חוק חופש המידע  

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.

מידע - כל מידע המצוי ברשות הציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט מצולם או ממוחשב.

קבלת מידע
 
לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.

ממונה על העמדת מידע לצבור - מי שמונה ע"י ראש הרשות הציבורית לטיפול בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע.

הנחיות מנהליות וחוקי עזר
 
רשות ציבורית תעמיד לעיון הצבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לצבור, וכן את חוקי העזר שלה.

נוהל הגשת בקשה למידע והטפול בבקשה

בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טיפול ואגרת הפקה, כאשר התשובה תינתן תוך 30 יום. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית, ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.

אגרות

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתור המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות נעשתה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו. גובה האגרה מעודכן ב-1 באוקטובר של כל שנה, בהצמדה למדד.

גובה האגרות (מעודכן ל-2015)

 • אגרת בקשה - 20 ש"ח
 • אגרת בטיפול - 30 ש"ח לכל שעת עבודה בטיפול בבקשה
 • אגרת הפקה - 0.20 ש"ח לכל עמוד צילום או פלט מחשב, או 2.5 ש"ח לתקליטור מחשב שנמסר.
 • פטור מאגרה - מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול בעד 4 שעות עבודה.
 • לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע

 • הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
 • המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
 • לא ניתן לאתר את המידע.
 • מידע שבגילויו יש חשש לביטחון המדינה.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
 • מדיניות בשלבי עיצוב ,דיונים פנימיים.
 • מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
 • סוד מסחרי או מקצועי .
 • שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.

ערעור

המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 יום מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעיניינים מינהליים.

הגנה על צד שלישי

נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי, תודיע הרשות הציבורית לצד השלישי על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע. קיבל אדם הודעה כאמור, רשאי הוא להודיע לרשות, בתוך 21 ימים כי הוא מתנגד לבקשה.

ישום חוק חופש המידע בעיריית רעננה

הממונה על חוק חופש המידע בעיריית רעננה הינה הגב' דינה עמית, מנהלת יחידת פרויקטים והממונה על חוק חופש המידע בעיריית רעננה.

כתובת: רחוב אחוזה 103, רעננה
טלפון: 09-7610291
פקס: 09-7610481

 
נתוני שנת 2016

 מספר בקשות 57
 בקשות שנענו במלואן 47
 בקשות בסטאטוס לפני תשלום האגרה 4
בקשות שנענו בשלילה 3
בקשות בטיפול 3

לצפייה בפירוט נתוני שנת 2016 לחצו כאן

נתוני שנת 2015


 מספר בקשות 51
 בקשות שנענו במלואן 36
 בקשות בסטאטוס לפני תשלום האגרה 10
בקשות שנענו בשלילה 1
בקשות בטיפול 4

נתוני שנת 2014

 מספר בקשות 58
 בקשות שנענו במלואן 32
 בקשות בסטאטוס לפני תשלום האגרה 21
בקשות שנענו בשלילה 0
בקשות בטיפול 5

נתוני שנת 2013

 מספר בקשות 28
 בקשות שנענו במלואן 19
 בקשות בסטאטוס לפני תשלום האגרה 3
בקשות שנענו בשלילה 2
בקשות בטיפול 4

נתוני שנת 2012

 מספר בקשות 49
 בקשות שנענו במלואן 32
 בקשות בסטאטוס לפני תשלום האגרה 15
בקשות שנענו בשלילה 0
בקשות בטיפול 2

לפירוט נושאי הפניות לשנת 2012 לחצו כאן

נתוני שנת 2011 

 מספר בקשות 46
 בקשות שנענו במלואן 25
 בקשות בסטאטוס לפני תשלום האגרה 19
בקשות שנענו בשלילה 0
בקשות בטיפול 2

*בשנת 2011 לא הוגשו עתירות מנהליות על החלטת הממונה

לפירוט נושאי הפניות לשנת 2011 לחצו כאן

נתוני שנת 2010

מספר בקשות 40
בקשות שנענו במלואן 17
בקשות בסטאטוס לפני תשלום האגרה 19
בקשות שנענו בשלילה 1
בקשות בטיפול 3


נתוני שנת 2009

 

מספר בקשות 37
בקשות שנענו במלואן 12
בקשות בסטאטוס לפני תשלום האגרה 24
בקשות שנענו בשלילה 0
בקשות בטיפול 1

*לא הוגשו עתירות מנהליות במסגרת החוק
 

נתוני שנת 2008
 

מספר בקשות

24
בקשות שנענו במלואן 12
בקשות בסטאטוס לפני תשלום האגרה 7
בקשות שנענו בשלילה 2
בקשות בטיפול 3

לכל הקישורים בנושא שקיפות מידע עירונית לתושב לחץ כאן

 
 

 הממונה על החוק

-
מנהלת יחידת פרויקטים, אסטרטגיה והסברה

 בקשת מידע ותשלום