הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
דוגמאות לשילוט עירוני

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​כללי

מדור שילוט מרכז את הטיפול בשילוט בעיר, לרבות שילוט עסקי / מסחרי / פרסום חוצות / שלטי הכוונה וכו​'.
מדור שילוט חלק מתוך אגף חזות העיר.

עיריית רעננה פועלת בהתאם לחוק העזר העירוני חוק עזר לרעננה (מודעות ושלטים) התש"ס - 1999, וזאת על מנת לקיים את המטרות הבאות:
 • שמירה על חזות העיר 
 • יצירת אחידות בתחום השילוט והצבתו בעיר תוך מתן דגש לשימור אופייה הייחודי של רעננה לרבות מבנים לשימור ובנייני מגורים 
 • שמירה על בטיחות הציבור בזמן הקמת שילוט ולאחריו 
 • מתן יכולת פרסום לבעלי עסקים בצורה המיטיבה ביותר
 • מדור שילוט מבצע סקרים תקופתיים, מצולמים בתחומי העיר רעננה ליצירת מאגר ממוחשב המכיל את צילומי השלט, סוג , מיקום ומידות, מאגר ממוחשב זה מאפשר הנפקת​ דרישות חוב ושוברי תשלום עדכניים.

פורטל שילוט

​לחצו כאן למעבר לפו​רטל שילוט


טפסי הגשת בקשה לרישיון שלט

 • אין להתקין שילוט או לבצע פרסום בתחומי העיר אלא לאחר קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרה. 
 • שימו לב: בקשה שתוגש ללא הטפסים הנדרשים לא תטופל!

 • הנחיות שילוט בתי עסק ופרסומות ברחוב אחוזה 
  ‏פרק א' - הנחיות כלליות
  1. מטרות הנחיות השילוט:
  • קביעת קריטריונים וכללים ברורים לגבי הצבת ותחזוקת השלטים ברחוב.
  • יצירת חזות אסתטית ומוסדרת לחזיתות המסחריות. 
  • קביעת כללי בטיחות להתקנת ותחזוקת השילוט.
  • שמירה על איכות הסביבה ועל המרחב הציבורי.
  • בכל מקרה של סתירה בין ההנחיות לחוק העזר לשילוט או לחוקי עזר אחרים, תגבר הוראת החוק על הוראות הנחיות השילוט.

  2. כללי:
  • כל שלט יותקן רק לאחר קבלת רישיון.
  • שלט אשר יוצג ללא רישיון או יחרוג חריגה מתנאי רישיון השילוט, יהיה בעל העסק צפוי לקנס.
  • רישיון השילוט מותנה בתשלום אגרת השילוט על פי תעריפי אגרות השילוט שבחוק העזר, בתוספת הצמדה.
  • תוקף רישיון השילוט יהיה עד ה - 31 לחודש דצמבר בשנה בה ניתן הרישיון.
  • פקיעת תוקף רישיון השילוט מכל סיבה שהיא מחייבת הסרת השלט.
  • כל שינוי בבעלות העסק, בצורת השלט, תוכנו או מיקומו, מחייב הוצאת רישיון חדש.
  • ככל שבבניין יש מקום ייעודי לשלט, ייעשה בו שימוש.

  3. התנאים לקבלת רישיון שילוט:
  • בקשה לרישיון שילוט תוגש בהתאם לחוק העזר, על גבי הטופס המפורסם באתר העירייה, לרבות כל האישורים הנלווים המפורטים בו. 
  • לא יאושר יותר משלט אחד לכל בית עסק, אלא באישור וועדת השילוט במקרים מיוחדים. 
  • השילוט לא יחרוג מגבולות בית העסק. 
  • שטח השילוט* לא יעלה על 35% משטח החזית, לכל אחת מן החזיתות בנפרד.
  • לעסק בעל יותר מחזית אחת, יחולו ההנחיות לעיל לכל חזית בנפרד.
  * שטח השלט יחושב לפי מידות השלט, כולל המסגרת, ולפיו  מחושבת אגרת השילוט.

  4. עם קבלת רישיון השילוט:
  • התקנת השלט החדש תעשה רק לאחר הסרת השילוט הקיים, במידת הצורך (במידה ומשתמשים באותה התשתית אין צורך להסירה).
  • עם הפסקת פעילות העסק, מחויב הבעלים בהסרת השלט, בהשבת חזית המבנה לקדמותה והודעה למדור שילוט באגף חזות העיר בדבר הסרת שלט קיים.

