרותי ההובלה

   

  2.3 א'- דלק לסוגיו : פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.3 א'דלק לסוגיו : פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסוןרגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק אחסון של פחם עץ באזור המיועד למסחר.לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

   

  2.4 - דלק לסוגיו : תחנת כוח

  (גז – כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989 (להלן – חוק הגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.4דלק לסוגיו : תחנת כוח  

  אסור להקמה בכל אזורי העיר

   

   

   

 • 3.1 - בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

   

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.1

  בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

   

  רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר 

   

  3.2 א - בעלי חיים, לרבות ימיים: בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.2 א

  בעלי חיים, לרבות ימיים : בעלי חיים, למעט עופות – גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

   

  רגיל

  גידול חיות משק מותנה בקבלת היתר מראש העיר בהתאם לחוק עזר עירוני ומדיניות עירוניות בנושא

  המחזיק בבעל החיים יגרום לכך כי בעל החיים לא ישוטט חפשי בתחום הרשות.

  בעלי החיים יוחזקו באופן אשר לא יגרום למטרדי רעש ו/או ריח  ובאופן אשר יבטיח כי אופן גידולם ואחזקתם לא יגרום למפגע סביבתי ולפגיעה באיכות הסביבה.

  יש להתקין מז"ח אל"מ בראש המערכת

  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:

    HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

   

  מותר רק באזור חקלאי

  למעט חנויות המיועדת למסחר בבעלי חיים בהתאם לחוק.

  חל איסור על הקמת פנסיון  או עמותות באיזור מגורים למעט בקבלת אישור מפורש

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח 

   

   

  3.2 ו - בעלי חיים, לרבות ימיים: מספרה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.2 ובעלי חיים, לרבות ימיים: מספרה

  רישוי על בסיס תצהיר עד 300 מ"ר; היתר מזורז א' מעל 300 מ"ר

   

  לא יוחזקו במספרה בעלי חיים לאחר שעות העבודה של העסק.

  כלובי האחזקה ושולחנות העבודה בעסק ימצאו במצב נקי ויחוטאו בין מטופל אחד למשנהו וכן בתום יום העבודה.

  לא יימכרו בעסק תכשירים וטרינרים שלא אושרו על ידי משרד הבריאות ו/או החקלאות.

  לא יוחזקו בעלי חיים מחוץ לכותלי העסק.

  כלי העבודה יחוטאו בחומרים אשר אושרו על ידי משרד הבריאות.

  הקירות בעסק יהיו מחופים באריחי קרמיקה עד לגובה 2 מטר ו/או יהיו צבועים בצבע אשר ניתן לניקוי ולחיטוי.

  בעסק יהיו מים חמים זורמים.

  הכלובים ושולחנות העבודה יהיו עשויים ממתכת שאינה מחלידה ו/או כל חומר אחר שאינו סופח מים ואשר ניתן לניקוי ולחיטוי.

  לא יעשה כל טיפול רפואי בבעלי החיים לרבות טשטוש והרדמה אלא בידי רופא וטרינר מוסמך בלבד.

  בכל מקום בו מותר מסחר. 


  3.4 א' - חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  -|ייצורם, אריזתם, אחסונם

   

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.4 א

  חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  -
  |ייצורם, אריזתם, אחסונם

   

  רגיל 

  ייצור - אסור להקמה בכל אזורי העיר

  אחסון - רק באזור תעשייה צפון או - באזור המיועד למסחר, כחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.
  אסור במבני מגורים עם חזית מסחרית.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח

   

  3.4 ג' - חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם

   

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.4 ג

  חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם

   

   רגיל

  בכניסה לבית העסק יוצב שלט עם שם העסק, שם של מבקש הרישיון/ בעל המקום, טלפון נייד למקרה חרום.

   

  יש להעביר מסמך דרישות סביבתיות  ליחידה האזורית לאיכות הסביבה, הכולל את המידע הבא:

  1.      פרשה טכנית . יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק לגבי אופן אחסון חומרי הדברה:

  • חומרים להדברת מכרסמים מקבוצת האנטיקואגולנטים וחומרים מקבוצת סיכון1 ו-2 
  • חומרים מתלקחים בגע עם מים 
  • חומרים המגיבים (משחררים רעלים) במגע עם מים
  • חומרי הדברה מאכלים (קורוזיביים)
  • חומרי הדברה נוזליים
  • דשנים 

  2.      העתק של היתר רעלים .

  3.      נוהל חירום, אשר מטרתו להגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים.

   

  רק באזור תעשייה צפון או - באזור המיועד למסחר, כחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.
  אסור במבני מגורים עם חזית מסחרית.

   תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ"ב-1982

   

  3.5 א' מזון לבעלי חיים –ייצורו, עיבודו, אריזתו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.5 א

  מזון לבעלי חיים –

  ייצורו, עיבודו, אריזתו

  רגיל

  יש להתקין מז"ח אל"מ בראש המערכת

  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:

   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  ייצור ועיבוד - אסור להקמה בכל אזורי העיר

  אריזה – מותר רק באזור תעשייה צפון

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח  3.5 ב' מזון לבעלי חיים  -אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.5 ב

  מזון לבעלי חיים  -
  אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

   

   

   

   

   

   

   

  היתר מזורז א'

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא ריח לרבות:
  מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961, כתוצאה מפעילות עסקו.
  חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את מבקש הרישיון בביצוע סקר ריחות ומתן המלצות לנקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, ככל שתורה לו הרשות ו/או כל גורם מורשה אחר.
  מבקש הרישיון יישם את ההמלצות האמורות לעיל, מיד לאחר שאושרו על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.
  המזון לבע"ח ייוצר במפעל בעל רישיון/ היתר ממשרד החקלאות.

  המזון ייארז באריזות אטומות  ושלמות אשר יבטיחו את איכות המזון.

  מזון לבעלי חיים לא יימכר בתפזורת.

  המזון יהיה מסומן בתווית אשר תכלול את מרכיבי המזון, שם וכתובת היצרן.

  המזון יאוחסן במחסן ייעודי סגור ואטום אשר ימנע כניסת מזיקים.

  המזון יאוחסן במקום קריר ומוצל.

  המזון יאוחסן על גבי מדפים/ משטחים ולא על גבי הרצפה.

  במקום אחסנת/ מכירת המזון תתבצע הדברה תקופתית על ידי מדביר מוסמך.

  לא יאוחסן/ יימכר מזון שהתאריך האחרון לשיווקו פג.

  המזון יובל ברכבים ייעודיים שלמים ונקיים.

  מזון החשוד כמקולקל יורד באופן מידי ממדפי התצוגה.

  מזון מקולקל/ פג תוקף יושמד על ידי בעל העסק אלא אם ניתן אישור לשימוש במזון זה על ידי משרד החקלאות.

  אחסון סיטונאי ומכירה - מותר רק כחלק מפעילות חנויות למכירת בעלי חיים ו/או מזונם, בכל האזורים בהם מותר מסחר.

  אחסון קמעונאי  - מותר רק באזור תעשייה צפון

   

   

   

   

   

  לעניין הובלה: חוק שירותי הובלה 

   

   

  3.6 ב' פסדים - עיבודם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.6 ב

  פסדים - עיבודם

   

   

  רגיל מותר רק באזור תעשייה צפון  • 4.1 א' ביצים: ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.1 א'ביצים: ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיוןרגיל  

  לתקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), תשנ"ה-1994


  תקנות משקי עופות

   

   

   

  4.1 ג' ביצים: מדגרה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.1 ג'ביצים: מדגרהרגיל מותר רק באזור חקלאי

  לתקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות) התשכ"ז-1967


   

   


  4.2 ד' ביצים: הובלתן לתחנת מיון

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.1 ד'ביצים: הובלתן לתחנת מיוןרגילחניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות ורק לאחר שהרכב רוקן לגמרי ואינו גורם למטרדי ריח.

