הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרישות כלליות מבתי עסק

​במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית רעננה (להלן "עיריית רעננה") את "המפרט האחיד" – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: "מבקש הרישיון"), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו. 

המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש. 

הנחיות כלליות למבקש הרישיון:

על כל מבקש רישיון לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן במלואן ובמצטבר, כתנאי לקבלת רישיון העסק:
א.מילוי כל הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים, הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים – המשרד להגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי אש), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הבריאות וכל גורם אחר בהתאם למופיע בצו רישוי עסקים (להלן: "נותני האישור"). והכל כמפורט באתר ממשל זמין.


ב.מילוי כל דרישות עיריית רעננה, באמצעות עמידה בדרישות המפרט האחיד של עיריית רעננה המורכב משני חלקים "דרישות כלליות מעסקים"  ו – "דרישות פרטניות מעסקים" – כפי שיפורטו בהמשך:  

ב.1. קיום מלוא דרישות עיריית רעננה כמפורט במפרט האחיד של עיריית רעננה בפרק "דרישות כלליות מעסקים", ככל שרלוונטיות לעסקו של מבקש הרישיון. 

ב.2. קיום מלוא דרישות עיריית רעננה, הייחודיות לכל סוג עסק, המופיעות במפרט האחיד של עיריית רעננה בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". 
באחריות מבקש הרישיון לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה, במלואן.

ג.עמידה בכל דרישה חוקית אחרת, הרלוונטית לסוג העסק לגביו מבוקש הרישיון.
מובהר בזאת, כי עיריית רעננה  לא תישא בכל אחריות במקרה בו הפר מבקש הרישיון את דרישות המפרט האחיד ו/או את דרישות נותני האישור או מי מהם ו/או את חוק רישוי עסקים ו/או כל חוק אחר המחייב את מבקש הרישיון.

דרישות  לביצוע – פרק ב.1:

במקביל לטיפול בעמידה בדרישות נותני האישור (א) והדרישות הנוספות (ג), יעבור מבקש הרישיון למילוי תנאי המפרט האחיד שלהלן:
דרישות כלליות מעסקים (להלן: "הדרישות הכלליות"):
יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בפרק  "דרישות פרטניות מעסקים").

1. כללי

1.1. עיריית רעננה עשויה לשנות את הדרישות הכלליות מעת לעת ויש להתעדכן בכך בסמוך להגשת בקשה או הוצאת רישיון עסק .
1.2. מובהר, כי מסמך זה מהווה כלי עזר מחייב לטובת מבקשי הרישיון ו/או בעלי העסקים ברעננה ואין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על עיריית רעננה בגין הפרת חוק ו/או תקנה ו/או דין כלשהו, ככל שתעשה על ידי מבקש הרישיון ו/או בעל הרישיון.
1.3. אין בדרישות המפורטות להלן, לעניין כל פריט עיסוק, כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון למלא אחר כלל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לאותו פריט עיסוק, וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות, גם אם תקבענה בהמשך.
1.4. מבקש הרישיון בתחומי העיר רעננה, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו.
1.5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי חוק רישוי עסקים ולפי כל דין. 
1.6. מובן למבקש הרישיון, כי מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, וכי כל מי שמנהל עסק ללא רישיון כדין עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
1.7. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (למשל – חנות נוחות בתחנת דלק), בנוסף לכל תנאי שחל על העסק, יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם.
1.8. בנוסף לאמור בדרישות אלו, עם כל שינוי בהוראת כל חוק, אשר יש בו כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על דרישות המפרט האחיד, יחולו הוראות החוק  על מבקש הרישיון כמפורט באותו חוק , החל מיום פרסומו ברשומות. הוראות החוק  תחייבנה את מבקש הרישיון, בלי שתחול על העירייה כל אחריות ו/או חבות בשל כך. 
1.8.1. למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד הכוונה היא לדבר החקיקה בנוסחו העדכני ביותר הקיים ברשומות.
1.9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.
1.10. מחובתו ובאחריותו הבלעדית של מבקש הרישיון להימנע מקיום מטרדים לתושבי רעננה ו/או סביבת העסק. 
1.11. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

2. נגישות

2.1. מבקש רישיון שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור ואת האמור בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג', ביום פרסום מסמך זה).
2.2. מבקש הרישיון יגיש לאישור אגף הנדסה בעיריית רעננה  תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי יועץ נגישות. מבקש הרישיון יישם את התוכנית כאמור, רק לאחר אישורה על ידי אגף הנדסה.

