הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מזון

דרישות פרטניות מעסקים - קבוצה 4 – מזון,  4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים". 

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)

 • מרכז עיר - רחוב אחוזה, מרחוב שוורץ במזרח ועד רחוב מוצקין במערב (להשלים גבולות מדויקים).
 • מבנה מגורים - מבנה המיועד למגורים בלבד.
 • מבנה מגורים עם חזית מסחרית - מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר.
 • אזור המיועד למסחר - אזור בו מותר מסחר קמעונאי על פי התב"ע
 • אזור תעשייה צפון - קריית אתגרים -  מחולק לשני אזורי משנה:
  1. אזור תעשייה עתירת ידע צפוני מזרחי  
  2. אזור המיועד למשרדים, תעשייה, מסחר, מלאכה ואחסנה לסוגיה, וכן לשימושים נוספים שאושרו לפי חוק התכנון והבנייה ושניתן לגביהם היתר לשימוש חורג, ככל שנדרש.
 • אזור מסחר שכונתי - כמוגדר בתב"ע
 • שטחים חקלאיים - כהגדרתם בתב"ע.

בנוסף לאמור במדיניות העיריה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.

מבקש רישיון זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. 


​פריט
​תיאור העסק טעון הרישוי
​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי
​מדיניות העירייה
4.2 א
מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות על פי ההנחיות המופיעות במסמך "מסעדות / בתי אוכל - דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, של היחידה לאיכות הסביבה בשרון, לקבלת רישיון עסק, לעניין איכות אוויר". 


במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק. 

כתנאי לקבלת רישוין העסק, מבקש הרישיון ישלח לרשות חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת, לכל המתקנים למניעת ריחות ועשן, שהותקנו בעסק.
מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלוונטים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.

השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. קבלות המעידות על הפינוי כאמור, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת נותן האישור או נציג היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.

שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.

מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש חזק מעבר לכותלי העסק כפי שמפורט בחוק העזר לרעננה (מניעת רעש) - התשנ"ג, בהוראות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992.


ובמסמך " הקריטריונים הבסיסיים לעסקים בעסקים המשמיעים מוסיקה" 


מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הימצאות וגידול בעלי חיים ומזיקים, לרבות יתושים, זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק.

בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר:
מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בחוק עזר לרעננה (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשמ"ה – 1985 ובחוק עזר לרעננה (בדיקת בשר עוף ומוצריו), התשנ"ז-1997 ובכל חוק עזר אחר אשר יחוקק במקומם או בנוסף להם.

מבקש הרישיון לא יחזיק, לא ימכור, לא יכניס ולא ירשה לאחר להחזיק או למכור או להכניס בשר לעסק, שלא עבר בדיקה וטרינרית על פי הדין; או שאינו ראוי למאכל אדם; או שהוא מזוהם; או שהוא אסור לצריכת אדם על פי הוראות הרופא הווטרינר; או שאינו נושא חותמת או סימן היכר אחר המאשרים כי נשחט בשחיטה המותרת על פי הדין;  או שהוא מוחזק מחוץ למקרר או למקפיא או מחוץ לשטח החנות, ;או שהוא עלול להזיק לבריאות הציבור מכל סיבה שהיא; 

מבקש הרישיון ישמור בעסק במרוכז את כל התיעוד (תעודות משלוח, תעודות וטרינריות, חשבוניות וכו') לעניין חומרי הגלם הנכנסים לבית העסק באופן שניתן יהיה לבצע מעקב רציף אחר מקורו, תאריך ייצורו, תאריך תפוגתו וכו'. התעודות תשמרנה בבית העסק במשך 3 חודשים לפחות מיום שהתקבלו בבית העסק.

מבקש רישיון שרכש בשר שמקורו בעיר רעננה, ישמור את העתקי כל החשבוניות והקבלות בגין רכישתו. התעודות תשמרנה בבית העסק במשך 3 חודשים לפחות ממועד הרכישה.
​מותר ב:
מרכז העיר, מגורים עם חזית מסחרית, אזור המיועד למסחר, אזור מסחר שכונתי ואזור תעשייה צפון - קריית אתגרים

באזורים מסוימים, בהם יש מגורים עם חזית מסחרית, חל איסור, על פי האמור בתב"ע, על פעילות של טיגון, צלייה, אפייה ובישול. יש לעיין בתב"ע הספציפית לאזור.

חזור ללמעלה
מזון