  מותר רק באזור חקלאי

  לחוק שירותי הובלה

   

   

  4.2 א' בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6:  מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.2 א'

  בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6:  מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

   

   

  היתר מזורז ב'

  במקרה של הצבת כיסאות ושולחנות מחוץ לבית העסק, יש להגיש בקשה על גבי טופס "בקשה לכיסאות ושלחנות

  יש לכלול בתוכנית העסק את כל האזורים בהם מוגשים משקאות משכרים, כולל אזורים מחוץ למבנה העסק!!

  עסק שאינו מגיש משקאות משכרים לצריכה במקום- נדרש בהעברת  הצהרת אי מכירת אלכוהול

  איכות הסביבה:

  בעת בקשה למתן רישיון ובכל בקשה לחידוש רישיון וכן בכל עת שיידרש לכך על ידי היחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מבקש הרישיון יעביר  ליחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון פרטים על העסק, על פעילותו ועל האמצעים למניעת זיהום סביבה הקיימים בו בהתאם למפורט בטופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק"

  מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות, על פי ההנחיות המופיעות ב בטופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק"

  כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת רישיון העסק, מבקש הרישיון ישלח לרשות תכנית העסק, מפרט טכני, חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת , אישור של יועץ אינסטלציה.

  מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.
  השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  מחלקה וטרינרית:

  יש לעמוד בדרישות המפורטת במסמך דרישות השירותים הווטרינרים לעסקי מזון

  בהגשת הבקשה יש צרף גם את הטפסים הבאים:

  חוזה עם חברה לפינוי שמן- במידת הנדרש

  העתק רישיונות יצרן של המזון הנכנס לעסק

  פרשה טכנית מלאה ומפורטת+ פירוט אודות פעילות המשלוחים

  מותר ב:

  מרכז העיר, מגורים עם חזית מסחרית, אזור המיועד למסחר, אזור מסחר שכונתי ואזור תעשייה צפון –בכפוף להיתר שימוש חורג.
  באזורים מסוימים, בהם יש מגורים עם חזית מסחרית, חל איסור, על פי האמור בתב"ע, על פעילות של טיגון, צלייה, אפייה ובישול. יש לעיין בתב"ע הספציפית לאזור.

  לטופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק"

  לפרשה טכנית

  לטופס הצהרה על אי מכירת אלכוהול- במידה ונדרש

  מפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

  למידע אודות רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון באתר משרד הבריאות

  לטופס בקשה לכיסאות ושולחנות

  למסמך דרישות השירותים הווטרינרים לעסקי מזון

  לעסק שאינו מגיש משקאות משכרים לצריכה במקום- נדרש בהעברת  הצהרת אי מכירת אלכוהול

   

   

  4.2 ב' בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6:  בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.2 ב

  בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6:  בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

   

   

  היתר מזורז א' מקום המיועד ל50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף, היתר מזורז ב' כל מקום שאינו בא בגדר האמור

  במקרה של הצבת כיסאות ושולחנות מחוץ לבית העסק, יש להגיש בקשה על גבי טופס "בקשה לכיסאות ושלחנות" (מידן יש לעשות קישור לטופס המצורף)

  יש לכלול בתוכנית העסק את כל האזורים בהם מוגשים משקאות משכרים, כולל אזורים מחוץ למבנה העסק!!

  עסק שאינו מגיש משקאות משכרים לצריכה במקום- נדרש בהעברת  הצהרת אי מכירת אלכוהול

  איכות הסביבה:

  בעת בקשה למתן רישיון ובכל בקשה לחידוש רישיון וכן בכל עת שיידרש לכך על ידי היחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מבקש הרישיון יעביר  ליחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון טופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק", מפרט טכני ( מערכות לטיפול בזיהום אוויר ורעש) ומערכת אינסטלציה. יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק

  מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות על פי ההנחיות המופיעות במסמך "מסעדות / בתי אוכל - דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, של היחידה לאיכות הסביבה בשרון, לקבלת רישיון עסק, לעניין איכות אוויר".
  לא תותר הקמת עסק חדש, ללא התקנת אמצעים כאמור לעיל.


  חל איסור על שימוש בפחם עץ, אלא באזור תעשייה בלבד ובתנאי שתותר להתקין ארובה תקנית בגובה 2 מטר מעל הבניין הגבוה ביותר ברדיוס של 50 מטר. 
  בעסק הנמצא מתחת לבית מגורים, כאשר אין ארובה פנימית במבנה, חל איסור לבצע פעולות צליה מכל סוג ובכל מכשיר.
  במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.


  כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת רישיון העסק, מבקש הרישיון ישלח לרשות תכנית העסק, מפרט טכני, חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת  ואישור של יועץ אינסטלציה.


  מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.
  השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  מחלקה וטרינרית:

  יש לעמוד בדרישות המפורטת במסמך דרישות השירותים הווטרינרים לעסקי מזון (מידן לעשות קישור למסמך המצורף למייל)

  בהגשת הבקשה יש צרף גם את הטפסים הבאים:

  חוזה עם חברה לפינוי שמן- במידת הנדרש

  העתק רישיונות יצרן של המזון הנכנס לעסק

  פרשה טכנית עבור בתי אוכל+ פירוט אודות פעילות המשלוחים

  מותר בכל האזורים למעט מבנה מגורים.

  באזורים מסוימים, בהם יש מגורים עם חזית מסחרית, חל איסור, על פי האמור בתב"ע, על פעילות של טיגון, צלייה, אפייה ובישול.
  יש לעיין בתב"ע הספציפית לאזור.

   

  לטופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק"

  לפרשה טכנית

  לטופס הצהרה על אי מכירת אלכוהול- במידה ונדרש

  מפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

  למידע אודות רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון באתר משרד הבריאות

  לטופס בקשה לכיסאות ושולחנות

  למסמך דרישות השירותים הווטרינרים לעסקי מזון

  לעסק שאינו מגיש משקאות משכרים לצריכה במקום- נדרש בהעברת  הצהרת אי מכירת אלכוהול   


  4.2 ג' בית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6:  הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה'          

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.2 גבית אוכל – מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6:  הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה'        היתר מזורז ב'

  בעת בקשה למתן רישיון ובכל בקשה לחידוש רישיון וכן בכל עת שיידרש לכך על ידי היחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מבקש הרישיון יעביר  ליחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון טופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק", מפרט טכני ( מערכות לטיפול בזיהום אוויר ורעש) ומערכת אינסטלציה. יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק

  מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות, על פי ההנחיות המופיעות במסמך של היחידה טופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק", מפרט טכני ( מערכות לטיפול בזיהום אוויר ורעש) ומערכת אינסטלציה. יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק

   

  כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת רישיון העסק, מבקש הרישיון ישלח לרשות תכנית העסק, מפרט טכני, חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת , אישור של יועץ אינסטלציה.

  מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.
  השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הימצאות וגידול בעלי חיים ומזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק.

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ובכל חוקים , תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון .

  בעל העסק ימנע גישה  של קהל הסועדים  אל אזור הבישול וההכנה של המזון.

  אין לקבל לעסק מוצרי מזון ממפעלים ללא רישיון יצרן.

  חלב ומוצריו יוכנסו למקרר ישר עם הגעתם ויוחזקו בקירור עד לשימוש בהם.

  עסק אשר יש בו עיסוק בבשר (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה):
  בשר לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.


  יש לעמוד בדרישות המפורטת במסמך דרישות השירותים הווטרינרים לעסקי מזון 

   

  מותר בכל האזורים למעט מבנה מגורים.
  באזורים מסוימים, בהם יש מגורים עם חזית מסחרית, חל איסור, על פי האמור בתב"ע, על פעילות של טיגון, צלייה, אפייה ובישול.

  יש לעיין בתב"ע הספציפית לאזור.

