הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​​​​​​דרישות פרטניות מבעלי עסקים ברעננה - לפי מהות הפעילות בעסק​

הגדרות, אזורי העיר, שימושים ומאפיינים, לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)
מע"ר, מרכז עיר – רחוב אחוזה וסביבותיו.
מבנה מגורים – מבנה המשמש רק לדירות או בתי מגורים לסוגיהם.
מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.
אזור המיועד למסחר – אזור בו מותר מסחר.
אזור מסחר שכונתי – מרכז מסחרי קטן הנמצא בשכונת מגורים.
אזור התעשייה הצפוני (קריית אתגרים)  -   אזור התעשייה השוכן מצפון לרחוב וייצמן, בין רחוב עתידים וכביש מספר 4.
אזור תעשייה עתירת ידע  - אזור בו מתקיימת תעשייה עתירת ידע (תעשייה שהליך הייצור או המוצרים שמייצרים בה מאופיינים במורכבות טכנולוגית), לרבות התעשייה השוכנת ברחוב הפנינה.
אזור נופש מטרופוליני – כמוגדר בתמ"מ 21/3.
אזור חקלאי – אזור המיועד לחקלאות.​

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שה​ן תחת העמודות "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" ו- "מדיניות העירייה" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעיסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים"​
אין באמור בהנחיות אלו בכדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
כל שינוי בהוראות כל דין ו/או מדיניות תכנון שאושרה במוסדות התכנון, החלים על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.
אין באמור בכדי לפטור את המבקש רישיון עסק, מהגשת בקשה וקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, המנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

במידה וקיימים בעסק , עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים , יחולו על אותו העסק גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם העיסוקים.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק כאמור לעיל לבין האמור במפרטים האחידים, יגברו הוראות החוק.​ • 1 בית מרקחת

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.1

  בית מרקחת 

   

   

  היתר מזורז ב'

  כל פסולת מסוג חומר מסוכן תועבר על ידי מבקש הרישיון לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א 1990.
  העתקים של תעודות פינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו לרשות  על פי דרישה.

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 6 של חוק עזר לרעננה (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשכ"ט - 1969

  מותר בכל אזור בעיר המיועד למסחר 


  1.4א' - טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף


  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.4 א

  טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

   

   

  ר"ת  עד 300 מ"ר, א' מעל 300 מ"ר

  מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כתוצאה מפעילות עסקו. חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את מבקש הרישיון בביצוע סקר ריחות ומתן המלצות לנקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, ככל שתורה לו הרשות ו/או כל גורם מורשה אחר. על העסק חלים חוק מניעת מפגעים, התשכ"א – 1961

   

  איסור ייבוש מגבות במרחב הציבורי

  יש להעביר פרשה טכנית חתומה , את הפרשה הטכנית ניתן לקבל במשרדי המחלקה או במסמכים וכלי עזר נוספים

  מותר בכל אזור בעיר המיועד למסחרלפרשה טכנית- טיפולים לא רפואיים בגוף האדם


  1.4ב' - טיפולים לא רפואיים בגוף האדם: מספרה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.4 ב

  מספרה

   

   

  ר"ת  עד 300 מ"ר, א' מעל 300 מ"ראיסור ייבוש מגבות במרחב הציבורי

  יש להעביר פרשה טכנית חתומה , את הפרשה הטכנית ניתן לקבל במשרדי המחלקה או במסמכים וכלי עזר נוספים
  מותר בכל אזור בעיר המיועד למסחרלפרשה טכנית- טיפולים לא רפואיים בגוף האדם


  1.5ב' - מעבדות לא רפואיות: מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי


  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.5 ב

  מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  רגיל

  במידה ונדרש על פי חוק – מבקש הרישיון  יפעיל את העסק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993.

  במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, האחסון השימוש והטיפול בחומרים המסוכנים שבמעבדה יעמוד בכל האמור בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס''א-2001  לרבות הדרישות הבאות:

  חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.

  בעל העסק יתקין שלטי אזהרה מתאימים וברורים על הארונות שבהם מאוחסנים מכלי חומרים מסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות ''רעיל'', ''מחמצן'', ''מאכל'', ''גורם לכוויות'', ''דליק'', ''מתלקח'', ''פציץ'';

  חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בנפרד.

  חומרים מסוכנים או מי שטיפות המכילות חומרים מסוכנים לא יוזרמו לכיורים ולמערכת הביוב הציבורית.

  שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, כימיקלים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים,  יאספו ויאוחסנו  בנפרד במיכל ייעודי, שעליו ייכתב תיאור הפסולת, קוד החירום שלה ותאריך תחילת מילוי המיכל. מכלים כאמור יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
  אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  בעל העסק יתקין, על פי דרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, אמצעים לטיפול בפליטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים.

  במעבדה יהיה ציוד ספיגה וטיפול בשפך וציוד  מיגון לאנשי המעבדה האמורים לטפל באירוע שפך חומרים מסוכנים אפשרי.

  מותר באזור התעשייה הצפוני ובאזור תעשייה עתירת ידע.

   

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

   

   

   

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח


  1.7 מעבדת שיניים


  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.7

  מעבדת שיניים

   

   

  ר"ת עד 300 מ"ר, א' מעל 300 מ"רכל פסולת המכילה כספית או מרכיבים אחרים המוגדרים כחומר או פסולת מסוכנים, יפונו לאתרים מורשים על פי חוק, על פי האמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו  מעת לעת.
  אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .
  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא ריח לרבות:
  מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961, כתוצאה מפעילות עסקו.
  חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את מבקש הרישיון בביצוע סקר ריחות ומתן המלצות לנקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, ככל שתורה לו הרשות ו/או כל גורם מורשה אחר.
  מבקש הרישיון יישם את ההמלצות האמורות לעיל, מיד לאחר שאושרו על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

  מותר באזור התעשייה הצפוני ובאזור תעשייה עתירת ידע, אזור מסחר שכונתי ואזור המיועד למסחר. 


  1.8 חדר מתים למעט בבתי חולים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  1.8

  חדר מתים למעט בבית-חולים

   

   רגיל
     


 • 2.1 ג' - גז: מכירתו, חלוקתו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.1 ג

  גז -
   מכירתו, חלוקתו

   

   

  רגיל 

  מותר רק באזור תעשייה צפוני וכחלק ממתחם תחנת תדלוק בגז.

