בטיחות עירונית

 • עיריית רעננה מחויבת לשמירת שלום עובדיה ושלום הבאים בשעריה.
 • עיריית רעננה תקיים מערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה בהתאם לדרישות תקן 18001:2007 OHSAS.
 • העירייה מחויבת למלא את הדרישות עפ"י דין, הנוגעות לפעילותיה בנושא בטיחות ובריאות בתעסוקה וקשורות לגורמי הסיכון שהעירייה חשופה להם בתחום זה.
 • ההנהלה תקבע יעדים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה ותפעל להשגתם, לשיפורם ולעדכונם מדי תקופה. ראשי המינהלים והאגפים יגדירו את היעדים הבטיחותיים והבריאותיים בתעסוקה בהתאמה למטרות ויעדי הנהלת העירייה.
 • הנהלת העירייה תקצה משאבים ואמצעים נדרשים, בהתאם לתקציבה, לצורך הפעלה תקינה של המערך הבטיחותי והבריאותי בתעסוקה.
 • הנהלת העירייה תפעל להדרכת העובדים לביצוע תפקידם בבטיחות מרבית תוך אספקת ציוד וכלים תקינים ומתאימים לביצוע העבודה לרבות ציוד מגן אישי עפ"י דרישות החוק.
 • כדי להבטיח בקרה על השגת היעדים בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית יבוצעו  ניטור תקופתי, סקר סיכונים, ניתוח הסיבות לחריגות, כינוס ועדת בטיחות, ותבוצענה פעולות תיקון ומניעה.
 • העירייה תכלול שיקולים בטיחותיים ובריאותיים בתעסוקה בתהליכי הפיתוח, הבניה, הספקת השירותים המוניציפאליים ועוד, לרבות בעת התקשרות עם קבלנים, בשאיפה לצמצם השפעות בטיחותיות, בריאותיות תעסוקתיות שליליות.
 • העירייה תפעל בשיתוף פעולה עם הרשויות הממונות, עם לקוחותיה וספקיה בכל ההיבטים הנוגעים לבטיחות ובריאות בתעסוקה.
 • השמירה על הבטיחות והבריאות התעסוקתית היא מעניינו ובאחריותו של כל אחד מהמנהלים ועובדי העירייה.
 • העירייה תביא לידיעת כלל העובדים והקבלנים את מדיניות העירייה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית במטרה להבטיח את מודעותם להתחייבויות האישיות שלהם בתחום הבטיחות והבריאות בתעסוקה.

  לקריאת הקובץ המקורי, לחצו כאן