3. פסולת   

3.1. מבקש הרישיון יפריד את הפסולת, בהתאם למפורט להלן:
3.1.1. מבקש הרישיון יאסוף את הפסולת הנוצרת בעסקו, בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת פסולת, כשהם שלמים, מכוסים ונקיים, ויציבם אך ורק בתחומי העסק (ובשום פנים ואופן לא במרחב הציבורי), מבלי לגרום לכלוך, ריח ו/או מטרד ו/או כל מפגע אחר. 
3.1.2. נפח מיכלי אצירת הפסולת בעסק יקבע על ידי הרשות, בהתייחס לנפח הפסולת הנוצרת בעסק ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק.
3.1.3. מבקש הרישיון יעביר כל סוג פסולת שמקורה בעסקו ו/או במבקריו ו/או במשתמשיו,  לפחים ייעודיים, אשר יוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק, או שיחויב על ידי הרשות בהצבת פחים ייעודיים בשטח העסק- שיפונו על חשבון העיריה או על חשבונו, הכול על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת על ידי העירייה בהתאם לסוג הפסולת, כמותה ומיקום העסק ושיימסרו למבקש הרישיון. 
3.1.4. פסולת נייר, זכוכית, ו/או כל זרם אחר שהוא בר מיחזור, יפונו על ידי מבקש הרישיון לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות.
3.1.5. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
3.1.6. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, יוציא את הקרטונים, על פי הנחיות הרשות, בשעות ובמועדים שייקבעו ויפורסמו על ידי הרשות מעת לעת. זאת, למעט עסקים שיחויבו על ידי העירייה, בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו, ברכישת והפעלת מכבש קרטון ופינוי עצמי של הקרטונים לקבלן מאושר על פי דין.
3.2. מבקש הרישיון שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר ישמרו בתוך מקרר עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה הייעודי בסמוך למועד הפינוי.
3.3. מבקש הרישיון יטאטא וינקה את המדרכה הגובלת בעסקו, יאסוף את האשפה שנמצאה על המדרכה הגובלת בעסק וישמור על המראה והמצב התקין והנקי של עסקו - לרבות החזית, בכל עת.
3.4. עם פרסום חוק עזר ייעודי לנושא לפיה מבקש הרישיון יידרש בהפרדה וטיפול בפסולת הנוצרת בעסקו לרבות פסולת בסיסית ופסולת עודפת, יקיים מבקש הרישיון את הוראות חוק עזר זה.

4. שפכים     

4.1. שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
4.2. מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)
4.2.1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992,  יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים  "מי רעננה", כאמור בתקנות. 
4.2.1.1. מבקש הרישיון יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות (באחריותו המלאה ועל חשבונו של מבקש הרישיון) . 
4.2.1.2. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים  "מי רעננה" ובמקביל יישמרו בחזקת מבקש הרישיון ל-3 שנים לפחות. 
4.2.1.3. מבקש הרישיון יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית. 
4.3. דיגום שפכים
4.3.1. מבקש הרישיון של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, נדרש לאפשר בצוע דיגום שפכים, על ידי הגורם המקצועי הרלבנטי.
4.3.2. מבקש רישיון מבין מבקשי הרישיון, כמפורט בסעיף 4.3.1, יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שיורה לו תאגיד המים  "מי רעננה". במידה וקיימות מספר נקודות  הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד המים "מי רעננה", ולפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי. 
4.3.3 מבקש הרישיון יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני "מי רעננה", בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009.
4.3.3. בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014, באחריותו המלאה של מבקש הרישיון לדווח על כך לתאגיד המים  "מי רעננה" באופן מידי, ולפעול בהתאם להנחיות תאגיד המים  "מי רעננה" והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה.
4.3.4. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של עיריית רעננה לפעול נגד מבקש הרישיון, ככל שיידרש.

5.מניעת רעש וריח

5.1. מזגנים/מפוחים/יח' קירור/דחסנים וכדומה יותקנו באופן שיאפשר למבקש הרישיון לקיים את כל האמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, חוק עזר לרעננה (מניעת רעש), התשנ"ג -1992, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992, בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 ולתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979 .
5.2. מבקש הרישיון יפעל למילוי ההוראות בהתאם לחוקים, כמפורט בסעיף 5.1. יודגש, כי אין לטלטל או להסיע, באזור מגורים בין השעות 22.00 ל -06.00 בבוקר למחרת, פחי אשפה, מכלים, חביות, כלי קיבול כיוצא באלה, באופן העלול לגרום רעש.
5.3. בלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור להתקין מתקני קירור ומיזוג ליד חלונות הדירות הנמצאות בקרבת בתי העסק באופן שיהיה נוגד את הוראות החוקים המפורטים בסעיף 5.1 לעיל. 
5.4. חל איסור על הצבת והפעלת רמקולים מחוץ לכותלי העסק ובשטח פתוח תחת כיפת השמיים.
5.5. מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, בהתאם לקבוע בחוקים כמפורט בסעיף 5.1 לעיל, מעבר לכותלי העסק.
5.6. עסק שנמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סביר יידרש להעביר ליחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, תכנית יועץ אקוסטי מוסמך, לגבי מתקנים ואמצעים אותם ינקוט כדי להקטין את עוצמת הרעש. 
5.7. בעל העסק ייתכן ויידרש, בהתאם לקביעת היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, בנקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק,  על פי הצורך ועל סמך הנתונים שיתקבלו בסקר מבעל העסק.
5.8. מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו  ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו. 
5.9. חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את מבקש הרישיון בביצוע סקר ריחות לגבי מתקנים ואמצעים אותם ינקוט כדי להקטין את  עוצמת הריח.
5.10. בעל העסק ייתכן ויידרש,  בהתאם לקביעת היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, בנקיטת פעולות להפחתת רמות הריח לרמות הנדרשות בחוק,  על פי הצורך ועל סמך הנתונים בסקר שיתקבלו מבעל העסק.