   

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח


  לחוק הגז, חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 1997


  2.1ה' - גז - תיקון מכלים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  2.1 הגז -
  תיקון מכלים

  רגיל רק באזור תעשייה צפון

  לחוק הגז


   


  2.2א' - דלק לסוגיו - תחנת דלק ותדלוק

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים נוספים
  2.2 א

  דלק לסוגיו –

  תחנת דלק ותדלוק

   

   

  רגיל ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה ולמדיניות הרשות המקומית, כפי שתתפרסם מעת לעת.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח • 3.1 - בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

   

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.1

  בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

   

  רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר 

   

  3.4 א' - חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  -|ייצורם, אריזתם, אחסונם

   

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.4 א

  חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  -
  |ייצורם, אריזתם, אחסונם

   

  רגיל 

  ייצור - אסור להקמה בכל אזורי העיר

  אחסון - רק באזור תעשייה צפון או - באזור המיועד למסחר, כחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.
  אסור במבני מגורים עם חזית מסחרית.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח

   

  3.4 ג' - חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם

   

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.4 ג

  חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם

   

   רגיל

  בכניסה לבית העסק יוצב שלט עם שם העסק, שם של מבקש הרישיון/ בעל המקום, טלפון נייד למקרה חרום.

   

  יש להעביר מסמך דרישות סביבתיות  ליחידה האזורית לאיכות הסביבה, הכולל את המידע הבא:

  1.      פרשה טכנית . יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק לגבי אופן אחסון חומרי הדברה:

  • חומרים להדברת מכרסמים מקבוצת האנטיקואגולנטים וחומרים מקבוצת סיכון1 ו-2 
  • חומרים מתלקחים בגע עם מים 
  • חומרים המגיבים (משחררים רעלים) במגע עם מים
  • חומרי הדברה מאכלים (קורוזיביים)
  • חומרי הדברה נוזליים
  • דשנים 

  2.      העתק של היתר רעלים .

  3.      נוהל חירום, אשר מטרתו להגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים.

   

  רק באזור תעשייה צפון או - באזור המיועד למסחר, כחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.
  אסור במבני מגורים עם חזית מסחרית.

   תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ"ב-1982

   

  3.5 א' מזון לבעלי חיים –ייצורו, עיבודו, אריזתו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.5 א

  מזון לבעלי חיים –

  ייצורו, עיבודו, אריזתו

  רגיל

  יש להתקין מז"ח אל"מ בראש המערכת

  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:

   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  ייצור ועיבוד - אסור להקמה בכל אזורי העיר

  אריזה – מותר רק באזור תעשייה צפון

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח  3.5 ב' מזון לבעלי חיים  -אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.5 ב

  מזון לבעלי חיים  -
  אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

   

   

   

   

   

   

   

  היתר מזורז א'

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא ריח לרבות:
  מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961, כתוצאה מפעילות עסקו.
  חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את מבקש הרישיון בביצוע סקר ריחות ומתן המלצות לנקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, ככל שתורה לו הרשות ו/או כל גורם מורשה אחר.
  מבקש הרישיון יישם את ההמלצות האמורות לעיל, מיד לאחר שאושרו על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.
  המזון לבע"ח ייוצר במפעל בעל רישיון/ היתר ממשרד החקלאות.

  המזון ייארז באריזות אטומות  ושלמות אשר יבטיחו את איכות המזון.

  מזון לבעלי חיים לא יימכר בתפזורת.

  המזון יהיה מסומן בתווית אשר תכלול את מרכיבי המזון, שם וכתובת היצרן.

  המזון יאוחסן במחסן ייעודי סגור ואטום אשר ימנע כניסת מזיקים.

  המזון יאוחסן במקום קריר ומוצל.

  המזון יאוחסן על גבי מדפים/ משטחים ולא על גבי הרצפה.

  במקום אחסנת/ מכירת המזון תתבצע הדברה תקופתית על ידי מדביר מוסמך.

  לא יאוחסן/ יימכר מזון שהתאריך האחרון לשיווקו פג.

  המזון יובל ברכבים ייעודיים שלמים ונקיים.

  מזון החשוד כמקולקל יורד באופן מידי ממדפי התצוגה.

  מזון מקולקל/ פג תוקף יושמד על ידי בעל העסק אלא אם ניתן אישור לשימוש במזון זה על ידי משרד החקלאות.

  אחסון סיטונאי ומכירה - מותר רק כחלק מפעילות חנויות למכירת בעלי חיים ו/או מזונם, בכל האזורים בהם מותר מסחר.

  אחסון קמעונאי  - מותר רק באזור תעשייה צפון

   

   

   

   

   

  לעניין הובלה: חוק שירותי הובלה 

   

   

  3.6 ב' פסדים - עיבודם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  3.6 ב

  פסדים - עיבודם

   

   

  רגיל מותר רק באזור תעשייה צפון  • 4.2 א'- מסעדה 


  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.2 א

  מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8

   

   

   

  היתר מזורז ב'

  בעת בקשה למתן רישיון ובכל בקשה לחידוש רישיון וכן בכל עת שיידרש לכך על ידי היחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מבקש הרישיון יעביר  ליחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון פרטים על העסק, על פעילותו ועל האמצעים למניעת זיהום סביבה הקיימים בו בהתאם למפורט בטופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק"

  מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות, על פי ההנחיות המופיעות ב בטופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק"

  כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת רישיון העסק, מבקש הרישיון ישלח לרשות תכנית העסק, מפרט טכני, חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת , אישור של יועץ אינסטלציה.

  מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.
  השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הימצאות וגידול בעלי חיים ומזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק.
  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ובכל חוקים , תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון .

  בעל העסק ימנע גישה  של קהל הסועדים  אל אזור הבישול וההכנה של המזון.

  אין לקבל לעסק מוצרי מזון ממפעלים ללא רישיון יצרן.

  חלב ומוצריו יוכנסו למקרר ישר עם הגעתם ויוחזקו בקירור עד לשימוש בהם.
  עסק אשר יש בו עיסוק בבשר (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה):
  בשר לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בחוק עזר לרעננה (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשמ"ה – 1985 ובחוק עזר לרעננה (בדיקת בשר עוף ומוצריו), התשנ"ז-1997 ובכל חוק עזר אחר אשר יחוקק במקומם או בנוסף להם.