   

  לטופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק"

  מפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

  למידע אודות רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון באתר משרד הבריאות

  למסמך דרישות השירותים הווטרינרים לעסקי מזון

   


   

   4.3   א' בית קירור: לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  4.3 א'בית קירור: לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם


  רגיל

  מחלקה ווטרינרית:

  קירות חדרי הקירור יהיו בנויים מחומר מבודד הניתן לניקוי ולחיטוי.

  רצפת חדרי הקירור תהיה שלמה, חלקה וניתנת לניקוי ולחיטוי.

  חדרי הקירור יהיו מצוידים במתקני התרעה אשר יתריעו על תקלות במערכת הקירור/הקפאה.

  במקרי תקלה אשר עלולים לגרום לקלקול המוצרים ישלח דיווח מיידי לווטרינר העירוני.

  אין לקבל לעסק בשר בקר, עופות דגים ומוצריהם בלא שנבדקו בבדיקת משנה בתחנת בדיקות אזורית, ו/או מספק אשר פטור מבדיקות משנה ואשר על תעודת המשלוח למוצרים המסופקים ישנה חותמת של משרד הבריאות " פטור מבדיקות משנה".

  לא ימצאו בחדרי הקירור מוצרי מזון מן החי שהתאריך האחרון לשיווקם פג, אלא בפינת השמדה ייעודית וזאת בכמות ובאופן אשר לא יגרום לזיהום שאר המוצרים המאוחסנים בחדרי קירור אלו.

  מותר רק באזור תעשייה צפוני

  למידע אודות רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון באתר משרד הבריאות

   

   

  4.3   ב' בית קירור: למזון אחר ומרכיביו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  4.3 ב'בית קירור: למזון אחר ומרכיביו


  רגיל מותר רק באזור תעשייה צפוני

  למידע אודות רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון באתר משרד הבריאות   4.4 ב' בשר בהמות, עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים או חלקיהם (גולמי): טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום.

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  4.4 ב'בשר בהמות, עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים או חלקיהם (גולמי): טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום.רגיל

  הקמה והפעלת העסק תתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור של חוות  דעת מקדמית ממשרד הבריאות ומשרד החקלאות.

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק באזור תעשייה צפוני 

   


  4.4 ז' בשר בהמות, עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים או חלקיהם (גולמי): טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  4.4 ז'בשר בהמות, עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים או חלקיהם (גולמי): טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליוםרגיל

  הקמה והפעלת העסק תתאפשר אך ורק לאחר קבלת אישור של חוות  דעת מקדמית ממשרד הבריאות ומשרד החקלאות.

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק באזור תעשייה צפוני 

   

  4.5 ב'- הובלת חלב גולמי

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  4.5 בהובלת חלב גולמי


  רגילחניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות ורק לאחר שהרכב רוקן לגמרי ואינו גורם למטרדי ריח. 

  תקנות התעבורה

  מפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)


   

   

  4.6 א'- מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו, אריזתו מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום. ייצורו, עיבודו אריזתו מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  4.6 א

  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם-
  ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

  ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

   

  רגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  מותר רק באזור תעשייה צפוני

  למידע אודות רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון באתר משרד הבריאות

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

   


   

  4.6 ג' מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- אחסונו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.6 ג

  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

  גלם –

  אחסונו

   

  היתר מזורז ב' עד 200 מטר מותר רק באזור תעשייה צפוני

  למידע אודות רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון באתר משרד הבריאות 

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

   


   

   

  4.6 ד' מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- הובלתו, הפצתו או חלוקתו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.6 ד'

  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי

  גלם –

  הובלתו, הפצתו או חלוקתו

  היתר מזורז ב' חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות . 

  חוק שירותי הובלה

  למפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)

   


   

  4.6 ה' מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.6 ה'

  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- הסעדה (קייטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

   

  רגיל

  מחלקת איכות הסביבה:

  בעת בקשה למתן רישיון ובכל בקשה לחידוש רישיון וכן בכל עת שיידרש לכך על ידי היחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מבקש הרישיון יעביר  ליחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון טופס דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק  לעסקי מזון (טופס 2 איכות הסביבה), יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק

  מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות, על פי ההנחיות המופיעות במסמך של היחידה "מסעדות / בתי אוכל, עסקי מזון" (קישור 1)

  מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב הערוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.
  השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  מחלקה ווטרינרית:

  יש לעמוד בדרישות המפורטת במסמך דרישות השירותים הווטרינרים לעסקי מזון (מידן לעשות קישור למסמך המצורף למייל)

  תאגיד המים:

  יש לבחון התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  מותר רק באזור תעשייה צפוני או כחלק ממסעדה (במידה ונדרש רישיון לפריט 4.6ה ממשרד הבריאות, כתוספת לרישיון לפי פריט 4.2א)

  למידע אודות רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון באתר משרד הבריאות

  לדרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק לעסקי מזון

  למסמך דרישות השירותים הווטרינרים לעסקי מזון

   

   

  4.6 ו' מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום;

  ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.6 ו'

  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום;

  ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום

  רגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  מפעל חדש - מותר רק באזור התעשייה הצפוני

  למידע אודות רישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון באתר משרד הבריאות

   

   

  4.7 א'-  מזון לרבות משקאות – מכירתו : קיוסק

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים נוספים וכלי עזר
  4.7 אמזון לרבות משקאות – מכירתו : קיוסק ר"ת עד 300 מ"ר, היתר מזורז א מעל 300 מ"ר

  בהגשת הבקשה יש צרף גם את הטפסים הבאים:

  העתק רישיונות יצרן של המזון בעסק

  פרשה טכנית עבור בתי אוכל

   

  מותר בכל האזורים למעט מבנה מגורים.

  לפרשה טכנית

  מפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)   

  4.7 ב'- מזון לרבות משקאות – מכירתו : מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.7 במזון לרבות משקאות – מכירתו : מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזוןרישיון על בסיס תצהיר עד 300 מ"ר, היתר מזורז ב' מעל 300 מ"ר

  מחלקה ווטרינרית:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים, בהנחיות  משרד הבריאות למרכולים 2008 ובכל חוקים , תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון .

  פריקת מוצרי מזון רגישים תתבצע בעמדת פריקה ייעודית הצמודה לעסק.

  מוצרי מזון רגישים אשר מובלים לעסק ייבדקו עם פריקתם ויוכנסו באופן מידי לחדרי הקירור/ההקפאה.

  משלוחי המזון יבוצעו מרכב ייעודי בעל רישיון עסק.

  משלוחי המזון(אינטרנט) יבוצעו בכלים ובציוד אשר יבטיח את שמירת טמפ' המוצרים משלה הליקוט, האחסנה ועד הגעה לבית הלקוח.

  במקרים ובהם תהיה תקלה במערכות הקירור אשר יגרמו להפשרת מוצרים תשלח הודעה על תקלה זאת לווטרינר העירוני.

  מותר בכל מקום בו מותר מסחר.

  מפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)
   

  4.7 ג'- מזון לרבות משקאות – מכירתו : אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.7 גמזון לרבות משקאות – מכירתו : אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים  

  מחלקה וטרינרית:
  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בדרישות חוק רישוי עסקים- תנאים מיוחדים למכירת בשר, עופות ודגים, בהנחיות משרד הבריאות לאטליזים

  ובכל חוקים , תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות ומשרד החקלאות בנוגע למזון .

  פריקת מוצרי מזון רגישים תתבצע בעמדת פריקה ייעודית הצמודה לעסק

  מוצרי מזון רגישים יבדקו עם הגעתם ויוכנסו באופן מידי לחדרי הקירור ו/או ההקפאה.

  טרם הקמת העסק יש לקבל אישור עקרוני של הווטרינר העירוני ואישור על חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות על תכנית העסק.

  קרשי וסכיני החיתוך יהיו מסומנים בצבעים שונים לחומרי הגלם השונים.

  כל חומרי הגלם  יהיו מסומנים בתווית המקור אשר תכלול תאריך אחרון לשיווק.

  אין לבצע כל פעילות יצרנית בעסק אלא באישור ובהיתר ממשרד הבריאות.

