אגף הנדסה  

 

ייעוד אגף ההנדסה
אחריות תכנונית וביצועית בתחומי התכנון העירוני, רישוי ופיקוח על הבנייה, בנייה ציבורית ותשתיות וכבישים.

מטרות :
1. תכנון העיר – תוכניות אב ותוכניות בניין עיר בכפוף למדיניות העיר.
2. רישוי בנייה – מתן היתרי בנייה לבנייה חדשה או תוספות לבנייה קיימת.
3. פיקוח בנייה – ביקורות להיתרי בנייה, העברות בטאבו ופיקוח יזום לחריגות בנייה.
4. בניה ציבורית – תכנון וביצוע מבני ציבור בעיר.
2. תשתיות וכבישים – תכנון וביצוע תשתיות עירוניות ומערכות כבישים.
3. ניהול ותחזוקת תשתיות ומערכות חשמל בעיר.
4. הפחתת גזי חממה וניהול אנרגטי.

אגף הנדסה מתחייב:   

תחום/מדור

נושא

מדד ביצוע

כללי

מועדי קבלת קהל

יום א' 08:00-12:00
יום ג' 15:00-17:00
יום ה' 08:00-12:00

רישוי בניה

בניה הוצאת היתר

שבוע מיום עמידה בכל תנאי הועדה המקומית ותשלום כל החשבונות

בניה ירוקה

מתן רישוי לבניין חדש מותנה בעמידה בדרישות תקן 5281 לבנייה ירוקה

פיקוח בניה

ביצוע ביקורת במבנה חדש לשם מתן טופס 4

עד שבוע ימים ממועד קבלת הדרישות והאשורים הנדרשים

פיתוח ותשתיות

אנטנות סלולריות

ימים – זמן תקן7

בזק/כבלים

ימים – זמן תקן 6

ועדת תנועה

ימים – זמן תקן 14

חריגת בניה

ימים – זמן תקן 30

מטרדי בטיחות ואיכות הסביבה

ימים – זמן תקן 14

מפגע בטיחותי בכביש

ימים – זמן תקן 1

מפגע בטיחותי במדרכות

ימים – זמן תקן 1

ניקוז- שיפור תיעול

ימים – זמן תקן 7

רשלנות קבלנים

ימים – זמן תקן 3

שימוש חורג

ימים – זמן תקן 30

חשמל

כיוון מרכזית תאורה

ימים– זמן תקן 1

מכוון תנועה מואר

ימים – זמן תקן 5

פנס תאורה

ימים – זמן תקן 4

רמזור להולכי רגל

ימים – זמן תקן 1

רמזורים- תקלות

ימים – זמן תקן 1

תאורת רחוב

ימים – זמן תקן 1

תזמון רמזור - קצר/ארוך

ימים – זמן תקן 4

תמרורים מהבהבים

ימים – זמן תקן 5

ועדת תנועה

כינוס ועדת תנועה

פעמיים בחודש

הפקת פרוטוקול החלטות ומכתבי תגובה לפונים

עד 10 ימים ממועד התכנסות הועדה

בניה ציבורית

קידום נגישות במבני ציבור

נגישות בכל בניה ציבורית חדשה

במבני ציבור קיימים – קידום נגישות בהתאם למגבלות המשתמשים

נגישות בתחנות אוטובוסים

כל תחנת אוטובוס חדשה תבנה ע"פ התקנות להנגשה