  5. תחזוקת השלט:
  • בעל השלט מחויב בתחזוקת השלט ושמירתו במצב נקי, שלם ותקין ובאופן שלא יהווה בדרך כלשהי סכנה או מטרד לציבור. 
  • כל ליקוי יתוקן ע"י בעל השלט מיידית עם גילויו.
  • תחזוקה לקויה תביא לשלילת רישיון השילוט ולפירוקו המיידי של השלט. 

  6. שילוט בתי עסק שהצגתו אסורה:
  • שלט אשר גורם נזק או מטרד כלשהו, לרבות רעש, ריח, אור או כיוצא בהם, או שהוא פוגע באיכות הסביבה.
  • שלט שחוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר, או מפריע למעבר בהם.
  • שלט המסתיר פרטים בעלי ייחוד או ערך ארכיטקטוני, קשתות או עמודים או פוגם במראה החיצוני של המבנה.
  • שלט שפרסומו והצגתו הם בניגוד לחוק, שלט הפוגע בתקנות הציבור או רגשותיו, או שלט הנוגד את דיני התכנון והבניה. 
  • שלט הגורם סכנה לתנועת הולכי רגל, המסתיר שילוט חיוני, או המהווה מפגע בטיחותי.
  • שלט שהארתו מהווה מפגע בטיחותי.
  • שלט שאינו מקובע כראוי, כולל שלט מתקפל נייד.
  • וועדת השילוט רשאית לאסור שלטים נוספים על פי שיקול דעתה ועל פי העניין. 

  7. הסרת שילוט:
  • ועדת השילוט רשאית לדרוש הסרת שילוט שהוצג בלי רישיון שילוט או בהפרת תנאי הרישיון.
  • כמו כן הועדה רשאית לדרוש ביצוע עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של השילוט או להתאמתו לתנאי הרישיון. 
  • במידה ולא יענה בעל השלט על הנחיות וועדת השילוט, רשאית ועדת השילוט להורות לבעל השלט על הסרת השילוט, או להסירו בעצמה, או לבצע עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה, ולגבות מבעל השלט את הוצאותיה בגין עבודות אלה. 
  8. הנחיות לעיצוב והתקנת השלטים
  • השלטים יעוצבו על ידי בעלי מקצוע אשר הוכשרו לכך.
  • השלטים יותקנו מחומרים עמידים לפגעי הזמן ומזג האוויר.
  • לא תאושר הצבת שלטים קבועים העשויים מחומרים מתכלים או ארעיים.
  • רכיבים ממתכת, יהיו מגולוונים, או צבועים בצבע המגן מפני קורוזיה.
  • השלט ישתלב באופי השילוט בבניין עליו הוא מותקן, או בשלטים סמוכים מבחינת מיקום, גובה, צורה, חומר, הארה וכל בחינה ויזואלית אחרת.
  • הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך ולעסקים שכנים.
  • מערכת תאורת השלט תצויד במפסק פחת, תהיה מוסתרת ותעבור ביקורת של חשמלאי מוסמך.
  • תאורת השלט לא תסנוור ולא תהווה מטרד לציבור.
  פרק ב' - הנחיות לסוגי השילוט השונים

  1. שילוט על בתי עסק
  • שלט של עסק יוצג רק בחזית המבנה בו מתנהל העסק.
  • אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך חזית בית העסק.
  • לכל עסק יותר שלט אחד בלבד אשר יוצב בחזית העסק.
  • בבתי עסק פינתיים (בעלי שתי חזיתות) – יותר שלט אחד בכל חזית.
  • השילוט יוצב בחזית קומת הקרקע, ולא על מרפסות מעקות או חלקי בניין אחרים.  על אף האמור, בבית עסק אשר מתנהל בקומת בניין שלמה שאינה קומת הקרקע, תבחן וועדת השילוט אישור הצבת שילוט בקומה זו.  
  • יש להשתמש באותיות בודדות או סמלים בודדים בלבד, על רקע החזית.
  • גובה האות לא יעלה על 30 ס"מ.
  • תותר תאורה באמצעות "ספוטים" חיצוניים נסתרים בלבד, המכוונים אל השלט.
  • לחילופין, תותר הצבת תאורת ניאון מאחורי האותיות, באופן המוסתר על ידן, כך שתיראה הילת אור בלבד.
  • יש להשתמש בחומרים מסוג אלומיניום ברזל ועץ בלבד. ככל ויהיה שימוש באותיות מעץ יש לחדש את השלט פעם בשנתיים לפחות.
  • שטח השילוט לא יעלה, בשום מקרה, על 35% משטח החזית.
  • השלט יותאם למבנה שעליו יוצג ולא יחרוג מממדי החזית (אורך וגובה).
  • השלט יבלוט (במידת העומק) 25 ס"מ מקו החזית לכל היותר. 
  • ניתן למקם את השלט בכל מקום בפתח שמעל גובה 2.20 מטר מפני הקרקע. 
  • ככלל, השלט יהיה מלבני אופקי, למעט מקרים מיוחדים.
  • מיקום כל השלטים המותקנים באותה קומה יתאימו למיקום שילוט קיים ומאושר.
  • הפתרון המוצע יבוצע עבור כל העסקים באותה חזית.  