  מותר בכל מקום בו מותר מסחר.

  מפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)
   

  4.7 ד'- מזון לרבות משקאות – מכירתו : מרכול– כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.7 ד

  מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

   

  היתר מזורז ב'

  מחלקה ווטרינרית:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים, בהנחיות  משרד הבריאות למרכולים 2008 ובכל חוקים , תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון .

  פריקת מוצרי מזון רגישים תתבצע בעמדת פריקה ייעודית הצמודה לעסק.

  מוצרי מזון רגישים אשר מובלים לעסק ייבדקו עם פריקתם ויוכנסו באופן מידי לחדרי הקירור/ההקפאה.

  משלוחי המזון יבוצעו מרכב ייעודי בעל רישיון עסק.

  משלוחי המזון(אינטרנט) יבוצעו בכלים ובציוד אשר יבטיח את שמירת טמפ' המוצרים משלה הליקוט, האחסנה ועד הגעה לבית הלקוח.

  במקרים ובהם תהיה תקלה במערכות הקירור אשר יגרמו להפשרת מוצרים תשלח הודעה על תקלה זאת לווטרינר העירוני.

  עסק חדש – רק באזור מסחר שכונתי ובשני אזורי התעשייה
   בכפוף לקבלת אישור פרטני ממהנדס העיר
   

   

   

  4.8 מזון לרבות משקאות – מכירתו :משקאות משכרים -פאב, בר, מסבאה וכל  עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים נוספים וכלי עזר
  4.8מזון לרבות משקאות – מכירתו: משקאות משכרים -פאב, בר, מסבאה וכל  עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

  היתר מזורז ב'

  בהגשת הבקשה יש צרף גם את הטפסים הבאים:

  העתק רישיונות יצרן של המזון בעסק

  פרשה טכנית עבור בתי אוכל

  יש להעביר טופס דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה

  יש לכלול בתוכנית העסק את כל האזורים בהם מוגשים משקאות משכרים, כולל אזורים מחוץ למבנה העסק!!

  מותר בכל מקום בו מותר מסחר למעט במבנה מגורים.

   

   

   

   

  פרשה טכנית

  לטופס 4 איכות הסביבה -דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה

  מפרט אחיד (דרישות נותני האישור הארציים)
 • 5.1 א אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים: תחנת מעבר ומיון

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.1 א'אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים: תחנת מעבר ומיוןרגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  בראש מערכת ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק על פי תב"ע יעודית.

   

   

   

  5.1 ב'- אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  איסופה, הובלתה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.1 ב

  אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  איסופה, הובלתה

   

   

  היתר מזורז א'

  היחידה האזורית איכות הסביבה:

  מבקש הרישיון יאסוף ויוביל את הפסולת באחריותו ועל חשבונו לאתר המאושר על פי דין ועל ידי הרשות.
  מבקש הרישיון לא ישפוך ו/או יפזר בכל אופן שהוא את הפסולת בתחום הרשות, שלא בהתאם להוראות הרשות.

  מבקש הרישיון יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות. מובהר, כי לא יינתן אישור לאחסון כלי אצירה בשטח ציבורי.
  חל איסור על מבקש הרישיון לבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, בתחומי העיר אלא במקום שיאושר לכך ל ידי המשרד להכנת הסביבה או הרשות.

  שטיפת רכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

  על מבקש הרישיון  להעביר לרשות את המסמכים הבאים:

  1. טופס דרישות סביבתיות עבור פריט 5.1 ב היחידה האזורית לאיכות הסביבה מידן יש לקשר לטופס הרלוונטי במייל המצורף
  2. העתקים של  תעודות משלוח (חצי שנה אחרונה) הפסולת על שם העסק   תאגיד המים:

   יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

   לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

   יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  משרד העסק – אין הגבלה

  חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע רק לאחר שעברו שטיפה ואך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

  לדרישות סביבתיות עבור פריט 5.1 ב היחידה האזורית לאיכות הסביבה

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

   

   

  5.1 ג'- אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית; לעניין זה, "טיפול" – לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.1 ג'

  אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרוני לעניין זה, "טיפול" – לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

   

  רגיל 

  אסור להקמה בכל אזורי העיר

   

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 


   

  5.1 ד'- אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  אתר לסילוק פסולת יבשה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.1 ד'

  אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  אתר לסילוק פסולת יבשה

   

  רגיל מותר רק על פי תב"ע יעודית. 

   

  5.1 ה'- אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.1 ד'

  אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  אתר לסילוק פסולת מעורבת לרבות פסדים

   

  רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 

   

  5.2 א' מי שתייה- מתקן לטיפול בהם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.2 א'

  מי שתיה- מתקן לטיפול בהם

   

  רגיל   

   

  5.2 ב' מי שתייה – מיתקן לטיפול בהם; לעניין זה, "טיפול" – למעט התפלה וחיטוי

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.2 ב'מי שתיה- מיתקן לטיפול בהם; לעניין זה, "טיפול" – למעט התפלה וחיטוירגיל   

  5.3 א' שפכים וקולחין: עיבודם, טיהורם, אחסונם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.3 א'שפכים וקולחין: עיבודם, טיהורם, אחסונםרגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

    

   

  5.3 ג' שפכים וקולחין - הובלתם במכליות

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.3 ג

  שפכים וקולחין - הובלתם במכליות

   

  היתר מזורז א'

  המחלקה לאיכות הסביבה:

  ביובית תרוקן את תוכנה אך ורק במט"ש רעננה או במקום אחר שהותר לכך על ידי תאגיד המים – מי רעננה או במקום מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה.
  מכלית לא תחנה בתחומי העיר אלא אם כן בסיום יום עבודה בעל העסק רוקן את המכלית במלואה, ושטף אותה באופן שלא נשארו בה שאריות שיגרמו למטרד ריח חזק או בלתי סביר.

  במידה והמכלית נשטפת בתחומי העיר, השטיפה תתבצע  במקום המאושר על ידי תאגיד המים – מי רעננה או במקום מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה.

  על מבקש הרישיון  להעביר לרשות גם את המסמכים הבאים:

  1.  טופס דרישות סביבתיות עבור פריט 5.3ג' – היחידה הסביבתית לאיכות הסביבה
  2. העתקים של  תעודות משלוח (חצי שנה אחרונה) הפסולת על שם העסק על-פי המצורף לטופס

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  משרד העסק – אין הגבלה

  חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

  לטופס דרישות סביבתיות עבור פריט 5.3ג' – היחידה הסביבתית לאיכות הסביבה

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 

   

   

   


 •  6.1 מסחר ושונות: אחסנה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.1אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותהר"ת אחסנה של חומרים מסוכנים ששטחו עד 200 מ"ר וגובהו עד 3.7 מטרתנאים יינתנו בהתאם למהות העסק הספציפי. 

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

   

  6.2 מסחר ושונות: חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.2אחסנה - חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחותהיתר מזורז ב'תנאים יינתנו בהתאם למהות העסק הספציפי. 

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

   

  6.4 מסחר ושונות: מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.4אחסנה - מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדייריםהיתר מזורז ב'

  המחלקה לאיכות הסביבה:

   

  מבקש הרישוי מעביר לרשות את הפרשה טכנית. יש לפרט את כל המידע הרלוונטי לעסק בטופס דרישות סביבתיות עבור פריט  6.4 היחידה האזורית לאיכות הסביבה (מידן קישור לקובץ המצורף במייל)

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  מכבסה לניקוי יבש ולכביסה ביתית – מותר בכל אזור המיועד למסחר.

  מכבסה מסחרית – מותר רק באזור התעשייה הצפוני

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לדרישות סביבתיות עבור פריט  6.4 היחידה האזורית לאיכות הסביבה

   


   

  6.5 מסחר ושונות: מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.5מסחר ושונות: מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם 

  המחלקה לאיכות הסביבה:

   

  מבקש הרישוי מעביר לרשות את הפרשה טכנית. יש לפרט את כל המידע הרלוונטי לעסק בטופס דרישות סביבתיות עבור פריט  6.4 היחידה האזורית לאיכות הסביבה (מידן קישור לקובץ המצורף במייל)

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  מותר באזור התעשייה הצפוני ובאזור תעשייה עתירת ידע .

