הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בריאות רוקחות וקוסמטיקה

דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה  פריט 1.1 – בית מרקחת


יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מרכז עיר - רחוב אחוזה, מרחוב שוורץ במזרח ועד רחוב מוצקין במערב  (להשלים גבולות מדויקים).
 • מבנה מגורים - מבנה המיועד למגורים בלבד.
 • מבנה מגורים עם חזית מסחרית - מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.
 • אזור המיועד למסחר - אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע
 • אזור תעשייה צפון - קריית אתגרים -  מחולק לשני אזורי משנה:
  1. אזור תעשייה עתירת ידע צפוני מזרחי  
  2. אזור המיועד למשרדים, תעשייה, מסחר, מלאכה ואחסנה לסוגיה, וכן לשימושים נוספים שאושרו לפי חוק התכנון והבנייה ושניתן לגביהם היתר לשימוש חורג, ככל שנדרש.
 • אזור מסחר שכונתי - כמוגדר בתב"ע
 • שטחים חקלאיים - כהגדרתם בתב"ע.
 • בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.

מבקש רישיון זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. 


​פריט
​תיאור העסק טעון הרישוי
​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
​מדיניות העירייה
​1.1
​בית מרקחת
​על בית העסק להחזיק מיכל סגור לקליטת פסולת מסוכנת, כגון תרופות של תושבי העיר אשר תוקפן פג. 

כל פסולת מסוג חומר מסוכן תועבר על ידי מבקש הרישיון לאתר פסולת רעילה בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א 1990. 

העתקים חתומים של תעודות פינוי פסולת החומר המסוכן ע"י האתר לסילו'ק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישה.

מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בסעיף 6 של חוק עזר לרעננה (פתיחת בתי עסק וסגירתם) התשכ"ט - 1969
​מותר בכל אזור המיועד למסחר

חזור ללמעלה
בריאות רוקחות וקוסמטיקה