  2. שילוט ניצב 
  • שלט ניצב הינו שלט המותקן בניצב לחזית המבנה.
  • ניתן להציב שלט ניצב אחד בלבד לכל בית עסק.
  • על השלט להיות דו צדדי.
  • שטח השלט לא יעלה על 1 מ"ר ולא יבלוט יותר מ- 1 מ' מקיר החזית.
  • מרחק הנקודה הנמוכה ביותר בשלט לא יפחת מ- 2.20 מ' מפני המדרכה.
  • במקרה בו קיים שלט שטוח בחזית בית העסק, גובה השלט הניצב יהיה זהה. 
  • ניתן להאיר שלט ניצב בתאורה פנימית בלבד, באישור חשמלאי מוסמך.
  • במתחם או אזור מיוחד יתוכנן השלט על פי תכנית מפורטת לכל האזור.
  • שלט ניצב יאושר רק בתנאי שעיצוב השלט ישתלב באופי הבניין והאזור. 
  • במבנה בו מותקן קרניז הצללה, לא יחרוג השלט הניצב מעבר לקצה הקרניז.          
    
  3. שלטי מעקות מבנים
  • שילוט מעקות הינו שילוט המותקן על הקצה העליון של קיר החזית, או מעקה הקומה העליונה בבניין.
  • שילוט מעקות יהיה מורכב מאותיות בודדות או סמלים בודדים, מקובעים לקיר. 
  • כל חיבורי החשמל וקיבוע האותיות לקיר יהיו נסתרים.
  • לא תותר התקנת שילוט מעקות על בנייני מגורים.
  • וועדת השילוט רשאית להתנות התקנת שילוט מעקה בשיפוץ חזית המבנה, בהסרת שילוט קיים, או החלפתו בשילוט התואם את דרישות הוועדה.

  4. שילוט גג
  • שילוט גג הינו שילוט המותקן על גג המבנה.
  • שילוט גג יאושר במקרים מיוחדים בלבד על פי שיקול דעת וועדת השילוט. 
  • גובה השלט לא יעלה על 1.5 מ'. 
  • כל שלט גג המותקן על קונסטרוקציה מחויב בקבלת היתר בניה.
  • שילוט הגג בכל מקרה לא יעבור את קו החזית. 
  • שילוט גג יוצב בעומק 1.20 מ' במקביל למישור חזית המבנה, כאשר מ- 2 צדדיו שטח חופשי שלא יפחת מ 1 מ'.
  • לא תותר התקנת שילוט גג על מבנים לשימור, או בניינים בעלי איכויות אדריכליות או היסטוריות.
  • לא תותר התקנת שילוט גג המסתיר מראה או נוף, או הגורם הפרעה לתושבים.
  • לא תותר הצבת שלט מעל שלט.
  • ועדת השילוט רשאית להתנות התקנת שילוט גג בשיפוץ חזית המבנה.
  • השלטים יהיו מותאמים למידות חזית המבנה ויוצבו ברצף אחיד ובגובה זהה.
  • ככל שבבניין יש מקום ייעודי לשלט, ייעשה בו שימוש.
  • מקור הארת השלט יותקן בדופן הפנימית של מעקה הגג הבנוי, לא ייראה ולא יסנוור.
  • תמיכות השלט לא יבלטו מעבר לקצות השלט ויהיו מחומרים עמידים לפגעי מזג האוויר.
  • גב השלט ייצבע בצבע אחיד, אלא אם אושרה הצבת שלט דו צדדי.