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 

   

   

   


   

  6.7 מסחר ושונות: פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.7מסחר ושונות: פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר  

  אסור להקמה בכל אזורי העיר

   

   

   

   

  6.8 א' קניון : ניהולו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.8 א'קניוו: ניהולורגיל

  מחלקת איכות הסביבה:

  בנקודת חיבור לביוב העירוני, של קניון, שיש בו בתי אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד-2014 ".

  בעל הקניון לא יאפשר לעסק היוצר מפגעי ריח ועשן כתוצאה מפעילות בישול טיגון צליה ואפייה לפעול ללא חיבור לפיר אוורור לגובה הגג. פיר האוורור יתוכנן לאפשר התקנת תעלות לסילוק אדים ועשן מבתי האוכל, לאחר חיבורם למערכות סינון וטיהור אוויר.

  ספיקת האוויר בפיר האוורור תהיה בעוצמה המאפשרת לבעלי העסקים לעמוד בכל האמור בחוק אוויר נקי ותקנותיו. פתח היציאה של מערכת איסוף וטיפול באדים וריח ימוקם באופן שאינו מהווה מטרד סביבתי.

  המערכות האלקטרו-מכאניות (מיזוג, אוורור, קירור וכדומה) נדרשות לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 .

  עבודות הדברת מזיקים בשטח העסק יבוצעו על ידי מדביר בעל היתר מתאים, על פי דין, ובעל תוקף.

  מכלי איסוף הפסולת ימצאו בחדרי אשפה סגורים ומאווררים שרצפתן מכוסה בטון ומנוקזת אל מערכת האיסוף והטיפול בשפכים. בחדרי האשפה יותקנו עמדות לשטיפה וניקוי מכולות, דחסנים ופחי אשפה.
  מבקש הרישיון יחזיק בחדרי האשפה דחסן קרטונים ומכבש לכל סוגי הפסולת האחרים, במספר ו/או נפח שיידרש על ידי הרשות. תיתכן אפשרות שמבקש הרישיון יידרש לרכוש ולהפעיל דחסן/מכבש לסוג פסולת נוסף, בהתאם לשיקול דעתה של העירייה.

  מותר להקמה ב: מרכז עיר, כל אזורי התעשייה ובאזורי מסחר שכונתיים.

   

   

   

  6.8 ב' קניון : עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.8 ב'קניון : עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זוהיתר מזורז ב' תנאים יינתנו בהתאם למהות העסק הספציפי.

   

   

   


   

  6.9 א' רוכלות :רוכלות מזון

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.9 א'רוכלות מזוןהיתר מזורז ב' 

  מבקש הרישיון יעסוק ברוכלות רק לאחר שקיבל רישיון עסק עמד בכל תנאיו ועמד באמור בחוק עזר לרעננה (רוכלים) תשכ"ז – 1967 על כל עדכוניו

  ובכפוף למדיניות עירונית בנושא

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 

   

   

   

  6.9 ב' רוכלות : רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.9 ב'רוכלות : רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו  היתר מזורז א מבקש הרישיון יעסוק ברוכלות רק לאחר שקיבל רישיון עסק עמד בכל תנאיו ועמד באמור בחוק עזר לרעננה (רוכלים) תשכ"ז – 1967 על כל עדכוניו.

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 

   

   

   

  6.9 ג' רוכלות : רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.9 גרוכלות אחרתר"ת 

  מבקש הרישיון יעסוק ברוכלות רק לאחר שקיבל רישיון עסק עמד בכל תנאיו ועמד באמור בחוק עזר לרעננה (רוכלים) תשכ"ז – 1967 על כל עדכוניו.

  ובפוף למדיניות עירונית בנושא

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 

   

   

  6.12 עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.12עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיניהיתר מזורז ב' 

  מותר בכל מקום שמותר בו מסחר.

   

   

   

  6.13 אולפן הקלטות אודיו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.13

  אולפן הקלטות אודיו

   

  היתר מזורז ב'   

   

  6.14 מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.14

  מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית

   

  היתר מזורז א'  

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)  • 7.1 א- אירוח ולינה: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  7.1 אאירוח ולינה: בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב היתר מזורז ב'   מפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 


  7.1 ב' אירוח ולינה: השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  7.1 א
  אירוח ולינה: השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע היתר מזורז ב'

   


   

  7.1 ג' - אירוח ולינה: בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם


  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  7.1 ג'

  אירוח ולינה: בית אבות – מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם  מסלול רגיל

  7.1 ד'- אירוח ולינה: שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  7.1 ד'
  אירוח ולינה: שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלוםמסלול רגיל

     על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.

  לדרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה - טופס 4 איכות הסביבה

  7.2- גן חיות, ספארי, פינת חי

  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  7.2

  גן חיות, ספארי, פינת חי 

  מסלול רגיל 

  השירותים הווטרינרים:

   

  הצגת בעלי חיים בכל מסגרת תתבצע לאחר קבלת אישורים מקדימים מהממונה על חוק צער בעלי חיים  ומרשות שמורות הטבע.

  גן החיות , פינת החי תתנהל ע"פ חוק צער בעלי חיים.


  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.

  חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 (להלן – חוק הקייטנות)

   

   

   

   

  7.4 א' מים- נופש: בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש 

  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.4 א
  מים- נופש: בריכת שחייה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש
  מסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  אתר משרד הבריאות בנושא מז"ח
  מפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 

  7.4 ב' מים- נופש: פארק מים, מגלשות מים
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים
  7.4 ב
  מים- נופש: פארק מים, מגלשות מים
  מסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  אתר משרד הבריאות בנושא מז"ח
  7. 4 ג מים- נופש: בריכת זרמים (ג'קוזי)
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.4 ג
  מים- נופש: בריכת זרמים (ג'קוזי)
  היתר מזורז ב

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  אתר משרד הבריאות בנושא מז"ח
  7.4 ד מים- נופש: מקווה
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.4 ד
  מים- נופש: מקווה
  מסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)


  רק בשב"צ (שטח לבנייה ציבורית).
  אתר משרד הבריאות בנושא מז"ח
  7.4 ה' מים- נופש: מרחצאות
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי

  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים
  7.4 ה'
  מים- נופש: מרחצאות
  מסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)


  אתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  7.4- מכון כושר מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה:

  א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד.

   ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד.

   ג . מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד

  ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד

  פריט

  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים
  7.5
  מכון כושר כמפורט בצו
  היתר מזורז ב'

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת רעש.

  יש להעביר טופס הצהרה חדר כושר חתום


  מותר בכל האזורים למעט מבנה מגורים.
  חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994

  טופס הצהרה חדר כושר 

  מפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 

  7.6   משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם

  לעניין סעיף זה, "משחקים" – משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה

  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים
  7.6
  משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם 
  מסלול רגיל

  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.  7.7 א - עינוג ציבורי: מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.7 א
  עינוג ציבורי: מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון
  מסלול רגיל
  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.
  מפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 

  7.7 ב - עינוג ציבורי: קולנוע, תאטרון
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים
  7.7 ב

  עינוג ציבורי: קולנוע, תאטרון
  מסלול רגיל
  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.  7.7 ג- עינוג ציבורי: קרקס
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים
  7.7 ג
  קרקס
  מסלול רגיל

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת  רעש.


  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.  7.7 ד- עינוג ציבורי: אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.7 ד
  אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
  מסלול רגיל

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת  רעש.


  בהתאם לתב"ע ספציפית.  7.7 ה'- עינוג ציבורי: אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.7 ה'
  אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר
  מסלול רגיל

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת  רעש.


