ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תאריך

תאריך תפוגה

הצג מבזק ללא קישור

קשר מבזק לדף אחר

קישור לדף אחר

תקציר

תוכן

הדגש כותרת

הצג תקציר

קהל יעד חדש

שיוך חדש

סינון חופשי חדש

קבצים מצורפים

סוג תוכן: פריט
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

עדכון החלטת מועצת העיר - הקצאת קרקע לעמותה למען האזרח הוותיק

פורסם: 23/01/2018

​הארכת הקצאת קרקע לעמותה למען האזרח הוותיק

​"בהתאם לסעיף 188 (ב1) בנוסחו המתוקן על פי חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד-2014, עיריית רעננה מודיעה בזאת כי מועצת העיר, בישיבתה מיום 28.12.17, אישרה הארכת תקופת הקצאת הקרקע לעמותה למען האזרח הוותיק רעננה (ע"ר 580056497), בנוגע למרכז היום ומרכז תעסוקה כושר ופנאי, ובכלל זה עבור הקמת והפעלת חדר כושר בקומת המרתף במרכז התעסוקה, בשטח של כ 490 מ"ר בקומת המרתף (+כ-35 מ"ר בקומת הקרקע) , לתקופה של עשר שנים ממועד תום ההסכם המקורי, היינו עד ליום 31.3.34 ובנוסף, אופציה לעירייה להארכת ההסכם לעשר שנים נוספות, בגוש 7654  חלק מחלקה 17 וחלק מחלקה 354".

הורידו את האפליקציה העירונית