הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרישות כלליות מעסקים

יובהר בזאת, כי כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (וזאת בנוסף לאמור בפרק  "דרישות פרטניות מעסקים").

כללי:

 • 1.1. עיריית רעננה עשוייה לשנות את הדרישות הכלליות מעת לעת ויש להתעדכן בכך בסמוך להגשת בקשה או הוצאת רישיון עסק. 
 • 1.2. מובהר, כי מסמך זה מהווה כלי עזר מחייב לטובת מבקשי הרישיון ו/או בעלי העסקים ברעננה ואין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על עיריית רעננה בגין הפרת חוק ו/או תקנה ו/או דין כלשהו, ככל שתעשה על ידי מבקש הרישיון ו/או בעל הרישיון. 
 • 1.3. אין בדרישות המפורטות להלן, לעניין כל פריט עיסוק, כדי לגרוע מחובתו של מבקש הרישיון למלא אחר כלל דרישות נותני האישור הרלוונטים לאותו פריט עיסוק, וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות, גם אם תקבענה בהמשך. 
 • 1.4. מבקש הרישיון בתחומי העיר רעננה, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלוונטיים לפעילות עסקו. 
 • 1.5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי חוק רישוי עסקים ולפי כל דין. 
 • 1.6. מובן למבקש הרישיון, כי מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק, וכי כל מי שמנהל עסק ללא רישיון כדין עובר על החוק, ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק. 
 • 1.7. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (למשל - חנות נוחות בתחנת דלק), בנוסף לכל תנאי שחל על העסק, יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם. 
 • 1.8. בנוסף לאמור בדרישות אלו, עם כל שינוי בהוראת כל חוק, אשר יש בו כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על דרישות המפרט האחיד, יחולו הדרישות, על מבקש הרישיון כמפורט באותו חוק , החל מיום פרסום הכללים ברשומות והללו תחייבנה את מבקש הרישיון, בלי שתחול על העירייה כל אחריות ו/או חבות בשל כך. 
 • 1.9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק. 
 • 1.10. מחובתו ובאחריותו הבלעדית של מבקש הרישיון להימנע מקיום מטרדים לתושבי רעננה ו/או סביבת העסק. 
 • 1.11. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את מבקש הרישיון מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה.

נגישות:

 • 2.1. מבקש רישיון שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור. 
 • 2.2. מבקש הרישיון יגיש לאישור מינהל הנדסה בעיריית רעננה  תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי יועץ נגישות. מבקש הרישיון יישם את התכנית כאמור, רק לאחר אישורה על ידי מינהל  הנדסה. 

פסולת:

 • 3.1. עם פרסום הוראה עירונית לפיה מבקש הרישיון יידרש בהפרדה וטיפול בסוגי פסולת הנוצרת בעסקו, כפי שיוגדרו על ידי העירייה או החוק, יפריד את הפסולת, בהתאם למפורט להלן: 
 • 3.2. מבקש הרישיון יאסוף את סוגי הפסולת כאמור בסעיף 3.1 בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת פסולת, כשהם שלמים, מכוסים ונקיים, ויציבם אך ורק בתחומי העסק (ובשום פנים ואופן לא במרחב הציבורי), מבלי לגרום לכלוך, ריח ו/או מטרד ו/או כל מפגע אחר. 
 • 3.3. נפח מיכלי אצירת הפסולת בעסק יקבע על ידי הרשות, בהתייחס לנפח הפסולת הנוצרת בעסק ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק. 
 • 3.4. מבקש הרישיון יעביר כל סוג פסולת שמקורה בעסקו ו/או במבקריו ו/או במשתמשיו,  לפחים ייעודיים, אשר יוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק, או שיחויב על ידי הרשות בהצבת פחים ייעודיים בשטח העסק- שיפונו על חשבון העיריה או על חשבונו, הכל על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת על ידי העירייה ושיימסרו למבקש הרישיון. 
 • 3.5. פסולת נייר, זכוכית, ו/או כל זרם אחר שהוא בר מיחזור, יפונו על ידי מבקש הרישיון לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות. 
 • 3.6. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה. 
 • 3.7. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, יוציא את הקרטונים, על פי הנחיות הרשות, בשעות ובמועדים שייקבעו ויפורסמו על ידי הרשות מעת לעת. זאת, למעט עסקים שיחויבו על ידי העירייה, בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו, ברכישת והפעלת מכבש קרטון ופינוי עצמי של הקרטונים לקבלן מאושר על פי דין. 
 • 3.8. מבקש הרישיון שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר ישמרו בתוך מקרר עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה הייעודי בסמוך למועד הפינוי. 
 • 3.9. מבקש הרישיון יטאטא וינקה את המדרכה הגובלת בעסקו, יאסוף את האשפה שנמצאה על המדרכה הגובלת בעסק וישמור על המראה והמצב התקין והנקי של עסקו - לרבות החזית, בכל עת.

