הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דלק ואנרגיה

דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 2 - דלק ואנרגיה, 2.1 גז, פריט 2.1 ה - תיקון מיכלים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מרכז עיר - רחוב אחוזה, מרחוב שוורץ במזרח ועד רחוב מוצקין במערב (להשלים גבולות מדויקים).
 • מבנה מגורים - מבנה המיועד למגורים בלבד.
 • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.
 • אזור המיועד למסחר - אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע
 • אזור תעשייה צפון - קריית אתגרים -  מחולק לשני אזורי משנה:
  1. אזור תעשייה עתירת ידע צפוני מזרחי.
  2. אזור המיועד למשרדים, תעשייה, מסחר, מלאכה ואחסנה לסוגיה וכן לשימושים נוספים שאושרו לפי חוק התכנון והבנייה ושניתן לגביהם היתר לשימוש חורג, ככל שנדרש.
 • אזור מסחר שכונתי - כמוגדר בתב"ע.
 • שטחים חקלאיים - כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.

מבקש רישיון זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.


​פריט
​תיאור העסק טעון הרישוי
​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
​מדיניות העירייה
​2.1 ה
​תיקון מכלים

​ רק באזור תעשייה צפון - קריית אתגרים, אזור משנה ב'.

​פריט
​תיאור העסק טעון הרישוי
​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
​מדיניות העירייה
​2.2 א
​תחנת דלק ותדלוק

​ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית - תמ"א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה ולמדיניות הרשות המקומית, כפי שתתפרסם מעת לעת.

חזור ללמעלה
דלק ואנרגיה