  מבקש הרישיון יעביר לאישור הווטרינר העירוני  פרשה טכנית הכוללת התייחסות לכל הסעיפים המפורטים בהמשך:

  נושא
  סוג מוצרי המזון מן החי הנמכרים בעסק
  רשימת כל חומרי הגלם
  תרשים זרימה אשר מסביר את תהליך ההכנה של  האוכל המוכן בעסק.
  רשימת ספקים
  מספר עובדים בעסק
  כמות של בשר בקר, עופות ודגים המוכנסים לעסק מדי שבוע.
  אופן חיטוי ירקות

  לא ישמש עסק ו/או חצריו של עסק, העוסק בבשר בפרט ובמזון בכלל, כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.

  מבקש הרישיון יעביר חומר גלם של בשר אל מדורי האחסנה שבעסק, דרך הדלת האחורית של העסק ולא דרך אולם  האוכל.

  פריקת בשר לעסק  תתבצע ממשאיות קירור, בצמוד לבית העסק ככל שניתן.

  הקירות החיצוניים והפנימיים של חדרי הקירור ו/או ההקפאה, המקררים והמקפיאים של בשר יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.

  מבקש הרישיון יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל  מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.

  אין לקבל לעסק בשר בקר, עופות דגים ומוצריהם בלא שנבדקו בבדיקת משנה בתחנת בדיקות אזורית, ו/או מספק אשר פטור מבדיקות משנה ואשר על תעודת המשלוח למוצרים המסופקים ישנה חותמת של משרד הבריאות " פטור מבדיקות משנה".

  אין לקבל לעסק בשר  ממפעלים ללא רישיון יצרן.

  יש לשמור, בקלסר ייעודי,  את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, בעסק למשך 3 חודשים לפחות ולהציגם לביקורת על פי דרישה.

  אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג.

  מוצרי בשר שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום יושמדו בסוף יום העבודה.

  מוצרי  בשר יוחזקו בתוך כלים שלמים ונקיים ( עדיף כלים מנירוסטה), אשר ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל.

  כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.
  מוצרי מזון מו החי קפואים יסומנו בתאריך הוצאתם להפשרה. השימוש במוצרים המופשרים יעשה ביום הפשרתם בלבד.

  תתקיים הפרדה מוחלטת וברורה (הפרדה בצבע) בין קרשי חיתוך וסכיני חיתוך של חומרי הגלם השונים.

  בכל עת יהיה נוכח בעסק עובד אשר בקיא בחוקים ובנהלי העבודה הדרושים.

  לא תתבצע בעסק פעילות יצרנית של הקפאת מוצרי מזון אלא בהיתר וברישיון ממשרד הבריאות.

  ירקות ופירות יעברו חיטוי בחומר חיטוי ייעודי אשר אושר על ידי משרד הבריאות.

  מזון אשר מוכן בעסק יסומן בתאריך הכנתו.

  מזון לאחר הכנתו יישמר במתקני חימום בטמפ' של 70 מעלות עד להגשתו ו/או יקורר לטמפ' של 4 מעלות במתקני צינון ייעודיים.

  במסעדות בהן יש בשר, עופות ו/או דגים- העסק  נדרש גם באישור ווטרינר עירוני

  בהגשת הבקשה יש צרף גם את הטפסים הבאים:

  חוזה עם חברה לפינוי שמן- במידת הנדרש

  העתק רישיונות יצרן של המזון הנכנס לעסק

  פרשה טכנית מלאה ומפורטת

  מותר ב:

  מרכז העיר, מגורים עם חזית מסחרית, אזור המיועד למסחר, אזור מסחר שכונתי ואזור תעשייה צפון –בכפוף להיתר שימוש חורג.
  באזורים מסוימים, בהם יש מגורים עם חזית מסחרית, חל איסור, על פי האמור בתב"ע, על פעילות של טיגון, צלייה, אפייה ובישול. יש לעיין בתב"ע הספציפית לאזור.

  לחצו לטופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק"

  לטופס הצהרה על אי מכירת אלכוהול- במידה ונדרש

     4.2 ב'- בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.2 ב


  בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום כאמור בפריט 4.8

   

   

   

  היתר מזורז א' מקום המיועד ל50 איש לכל היותר ששטחו עד 150 מ"ר לרבות סגירת חורף, היתר מזורז ב' כל מקום שאינו בא בגדר האמור

  בעת בקשה למתן רישיון ובכל בקשה לחידוש רישיון וכן בכל עת שיידרש לכך על ידי היחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מבקש הרישיון יעביר  ליחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון טופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק", מפרט טכני ( מערכות לטיפול בזיהום אוויר ורעש) ומערכת אינסטלציה. יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק

  מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות על פי ההנחיות המופיעות במסמך "מסעדות / בתי אוכל - דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, של היחידה לאיכות הסביבה בשרון, לקבלת רישיון עסק, לעניין איכות אוויר".
  לא תותר הקמת עסק חדש, ללא התקנת אמצעים כאמור לעיל.


  חל איסור על שימוש בפחם עץ, אלא באזור תעשייה בלבד ובתנאי שתותר להתקין ארובה תקנית בגובה 2 מטר מעל הבניין הגבוה ביותר ברדיוס של 50 מטר. 
  בעסק הנמצא מתחת לבית מגורים, כאשר אין ארובה פנימית במבנה, חל איסור לבצע פעולות צליה מכל סוג ובכל מכשיר.
  במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.


  כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת רישיון העסק, מבקש הרישיון ישלח לרשות תכנית העסק, מפרט טכני, חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת  ואישור של יועץ אינסטלציה.


  מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.
  השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

   

  מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הימצאות וגידול בעלי חיים ומזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק.


  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ובכל חוקים , תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון .

  בעל העסק ימנע גישה  של קהל הסועדים  אל אזור הבישול וההכנה של המזון.

  אין לקבל לעסק מוצרי מזון ממפעלים ללא רישיון יצרן.

  חלב ומוצריו יוכנסו למקרר ישר עם הגעתם ויוחזקו בקירור עד לשימוש בהם.
  עסק אשר יש בו עיסוק בבשר (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה):
  בשר לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בחוק עזר לרעננה (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשמ"ה – 1985 ובחוק עזר לרעננה (בדיקת בשר עוף ומוצריו), התשנ"ז-1997 ובכל חוק עזר אחר אשר יחוקק במקומם או בנוסף להם.