שפכים:

2.1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992 (קישור),  יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים  "מי רעננה", כאמור בתקנות. של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014, באחריותו המלאה של מבקש הרישיון לדווח על כך לתאגיד המים  "מי רעננה"באופן מידי, ולפעול בהתאם להנחיות תאגיד המים  "מי רעננה" והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה. .4.3. מבקש הרישיון יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני "מי רעננה", בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2000, על כל תיקוניו. 
 • 4.1. שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלוונטים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  
 • 4.2. מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח). 
  • 4.2.1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992 (קישור),  יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים  "מי רעננה", כאמור בתקנות. 
   • 4.2.1.1. מבקש הרישיון יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות (באחריותו המלאה ועל חשבונו של מבקש הרישיון). 
   • 4.2.1.2. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים  "מי רעננה" ובמקביל יישמרו בחזקת מבקש הרישיון ל-3 שנים לפחות. 
   • 4.2.1.3. מבקש הרישיון יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית. 
 • 4.3. דיגום שפכים. 
  • 4.3.1. מבקש הרישיון של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  נדרש לבצע דיגום שפכים. 
  • 4.3.2. מבקש רישיון מבין מבקשי הרישיון, כמפורט בסעיף 4.3.1, יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שיורה לו תאגיד המים  "מי רעננה". במידה וקיימות מספר נקודות  הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד המים "מי רעננה", ולפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי. 
  • 3.4.3. מבקש הרישיון יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני "מי רעננה", בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2000, על כל תיקוניו. 
  • 4.3.4. בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014, באחריותו המלאה של מבקש הרישיון לדווח על כך לתאגיד המים  "מי רעננה"באופן מידי, ולפעול בהתאם להנחיות תאגיד המים  "מי רעננה" והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה. 
  • 4.3.5. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של עיריית רעננה לפעול נגד מבקש הרישיון, ככל שיידרש.

מניעת רעש וריח:

 • 5.1. מזגנים/מפוחים/יח' קירור/דחסנים וכדומה יותקנו באופן שיאפשר למבקש הרישיון לקיים את כל האמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961, חוק עזר לרעננה (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992 ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990 ולתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט - 1979 - לרבות עדכוניהם, ככל שיהיו מעת לעת. 
 • 5.2.  מבקש הרישיון יפעל בהתאם לחוקים, כמפורט בסעיף 5.1 על מנת לשמור על השקט. יודגש, כי אין לטלטל או להסיע, באזור מגורים בין השעות 22.00 ל -06.00 בבוקר למחרת, פחי אשפה, מכלים, חביות, כלי קיבול כיוצא באלה, באופן העלול לגרום רעש. 
 • 5.3. בלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור להתקין מתקני קירור ומיזוג ליד חלונות הדירות הנמצאות בקרבת בתי העסק. יש להתקין את מתקני הקירור והמיזוג במרחק מספיק וסביר מחלונות אלו. 
 • 5.4. מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, בהתאם לקבוע בחוקים כמפורט בסעיף 5.1 לעיל, מעבר לכותלי העסק. 
 • 5.5. עסק שנמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סביר יידרש להעביר ליחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, תכנית יועץ אקוסטי מוסמך, לגבי מתקנים ואמצעים אותם ינקוט כדי להקטין את עוצמת הרעש. 
 • 5.6. מבקש הרישיון יישם את המלצות התכנית שלעיל מיד לאחר שאושרה על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. 
 • 5.7. מבקש הרישיון לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961, כתוצאה מפעילות עסקו. 
 • 5.8. חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את מבקש הרישיון בביצוע סקר ריחות ומתן המלצות לנקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, ככל שתורה לו הרשות ו/או כל גורם מורשה אחר. 
 • 5.9. מבקש הרישיון יישם את ההמלצות האמורות לעיל, מיד לאחר שאושרו על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

איכות סביבה - כללי:

 • 6.1. מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים, על פי כל דין, למניעת הימצאות מזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק. 
 • 6.2. מבקש הרישיון, אשר בתחומו קיימים חומרים המכילים אסבסט, כגון לוחות אסבסט צמנט גלילים ו/או שטוחים, צינורות, בידוד טרמי ו/או אקוסטי וכדומה,  מחויב לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א - 2011 ותקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו, לרבות גילוי, רישום, דיווח, הסרה ותחזוקה שוטפת נאותה והכל בתיאום ואישור של מהנדס העיר. 
 • 6.3. לא תותר חניית רכבים כבדים, רכבים להובלת חומרים מסוכנים, פסולת ו/או ביוב ברחבי העיר ובחניוניה למטרת חניית לילה, אלא במקום שיאושר על ידי העיריה. 
 • 6.4. מבקש הרישיון המבקש לבצע עבודות בניה המחייבות היתר בנייה עשוי להידרש, בהתאם להחלטת מוסדות התכנון וההנדסה של העיריה והיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון לבצע עבודות בניה אלה, בהתאם להוראות  התקן הישראלי לבנייה ירוקה, תקן 5281.