  5. שילוט על גבי חלונות ראווה
  • תותר הדבקת מדבקות בחלונות ראווה בשטח כיסוי שלא יעלה על 35% משטח חלון הראווה שבחזית העסק.
  • שאר שטח חלון הראווה יישאר שקוף.
  • מדידת שטח חלון הראווה לצורך קביעת שטח השילוט המקסימלי תבוצע לכל מקטע חזית בנפרד. 
  • שילוט במדבקות על חלונות ראווה יותר לפרסום העסק עצמו בלבד. 
  • לא תותר הדבקת מדבקות מעל לתחום מפלס קומת הרחוב.
  6. שילוט זמני
  • שלט זמני הוא שלט הנדרש לזמן קצוב, שאינו מהווה חלק מהשגרה השוטפת של העסק (למשל, פתיחת עסק חדש, מבצע מיוחד וכיוצ"ב).
  • השלט יהיה עשוי מחומרים עמידים.
  • השלט ייוצר על ידי בעל מקצוע מיומן.
  • השלט יותקן במיקום שאינו מפריע לתנועת העוברים ושבים ואינו יוצר מפגע בטיחותי .
  • לא תותר הצבת שלט זמני לתקופת זמן העולה על חודש ימים, אלא באישור מיוחד ומראש מוועדת השילוט.
  • שלט זמני לא יהיה מואר.
  • השילוט הזמני לא יחרוג ממידות החזית.
  • השילוט הזמני לא יוצב על עמודי הבניין.
  • על הבקשה להצבת שלט זמני לכלול את המיקום המיועד לשלט הזמני, בהינתן השלטים הקיימים.
  • לשיקול דעת וועדת השילוט לתת הנחיות באשר למיקום ומידות השילוט הזמני. 
  • סך שטח כל השלטים זמניים וקבועים כאחד לא יעלה על 50% משטח חזית בית העסק.

  7. שילוט על גבי סוככים 
  • התקנת הסוכך, עיצובו וצורת השילוט/הפרסום המוטבעת עליו תובא לאישור וועדת שילוט.
  • צבעו וצורתו של הסוכך ייקבעו על ידי ועדת השילוט. 
  • ככל שבאותה חזית קיימים סוככים מאושרים אחרים, יהיה הסוכך תואם להם במידותיו. 
  • התקנת סוכך בהתאם להנחיות מרחביות וקבלת היתר בניה או פטור מהיתר בניה.
  • שם או סמל בית העסק יופיע רק על חזית הסוכך האנכית והקדמית, למעט בתי עסק פינתיים ובאישור מיוחד של וועדת השילוט.
  • הפרסום על הסוכך יתאים לאופי בית העסק והפעילות המתנהלת בו. 
  • גובה תחתית הסוכך לא יקטן מ-  2.20 מ' מפני המדרכה. 
  • הסוכך לא יהיה מואר מבחוץ.
  • מסגרת הסוכך תיבנה מחומרים עמידים ובלתי דליקים.
  • לבקשה להיתר יצורפו פרטי השלט המבוקש שמהווה הסוכך והדמיות של הסוכך בחזית העסק.
  • לא תותר כתיבה או ציור על הסוכך פרט למתואר בבקשה.

  8. שילוט המוצב בבניין עם קולונדה (שדירת עמודים מקורה) -  עבור העסקים בקומת הקרקע:

  • השילוט יוצב בתיאום עיצובי בין כלל בתי העסק בבניין.
  • בכל בניין, השילוט יוצב בשורה בגובה זהה, בגודל התואם את הרווח בין העמודים שמול קצוות בית העסק (רוחב מיפתח בית העסק).
  • השילוט לא יחרוג מגבולות בית העסק. 
  • אין לשנות את אופייה של חזית הקולונדה.
  • אורך השילוט לא יחרוג מרוחב הפתח שבין עמודי הקולונדה.
  • מרחק תחתית השלט מפני המדרכה לא יפחת מ- 2.20 מטר. 
  • השילוט יהיה אחיד לכלל בתי העסק לאורך הבניין כולו.
  • ועדת השילוט רשאית להתנות התקנת שילוט בשיפוץ עמודי הקולונדה.
  • על פי העניין, המבנה והמיקום, רשאית וועדת השילוט להתנות רישיון השילוט בהנחיות ומגבלות נוספות.

  9. הנחיות פרטניות לשילוט על קירות מרכזים מסחריים:
  • במרכז מסחרי בעל כניסה מרכזית וחזית לכיוון הכביש, יותר להצמיד לוגואים וסימנים מסחריים של בתי העסק הפועלים במרכז,  כך שיהיו בגודל אחיד ויסודרו באופן מסודר על החזית בשורה אחת או בטור אחד. 
  • שטחם הכולל של השלטים לא יעלה על 35% משטח החזית. 
  • השלט יבלוט (במידת העומק) 25 ס"מ מקו החזית לכל היותר. 
  • כל חיבורי החשמל וקיבוע השלטים לקיר יהיו נסתרים.
  • תותר תאורה פנימית בלבד בתנאים שאינם מסנוורים.