6. איכות סביבה – כללי  

6.1. מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים, על פי כל דין, למניעת הימצאות מזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק.
6.2. מבקש הרישיון, אשר בתחומו קיימים חומרים המכילים אסבסט, כגון לוחות אסבסט צמנט גלילים ו/או שטוחים, צינורות, בידוד טרמי ו/או אקוסטי וכדומה,  מחויב לפעול בהתאם להוראות חוק  למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 ותקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו, לרבות גילוי, רישום, דיווח, הסרה ותחזוקה שוטפת נאותה והכל בתיאום ואישור של מהנדס העיר.    
6.3. לא תותר חניית רכבים כבדים, רכבים להובלת חומרים מסוכנים, פסולת ו/או ביוב ברחבי העיר ובחניוניה למטרת חניית לילה, אלא במקום שיאושר על ידי העיריה.
6.4. מבקש הרישיון המבקש לבצע עבודות בניה המחייבות היתר בנייה עשוי להידרש, בהתאם להחלטת מוסדות התכנון וההנדסה של העיריה והיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון לבצע עבודות בניה אלה, בהתאם להוראות  התקן הישראלי לבנייה ירוקה, תקן 5281.
6.5. מבקש הרישיון ייתכן ויידרש להעביר ליחידה  האזורית לאיכות הסביבה בשרון פרטים על העסק, על פעילותו ועל האמצעים למניעת זיהום סביבה הקיימים בו בהתאם ל"טופס בקשה למילוי פרטים" שיועבר אליו על ידי רשות הרישוי ו/או היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

7. שילוט   

7.1. שילוט יותקן בהתאם לאמור בחוק העזר העירוני (מודעות ושלטים), התש"ס- 1999 על כל עדכוניו וכן בהתאם לאמור במסמך מדיניות או כל הוראה עירונית אחרת בנושא שילוט, לכשיפורסמו.
7.2. מבקש הרישיון יציב, בכניסה לבית העסק, דף מידע, עליו רשום שם העסק, שם מבקש הרישיון/ בעל המקום ומספר טלפון נייד, על מנת שיהיה אפשר ליצור עמו קשר, בהתקיים מקרה חירום.

8. הצבת כסאות ושולחנות בתחום המדרכה הסמוכה לעסק והוצאת סחורה מחוץ לעסק 

8.1. על העמדת כסאות ושולחנות ברחוב לצורכי בית עסק יחול גם חוק העזר לרעננה (שימור רחובות), התש"ל-1970.
8.2. אישור להוצאת שולחנות וכסאות יכול ויינתן רק לעסקים שיש להם רישיון בר תוקף או לעסקים הנמצאים בהליך להוצאת רישיון עסק ושעוסקים בהכנה, הגשה או מכירה של מזון או שתייה לצריכה במקום, בהתאם לקריטריונים שיפורסמו מעת לעת על ידי הרשות. 
8.3. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לאשר הוצאת שולחנות וכסאות מבתי עסק, בתנאים שונים, שיפורטו על ידה במסמך המדיניות כמוזכר בסעיף 8.5, גם לעסקים אחרים.
8.4. בקשה להיתר להצבת שולחנות ברחוב, תוגש על טופס מיוחד, בצירוף תכנית שטח הישיבה, לאישור עיריית רעננה. 
8.5. תנאים נוספים להצבת כסאות ושולחנות בתחום המדרכה הסמוכה לעסק והוצאת סחורה מחוץ לעסק, מפורסמים מעת לעת במסמך מדיניות העירייה באתר העירוני (קישור): 
8.6. יובהר בזאת, כי תחום המדרכה, הוא כל מקום שלציבור זכות מעבר בו, לרבות תחום הרחוב שמתחת לקולונדולות, וכן מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה למספר בתים וכל תחום שנועד למעבר הציבור, ע"פ הגדרתו בחוק העזר לרעננה (שימור רחובות), התש"ל-1970 ומובהר כי אין להוות כל הפרעה למעבר הציבור בשטח זה.

9. עסק במבנה המיועד לשימור  

9.1. הקמת עסק במבנה המיועד לשימור תתבצע בשתי דרכים אפשרויות:
9.1.1. בהליך המחייב היתר בניה - יחולו על הבקשה הכללים אשר נקבעו בתוכנית השימור לקבלת היתר בניה.
9.1.2. בהליך שאינו מחייב היתר בניה - מחובתו של מבקש הרישיון לפנות לאגף הנדסה בעיריית רעננה, לקבלת הנחיות יועץ השימור של העירייה ולביצוען על ידי מבקש הרישיון. 
יודגש - מתן רישיון העסק כפוף לאישור יועץ השימור על השלמת ביצוע ההנחיות, כפי שנדרשו.​