  מותר בפארק רעננה וכן על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.  7.7 ו- עינוג ציבורי: דיסקוטק
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.7 ו
  דיסקוטק
  מסלול רגיל

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  העסק יופעל במבנה סגור הכולל אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן – 1990 ותקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) – 1992.
  העסק יעמוד בכל האמור במסמך " דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה " המערכות האלקטרו-מכאניות (מיזוג, אוורור, קירור וכדומה) המותקנות במקום נדרשות לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 .


  בעל העסק יתקין, במקום קבוע ונגיש, התקן מד-רעש כמפורט בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 .
   בעל העסק יגיש לאישור היחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון דו"ח טכני על פי המפורט בסעיף 4 של תקנות אלו.


  מותר להקמה ב: מרכז עיר, כל אזורי התעשייה ובאזורי מסחר שכונתיים.

  דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה

  7.7 ז- עינוג ציבורי: יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.7 ז
  עינוג ציבורי: יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע
  מסלול רגיל

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת  רעש.


  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.  7.7 ח- עינוג ציבורי: כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.7 ח
  עינוג ציבורי: כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי
  רישוי על בסיס תצהיר
  מותר רק בפארק רעננה.  7.7 ט- עינוג ציבורי: מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים


  7.7 ט
  עינוג ציבורי: מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים
  מסלול רגיל

  השירותים הווטרינרים:

  הצגת בעלי חיים בכל מסגרת תתבצע לאחר קבלת אישורים מקדימים מהממונה על חוק צער בעלי חיים  ומרשות שמורות הטבע.

  דוח  מהווטרינר מטפל  על מצבם הרפואי של בעלי החיים ישלח לווטרינר העירוני לפני כל אירוע.

  על כל פעילות חדשה עם בעלי חיים נדרש לדווח לווטרינר העירוני שבוע ימים לפחות לפני קיום הפעילות וזאת עם הצגת האישורים הנדרשים.


  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.


  7.7 י- עינוג ציבורי: יריד מזון
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.7 י
  עינוג ציבורי: יריד מזון
  מסלול רגיל
  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.


  7.7 יא- עינוג ציבורי: אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל
  פריט

  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים
  7.7 יא
  עינוג ציבורי: אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא קהל
  מסלול רגיל
  על פי תב"ע ייעודית.   7.8 א קייטנות: קייטנה
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.8 א
  קייטנה
  מסלול רגיל
  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה

  במקרה בו מתקיימת במתקן עירוני יש לקבל אישור גם ממנהל המתקן


  חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 (להלן – חוק הקייטנות)

   

  מפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 
  7.8 ב קייטנות: מחנה נוער
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.8 ב
  קייטנות: מחנה נוער
  מסלול רגיל

  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה
  חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 (להלן – חוק הקייטנות)
  7.9 אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.9
  אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה
  מסלול רגיל
  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת רעש.
  בעל העסק יתקין, במקום קבוע ונגיש, התקן מד-רעש כמפורט בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 .
  בעל העסק יגיש לאישור היחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון דו"ח טכני על פי המפורט בסעיף 4 של תקנות אלו.
  העסק יעמוד בכל האמור במסמך " דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה"

  בעת בקשה למתן רישיון ובכל בקשה לחידוש רישיון וכן בכל עת שיידרש לכך על ידי היחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מבקש הרישיון יעביר  ליחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון טופס דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק

  מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות, על פי ההנחיות המופיעות במסמך של היחידה " דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק  לעסקי מזון "

  מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב הערוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.
  השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  השירותים הווטרינרים:

  יש לעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמך דרישות השירותים הווטרינרים לאולם או גן שמחות

  באולמות/גני אירועים בהן יש בשר, עופות ו/או דגים- העסק  נדרש גם באישור ווטרינר עירוני


  מותר רק באזור תעשייה צפונית.

  דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה

   

  דרישות השירותים הווטרינרים לאולם או גן שמחות

  טופס דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק

  דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק  לעסקי מזון
  7.10 א שעשועים: מתקני שעשועים

  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים
  7.10 א
  שעשועים: מתקני שעשועים 
  מסלול רגיל  7.10 ב שעשועים: לונה פארק
  פריט
  תיאור העסק טעון הרישוי
  מסלול רישוי
  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני
  מדיניות העירייה
  מסמכים וכלי עזר נוספים

  7.10 ב

  שעשועים: לונה פארק 
  מסלול רגיל
  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה •  8.2 - העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.2העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרדמסלול רגיל מותר רק באזור תעשייה צפוני. 

   

   8.3 א'- הובלה: כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.3 א

  הובלה: כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

   

   

  מסלול רגיל חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות .

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   


  8.3 ב'- הובלה: הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.3 בהובלה: הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

  ר"ת עד 500 מ"ר; היתר מזורז א' מעל 500 מ"ר

   

   

  מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו – אין הגבלה.

  חניית רכבים המשמשים להובלה תותר רק במסגרת מגרש באזור תעשייה צפוני.

   

   

   8.4 א- הסעת נוסעים: הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.4 אהסעת נוסעים: הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

  היתר מזורז א עד 500 מ"ר; היתר מזורז ב' מעל 500 מ"ר

   

   

  מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו – אין הגבלה.

  חניית רכבים המשמשים להסעת נוסעים תותר רק במסגרת מגרש באזור תעשייה צפוני.

   

   

  8.4 ב- הסעת נוסעים: תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.4 ב

  הסעת נוסעים: תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

   

  מסלול רגילכל פעילות בעסק, לרבות ביצוע פעולות אחזקה של כלי רכב כגון: רחיצה, סיכה, אחסון דלקים ותדלוק, מחייבת קבלת רישיון בהתאם לפריט המתאים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).בהתאם לתב"ע ייעודית.

  פקודות התעבורה

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

  8.4 ד- הסעת נוסעים: תחנת רכבת תת קרקעית

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.4 דהסעת נוסעים: תחנת רכבת תת קרקעית מסלול רגיל בהתאם לתב"ע ייעודית. 

   

   8.5  הסעת נוסעים: כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.5הסעת נוסעים: כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצםרישוי על בסיס תצהיר עד 500 מ"רמותר רק כלי טיס מסוג רחפנים וכלים דומים.מותר רק באזור תעשייה צפוני ואזור תעשייה עתירת ידע.חוק הטיס

   

  8.6 א'- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים – מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.6 א

  כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים –

   

  מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

   

  רגיל מותר רק באזור תעשייה צפוני

  תקנות התעבורה, צו יבוא חופשי התשע"א-2011, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים) 

   

   

  8.6 ב'- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים :חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ"ר למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.6 ב

  חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו,

  ששטחם מעל 500 מ"ר למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

  היתר מזורז ב'  

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  8.6 ג- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים :רחיצתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.6 גכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים :רחיצתםרישוי על בסיס תצהיר

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

   

  על העסק לעמוד בתקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים,( התשס"א 2001-.

  מותר רק באזור תעשייה צפוני וכחלק ממתחם תחנת דלק.לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

   

   8.6 ו'- כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשים – ייצורם, שיפוצם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.6 ו

  כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשים –

  ייצורם, שיפוצם

   

    אסור להקמה בכל אזורי העיר.

  לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) התש"ל 1970

   

   

  8.6 ז- כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשים – חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.6 זכלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשים – חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבדהיתר מזורז ב'  

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

   

  8.7 א - כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים: מכירתם, אחסונם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.7 אכלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים מכירתם, אחסונם מסלול רגיל מותר רק באזור תעשייה צפוני. 

   

  8.7 ב - כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים: פירוקם מהרכב

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.7 בכלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים פירוקם מהרכב מסלול רגיל מותר רק באזור תעשייה צפוני. 