  10. שלט אלקטרוני 
  • שלט אלקטרוני הוא שלט שהמסר בו מועבר באמצעים חשמליים או בהקרנה.
  • לא תותר הצבת שילוט אלקטרוני, אלא באישור מיוחד של ועדת השילוט.
  • לא תותר הצבת שלט אלקטרוני כשלט הראשי של בית העסק, אלא אם תוכן השילוט יוצג באופן סטטי בלבד (שאינו נע).
  • חל איסור חריגה מחזית בית העסק לצדדים, או כלפי מעלה. 
  • חל איסור על הצבת שילוט אלקטרוני על גג הבניין, או במנותק מחזית בית העסק, כשלט דגל או כל אפשרות אחרת. השלט האלקטרוני יהיה מקביל לחזית בית העסק וצמוד אליה, ללא חריגות.
  • שלט אלקטרוני יוצג רק בחזית המבנה בו מתנהל העסק.
  • אורכו המרבי של שלט בית העסק לא יעלה על 25% מאורך חזית בית העסק.
  • רוחבו המרבי של השלט לא יעלה על 1.2 מ'.
  • בכל מקרה, שטח השלט לא יעלה על 10% משטח חזית בית העסק.
  • מתן רישיון לשלט אלקטרוני לבית העסק - לפרסום העסק עצמו בלבד.
  • השילוט לא יסנוור או ירצד. יש להבטיח עמעום עוצמת התאורה לכ-40% מעוצמתה בשעות הערב והלילה. 
  • שילוט שיימצא כי מהווה מטרד חזותי או בטיחותי – תידרש הסרתו.
  • חל איסור על הצבת שילוט אלקטרוני על גג הבניין, או במנותק מחזית בית העסק, כשלט דגל או כל אפשרות אחרת. השלט האלקטרוני יהיה מקביל לחזית בית העסק וצמוד אליה, ללא חריגות.
  • הבהרה: שימוש מסחרי יותר רק ביחס למוצרים הנמכרים בבית העסק. מכירת פרסום לצד שלישי או הצגת פרסום של מוצר או שירות שאינו מסופק בבית העסק אסור בתכלית. 
  • ועדת השילוט תהא רשאית לדרוש כיבוי התאורה בשלט או הגבלה על משך פעילותה בכל מקרה שימצא כי התאורה יוצרת מטרד או מהווה מפגע.


תוקף רישיון

 • רישיון לשלט יפקע בתאריך 31 בדצמבר של השנה בה הוא ניתן, אלא אם צויין אחרת 
 • הסרת שילוט מחייבת מתן הודעה בכתב למדור שילוט לצורך עריכת חיוב עדכני 
 • כל שינוי של השילוט לרבות תוכנו, צורתו, מידותיו, סוגו, מקומו או החומר ממנו הוא עשוי במהלך תקופת הרישיון כרוך בהגשת בקשה חדשה

אגרת שילוט

 • גובה אגרת שילוט הינו בהתאם למפורט לתוספת השנייה בחוק, 
 • גובה האגרה מתעדכן וניתן לקבלו במחלקת מיסים. להלן שיעורי האגרה לשלטים שונים נכון לחודש אפריל 2022:

​סוג שלט
​גובה תשלום (ש"ח)*
​שלט המותקן על בניין
​98.79
​שלט המודבק או מוצמד לחלון ראווה, עד 6 מטרים
151.98
​שלט גג
326.76
​שלט חוץ
417.95
​שלט באתר בניה
​417.95


גובה האגרה נקבע על פי  שטחו של השלט לכל מ"ר משטח השלט, לשנה.
שילוט שבקשתו הוגשה לאחר 30 ביוני והותקן רק לאחר מתן רישיון יחויב במחצית האגרה.

שילוט שהוסר ונמסרה על כך הודעה בכתב למדור שילוט לפני 1 ביולי, יחויב בעל השלט במחצית האגרה, אולם אם לא נמסרה הודעה בכתב  יחויב בעל השלט באגרת שילוט שנתית.

שלט שיוצב ללא תשלום אגרה ורישיון יחויב בעל העסק באגרת שילוט מיום הצגת השילוט כפי שיקבע על ידי מדור שילוט.