  מבקש הרישיון יעביר לאישור הווטרינר העירוני  פרשה טכנית הכוללת התייחסות לכל הסעיפים המפורטים בהמשך:

  נושא
  סוג מוצרי המזון מן החי הנמכרים בעסק
  רשימת כל חומרי הגלם
  תרשים זרימה אשר מסביר את תהליך ההכנה של  האוכל המוכן בעסק.
  רשימת ספקים
  מספר עובדים בעסק
  כמות של בשר בקר, עופות ודגים המוכנסים לעסק מדי שבוע.
  אופן חיטוי ירקות

  לא ישמש עסק ו/או חצריו של עסק, העוסק בבשר בפרט ובמזון בכלל, כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.

  מבקש הרישיון יעביר חומר גלם של בשר אל מדורי האחסנה שבעסק, דרך הדלת האחורית של העסק ולא דרך אולם  האוכל.

  פריקת בשר לעסק  תתבצע ממשאיות קירור, בצמוד לבית העסק ככל שניתן.

  הקירות החיצוניים והפנימיים של חדרי הקירור ו/או ההקפאה, המקררים והמקפיאים של בשר יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.

  מבקש הרישיון יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל  מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.

  אין לקבל לעסק בשר בקר, עופות דגים ומוצריהם בלא שנבדקו בבדיקת משנה בתחנת בדיקות אזורית, ו/או מספק אשר פטור מבדיקות משנה ואשר על תעודת המשלוח למוצרים המסופקים ישנה חותמת של משרד הבריאות " פטור מבדיקות משנה".

  אין לקבל לעסק בשר  ממפעלים ללא רישיון יצרן.

  יש לשמור, בקלסר ייעודי,  את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, בעסק למשך 3 חודשים לפחות ולהציגם לביקורת על פי דרישה.

  אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג.

  מוצרי בשר שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום יושמדו בסוף יום העבודה.

  מוצרי  בשר יוחזקו בתוך כלים שלמים ונקיים ( עדיף כלים מנירוסטה), אשר ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל.

  כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.
  מוצרי מזון מו החי קפואים יסומנו בתאריך הוצאתם להפשרה. השימוש במוצרים המופשרים יעשה ביום הפשרתם בלבד.

  תתקיים הפרדה מוחלטת וברורה (הפרדה בצבע) בין קרשי חיתוך וסכיני חיתוך של חומרי הגלם השונים.

  בכל עת יהיה נוכח בעסק עובד אשר בקיא בחוקים ובנהלי העבודה הדרושים.

  לא תתבצע בעסק פעילות יצרנית של הקפאת מוצרי מזון אלא בהיתר וברישיון ממשרד הבריאות.

  ירקות ופירות יעברו חיטוי בחומר חיטוי ייעודי אשר אושר על ידי משרד הבריאות.

  מזון אשר מוכן בעסק יסומן בתאריך הכנתו.

  מזון לאחר הכנתו יישמר במתקני חימום בטמפ' של 70 מעלות עד להגשתו ו/או יקורר לטמפ' של 4 מעלות במתקני צינון ייעודיים.

  במסעדות בהן יש בשר, עופות ו/או דגים- העסק  נדרש גם באישור ווטרינר עירוני

  בהגשת הבקשה יש צרף גם את הטפסים הבאים:

  חוזה עם חברה לפינוי שמן- במידת הנדרש

  העתק רישיונות יצרן של המזון הנכנס לעסק

  פרשה טכנית עבור בתי אוכל

  מותר בכל האזורים למעט מבנה מגורים.

  באזורים מסוימים, בהם יש מגורים עם חזית מסחרית, חל איסור, על פי האמור בתב"ע, על פעילות של טיגון, צלייה, אפייה ובישול.
  יש לעיין בתב"ע הספציפית לאזור.

   

  לחצו לטופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק"

  פרשה טכנית

  לטופס הצהרה על אי מכירת אלכוהול- במידה ונדרש

   


  4.2 ג'- הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה'

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  4.2 גהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה'        היתר מזורז ב'

  בעת בקשה למתן רישיון ובכל בקשה לחידוש רישיון וכן בכל עת שיידרש לכך על ידי היחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מבקש הרישיון יעביר  ליחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון טופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק", מפרט טכני ( מערכות לטיפול בזיהום אוויר ורעש) ומערכת אינסטלציה. יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק

  מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות, על פי ההנחיות המופיעות במסמך של היחידה טופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק", מפרט טכני ( מערכות לטיפול בזיהום אוויר ורעש) ומערכת אינסטלציה. יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק

   

  כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת רישיון העסק, מבקש הרישיון ישלח לרשות תכנית העסק, מפרט טכני, חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת , אישור של יועץ אינסטלציה.

  מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.
  השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. אישורים בדבר פינויים האמורים יישמרו בעסק למשך שלוש שנים ויוצגו לרשות על פי דרישה .

  מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הימצאות וגידול בעלי חיים ומזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק.

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 ובכל חוקים , תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון .

  בעל העסק ימנע גישה  של קהל הסועדים  אל אזור הבישול וההכנה של המזון.

  אין לקבל לעסק מוצרי מזון ממפעלים ללא רישיון יצרן.

  חלב ומוצריו יוכנסו למקרר ישר עם הגעתם ויוחזקו בקירור עד לשימוש בהם.

  עסק אשר יש בו עיסוק בבשר (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה):
  בשר לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מהם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בחוק עזר לרעננה (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשמ"ה – 1985 ובחוק עזר לרעננה (בדיקת בשר עוף ומוצריו), התשנ"ז-1997 ובכל חוק עזר אחר אשר יחוקק במקומם או בנוסף להם.

  מבקש הרישיון יעביר לאישור הווטרינר העירוני  פרשה טכנית הכוללת התייחסות לכל הסעיפים המפורטים בהמשך:

   

   

   

  נושא
  סוג מוצרי המזון מן החי הנמכרים בעסק
  רשימת כל חומרי הגלם
  תרשים זרימה אשר מסביר את תהליך ההכנה של  האוכל המוכן בעסק.
  רשימת ספקים
  מספר עובדים בעסק
  כמות של בשר בקר, עופות ודגים המוכנסים לעסק מדי שבוע.
  אופן חיטוי ירקות

  לא ישמש עסק ו/או חצריו של עסק, העוסק בבשר בפרט ובמזון בכלל, כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.

