פרוטוקולים מועצת עיר  

 

 2017

 2016

פרוטוקול מס' 01/2016 שמן המניין מתאריך 28.01.2016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר מס' 02.2016 שמן המניין מתאריך 31.03.2016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר 3.2016 מתאריך 31.05.2016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר מס' 4.2016 שמן המניין מתאריך 30.06.2016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר מס' 30.06.2016 שלא מן המניין בנושא צו ארנונה לשנת 2017  
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא תקציב 2016 מתאריך 29.12.2016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 8.2016 מתאריך 29.12.2016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2015 משנת מתאריך 24.11.2016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח הביקורת המפורט לשנת 2015 מתאריך 24.112016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין בנושא דוח כספי מבוקר לשנת 2015 מתאריך 24.11.2016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד המים מתאריך 24.11.2016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר שמן המנין 6.2016 מתאריך 29.09.2016 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר 5.2016 מתאריך 31.08.2016  
המלצות ועדת הביקורת לדוח הביקורת המפורט של רואי החשבון לשנת 2015  
פרוטוקול מועצת עיר שמן המניין 7.2016 מתאריך 24.11.2016 חתום  

 2015

פרוטוקול מס' 01/2015 מתאריך 29.01.2015  
פרוטוקול מס' 02/2015 מתאריך 26.02.2015  
פרוטוקול מתוקן מס' 01/2015 מתאריך 29.01.2015   
פרוטוקול מס' 3/2015 שמן המניין מתאריך 29.04.2015  
פרוטוקול מס' 01.2015 שלא מן המניין  מתאריך 23.06.2015   
פרוטוקול מועצת עיר מס' 4.2015 שמן המניין מתאריך 23.06.2015   
פרוטוקול מועצת עיר מס' 5.2015 שמן המניין מתאריך 29.07.2015   
פרוטוקול בנושא הדוח הכספי המבוקר לשנת 2014 שלא מן המניין מתאריך 24.09.2015 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר מס' 6.2015 מתאריך 24.09.2015 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של דירקטוריון החברה העירונית 29.10.2015 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר בשבתה כאסיפה כללית של תאגיד מי רעננה 29.10.2015 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 3.2015 דוח הביקורת המפורט לשנת 2014 29.10.2015  
פרוטוקול מס' 7.2015 שמן המניין מתאריך 29.10.2015 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר מס' 08/2015 שמן המניין מתאריך 26.11.2015 חתום  
פרוטוקול מועצת עיר מס' 09/2015 שמן המניין מתאריך 31.12.2015  
פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין 05.2015 בנושא תקציב 2016 חתום  
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014, מס' 42015 שלא מן המניין   

 2014

 2013

 2012

פרוטוקול מס 052012 מתאריך 1462012  
פרוטוקול מס' 012012 מתאריך 26.1.2012 - שלא מן המניין  
פרוטוקול מס' 012012 מתאריך 26.1.2012  
פרוטוקול מס' 022012 מתאריך 09.02.2012  
פרוטוקול מס' 032012 מתאריך 15.3.2012  
פרוטוקול מס' 032012 מתאריך 3.5.2012 - שלא מן המניין  
פרוטוקול מס' 042012 מתאריך 3.5.2012  
פרוטוקול מספר 022012 מוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה 19042012 יד ושם ירושלים  
פרוטוקול 04.2012 מישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 30.08.2012  
פרוטוקול 07.2012 מישיבת מועצת עיר שמן המניין 30.08.2012  
פרוטוקול מס' 08/2012 מתאריך 18.10.2012  
פרוטוקול מס' 04/2012 מתאריך 27.11.2012 - שלא מן המניין  
פרוטוקול מס' 05/2012 מתאריך 27.11.2012 - שלא מן המניין  
פרוטוקול מס' 06/2012 מתאריך 27.11.2012 - שלא מן המניין  
פרוטוקול מס' 09/2012 מתאריך 27.11.2012  
פרוטוקול מס' 07/2012 מתאריך 16.12.2012 - שלא מן המניין (דוח מפורט)  
פרוטוקול מס' 08/2012 מתאריך 16.12.2012 - שלא מן המניין בנושא תקציב העירייה לשנת 2013   
פרוטוקול מס' 09/2012 מתאריך 27.12.2012 - שלא מן המניין אישור טלפוני למינוי מנכל העירייה  
פרוטוקול מס' 10/2012 מתאריך 16.12.2012  

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 2006

 2005