הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
​​​​​​רישיון העסק או ההיתר שניתן הינו אישי ולא ניתן להעברה, כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך  טעון רישיון או היתר חדש.

שינוי בעלות לא יתקיים במקרה בו תוקף הרישיון או ההיתר פקע מסיבה שאיה נובעת משינוי הבעלות בלבד.
אין בשינוי בעלות ומתן רישיון או היתר במקרים אלו בכדי לנוע מסמכויות נותן האישור לביטול רישיון על פי חוק או בכדי לגרוע מכל חובה שהוטלה על בעל העסק הקודם לפי חוק ובכלל זה דרישה לתיקון ליקויים.

קיימים חמישה מקרים של שינוי בעלות בעסק ​
 • שלב
  גורם מבצעגורם מקבלזמןסעיףהערות
  הגשת בקשה לרישיון בעל העסק החדשרשות הרישוי 31 (א)

  הגשת הבקשה תבוצע על טופס 2

   

  על גבי הטופס צריכות להופיע חתימות  בעל העסק הקודם ובעל העסק החדש

       חתימת בעל העסק על הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות על גבי טופס 2
      31 (ב)בעסק שניתן לו רישיון על יסוד תצהיר ובעסק שיש בידיו היתר מזורז וטרם קיבל רישיון קבוע יש לצרף להצהרה תצהיר לפי טופס 5
  הנפקת רישיון או היתררשות הרישויבעל העסק 31 (ג)

  תוקף הרישיון או ההיתר יהיה ממועד שינוי הבעלות עד למועד שבו היה פג הרישיון או ההיתר הקודם

   

  במקרה בו הרישיון הקודם היה לצמיתות יהיה תוקפו של הרישיון החדש לתקופה שנקבע בצו


  ניתן לבקש בקשה לשינוי בעלות גם 30 יום טרם מועד העברת הבעלות, הליך שינוי הבעלות יתבצע בהתאם  והרישיון או ההיתר של בעל העסק הקודם יעמוד בתוקפו עד למועד העברת הבעלות.


 • שלב
  גורם מבצעגורם מקבלזמןסעיףהערות
  הגשת בקשה לרישיון בעל העסק החדשרשות הרישוי 31 (א)

  הגשת הבקשה תבוצע על טופס 2

   

  על גבי הטופס צריכות להופיע חתימות  בעל העסק הקודם ובעל העסק החדש

       חתימת בעל העסק על הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות על גבי טופס 2
      31 (ב)בעסק שניתן לו רישיון על יסוד תצהיר ובעסק שיש בידיו היתר מזורז וטרם קיבל רישיון קבוע יש לצרף להצהרה תצהיר לפי טופס 5
  הנפקת היתר זמנירשות הרישויבעל העסק 31 (ג) 3ההיתר הינו לתקופה של 30 יום מיום הגשת המסמכים או עד להחלטת רשות הרישוי
  הודעה לנותן האישור- משטרהרשות הרישוינותן האישור משטרה14 יום31 (ג) 3נותן האישור- משטרה, רשאי  להודיע על התנגדות למן רישיון/היתר לבעל העסק החדש
  הארכת זמן בדיקה של המשטרה    הארכת מועד הבדיקה עד 30 יום מיום הגשת המסמכים
  מתן רישיון או היתררשות הרישויבעל העסק 31 (ג) 3במקרה בו חלף מועד זמן הבדיקה ולא נתקבלה בקשה לארכה או במקרה בו חלף זמן הארכה ומשטרת ישראל טרם השיבה או במקרה בו אין התנגדות
  ביטול העברת בעלות במקרה של סירוב נותן האישור- משטרהבעל העסקרשות הרישוי  

  על בעל העסק הקודם ובעל העסק החדש להודיע  בחתימתם בכתב בסמוך להודעה על סירוב נותן האישור – משטרה.

  רשאי בעל העסק הקודם לבקש א רישיונו בחזרה


  ניתן לבקש בקשה לשינוי בעלות גם 30 יום טרם מועד העברת הבעלות, הליך שינוי הבעלות יתבצע בהתאם  והרישיון או ההיתר של בעל העסק הקודם יעמוד בתוקפו עד למועד העברת הבעלות.

 • שלב
  גורם מבצעגורם מקבלזמןסעיףהערות
  הגשת בקשה לרישיון בעל העסק החדשרשות הרישוי 31 (ד)

  הגשת הבקשה תבוצע על טופס 2

   

  על גבי הטופס צריכות להופיע חתימות  בעל העסק הקודם ומגיש הבקשה

       חתימת בעל העסק על הצהרה לבקשה בעקבות שינוי בעלות על גבי טופס 2
       בעסק שניתן לו רישיון על יסוד תצהיר ובעסק שיש בידיו היתר מזורז וטרם קיבל רישיון קבוע יש לצרף להצהרה תצהיר לפי טופס 5
  המשך הליך הרישוי • במקרה בו שינוי בעלות בעסק שיש לו רישיון בתוקף מתרחש עקב פטירת בעל העסק, תהליך הנפקת הרישיון החדש יהיה קצר ופשוט יותר, בהתקיים התנאי הבא:
  העסק ממשיך להתנהל בידי בן זוגו, הוריו או צאצאיו של הנפטר (להלן: "בן משפחה") ומי שממשיך לנהל את העסק כאמור נקט את הצעדים האלה בתוך 90 ימים מיום הפטירה:
  • הודיע על הפטירה לרשות הרישוי.
  • הגיש לרשות בקשה לקבלת רישיון או היתר לפי טופס 2 כולל מסמכים המעידים על קרבה משפחתית לנפטר לדוגמה: ספח ת"ז, תמצית רישום משרד הפנים 
  • צירף לבקשה תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבה משפחתית לנפטר
  ורשות הרישוי תיתן רישיון חדש על שם מי שמנהל את העסק, תוקף הרישיון יהיה עד למועד שבו אמור היה לפוג הרישיון הקודם. במקרה בו הרישיון הקודם היה לצמיתות יהיה תוקפו של הרישיון החדש לתקופה שנקבע בצו
  במקרים חריגים יש לפנות אל רשות הרישוי.

 • שלב
  גורם מבצעגורם מקבלזמןסעיףהערות
  הגשת בקשה לרישיון בעל העסק החדשרשות הרישוי 32 (א)

  הגשת הבקשה תבוצע על טופס 2

   והמשך רישוי

   

   רשות הרישויבעל העסק  32 (ב)במקרה של הגשת בקשה לרישיון או היתר על אותו מספר פריט יינתן היתר זמני לתקופה של 90 יום מיום שינוי הבעלות או עד להחלטת רשות הרישוי, לפי המוקדם​​