  מבקש הרישיון יעביר חומר גלם של בשר אל מדורי האחסנה שבעסק, דרך הדלת האחורית של העסק ולא דרך אולם  האוכל.

  פריקת בשר לעסק  תתבצע ממשאיות קירור, בצמוד לבית העסק ככל שניתן.

  הקירות החיצוניים והפנימיים של חדרי הקירור ו/או ההקפאה, המקררים והמקפיאים של בשר יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.

  מבקש הרישיון יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל  מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.

  אין לקבל לעסק בשר בקר, עופות דגים ומוצריהם בלא שנבדקו בבדיקת משנה בתחנת בדיקות אזורית, ו/או מספק אשר פטור מבדיקות משנה ואשר על תעודת המשלוח למוצרים המסופקים ישנה חותמת של משרד הבריאות " פטור מבדיקות משנה".

  אין לקבל לעסק בשר  ממפעלים ללא רישיון יצרן.

  יש לשמור, בקלסר ייעודי,  את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, בעסק למשך 3 חודשים לפחות ולהציגם לביקורת על פי דרישה.

  אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג.

  מוצרי בשר שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום יושמדו בסוף יום העבודה.

  מוצרי  בשר יוחזקו בתוך כלים שלמים ונקיים ( עדיף כלים מנירוסטה), אשר ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל.

  כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.
  מוצרי מזון מו החי קפואים יסומנו בתאריך הוצאתם להפשרה. השימוש במוצרים המופשרים יעשה ביום ההפשרה בלבד.

  תתקיים הפרדה מוחלטת וברורה (הפרדה בצבע) בין קרשי חיתוך וסכיני חיתוך של חומרי הגלם השונים.

  בכל עת יהיה נוכח בעסק עובד אשר בקיא בחוקים ובנהלי העבודה הדרושים.

  לא תתבצע בעסק פעילות יצרנית של הקפאת מוצרי מזון אלא בהיתר וברישיון ממשרד הבריאות.

  ירקות ופירות יעברו חיטוי בחומר חיטוי ייעודי אשר אושר על ידי משרד הבריאות.

  מזון אשר מוכן בעסק יסומן בתאריך הכנתו.

  מזון לאחר הכנתו יישמר במתקני חימום בטמפ' של 70 מעלות עד להגשתו ו/או יקורר לטמפ' של 4 מעלות במתקני צינון ייעודיים.

  . מותר בכל האזורים למעט מבנה מגורים.
  באזורים מסוימים, בהם יש מגורים עם חזית מסחרית, חל איסור, על פי האמור בתב"ע, על פעילות של טיגון, צלייה, אפייה ובישול.

  יש לעיין בתב"ע הספציפית לאזור.

   

  לחצו לטופס 2 של היחידה האזורית לאיכות הסביבה "דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, לקבלת רישיון עסק"

   


  4.5 ב'- הובלת חלב גולמי

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  4.5 בהובלת חלב גולמי


  רגילחניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות ורק לאחר שהרכב רוקן לגמרי ואינו גורם למטרדי ריח. תקנות התעבורה


  4.6 א'- מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  4.6 א

  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם-
  ייצורו, עיבודו, אריזתו, מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

  ייצורו, עיבודו אריזתו, מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

   

  רגיל מותר רק באזור תעשייה צפונירישיון ייצור כהגדרתו בחוק המזון


  4.7 א'- קיוסק

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים נוספים וכלי עזר
  4.7 א

  קיוסק

   

  ר"ת עד 300 מ"ר, היתר מזורז א מעל 300 מ"ר

  בהגשת הבקשה יש צרף גם את הטפסים הבאים:

  העתק רישיונות יצרן של המזון הנכנס לעסק

  פרשה טכנית מפורטת עבור כל הפעילות המבוצעת בעסק

   

  מותר בכל האזורים למעט מבנה מגורים.   


  4.8- משקאות משכרים -פאב, בר, מסבאה וכל  עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים נוספים וכלי עזר
  4.8משקאות משכרים -פאב, בר, מסבאה וכל  עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

  היתר מזורז ב'

   בהגשת הבקשה יש צרף גם את הטפסים הבאים:

  העתק רישיונות יצרן של המזון הנכנס לעסק

  פרשה טכנית עבור בתי אוכל

  יש להעביר טופס דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה

   

  מותר בכל מקום בו מותר מסחר למעט במבנה מגורים.

   

   

   

   

  פרשה טכנית

  לחצו לטופס 4 איכות הסביבה -דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה

   

   


 • 5.1 ב'- אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  איסופה, הובלתה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.1 ב

  אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  איסופה, הובלתה

   

   

  היתר מזורז א'

  מבקש הרישיון יאסוף ויוביל את הפסולת באחריותו ועל חשבונו לאתר המאושר על פי דין ועל ידי הרשות.

  מבקש הרישיון לא ישפוך ו/או יפזר בכל אופן שהוא את הפסולת בתחום הרשות, שלא בהתאם להוראות הרשות.


  מבקש הרישיון יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות.

  מובהר, כי לא יינתן אישור לאחסון כלי אצירה בשטח ציבורי.

  חל איסור על מבקש הרישיון לבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, בתחומי העיר אלא במקום שיאושר לכך ל ידי המשרד להכנת הסביבה או הרשות.

  שטיפת רכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

  על מבקש הרישיון  להעביר לרשות את המסמכים הבאים:

  1. טופס דרישות סביבתיות עבור פריט 5.1 ב היחידה האזורית לאיכות הסביבה
  2. העתקים של  תעודות משלוח (חצי שנה אחרונה) הפסולת על שם העסק

  משרד העסק – אין הגבלה

  חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע רק לאחר שעברו שטיפה ואך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

  לדרישות סביבתיות עבור פריט 5.1 ב היחידה האזורית לאיכות הסביבה

  אתר משרד הבריאות בנושא מז"ח 

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח

   


  5.3 ג' אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים- טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית; לעניין זה, "טיפול" – לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.1 ג

  אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים- טיפול בפסולת, לרבות פסולת אלקטרונית; לעניין זה, "טיפול" – לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

   

  יש להתקין מז"ח אל"מ בראש המערכת

  ולהעביר אישור בדיקה שנתי למי רעננה במייל:

   HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  אסור להקמה בכל אזורי העיר

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח


  5.3 ג' שפכים וקולחין - הובלתם במכליות

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  5.3 ג

  שפכים וקולחין - הובלתם במכליות

   

  היתר מזורז א'

  ביובית תרוקן את תוכנה אך ורק במט"ש רעננה או במקום אחר שהותר לכך על ידי תאגיד המים – מי רעננה או במקום מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה.
  מכלית לא תחנה בתחומי העיר אלא אם כן בסיום יום עבודה בעל העסק רוקן את המכלית במלואה, ושטף אותה באופן שלא נשארו בה שאריות שיגרמו למטרד ריח חזק או בלתי סביר.