   

  8.8 א' כלי שיט: השכרתם, אחסונם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.8 אכלי שיט: השכרתם, אחסונםהיתר מזורז א'   

   

  8.8 ג כלי שיט: מעגנה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.8 גכלי שיט: מעגנהמסלול רגיל   

   

   8.8 ד כלי שיט: ייצורם, תיקונם, שיפוצם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.8 דכלי שיט: ייצורם, תיקונם, שיפוצםמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 

   

   8.9 א' –  מוסך -מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.9 אמוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)היתר מזורז ב' עד 500 מ"ר

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  על מבקש הרישיון להעביר לרשות טופס דרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה הכולל:

  1. תכנית סניטרית עדכנית
  2. מסמך המידע הסביבתי העדכני, על-פי המפורט במסמך  "מידע   סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני"  המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 
  3. טופס כללי .יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק על-פי המצורף לטופס

   

  בנוסף יש להעביר לרשות רישיון להפעלת מוסך

   

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק באזור התעשייה הצפוני.

  לדרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) התש"ל 1970
   

  8.9 ב' –  מוסך -מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: חשמלאות

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.9 במוסך -מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: חשמלאותהיתר מזורז ב'

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק באזור התעשייה הצפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח 

  לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) התש"ל 1970

   

   8.9 ד' – מוסך -מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: תיקון תקרים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.9 דמוסך -מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: תיקון תקריםר"ת עד 200 מ"ר, ב' מעל 200 מ"ר

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  על מבקש הרישיון להעביר לרשות טופס דרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה הכולל:

  1. תכנית סניטרית עדכנית
  2. מסמך המידע הסביבתי העדכני, על-פי המפורט במסמך  "מידע   סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני"  המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 
  3. טופס כללי .יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק על-פי המצורף לטופס

   

  צמיגים משומשים מבית העסק יפונו בהתאם לדרישות חוק לסילוק ומחזור צמיגים, התשס"ז-2007.

  צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהם: מקורים/מכוסים או חתוכים בארבע חלקים.

   

  צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע מפגע אסטטי ולא בחזית העסק.

   

  יש להעביר לרשות רישיון להפעלת מוסך במידה ונדרש

   

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  רק באזור תעשייה צפון וכחלק ממתחם תחנת דלק בה מותר שירות זה על פי תמ"א 18/4 והיתר הבנייה.

  או כחלק ממוסך

  לדרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה


  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) התש"ל 1970


  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

  8.9 ו' – מוסך -מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: מוסך, טיפול אחר ברכב

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.9 ומוסך -מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי: מוסך, טיפול אחר ברכבר"ת עד 300 מ"ר, ב' מעל 300 מ"ר

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  על מבקש הרישיון להעביר לרשות טופס דרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה הכולל:

  1. תכנית סניטרית עדכנית
  2. מסמך המידע הסביבתי העדכני, על-פי המפורט במסמך  "מידע   סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני"  המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 
  3. טופס כללי .יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק על-פי המצורף לטופס

   

  צמיגים משומשים מבית העסק יפונו בהתאם לדרישות חוק לסילוק ומחזור צמיגים, התשס"ז-2007.

  צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהם: מקורים/מכוסים או חתוכים בארבע חלקים.

  צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע מפגע אסטטי ולא בחזית העסק.

   

  יש להעביר לרשות רישיון להפעלת מוסך במידה ונדרש

   

  תאגיד המים:

  יש להתקין מז"ח  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  רק באזור תעשייה צפון לדרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) התש"ל 1970

   לאחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  8.11 רכבל

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.11רכבלמסלול רגיל על פי אישור פרטני של אגף הנדסה. 

   

   8.12 מרכז תחזוקה לרכבות

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.11רכבלמסלול רגיל על פי אישור פרטני של אגף הנדסה. 

    • 9.1 א' כלי נשק ותחמושת: מכירתם, תיקונם, אחסונם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וטפסי עזר נוספים
  9.1 אכלי נשק ותחמושת -  מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)רגיל מותר רק באזור המיועד למסחר .

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

   

  9.1 ב' כלי נשק ותחמושת: מטווח ירי

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וטפסי עזר נוספים
  9.1 בכלי נשק ותחמושת -  מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)רגיל

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת רעש .

  -פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד.

  מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח שאינו מנוקז למערכת הביוב.

  פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), תשנ"ג-1993

  עסק חדש - יותר רק מטווח סגור על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

   

  9.1 ג' כלי נשק ותחמושת: ייצורם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וטפסי עזר נוספים
  9.1 גכלי נשק ותחמושת -  ייצורםרגיל מותר רק באזור תעשייה צפוני. 

   

  9.4 שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרוני

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וטפסי עזר נוספים
  9.4שירותי שמירה או איתור – מוקד בקרה אלקטרונירגיל   

   

 • 10.1 אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.1אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם

  מסלול מזורז א עד 500 מ"ר

  מסלול מזורז ב מעל 500 מ"ר

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי) ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

   

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

   

  10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.2אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימימסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי) ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

   

  חציבה, גריסה  וכרייה - אסורות בכל אזורי העיר, למעט מגרסה ניידת שתאושר על פי אישור פרטני של אגף הנדסה בתנאי שהיא לשימוש  באחד מאתרי הבנייה בעיר, לצורך שימוש באתר הבנייה הספציפי בלבד ורק למשך תקופת הבנייה.לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

   

  10.3  בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.3

  בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

   

  מסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

   

   לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

  10.4 א'  טקסטיל, דברי הלבשה - ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.4 א
  טקסטיל, דברי
  הלבשה -
  ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה
  רגיל מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.4 ב'  טקסטיל, דברי הלבשה - גזירה, תפירה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.4 ב

  טקסטיל, דברי
  הלבשה -
  גזירה, תפירה

   

  ר"ת עד 500 מ"ר, ב' מעל 500 מ"ר מותר באזור המיועד למסחר.למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

  10.5 דברי הנעלה יצורם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.5

  דברי הנעלה – ייצורם

   

    מותר רק באזור תעשייה צפוני.למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

  10.6 א דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.6 א

  דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

   

  מסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר.למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


  10.6 ב דשנים - אחסונם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.6 ב

  דשנים - אחסונם

   

  מסלול מזורז ב' רק באזור חקלאי או כחלק מרשת מסחר המאחסנת לצורך מכירה לשימוש בייתי. 

   

  10.7 א חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.7 א
  חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושישמסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי) ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

   

  מפעלי בטון- יש לקבל אישור פרטני מול מהנדס העיר
  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)  10.7 ב חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.7 בחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאימסלול מזורז ב'

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  חומרים העשויים להתפזר בסביבה יאוחסנו באופן שימנע פליטת אבק וחלקיקים מהעסק, לרבות בתנאים ייעודיים ובשימוש באמצעי הרטבה וערפול.

  חומרים נדיפים יאוחסנו במכלים שישמרו סגורים בכל עת, פרט זמני מילוי או ריקון למניעת התנדפות לאוויר.

  בעל העסק ישמור על ניקיון העסק והדרכים הפנימיות בעסק, וימנע פיזור מזהמים סביבתיים על מחוץ לתחומי העסק.

  בעל העסק יפעיל את העסק תוך שמירה על איכות נאותה של הסביבה ובאופן שאינו גורם למטרדים או למפגעים לסביבה.

  שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014,

  מותר רק באזור תעשייה צפוני

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

  10.7 ג חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.7 גחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושישמסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

   

  מותר רק באזור תעשייה צפוני
  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.7 ד חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.7 דחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקיםמסלול רגיל מותר רק באזור תעשייה צפוני 

   

  10.8 א חומרי חיטוי או ניקוי : ייצורם, עיבודם, אריזתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.8 אחומרי חיטוי או ניקוי : ייצורם, עיבודם, אריזתםמסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  מותר רק באזור תעשייה צפונילאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)   

  10.8 ב חומרי חיטוי או ניקוי : אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.8 בחומרי חיטוי או ניקוי : אחסונם שלא לצורך מכירה במקוםהיתר מזורז א'

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  על מבקש הרישיון להעביר לרשות את המסמכים הבאים:

  1.     פרשה טכנית. יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק על-פי המצורף לטופס  "הנחיות להגשת פרשה טכנית לעסק"

  2.     תכנית של העסק. יש לפרט את הנתונים הבאים:

  - החלוקה הפנימית של הקרקע  שבה מצוי העסק ושימושי כל חלק.

