כתבות בנושא תכנון ובניה

הדגשים - שירות ברמה הגבוהה ביותר בכל תחומי החיים העירוניים לצד אחריות בניהול תקציב מאוזן

 

התכנית היא הראשונה שאושרה להפקדה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה מאז קבלתה מעמד של ועדה עצמאית, ובהכנתה היה מעורב צוות היגוי של משרדי ממשלה

 

במעמד ראש העירייה, זאב בילסקי וסגנו איתן גינזבורג, חברי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ובכירי מנהל ההנדסה
רוצים לעיין בתיק בניין? זקוקים לחומרים סטטוטוריים מארכיון מנהל הנדסה? אין צורך לצאת מהבית-שליח מהעירייה יביא לכם את החומר עד הבית

 

הועדה המקומית לתכנון ובניה פועלת מכח חוק התכנון והבניה.
תפקיד הועדה הוא לקיים את חוק התכנון והבניה וכל התקנות שהותקנו על פיו.
חברי מועצת העיר משמשים כחברי הועדה המקומית לתכנון ובניה

על פי החוק הוקמה ועדת משנה לתכנון ובניה שבראשה עומד חבר מועצת העיר עו"ד איתן גינזבורג, ותפקידה כתפקידי הועדה המקומית.
בועדת המשנה חברים שישה חברי מועצה מלבד היו"ר.
מהנדס הועדה ומזכירה הינו מר פרץ אוסנברג, מהנדס העיר.

לצורך מתן היתר בניה, מהווים יושב ראש ועדת המשנה ומהנדס העיר רשות רישוי.

סמכויות הועדה המקומית

 • לאשר תכניות מתאר מקומיות עפ"י המוגדר בחוק התכנון והבניה.
 • לדון בתכניות מתאר שאינן בסמכותה ולהעביר בצרוף המלצות לועדה המחוזית.
 • לדון בהתנגדויות לתכניות מתאר מקומיות.
 • להגיש התנגדות לתכניות מתאר מחוזיות.
 • התרת שימוש חורג בנכסים.
 • מתן הקלות למבקשי היתר בניה.
 • הפקעת מקרקעין לצורכי צבור.
 • גביית אגרות בניה והיטלים מקומיים.
 • גביית היטל השבחה.

תנאים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות 

 • פרסום על חשבון המבקש הודעה בעיתון המפרטת את מהות הבקשה, וקובעת זמן סביר להגשת התנגדויות.
 • הצגת הודעה המפרטת את מהות הבקשה בחזית הנכס הנדון כל תקופת הגשת ההתנגדויות.
 • הועדות המפרטות את מהות הבקשה ומועד הגשת ההתנגדויות תימסרנה על חשבון המבקש לכל הבעלים המחזיקים בנכס הנדון, לכל עלי הנכסים הגובלים בנכס הנדון ולכל מי שלדעת הועדה עלול להיפגע מאישור הועדה.
 • הודעה במכתב רשום למתנגדים על ההחלטה לאשר.

המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד, ואין להסתמך עליו כבסיס לביצוע פעולות משפטיות ו/א אחרות. לקבלת מידע רשמי ומחייב, אנא פנה לגורם המוסמך לכך בעירייה.

 

 ניווט מהיר

 חדשות תכנון ובניה

 צרו קשר

כתובת:
רחוב החרושת 4 רעננה
טלפון:
09-7610520
פקס:
09-7610703
שעות קבלת קהל

יום א': 12:00-08:00
יום ג': 17:00-15:00
יום ה': 12:00-08:00

מידע נוסף:
קבלת קהל בארכיון הרישוי הם בימים ראשון וחמישי בלבד, ובתאום מראש בטלפון 09-7610512.
מערכת GIS