  במידה והמכלית נשטפת בתחומי העיר, השטיפה תתבצע  במקום המאושר על ידי תאגיד המים – מי רעננה או במקום מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה.

  על מבקש הרישיון  להעביר לרשות גם את המסמכים הבאים:

  טופס דרישות סביבתיות עבור פריט 5.3ג' – היחידה הסביבתית לאיכות הסביבה

  העתקים של  תעודות משלוח (חצי שנה אחרונה) הפסולת על שם העסק על-פי המצורף לטופס ב'

     משרד העסק – אין הגבלה

  חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח

  לטופס דרישות סביבתיות עבור פריט 5.3ג' – היחידה הסביבתית לאיכות הסביבה


 • 6.1 אחסנה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.1אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותהר"ת אחסנה של חומרים מסוכנים ששטחו עד 200 מ"ר וגובהו עד 3.7 מטרתנאים יינתנו בהתאם למהות העסק הספציפי.  


  6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.2חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחותהיתר מזורז ב'תנאים יינתנו בהתאם למהות העסק הספציפי.  


  6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.4מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדייריםהיתר מזורז ב'מבקש הרישוי מעביר לרשות את הפרשה טכנית. יש לפרט את כל המידע הרלוונטי לעסק בטופס דרישות סביבתיות עבור פריט  6.4 היחידה האזורית לאיכות הסביבה

  מכבסה לניקוי יבש ולכביסה ביתית – מותר בכל אזור המיועד למסחר.

  מכבסה מסחרית – מותר רק באזור התעשייה הצפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לדרישות סביבתיות עבור פריט  6.4 היחידה האזורית לאיכות הסביבה


  6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.5מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם  מותר באזור התעשייה הצפוני ובאזור תעשייה עתירת ידע . 


  6.9 א'-רוכלות מזון

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.9 א

  רוכלות מזון

   

   

  היתר מזורז ב' 

  מבקש הרישיון יעסוק ברוכלות רק לאחר שקיבל רישיון עסק עמד בכל תנאיו ועמד באמור בחוק עזר לרעננה (רוכלים) תשכ"ז – 1967 על כל עדכוניו

  ובכפוף למדיניות עירונית בנושא

   


  6.9 ב'- רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו  

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.9 ב

  רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

   

   

  היתר מזורז א מבקש הרישיון יעסוק ברוכלות רק לאחר שקיבל רישיון עסק עמד בכל תנאיו ועמד באמור בחוק עזר לרעננה (רוכלים) תשכ"ז – 1967 על כל עדכוניו.
  ובכפוף למדיניות עירונית בנושא
   


  6.9 ג'- רוכלות אחרת  

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.9 ג

  רוכלות אחרת

   

   

  ר"ת מבקש הרישיון יעסוק ברוכלות רק לאחר שקיבל רישיון עסק עמד בכל תנאיו ועמד באמור בחוק עזר לרעננה (רוכלים) תשכ"ז – 1967 על כל עדכוניו.
  ובכפוף למדיניות עירונית בנושא
   


  6.14 מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  6.14

  מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית

   

  היתר מזורז א'   


 • 5 – מכון כושר

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  7.5

  מכון כושר


  מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה -

  א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;

  ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;
  ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד

  ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד  היתר מזורז ב'

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת רעש.

  יש להעביר טופס תצהיר בעל העסק אודות עמידה בדרישות מכוני כושר

  מותר בכל האזורים למעט מבנה מגורים.

   

  לתצהיר בעל העסק אודות עמידה בדרישות מכוני כושר

  לחוק מכוני כושר רישוי ופיקוח


  7.7 א'- מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  7.7 אמקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזוןרגיל 

  על בעל העסק להעביר טופס : דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה - טופס 4 איכות הסביבה

   

  על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.

  לדרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות לעניין עסקים המשמיעים מוסיקה - טופס 4 איכות הסביבה


 • 8.3 א'- הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.3 א

  הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

   

   

  מסלול רגיל חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע  אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות . 


  8.4 ב'- תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

  פריט

  תיאור העסק טעון הרישוי

  מסלול רישוי

  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני

  מדיניות העירייה

  מסמכים וכלי עזר נוספים

  8.4 ב

  תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

   

   רגיל

  כל פעילות בעסק, לרבות ביצוע פעולות אחזקה של כלי רכב כגון: רחיצה, סיכה, אחסון דלקים ותדלוק, מחייבת קבלת רישיון בהתאם לפריט המתאים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).

  בהתאם לתב"ע ייעודית.

  פקודות התעבורה

   

  8.6 א'- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים – מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

  פריט

  תיאור העסק טעון הרישוי

  מסלול רישוי

  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני

  מדיניות העירייה

  מסמכים וכלי עזר נוספים

  8.6 א

  כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשיםמכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

   

  רגיל

   

  מותר רק באזור תעשייה צפוני

  תקנות התעבורה, צו יבוא חופשי התשע"א-2011, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978


  8.6 ב'- חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו,ששטחם מעל 500 מ"ר למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

  פריט

  תיאור העסק טעון הרישוי

  מסלול רישוי

  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני

  מדיניות העירייה

  מסמכים וכלי עזר נוספים

  8.6 ב

  חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, ששטחם מעל 500 מ"ר למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

  היתר מזורז ב'

   

   

   

   

  8.6 ו'- כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשים – ייצורם, שיפוצם 

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  8.6 ו

  כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשים –

  ייצורם, שיפוצם

   

    אסור להקמה בכל אזורי העיר.

  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ"ז-1967

   


   8.9 א' – מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

  פריט

  תיאור העסק טעון הרישוי

  מסלול רישוי

  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני

  מדיניות העירייה

  מסמכים וכלי עזר נוספים

  8.9 א

  מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

  היתר מזורז ב' עד 500 מ"ר

  1. על מבקש הרישיון להעביר לרשות טופס דרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה הכולל:

  2. תכנית סניטרית עדכנית

  3. מסמך המידע הסביבתי העדכני, על-פי המפורט במסמך  "מידע   סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני"  המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 

  4. טופס כללי .יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק על-פי המצורף לטופס
   בנוסף יש להעביר לרשות רישיון להפעלת מוסך

  מותר רק באזור התעשייה הצפוני.

  לדרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  טופס בקשה לפטור ממז"ח

  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) התש"ל 1970

   

   

   

   

  8.9 ד' – מוסך, תיקון תקרים

  פריט

  תיאור העסק טעון הרישוי

  מסלול רישוי

  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני

  מדיניות העירייה

  מסמכים וכלי עזר נוספים

  8.9 ד

  מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

  תיקון תקרים

   

   

  ר"ת עד 200 מ"ר, ב' מעל 200 מ"ר

  על מבקש הרישיון להעביר לרשות טופס דרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה הכולל:

  1. תכנית סניטרית עדכנית

  2. מסמך המידע הסביבתי העדכני, על-פי המפורט במסמך  "מידע   סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני"  המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 

  3. טופס כללי .יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק על-פי המצורף לטופס

  צמיגים משומשים מבית העסק יפונו בהתאם לדרישות חוק לסילוק ומחזור צמיגים, התשס"ז-2007.

  צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהם: מקורים/מכוסים או חתוכים בארבע חלקים.

  צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע מפגע אסטטי ולא בחזית העסק.

  בנוסף יש להעביר לרשות רישיון להפעלת מוסך במידה ונדרש

  רק באזור תעשייה צפון וכחלק ממתחם תחנת דלק בה מותר שירות זה על פי תמ"א 18/4 והיתר הבנייה.

  לדרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה


  אתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח

  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) התש"ל 1970

   

   


  8.9 ו' – מוסך, טיפול אחר ברכב

  פריט

  תיאור העסק טעון הרישוי

  מסלול רישוי

  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני

  מדיניות העירייה

  מסמכים נוספים

  8.9 ו

  מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

  טיפול אחר ברכב

  ר"ת עד 300 מ"ר, ב' מעל 300 מ"ר

  על מבקש הרישיון להעביר לרשות טופס דרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה הכולל:

  1. תכנית סניטרית עדכנית

  2. מסמך המידע הסביבתי העדכני, על-פי המפורט במסמך  "מידע   סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק/היתר זמני"  המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 

  3. טופס כללי .יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק על-פי המצורף לטופס

  בנוסף יש להעביר לרשות רישיון להפעלת מוסך במידה ונדרש

  מותר רק באזור התעשייה הצפוני.

  לדרישות סביבתיות עבור פריט 8.9 - היחידה האזורית לאיכות הסביבה


  אתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח

   

    • 9.1 א' – כלי נשק ותחמושת -  מכירתם, תיקונם, אחסונם

  פריט

  תיאור העסק טעון הרישוי

  מסלול רישוי

  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני

  מדיניות העירייה

  מסמכים וטפסי עזר נוספים

  9.1 א

  כלי נשק ותחמושת -  מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

  רגיל

   

  מותר רק באזור המיועד למסחר .

   

   

   9.1 ב' – מטווח ירי

  פריט

  תיאור העסק טעון הרישוי

  מסלול רישוי

  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירוני

  מדיניות העירייה

  מסמכים וטפסי עזר נוספים

  9.1 ב

  מטווח ירי

   

   

  רגיל

  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים", בנושא מניעת רעש .
  -פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד.

  מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח שאינו מנוקז למערכת הביוב.

  פסולת שמן משומש תטופל כאמור בתקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), תשנ"ג-1993

   

  עסק חדש - יותר רק מטווח סגור על פי אישור פרטני של אגף הנדסה.
   

   

   

   

   

   


 • 4 א'- טקסטיל, דברי הלבשה - ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  10.4 אטקסטיל, דברי
  הלבשה -
  ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה
  רגיל מותר רק באזור תעשייה צפוני. 

  4 ב'- טקסטיל, דברי הלבשה – גזירה, תפירה

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  10.4 ב

  טקסטיל, דברי
  הלבשה -
  גזירה, תפירה

   

  ר"ת עד 500 מ"ר, ב' מעל 500 מ"ר מותר באזור המיועד למסחר. 


  10.5- דברי הנעלה יצורם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  10.5

  דברי הנעלה – ייצורם

   

    מותר רק באזור תעשייה צפוני. 


  10.6 א- דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.6 א

  דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

   

  מסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 


  10.7 א'- חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.7 אחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושישמסלול רגיל

  יש להתקין מז"ח אל"מ בראש המערכת

  ולהעביר אישור בדיקה שנתי גם למי רעננה במייל:

    HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

   

  מפעלי בטון- יש לקבל אישור פרטני מול מהנדס העיר

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח

     10.7 ב'- חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי
  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.7 בחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם: אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאיהיתר מזורז ב'

  חומרים העשויים להתפזר בסביבה יאוחסנו באופן שימנע פליטת אבק וחלקיקים מהעסק, לרבות בתנאים ייעודיים ובשימוש באמצעי הרטבה וערפול.

  חומרים נדיפים יאוחסנו במכלים שישמרו סגורים בכל עת, פרט זמני מילוי או ריקון למניעת התנדפות לאוויר.

  בעל העסק ישמור על ניקיון העסק והדרכים הפנימיות בעסק, וימנע פיזור מזהמים סביבתיים על מחוץ לתחומי העסק.

  בעל העסק יפעיל את העסק תוך שמירה על איכות נאותה של הסביבה ובאופן שאינו גורם למטרדים או למפגעים לסביבה.

  שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014,

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון 052-3600029 (חגי מנשורי)


  מותר רק באזור תעשייה צפוני 


  10.8 ב'- חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  10.8 בחומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקוםהיתר מזורז א'

  על מבקש הרישיון להעביר לרשות את המסמכים הבאים:

  1.      פרשה טכנית. יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק על-פי המצורף לטופס  "הנחיות להגשת פרשה טכנית לעסק"

  2.      תכנית של העסק. יש לפרט את הנתונים הבאים:

  - החלוקה הפנימית של הקרקע  שבה מצוי העסק ושימושי כל חלק.

  - מתקנים לאחסנת חומרי חיטוי , ניקוי, מוצרים.

  - מערכות מים וביוב

  3.      העתק של היתר רעלים.