  - מתקנים לאחסנת חומרי חיטוי , ניקוי, מוצרים.

  - מערכות מים וביוב

  3.     העתק של היתר רעלים.

  4.     נוהל חירום, יש להגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים.   נוהל החירום  כולל פרטים הבאים:

  • תרחישים אפשריים של אירועים ואופן הטיפול המתאים לכל אחד מהם (מקרים ותגובות);
  • מיפוי ופירוט האמצעים הטכניים והציוד לטיפול באירוע ומיקומם, לרבות אמצעי התראה ואמצעי ספיגה;
  • רשימת גופי החירום וגופי ההצלה ומספרי הטלפון שלהם;
  • רשימת אנשי צוות חירום ודרכי ההתקשרות עמם 24 שעות ביממה;
  • פירוט ציוד המיגון האישי ומיקומו
  מותר רק באזור תעשייה צפונילאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.9חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונומסלול רגיל

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון נדרש להעביר לרשות :

  1.        תכנית סניטרית של העסק.

  2.        תכנית של המקום הכוללת החלוקה הפנימית של השטח  ושימושי כל חלק, כולל ציוד, מתקני אוורור, מים וטיפול בשפכים ,מערכת למניעת מזהמי אוויר, אחסון.

  יש להעביר פרשה טכנית לפריט 10.9 , יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק- תנאים יינתנו בהתאם לפריט הספציפי ובהתאם לנתונים שיעביר העסק. את הפרשה טכנית יש למלא בהתאם למסמך המצורף בטפסים וכלי עזר נוספים.

   לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

  לדרישות סביבתיות עבור פריט 10.9

   

  10.10 א חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.10 אחומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורםמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר.

   


   

  10.10 ב חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: אחסונם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.10 בחומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: אחסונםמסלול רגיל 

  מותר רק באזור תעשייה צפוני ורק כחלק מפעילות העסק ולשימושו של העסק בלבד.

  העירייה רשאית לאסור הקמת עסק כאמור, באזור התעשייה הצפוני, בהסתמך על תוצאות סקר מרחקי הפרדה שיידרש מבעל העסק.

   

   

  10.10 ג חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: מכירתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.10 גחומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: מכירתםמסלול רגיל מותר רק באזור תעשייה צפוני, כחלק מפעילות העסק.
  העירייה רשאית לאסור הקמת עסק כאמור, באזור התעשייה הצפוני, בהסתמך על תוצאות סקר מרחקי הפרדה שיידרש מבעל העסק.
   

   

  10.10 ד חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: איסופם, שינועם, למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.10 דחומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכניםאיסופם, שינועם, למעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971מסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 

   

  10.10 ה' חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: טיפול באריזות משומשות

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.10 ה'חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכניםטיפול באריזות משומשותמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 

   

  10.10 ו' חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: טיפול בפסולת

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.10 ו'חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים טיפול בפסולתמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר.
  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.10 ז' חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.10 ז'חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכניםמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 

   

  10.11 א'  חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: ייצורם, עיבודם, פיתוחם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.11 א'חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: ייצורם, עיבודם, פיתוחםמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 

   

  10.11 ב'  חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: מכירתם, אחסונם, אריזתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.11 ב'חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: מכירתם, אחסונם, אריזתםמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 

   

  10.11 ג'  חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: שינועם, הובלתם, איסופם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.11 ג'חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: שינועם, הובלתם, איסופםמסלול רגיל

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות ורק בתנאי ר שהרכב ריק לגמרי

    

  10.11 ד'  חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: מחזורם, הנצלתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.11 ד'חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: מחזורם, הנצלתםמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 

   

  10.11 ה'  חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: השמדתם, אתר להשמדתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.11 ה'חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: השמדתם, אתר להשמדתםמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 

   

  10.11 ו'  חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: בחינתם, אתר לבחינתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.11 ו'חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור: בחינתם, אתר לבחינתםמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 

   

  10.13 מרפדייה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.13מרפדייההיתר מזורז ב' בכל אזור המיועד למסחר.לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.14 א מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14 אמתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתםמסלול רגיל

  תאגיד המים:

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

   

   

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)   

  10.14 א מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: פחחות, למעט פחחות רכב

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14במתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: פחחות, למעט פחחות רכברישיון על בסיס תצהיר עד 500 מ"ר; היתר מזורז א' מעל 500 מ"ר

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:
  הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

  חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

  על פי דרישת היחידה  האזורית לאיכות הסביבה, בעסק יותקנו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר.

  מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.

  בעל העסק לא יבצע ריענון מסננים בלחץ אוויר; מסננים משומשים יפונו מהעסק למפעל מיחזור, לתחנת מעבר לפסולת או לאתר סילוק פסולת, המורשים לפי כל דין.

  בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת היחידה  האזורית לאיכות הסביבה, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.

   

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.14 ג מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: מסגריה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14גמתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: מסגריההיתר מזורז ב מותר רק באזור תעשייה צפוני.

   

   

  10.14 ד מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצור שלטים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14דמתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצור שלטיםרישוי על בסיס תצהיר עד 500 מ"ר, מעל 500 מ"ר היתר מזורז א'

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:
  הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

  חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

  על פי דרישת היחידה  האזורית לאיכות הסביבה, בעסק יותקנו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר.

  מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.

  בעל העסק לא יבצע ריענון מסננים בלחץ אוויר; מסננים משומשים יפונו מהעסק למפעל מיחזור, לתחנת מעבר לפסולת או לאתר סילוק פסולת, המורשים לפי כל דין.

  בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת היחידה  האזורית לאיכות הסביבה, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.

   

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.14 ה' מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: אחסונם, מיונם, סחר בהם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14ה'מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: אחסונם, מיונם, סחר בהםמסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.14 ו' מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: הרכבתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14ו'
  מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: הרכבתםהיתר מזורז ב'

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.14 ז' מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: גריטטם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14 ז'מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: גריטטםמסלול רגיל רק על פי אישור פרטני של אגף הנדסה. 

   

  10.16 א'- עץ ומוצריו: ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.16 א

  עץ ומוצריו - עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

   

  מסלול רגיל

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מזיקים, לרבות נמלת האש הקטנה ( על פי הנחיות של משרד להגנת הסביבה לטיפול בנמלת האש הקטנה – הנמצאות באתר האינטרנט של המשרד) - בשטח העסק.

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.16 א'- עץ ומוצריו: ייצור רהיטים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.16 ב

  עץ ומוצריו: ייצור רהיטים

   

  מסלול רגיל

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מזיקים, לרבות נמלת האש הקטנה ( על פי הנחיות של משרד להגנת הסביבה לטיפול בנמלת האש הקטנה – הנמצאות באתר האינטרנט של המשרד) - בשטח העסק.

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.16 ג'- עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו 

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים נוספים
  10.16 געץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו  היתר מזורז ב'

  היחידה האזורית לאיכות הסביבה:

  מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מזיקים, לרבות נמלת האש הקטנה ( על פי הנחיות של משרד להגנת הסביבה לטיפול בנמלת האש הקטנה – הנמצאות באתר האינטרנט של המשרד) - בשטח העסק.

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   

   

   

  10.20- פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.20

  פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

   

   

  מסלול רגיל

  תאגיד המים:

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון (052-3600029 (חגי מנשורי)  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)


   

  10.21- נייר ומוצריו: ייצור

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.21

  נייר ומוצריו: ייצור

   

   

  מסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר.לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  למפרט אחיד (דרישות נותני אישור ארציים)

   


   

​​