שילוט:

 • 7.1. שילוט יותקן בהתאם לאמור בחוק העזר העירוני (מודעות ושלטים), התש"ס- 1999. 
 • 7.2. מבקש הרישיון יציב, בכניסה לבית העסק, דף מידע, עליו רשום שם העסק, שם מבקש הרישיון/ בעל המקום ומספר טלפון נייד, על מנת שיהיה אפשר ליצור עמו קשר, בהתקיים מקרה חירום. 
 • 7.3. לא יוצב שילוט בעיר אלא לאחר הגשת בקשה, אישורה ותשלום אגרה כדין. בקשת שילוט תוגש במדור שילוט בעירייה. 
 • 7.4. הרישיון בגין השלט יהא תקף למשך השנה הקלנדארית בלבד, והוא יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה בה ניתן, אלא אם כן, ברישיון השלט צוין מועד אחר. 
 • 7.5. האגרות לפרסום שלט או מודעה יהיו כקבוע בחוק העזר העירוני לשילוט. 
 • 7.6. תותר הצבת שלט אחד בלבד לכל בית עסק, למעט במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת השילוט ו/או מי שהוסמך על ידה. 
 • 7.7. גודל השלט, מיקומו וצורתו יאושרו על ידי הרשות, בהתאם למדיניות הרשות ולקריטריונים אותם הציבה ואשר יפורסמו על ידה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי. 
 • 7.8.  תנאים נוספים להצבת שילוט: 
  • 7.8.1. שלט של עסק יוצג בחזית המבנה בו מתנהל העסק. אורכו המרבי של השלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר זאת מדור שילוט בעירייה. 
  • 7.8.2. לא תתאפשר התקנת שלט הנושא מסר פוגעני. 
  • 7.8.3. לא תותר הצבת שלטים אלקטרונים. 
  • 7.8.4. הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים שכנים. 
  • 7.8.5. לא תתאפשר הצבת שילוט על גבי מתקן תצוגה "חמור" (שלט דו-צדדי על גבי רגליים). 
  • 7.8.6. השילוט יבוצעו מחומרים עמידים בפגעי מזג אויר. לא תתאפשר התקנת שלטי בד, שלטים המודפסים על גבי יריעות בד ו/או טקסטיל ו/או כרזות נייר. 
  • 7.8.7. גב השלט יהיה כולו צמוד לחזית המבנה, למעט מקרים מיוחדים אשר יאושרו על ידי מדור שילוט בעירייה. 

הצבת כסאות ושולחנות בתחום המדרכה הסמוכה לעסק:

 • 8.1. על העמדת כסאות ושולחנות ברחוב לצורכי בית עסק יחול גם חוק העזר לרעננה (שימור רחובות), התש"ל-1970. 
 • 8.2. אישור להוצאת שולחנות וכסאות יכול ויינתן רק לעסקים שיש להם רישיון בר תוקף או לעסקים הנמצאים בהליך להוצאת רישיון עסק ושעוסקים בהכנה, הגשה או מכירה של מזון או שתייה לצריכה במקום, בהתאם לקריטריונים שיפורסמו מעת לעת על ידי הרשות. 
 • 8.3. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לאשר הוצאת שולחנות וכסאות מבתי עסק, בתנאים שונים, גם לעסקים אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 • תנאים נוספים להצבת כסאות ושולחנות בתחום המדרכה הסמוכה לעסק: 
 • 8.4. בקשה להיתר להצבת שולחנות ברחוב תוגש לעיריית רעננה על טופס מיוחד בצירוף תכנית שטח הישיבה, לאישור עיריית רעננה. 
 • 8.5. אישור להוצאת שולחנות וכיסאות לרחוב יינתן רק כאשר רוחב המדרכה מאפשר מעבר ושימוש של הולכי רגל. 
 • 8.6. אין לקבע שמשיות בתוך המִדרכה, אלא להציב שמשיות אשר ניתן לקפלן ולפרקן בכל יום. 
 • 8.7. אין לקבע ריהוט עסק במרחב הציבורי. 
 • 8.8. הכיסאות והשולחנות יוצבו באופן ארעי ולא קבועים לקרקע, כך שיאפשר קיפולם ואחסנתם בתוך העסק בעת סגירתו של העסק ובשעות הלילה בפרט. 
 • 8.9. יובהר בזאת, כי תחום המדרכה, הוא כל מקום שלציבור זכות מעבר בו, לרבות תחום הרחוב שמתחת לקולונדולות, וכן מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה למספר בתים וכל תחום שנועד למעבר הציבור, ע"פ הגדרתו בחוק העזר לרעננה (שימור רחובות), התש"ל-1970.

עסק במבנה המיועד לשימור:

הקמת עסק במבנה המיועד לשימור תתבצע בשתי דרכים אפשרויות: 
 • 10.1 בהליך המחייב היתר בניה - יחולו על הבקשה הכללים אשר נקבעו בתכנית השימור לקבלת היתר בניה. 
 • 10.2 בהליך שאינו מחייב היתר בניה - מחובתו של מבקש הרישיון לפנות למינהל הנדסה בעיריית רעננה, לקבלת הנחיות יועץ השימור של העירייה ולביצוען על ידי מבקש הרישיון. 

מתן רישיון העסק כפוף לאישור יועץ השימור על השלמת ביצוע ההנחיות, כפי שנדרשו.
חזור ללמעלה
דרישות כלליות מעסקים