  4.      נוהל חירום, יש להגדיר את האחריות, הסמכויות והפעולות לביצוע בעת אירוע חומרים מסוכנים.   נוהל החירום  כולל פרטים הבאים:

  • תרחישים אפשריים של אירועים ואופן הטיפול המתאים לכל אחד מהם (מקרים ותגובות);
  • מיפוי ופירוט האמצעים הטכניים והציוד לטיפול באירוע ומיקומם, לרבות אמצעי התראה ואמצעי ספיגה;
  • רשימת גופי החירום וגופי ההצלה ומספרי הטלפון שלהם;
  • רשימת אנשי צוות חירום ודרכי ההתקשרות עמם 24 שעות ביממה;
  • פירוט ציוד המיגון האישי ומיקומו

    
  מותר רק באזור תעשייה צפוני 


  10.9 - חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהטפסים וכלי עזר נוספים
  10.9חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו 

  מבקש הרישיון נדרש להעביר לרשות :

  1. תכנית סניטרית של העסק.
  2. תכנית של המקום הכוללת החלוקה הפנימית של השטח  ושימושי כל חלק, כולל ציוד, מתקני אוורור, מים וטיפול בשפכים ,מערכת למניעת מזהמי אוויר, אחסון.

    

   יש להעביר פרשה טכנית לפריט 10.9 . יש לפרט את כל  המידע הרלוונטי לעסק תנאים יינתנו בהתאם לפריט הספציפי ובהתאם לנתונים שיעביר העסק.  את הפרשה טכנית יש למלא בהתאם למסמך

   המצורף בטפסים וכלי עזר נוספים
   לדרישות סביבתיות עבור פריט 10.9  10.10 א'-- חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.10 אחומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורםמסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 


  10.10 ו'-- חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים: טיפול בפסולת

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.10 ו

  טיפול בפסולת

   

   

  מסלול רגיל אסור להקמה בכל אזורי העיר. 


  10.14 א'- מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14אמתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים, ניקוים, צביעתםמסלול רגיל

  יש להתקין מז"ח אל"מ בראש המערכת

  ולהעביר אישור בדיקה שנתי  לתאגיד המים למייל:

    HagayManshoru@mei-raanana.co.il

  לקבלת פטור או הקלות בנושא מז"ח יש לפנות אל משרד הבריאות

   

   

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח


  לטופס בקשה לפטור ממז"ח


   

  10.14 ב'- מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: פחחות, למעט פחחות רכב

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14במתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: פחחות, למעט פחחות רכברישיון על בסיס תצהיר עד 500 מ"ר; היתר מזורז א' מעל 500 מ"ר

  במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:
  הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

  חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

  על פי דרישת היחידה  האזורית לאיכות הסביבה, בעסק יותקנו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר.

  מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.

  בעל העסק לא יבצע ריענון מסננים בלחץ אוויר; מסננים משומשים יפונו מהעסק למפעל מיחזור, לתחנת מעבר לפסולת או לאתר סילוק פסולת, המורשים לפי כל דין.

  בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת היחידה  האזורית לאיכות הסביבה, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.

   

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון 052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח


  לטופס בקשה לפטור ממז"ח     10.14 ד'- מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: ייצור שלטים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14ד

  ייצור שלטים 

   

   

  רישיון על בסיס תצהיר עד 500 מ"ר; היתר מזורז א' מעל 500 מ"ר

  במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:
  הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

  חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

  על פי דרישת היחידה  האזורית לאיכות הסביבה, בעסק יותקנו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר.

  מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.

  בעל העסק לא יבצע ריענון מסננים בלחץ אוויר; מסננים משומשים יפונו מהעסק למפעל מיחזור, לתחנת מעבר לפסולת או לאתר סילוק פסולת, המורשים לפי כל דין.

  בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת היחידה  האזורית לאיכות הסביבה, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון 052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

   


  10.14 ה'- מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: אחסונם, מיונם, סחר בהם
  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14ה'

  מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: אחסונם, מיונם, סחר בהם

   

  מסלול רגיליש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון 052-3600029 (חגי מנשורי)מותר רק באזור תעשייה צפוני.

   


  10.14 ו'- מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: הרכבתם

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.14ומתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: הרכבתםהיתר מזורז ב'יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון 052-3600029 (חגי מנשורי)מותר רק באזור תעשייה צפוני.

   

   

  10.16 א'- עץ ומוצריו: ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.16 א

  עץ ומוצריו - עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

   

  מסלול רגיל

  מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מזיקים, לרבות נמלת האש הקטנה ( על פי הנחיות של משרד להגנת הסביבה לטיפול בנמלת האש הקטנה – הנמצאות באתר האינטרנט של המשרד) - בשטח העסק.

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון 052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח     10.16 א'- עץ ומוצריו: ייצור רהיטים

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.16 ב

  עץ ומוצריו: ייצור רהיטים

   

  מסלול רגיל

  מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מזיקים, לרבות נמלת האש הקטנה ( על פי הנחיות של משרד להגנת הסביבה לטיפול בנמלת האש הקטנה – הנמצאות באתר האינטרנט של המשרד) - בשטח העסק.

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון 052-3600029 (חגי מנשורי)

  מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח

     10.16 ג'- עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו 

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים נוספים
  10.16 געץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו  היתר מזורז ב'מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מזיקים, לרבות נמלת האש הקטנה ( על פי הנחיות של משרד להגנת הסביבה לטיפול בנמלת האש הקטנה – הנמצאות באתר האינטרנט של המשרד) - בשטח העסק.מותר רק באזור תעשייה צפוני.

   

  10.20- פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.20

  פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

   

   

  מסלול רגיליש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון 052-3600029 (חגי מנשורי)מותר רק באזור תעשייה צפוני.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח

   
  10.21- נייר ומוצריו: ייצור

  פריטתיאור העסק טעון הרישוימסלול רישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי עירונימדיניות העירייהמסמכים וכלי עזר נוספים
  10.21

  נייר ומוצריו: ייצור

   

   

  מסלול רגיל

  יש לתאם התקנת מז"ח עם נציג תאגיד מי רעננה בטלפון 052-3600029 (חגי מנשורי)

   

  אסור להקמה בכל אזורי העיר.

  לאתר משרד הבריאות בנושא מז"ח

  לטופס בקשה לפטור ממז"ח


​​