הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חילופי דיירים בנכס מגורים ועסקים

על-פי פקודת העיריות, חלה חובת תשלום הארנונה על המחזיק המשתמש בנכס בפועל. 

על בעל הנכס ו/או המחזיק בנכס חלה החובה לדווח בכתב לרשות המקומית על כל שינוי שחל בנכס, כגון חילופי דייר/שינוי שטח ו/או שינוי בשימוש בנכס.

כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על השינוי, יהיה בעל הנכס אחראי לתשלום המיסים במלואם. 

לטופס דיווח על שינוי בנכס חקלאי לחצו כאן 

דיווח על שינו
י בנכס מגורים ועסקים

בכל שינוי בנכס, כפי שפורט לעיל, יש לפנות לאגף הכנסות, מרכז שירות לתושב בצירוף המסמכים הבאים:

 • תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון תחילת מועד החזקה בנכס ופרטי המחזיק החדש. 
 • צילום תעודות זהות+ספח ו/או צילום דרכון ו/או צילום תעודת רישום ברשם החברות. 
 • תצלום תעודת זהות של ה'מחזיק' החדש ושל המבקש החתום על טופס זה. 
 • הסכמה של שני הצדדים על מועד מסירת החזקה בנכס. 
 • קריאת מונה המים ליום עזיבת הנכס ומספר שעון המים. 
 • תצלום ספח תעודות זהות הכולל את כל המתגוררים בנכס, לצורך הקצבת מים בתעריף נמוך. 
 • שינוי בעלות - תצלום נוסח מהטאבו. 
 • מכירה - פרוטוקול מסירת חזקה בנכס קונה + מוכר או קבלן. 
 • שכירות - אישור בעלים על מועד עזיבת נכס של בעל נכס וגם שוכר עוזב. 
 • יפוי כח - אישור ייפוי כח ותצלום תעודה מזהה של מייפה הכח. 
 • תאגיד - אישור עו"ד/רו"ח/על מורשי חתימה בשם התאגיד ותצלום תעודת ההתאגדות. 
 • העברה ללא תמורה - תצהירי העברה של המעביר ושל המקבל.

למניעת אי הבנות ועיכובים בטיפול בפנייה, קיימת חובה לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים.

שימו לב - ניתן לצרף לטופס המקוון קבצים שגודלם אינו עולה על 500k.
חזור ללמעלה
חילופי דיירים בנכס מגורים ועסקים