הגשת בקשה תכלול את הפרטים הבאים: 

 • שמו, מענו ומספר זיהוי או מספר החברה של מגיש הבקשה 
 • תרשים של השילוט המוצע, הכולל מידותיו ומקום הצגתו 
 • תוכנית המפרטת את הסוג, הצורה, התוכן, החומרים ומידות השילוט 
 • פירוט אופן חיבור השילוט למקום הצבתו המיועד, לרבות המסגרת שעליה הוא יוצב או המיתקן שקיים  והמפרט הטכני שלהם 
 • לגבי שילוט מואר או הכרוך באספקת חשמל, ציון הדבר בבקשה 
 • הסכמה נכתב של בעל הנכס או בעל הבניין שבו יוצג שילוט, לגבי נכס שהוא בבעלות משותפת של כמה בעלים - הסכמה בכתב של כל הבעלים או הנציגות המוסמכת על פי דין 
 • ניתן להוריד טפסי בקשה באתר האינטרנט העירוני

שימו לב: לכל עסק יהיה שלט אחד אלא אם קיבל היתר מיוחד להצבת שלטים נוספים.

שלטים הנצפים מדרכים בינעירוניות

בהתאם לחוק הדרכים (שילוט) התשכ"ו-1966, שלטים הנפצים מדרכים בינעירוניות נדרשים לאישור של וועדת שילוט והיתר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. אין להתקין שלט מדרך בינעירונית ללא קבלת כל ההיתרים הנדרשים.

פרסום ח​וצות


ברעננה קיימים אמצעי פרסום שונים כמפורט:

 • חברת חוצות זהב​ - שלטי חוצות במיקומים קבועים, באמצעות מכרז. 
 • ​חברת פורום ארט - ע"ג תחנות אוטובוס ומתקני מפה, עמודי שילוט מוארים בקרנות רחוב ומתקני הכוונה על איי תנועה, באמצעות מכרז.  
 • המעוניינים בפרסום הנ"ל יפנו ישירות לחברות כמפורט לעיל

פרסום על לוחות המודעות העירוניים

 • קיימים 20 מודעות עירוניים ברחבי העיר רעננה. 
 • יש לספק את המודעות למדור השילוט בתאום מראש, עד יום חמישי בלבד. (20 מודעות + 2 ספייר) 
 • ההדבקה מתבצעת אך ורק בימי ראשון.
 • המודעות מודבקות למשך שבוע ימים בלבד (מיום א' עד יום א').
 • התשלום עבור מודעות הינו על פי גודל המודעה הקבוע בחוק העזר.
 • ניתן לשלם בצ'ק או במזומן בלבד.
 • הכתובת הינה רחוב השיזף 10 (אזור התעשייה) ברעננה.​
מס ס​ידורימס' לוחמיקוםסוג לוח
13אחוזה סולדישר
24אחוזה עקיבאעגול
35אחוזה בורוכובעגול
46אחוזה 117עגול
58אחוזה תל חיישר
69אחוזה קרן היסודעגול
711אחוזה משה דייןעגול
812אחוזה מגדלישר
914אחוזה לוינשטייןישר
1015ירושלים כפר בתיהישר
1117התחיה פרץ (ק.שרת)עגול
1221רמב"ם 12ישר
1323אוסטרובסקי דובנובעגול
1425קלוזנר הרצוגעגול
1527הרצל פרדס משותףעגול
1630מגדל מרכז מסחריעגול
1732שלונסקי הנשיאיםישר
1833בר אילן החשמונאיםעגול
1935רבקה גוברישר
2036אבן גבירול שבזיישר


פרסום על לוחות המודעות העירוניים:
כמות מתקנים 20
גודלמחיר
 
עד  גיליון
572.44
  
עד חצי גיליון
381.62
  
עד רבע גיליון
267.13
  
עד שמינית גיליון
151.65​

המחיר הינו להדבקה אחת למשך שבוע בלבד
התשלום מחושב בהתאם לחוק דמי ההדבקה ואגרת פרסום התשמ"ד 1984
למעוניינים בפרסום הנ"ל נא לפנות למדור שילוט בטלפון 09-7700758, או בדואר אלקטרוני: shilut@RAANANA.MUNI.IL
ניתן להשאיר הודעות בטלפון: 09-7700751

בעלי תפקידים

  
  
  
  
  
  
  
rotemm@raanana.muni.ilמנהל מדור שילוט09-7700758, 09-7700751השיזף 10 רעננה
  
shmuelt@raanana.muni.ilמפקח שילוט09-7700767השיזף 10